Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 07.09.2022 - 16:20  //  aktualizácia: 28.09.2022 - 14:31  //  zobrazené: 1206

VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa

číslo: 02/2022  |  dátum schválenia: 22.09.2022  |  dátum účinnosti: 13.10.2022  |  stav: platné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 4 ods. 1 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 a § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2022

o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa

ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa
§ 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia


Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je zriadenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa.


§ 2
Zriadenie výdajnej školskej jedálne

Mesto Šaľa podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve
a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zriaďuje
Výdajnú  školskú  jedáleň, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého  1850/40, Šaľa s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2022 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2022/15983:7-A2 101 zo dňa 15. 06. 2022 o zaradení do siete škôl a školských zariadení.

§ 3

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na  úradnej tabuli v meste.

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

Prílohy