Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 19.01.2022 - 15:26  //  aktualizácia: 09.02.2022 - 15:41  //  zobrazené: 1444

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

číslo: 01/2022  |  dátum schválenia: 03.02.2022  |  dátum účinnosti: 24.02.2022  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 12 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 1/2022

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy

alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

§ 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Šaľa, ktorých zriaďovateľom je Mesto Šaľa.

             

 

§ 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú:                 základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

§ 3

Výška  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

 1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na príslušný kalendárny rok je určená v Prílohe č. 1 tohto VZN a táto zohľadňuje špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení.

 

 1. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.

 

 

 1. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov.

 

 1. Mesto Šaľa oznámi základnej umeleckej škole, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

 1. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou VZN, Mesto Šaľa túto zmenu oznámi základnej umeleckej škole, materským školám
  a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Mesto Šaľa zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena schváleného rozpočtu Mesta Šaľa a v rámci neho aj rozpočtu základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia.

 

 1. Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vypracovať návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových výdavkov na príslušný rok a dva ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť do 30. júna predchádzajúceho roka mestu Šaľa ako zriaďovateľovi.

 

 

§ 4

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 

 1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy
  a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných
  a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.

 

 1. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.

 

 

 

 

§ 5

Poskytovanie a zúčtovanie finančných prostriedkov     

 

 1. Mesto Šaľa poskytne príjemcovi finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa § 2  mesačne, a to do 25. dňa príslušného mesiaca, vo výške jednej dvanástiny finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok.

 

 1. Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku s mestom štvrťročne, najneskôr do 25. dňa po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

 1. V prípade, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku nebudú do konca príslušného rozpočtového roka vyčerpané, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31.12. kalendárneho roka.

 

 

§ 6

Záverečné ustanovenia 

 

Objem finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Šali v rozpočte.

 

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

                                              

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 zo dňa 13. mája 2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa.

 

 

§ 8

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                  na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku

na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

 

 

 

Dotácia na dieťa materskej školy v Eurách

MŠ Budovateľská

                3 116

MŠ Družstevná

                3 569

MŠ Okružná

                3 005

MŠ 8. mája

                2 954

MŠ Šafárika

                2 917

MŠ Hollého

                2 640

MŠ pri ZŠ J. Murgaša

                2 014

MŠ pri ZŠ P. Pázmánya

                2 187

MŠ Bernolákova

                3 590

                8 198            ( špeciálna trieda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácia na žiaka ŠKD v Eurách

ZŠ Bernolákova

                   392

ZŠ J. Hollého

                   347

ZŠ J. Murgaša

                   457

ZŠ J. C. Hronského

                   437

ZŠ Ľ. Štúra

                   609

ZŠ P. Pázmánya

                   693

 

 

 

Dotácia na žiaka ŠJ v Eurách

ZŠ Bernolákova

                  252

ZŠ J. Hollého

                  161

ZŠ J. Murgaša

                  177

ZŠ J. C. Hronského

                  173

ZŠ Ľ. Štúra

                  199

 

 

 

Dotácia na záujmové vzdelávanie  žiakov a správu objektov

Centrum voľného času

               189

Základná umelecká škola

               793

Správa budov a objektov

                 35

Prílohy