Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 01.10.2020 - 14:55  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:23  //  zobrazené: 3454

VZN Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

číslo: 06/2020  |  dátum schválenia: 24.09.2020  |  dátum účinnosti: 16.10.2020  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2020

Trhový poriadok pre trhovisko

 „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

 

 

§ 1

Určenie priestranstva

 

Trhovisko je zriadené na krytom priestranstve na ulici Hlavná 46/2 (areál polyfunkčného domu BV group s.r.o. za Mestským úradom Šaľa).

                       

 

§ 2

Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

 1. Označenie trhoviska údajmi o druhoch výrobkov, ktoré možno na trhových miestach predávať:
  1. ovocie a zeleninu,
  2. slepačie vajcia,
  3. mäso a mäsové výrobky,
  4. včelí med,
  5. cukrovinky a cukrárenské výrobky,
  6. mlieko a mliečne výrobky,
  7. kvety, dreviny, kry, priesady, semená kvetov a zeleniny, vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich,
  8. textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky, pracovné odevy, vence, umelé kvety, kuchynský riad, paplóny, koženú galantériu, obuv, nábytok a bytové doplnky,
  9. bižutériu, šperky, darčekový tovar, okuliare, suveníry, mince,
  10. nábytok a výrobky pre domácnosť,
  11. náboženské predmety,
  12. atrakcie,
  13. knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, žreby, obrazy, CD, MC, VHS,
  14. remeselné výrobky, ľudovoumelecké predmety,
  15. lesné plodiny,
  16. použité výrobky.
 2. Označenie trhoviska údajmi o druhoch služieb, ktoré možno na trhových miestach poskytovať:
  1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
  2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
  3. oprava dáždnikov,
  4. čistenie peria,
  5. kľúčové služby.

 

§ 3

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je mať pridelené miesto, povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb vydané mestom Šaľa, povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydané správcom trhového miesta a zaplatené nájomné za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu.

 

§ 4

Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase

 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:

 • pondelok až sobota v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

 

§ 5

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

 

Správca trhoviska prenajíma voľné prenosné predajné zariadenia v poradí, v akom záujemca o prenájom požiada. Dlhodobí nájomníci majú prednosť.

 

§ 6

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu

 

 1. Výšku nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu určuje pri dlhodobom prenájme správca trhoviska v nájomnej zmluve dohodou.
 2. Výšku nájomného za predajné zariadenie a prenajatú plochu určuje správca trhoviska podľa platného cenníka pre konkrétne plochy a priestory stanovené správcom trhoviska.

 

§ 7

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky

 

 1. Predávajúci je na trhovisku povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja výrobkov a počas poskytovania služieb a po skončení zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú.
 2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera pripraveného správcom trhového miesta.

 

§ 8

Správca trhoviska

 

Správca trhoviska je Martina Bóriková, Jarmočná 626/1, 927 01  Šaľa.

 

§ 9

Účinnosť
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta Šaľa

Prílohy