Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 04.07.2019 - 15:05  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:24  //  zobrazené: 3133

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 03/2019  |  dátum schválenia: 27.06.2019  |  dátum účinnosti: 01.09.2019  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2019

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
  za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

 1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

§ 2

Materská škola

 

 1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený vo veku od 3 rokov sumou 20,00 eur a sumou
  35,00 eur za pobyt dieťaťa za mesiace, v ktorých nedovŕšilo vek 3 rokov.

 

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe      nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov      preukázateľným spôsobom,
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

 

§ 3

Základná umelecká škola

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
 1. na individuálne vyučovanie sumou 8,00 eur,
 2. na skupinové vyučovanie sumou 6,00 eur.

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium pre dospelých v základnej umeleckej škole je určená:
 1. pre dospelú osobu (študent) vo veku do 25 rokov sumou 8,00 eur na individuálne vyučovanie a sumou 6,00 eur na skupinové vyučovanie,
 2. pre dospelú osobu (pracujúci) vo veku do 25 rokov sumou 12,00 eur na skupinové a 13,00 eur na individuálne vyučovanie,
 3. pre dospelú osobu nad 25 rokov sumou 35,00 eur na skupinové a individuálne vyučovanie.

 

 1. Žiak navštevujúci viac odborov platí čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom
  na každom odbore.

 

 1. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. (1) a (2), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.

 

 

§ 4

Školský klub detí

 

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 10,00 eur.

 

 1. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
  ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

 

 

§ 5

Centrum voľného času

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov:
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 2,50 eur mesačne,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 1,00 euro za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  10,00 Eur.

 

 1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti a prevádzku centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, je určená pre občana s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa, ktorú uhradí zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, žiaka a dospelá osoba do 30 rokov: 
 1. na pravidelnú krúžkovú činnosť vo výške 10,00 eur mesačne,
 2. na nepravidelnú činnosť vo výške 2,00 eurá za hodinu,
 3. na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne vo výške
  14,00 eur.

 

 1. Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátora mesta, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka
  alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 1. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

 

 

§ 6

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s druhým finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre dieťa MŠ na 1 deň je 1,45 eur  podľa druhého finančného pásma. Príspevok na úhradu režijných nákladov je vo výške 0,10 eur za jeden stravný deň.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri materskej škole je na jeden obed 1,33 eur podľa druhého finančného pásma.

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,30 eur.

 

 1. Poplatky podľa ods. (2) (3) a (4) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 

 1. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú:
 • deti predškolského veku, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, resp.  dovŕšili vek 5 rokov k 31. augustu aktuálneho roka,
 • deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti, ktoré pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí podľa ods. (6) budú uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín vo výške 0,25 eur a príspevok na režijné náklady v sume 0,10 eur/deň za celodennú stravu.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. (6) a ktoré majú diétne       stravovanie na základe  odporúčania odborného lekára, majú  nárok na dotáciu 1,20 eur za  

každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej  škole
a odobralo obed. Dotácia  im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré majú odporučené diétne stravovanie uhrádzajú režijné       náklady vo výške 0,10 Eur.

 

 1. Zákonný zástupca pri prihlasovaní dieťaťa na stravovanie musí potvrdiť súhlas                                         s podmienkami dotácie a uhradiť jednorazovú zálohu 20 Eur pre prípady, keď stravu neodhlási včas. Podrobnosti o úhrade jednorazovej zálohy, režijných nákladov a rozdielu medzi dotáciou a finančným pásmom, o odhlasovaní zo stravy sú uvedené v „Prihláške na stravovanie“.

 

 

§ 7

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri základnej škole

 

 1. Náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v meste  Šaľa zodpovedajú druhému finančnému pásmu v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)

 

 1. Náklady na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed je 1,15 eur podľa druhého finančného pásma.

 

 1. Náklady na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 11– 15 rokov na jeden obed je 1,23 eur podľa druhého finančného pásma.

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je vo výške 0,10 eur.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole je na jeden obed 1,33 eur podľa druhého finančného pásma .

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,30 eur.

 

 1. Poplatky podľa odstavcov (2), (3), (4), (5), (6) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 

 1. Nárok na dotáciu vo výške 1,20 eur majú žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, zúčastnili sa vyučovania a odobrali stravu. Dotácia sa poskytuje prostredníctvom zriaďovateľa.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí podľa ods. (2) budú uhrádzať len príspevok na režijné náklady  v sume 0,10 eur/deň za celodennú stravu.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí podľa ods. (3) budú uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín vo výške 0,03 eur a príspevok na režijné náklady v sume 0,10 eur/deň za celodennú stravu.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. (8) a ktoré majú diétne       stravovanie na základe odporúčania odborného lekára, majú nárok na dotáciu 1,20 eur za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. Dotácia im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne. Režijné náklady uhrádza zákonný zástupca vo výške 0,10 Eur.

 

 

§ 8

Záverečné ustanovenie

 

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú  príslušné právne predpisy.


 

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 zo dňa 23. júna 2016 
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2019 zo dňa 28. marca 2019,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

 

§ 10

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy