Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 17:04  //  aktualizácia: 30.11.2017 - 14:53  //  zobrazené: 12846

Základné školy v meste Šaľa

Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok :  2017/2018
Počet tried :  9
Počet žiakov : 112
Počet pedagogických zamestnancov :  11
Riaditeľ školy : Mgr. Janka Tóthová
Telefónny kontakt: 031/7702186
e-mail :  zsbero@stonline.sk

 

Dňa 1. 9. 2016 prišlo k splynutiu základnej školy a materskej školy, čím vznikla nový právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa.

Nachádza sa na periférii mestskej časti Šaľa-Veča, v tichom a veľmi príjemnom prostredí plnom zelene. Poskytuje kultúrne, izolované a bezpečné prostredie.

V súčasnosti ju tvorí hlavná budova s učebňami, telocvičňa, školská jedáleň, dielne, skleník a priestranný areál určený na oddych a šport. Areál predstavuje veľký a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom a detským ihriskom pre deti v MŠ.  Priestory poskytujú žiakom možnosti v uplatnení svojich schopností a nadania v oblasti vedy, techniky, umenia aj športu. Na šport je určená telocvičňa s horolezeckou stenou, futbalové ihrisko, tréningové plochy na atletiku, hádzanú, volejbal, pozemný hokej a tenisový kurt. Ihrisko s mantinelmi slúži v zimnom období ako prírodná ľadová plocha. Areál využíva aj široká verejnosť počas celého roka.

Dlhodobo sa zameriavame na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dosahujú výsledky, na ktoré sme hrdí.

Škola je zapojená do národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. V oblasti vyučovania technickej výchovy sa škola snaží poskytnúť žiakom základné vedomosti a tiež zručnosti pri práci s materiálom v dielňach a tým rozšíriť možnosti štúdia aj v školách s technickým zameraním a následné lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Škola sa zameriava aj na vyučovanie informatiky. Prehĺbením zručností v práci s počítačom a inou digitálnou technikou je sledované rozšírenie možností uplatnenia sa žiakov v rôznych typoch škôl.

Účasťou v národnom projekte PRINED – PRojekt INkluzívnej Edukácie si škola na základe získaných skúseností vytvorila podmienky na realizáciu cieľov v oblasti inkluzívnej edukácie. Cieľom je zaujímavou formou udržať deti čo najdlhšie v škole. Venovať sa aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Majú možnosť pracovať v krúžkoch zameraných na prírodné vedy, šport a umenie. Starajú sa nielen o školský areál, ale zveľaďujú aj životné prostredie vo svojom okolí. V spolupráci so šachovým oddielom TJ Slovan Duslo Šaľa pracuje na škole šachový krúžok. V rámci regionálnej výchovy vedieme žiakov k poznaniu histórie, súčasnosti, tradícií a kultúrneho bohatstva nášho regiónu.

Získané vedomosti a zručnosti prezentujú pri práci na rôznych projektoch. Organizujeme Dni otvorených dverí, Športové soboty, Akadémie, Karneval na ľade, Fašiangy a pracujeme na rôznych triednych a mimoškolských projektoch zameraných na významné udalosti.

Sme školou rodinného typu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život. Našim mottom je myšlienka Dona Miguela Angela Ruiza: „Robme všetko, ako najlepšie vieme.“ Preto všetku činnosť smerom k žiakom, rodičom a širokej verejnosti smerujeme k tomu, aby každý našiel svoje miesto, aby každý zažil pocit úspechu a aby každý priložil ak nie ruku, tak aspoň prst k spoločnému dielu.

 

Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa

Školský rok:  2017/2018
Počet tried: 19
Počet žiakov: 364
Počet pedagogických zamestnancov: 27
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Minár
Kontakt:  031/ 771 5666, 031/ 771 3839; fax - 031/ 771 3839
e-mail: skola@zshollehosala.sk, director@zshollehosala.sk
Webové sídlo: http://zshollehosala.edupage.org/   

http://sala.sk/aaa_data/component_photo/100/816/f135f.jpg

 

Profilácia a zameranie školy
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
 „Cesty do sveta poznania“

Základná škola Jána Hollého sa od začiatku profiluje na otvorenú školu v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na hádzanú a športovú streľbu.
Škola sa ďalej zameriava na vyučovanie cudzích jazykov, na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky a informatickej výchovy, fyziky, chémie,  geografie, biológie a dejepisu. Veľký dôraz kladieme na popoludňajšiu záujmovú činnosť, získavanie žiakov pre aktívnu prácu v čase voľna a tým sa snažíme odbúravať negatívne javy z vonkajšieho prostredia. Zameriavame sa  na prípravu žiakov v predmetových olympiádach a v športových súťažiach, usilujeme sa udržať si umiestnenia na  popredných priečkach v rámci okresu, kraja a SR. Budeme pokračovať v zavádzaní nových, efektívnych metód a foriem vyučovania.


Silné stránky školy:

Športové zameranie školy – úspechy  na Majstrovstvách  Slovenskej republiky (viacnásobní majstri Slovenskej republiky v hádzanej a športovej streľbe), realizácia výchovno-vzdelávacích aktivít pre žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, spolupráca so školským  špeciálnym  pedagógom, podpora talentov (hádzaná, športová streľba), priestorové možnosti na športovanie 
(2 telocvične, posilňovňa, otvorené ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou), existencia 12 odborných učební (z toho 7 interaktívnych, 2 výpočtové, 2 jazykové, 1 s tabletami,  a 1 multimediálna s knižnicou), plná vybavenosť lyžiarskym výstrojom,  prevažujúca odbornosť vyučovania, rôznorodá mimoškolská záujmová činnosť,  kapacita školy pre väčší počet žiakov, výhodná poloha školy na sídlisku, kvalitné služby v oblasti stravovania, samostatné moderne vybavené priestory ŠKD, aktívna a zmysluplná spolupráca s RR.

 

 

Hodnotenie základných škôl v Nitrianskom kraji

Základná škola Jána Hollého v Šali skončila v minulom školskom  roku v hodnotení základných škôl Nitrianskeho kraja spomedzi 
na 19. mieste.

Základná škola Jána Hollého
Školský rok 2017/2018

- školu navštevuje 364 žiakov
- máme zriadených 19 tried
- pracuje 27 pedagogických  a 13 nepedagogických zamestnancov 
- zriadené sú 4 oddelenia školského klubu detí
- popoludňajšiu činnosť zabezpečujeme v 20 krúžkoch – športových, umeleckých, spoločenskovedných a jazykových
- zriadené sú 2 ŠSZČ – športová streľba a hádzaná
- vyučujeme 3 cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský
- školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi s poruchami učenia
- spolupracujeme so školou z Českej republiky – z Třebíča

 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka  2, Šaľa

 

Školský rok: 2017/2018 
Počet tried: 23
Počet žiakov: 366 
Počet pedagogických zamestnancov: 38 
Riaditeľka školy: Mgr. Jarmila Husáriková 
Kontakt:  tel. 031/7016881, mobil: 0903 474 021 
e-mail : zskratka@centrum.sk
Webové sídlo: www.zskrsala.sk 
 
Školský rok 2017/2018 je 33. školským rokom v histórii školy. Základnej škole bol v roku 2008  prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského. Budova školy sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene. Jej súčasťou sú dve telocvične a veľký pekný areál, ktorého dominantou je zrekonštruované trávnaté futbalové ihrisko. Výrazným prvkom v areáli je novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré škola získala vďaka Mestu Šaľa a Úradu vlády SR.  Žiaci sa vzdelávajú v estetickom prostredí, ktoré sa skvalitnilo rozsiahlou vnútornou aj vonkajšou rekonštrukciou budovy školy. Vybudovala sa učebňa v prírode. Všetky triedy sú zariadené novými jednomiestnymi školskými lavicami,  stoličkami a  novými tabuľami. Triedy v  5. – 9. ročníku sú vybavené kamerovým systémom, ktorý sa nachádza aj vo vstupných priestoroch školy a tiež v telocvičniach. Žiaci si obľúbili hudobné zvonenie, ktoré nahradilo predchádzajúce klasické zvonenie. Samozrejmosťou sú tri počítačové učebne, ktoré sa využívajú nielen vo vyučovacom procese, ale aj v záujmovej činnosti žiakov. Priebežne sa dopĺňajú učebné pomôcky, didaktická technika, počítače s príslušenstvom, rôzne výučbové programy, žiaci a učitelia pracujú s interaktívnymi tabuľami. V školskom roku 2012/2013 sa zriadila nová školská knižnica, ktorá sa každý rok vybavuje ďalšími knižnými titulmi. Zmodernizovalo sa vybavenie školskej jedálne, ktorá bola zariadená novými jedálenskými stolmi a stoličkami. V školskom roku 2013/2014 pribudla nová tabletová učebňa s dvadsiatimi tabletmi a ďalšou interaktívnou tabuľou.  V školskom roku 2014/2015 sa v spolupráci s rodičmi zakúpilo 173 ks šatňových skriniek pre žiakov 1. – 4. roč. V školskom roku 2015/2016 sa zakúpili šatňové skrinky aj pre žiakov 5. a 9. ročníka. Každý žiak 1. – 9. roč. má svoju šatňovú  skrinku. V roku 2017 sa v spolupráci so zriaďovateľom mestom Šaľa zmodernizovalo osvetlenie všetkých priestorov školy .  
Škola od svojho začiatku nesie prívlastok jazyková, čo sa odrazilo  v školskom vzdelávacom programe Šanca pre všetkých . Aj v inovovaných  učebných plánoch sme výrazne posilnili hodiny anglického a nemeckého jazyka. Anglický jazyk sa učia povinne  všetci žiaci od 1. ročníka. 
Ďalšie informácie:
vytvárame kvalitné podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov bez ohľadu  na ich schopnosti či úroveň  nadania tak, aby mal každý žiak šancu  v niečom vyniknúť a byť úspešný,
snažíme sa,  aby žiaci získali čo najlepšie jazykové, komunikačné zručnosti v anglickom a v nemeckom jazyku a zároveň vedomosti a zručnosti v oblasti informatiky, aby sa stali prirodzenou súčasťou ich základného vzdelania, vzdelávanie podporujeme aj  exkurziami do Rakúska a viacdňovými pobytmi v Anglicku, naposledy v školskom roku 2014/2015,
žiaci vynikajúco reprezentujú svoju školu a mesto v rôznych predmetových olympiádach v rámci mesta, okresu či kraja, pekné výsledky dosahujú aj v športových súťažiach,
v školskom roku 2016/2017 sa umiestnili  žiaci vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach  na 2.  mieste v meste i v okrese Šaľa. Žiaci sa zapojili takmer do všetkých športových  súťaží a v celkovom hodnotení získali 5. miesto zo 6. škôl v meste a v okrese Šaľa 6. miesto zo 16 škôl a 38. miesto v Nitrianskom kraji (hodnotených cca 229 škôl). Tieto výsledky zaraďujú školu už viac rokov na popredné miesta v rámci mesta, okresu i kraja, 
žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v testovaní deviatakov – ich výsledky sú pravidelne lepšie ako celoslovenský priemer, vynikajúco sa darilo deviatakom aj v školskom roku 2016/2017, keď v testovaní z matematiky získali 2. miesto a v testovaní zo slovenského jazyka 1. miesto medzi šalianskymi školami, v rámci okresu boli v matematike  štvrtí, a v slovenskom jazyku sa umiestnili na prvom mieste,
vďaka opakovaným výborným výsledkom našich žiakov každoročne narastá záujem rodičov o školu,
v rámci záujmových útvarov  sa naši žiaci zapájajú do bohatej mimoškolskej činnosti, v škole pracuje 16 krúžkov s rôznym zameraním, zúčastňujú sa plaveckých kurzov, škôl v prírode, lyžiarskeho a snowbordového výcviku, výletov, exkurzií a pod.,
už pätnásty školský rok sa v samostatných triedach venujeme  vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorých je v tomto školskom roku 100 - výber žiakov  realizuje  CPPPaP v Šali  prostredníctvom testov, prihlásiť sa možno na telefónnom čísle 031 7705464, bližšie informácie môžu získať rodičia priamo v škole na telefónnom čísle 031 701 6881, 
máme dobrú spoluprácu s rodičmi, ktorí školu prostredníctvom Rady rodičov významne podporujú,
v posledných rokoch sme sa zapojili do mnohých projektov, napr. Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecné vzdelávacie predmety, Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov v základnej škole, Národný  projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a ďalšie,  v spolupráci so zriaďovateľom -   mestom Šaľa sme sa zapojili do Projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej prípravy a získali tak finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zakúpenie rôzneho  telovýchovného náradia a vybavenia, 
vzdelávajú sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia, aby sa aj prostredníctvom ich vzdelávania skvalitňoval a modernizoval vyučovací proces, pravidelne organizujeme podujatia pre deti materských škôl z blízkeho okolia a dni otvorených dverí pre rodičov predškolákov.  
Podrobné informácie získate  na webovom sídle školy www.zskrsala.skalebo prostredníctvom osobnej návštevy v škole.​

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Školský rok :  2017/2018
Počet tried :  29
Počet žiakov : 595
Počet pedagogických zamestnancov :  48
Riaditeľ školy : PhDr. Rudolf Kuklovský
Telefónny kontakt: 770 24 66
e-mail :  zsmurgasa@zsmurgasasala.sk

 

o331

 

 

 

 

 

Škola:

Základná škola bola odovzdaná do užívania k 1. 9. 1972 pod názvom Základná deväťročná škola, Sídlisko Váh. Od roku 1985 je zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v rámci tried II. stupňa. Dňa 20. 2. 2004 bol škole prepožičaný čestný názov Základná škola Jozefa Murgaša. Orientácia vyučovania bola na II. stupni rozšírená o výučbu informatiky. Od 1. septembra 2009 je základná škola spojená s materskou školou a pracuje ako jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou  Jozefa Murgaša, Horná  22, Šaľa.

 

Vzdelávanie:

 • Predprimárne vzdelávanie poskytované materskou školou postupuje vo svojej činnosti podľa inovovaného ŠkVP „Farebný svet“. V rámci neho sa realizuje program environmentálnej gramotnosti a ekologickej výchovy, jazykovej gramotnosti, elementárnych počítačových, informačných a matematických kompetencií, pozitívneho vzťahu k ľudovej slovesnosti a pod.

 • Primárne vzdelávanie na I. stupni je zamerané na výučbu anglického jazyka a základy informatickej výchovy, resp. informatiky, tiež na posilnenie predmetov slovenský jazyk, matematika, výtvarná a telesná výchova.

 • Nižšie stredné vzdelávanie na II. stupni sa realizuje podľa ŠkVP „Moderná škola – cesta za poznaním“, v triedach zameraných na vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov a v triedach zameraných na regionálnu výchovu. Ďalšia profilácia smeruje k výučbe cudzích jazykov – anglického a nemeckého.

 

Ponúkame:

 • kvalifikovaný pedagogický personál – učitelia, špeciálny pedagóg, vychovávateľky,

 • výučbu anglického jazyka a počítačovej gramotnosti v rámci I. stupňa od 1. ročníka,

 • rozšírené vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov (od 5. ročníka II. stupňa),

 • výučbu cudzích jazykov – anglický, nemecký na II. stupni,

 • využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese,

 • kvalitné technické vybavenie 4 počítačových učební,

 • odborné učebne (chémia, fyzika, biológia) doplnené o informačno-komunikačné technológie,

 • bezpečnostný kamerový systém,

 • multifunkčné športové ihrisko pre potreby žiakov školy,

 • detské ihrisko pre deti MŠ, žiakov I. stupňa a ŠKD,

 • pravidelné organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, odborných exkurzií,

 • moderné jazykové laboratórium,

 • rozmanitú záujmovú činnosť,

 • elektronické testovanie (Testovanie 5 a Testovanie 9),

 • pravidelnú logopedickú starostlivosť pre deti MŠ a žiakov ZŠ,

 • špeciálnu triedu zameranú na ľahké mentálne postihnutie,

 • činnosť 2 asistentov učiteľa na I. stupni ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • začlenenie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do výchovno-vzdelávacieho procesu (integrácia žiakov v bežných triedach),

 • úzku kooperáciu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šalia ďalšími odbornými pracoviskami.


Priestory školy
Pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu sú k dispozícii:
14 tried pre ročníky  1. – 4.,
14 tried pre ročníky 5. – 9.,
1 špeciálna trieda,

2 triedy MŠ,

8 oddelení ŠKD (prevádzkujú činnosť v triedach I. stupňa),

1 učebňa biológie, l učebňa chémie, l učebňa fyziky, 4 učebne informatiky, 3 učebne cudzích jazykov, 1 učebňa na vyučovanie etickej výchovy,  1 knižnica (pre I. a II. stupeň), 1 školská dielňa, klubovňa pre voľnočasové aktivity. Súčasťou objektu školy sú 2 átriá a 2 telocvične, multifunkčné ihrisko, resp. detské ihrisko pre potreby MŠ, ZŠ a ŠKD.
 

Vybavenie tried:

 • pravidelne dopĺňaný moderný školský nábytok (lavice, stoličky, skrine), koberce (oddychová zóna) vo všetkých triedach I. stupňa,

 • keramické tabule v časti tried,

 • moderné šatníkové skrine pre deti MŠ a žiakov ZŠ,

 • projektory, netbooky, notebooky, keramické tabule a pod.

Žiaci školy dosahujú popredné umiestnenia v rámci krajských, resp. celoslovenských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží (Európa v škole, matematická, biologická, geografická olympiáda, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, športové súťaže a pod.)

V hodnotení predmetových olympiád a postupových súťaží škola získala opakovane za posledné dva roky 1. miesto v okrese Šaľa a 3. miesto v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), resp. v športových súťažiach 1. miesto v rámci NSK. V celoslovenskom testovaní žiakov  9. ročníka škola dosiahla percentuálnu  úspešnosť v slovenskom jazyku a v matematike výrazne nad celoslovenský priemer (v školskom roku 2015/2016 v predmete MAT priemerná percentuálna úspešnosť školy – 79, 90 %; v predmete SJL – 74, 70%). V hodnotení základných škôl v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016, ktoré bolo realizované Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO škola obsadila celkové 8. miesto, resp. 5. miesto v rámci základných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Škola bola/je dlhodobo zapojená do viacerých projektov: Infovek, Otvorená škola, Škola budúcnosti, Správaj sa normálne, Na kolesách proti rakovine, Cesta k emocionálnej zrelosti, Maľovaná fyzika, NAJ – trieda, Deň narcisov, Biela pastelka, Školské ovocie, Všedkovedko, Maksík, iBobor, Kozmix, Čitateľský oriešok a pod. V rámci národných projektov sú to predovšetkým: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test), Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, projekt „Byliny“, Objavné vyučovanie, Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách a pod.

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

 

Školský rok:     2017/2018
Počet tried:       22
Počet žiakov:   440
Počet pedagogických zamestnancov:   38 ped. zamestnancov
Riaditeľ školy:          Mgr. Lýdia Muráriková
Telefónny kontakt:   031/702 12 38       031/7702611      
                    e-mail:   zspiosa@centrum.sk
Webové sídlo:           www.zslssa.edupage.org

 

 

                            

            Foto školy 001

 

Základná škola poskytuje vzdelávanie  a výchovu podľa dvoch školských programov. Vzdelávací program s názvom „Myslime, tvorme a učme sa!" poskytuje primárne vzdelávanie žiakom 1. - 4. ročníka a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakom 5. – 9. ročníka.
Výchovný program školského klubu detí s názvom „Úsmev a spokojnosť“ pripravuje široké možnosti zmysluplného a zaujímavého využitia času žiakov 1.– 4. ročníka v čase po povinnom vyučovaní.
Cieľom vyučovacích a výchovných  programov   je  rozvíjanie kľúčových kompetencií  a zručností žiakov s využitím  inovačných  a tvorivých  metód  vyučovania a zážitkového učenia.
 
Na základe profilácie majú žiaci možnosť:
výberu zo štyroch cudzích jazykov – anglického, nemeckého, ruského   
    a francúzskeho,
učenia sa cudzích jazykov od 1. ročníka, 
získavania technických zručností v určených predmetoch od 5. ročníka,
účasti žiakov 2. stupňa na výučbových aktivitách prírodovedných predmetov v stredných školách v našom meste,                               
práce s informačno-komunikačnou technikou s využitím nových výučbových   programov.
Zmeny a aktivity v školskom roku 2017/2018:
 
Vzdelávanie
1. Zavedenie prvkov alternatívneho vyučovania do výučby matematiky v 1. - 4. ročníku podľa prof. Milana Hejného.
2. Rozšírenie obsahu školského vzdelávacieho programu o  učivo k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti vo všetkých ročníkoch v predmete slovenský jazyk a literatúra.
3. Práca v pilotnom národnom projekte s deťmi predškolského veku:   „Zábavná   
    chémia pre malých výskumníkov“ – spolupráca s materskou školou v Šali s cieľom  
    podpory záujmu detí o prírodné javy od predškolského veku.
 
Športová príprava
1. Účasť školy v športovej organizácii: „Akadémia Mateja Tótha“ – športové a fyzioterapeutické aktivity pre žiakov 1. stupňa.
2. Členstvo v Regionálnom centre v hádzanej v Šali – dve družstvá žiakov.
 
 
Materiálové vybavenie
1. Kompletné zriadenie dvoch odborných učební – projekt EÚ.
2. Rekonštrukcia odpadového potrubia v objekte školy.
3. Nákup interaktívnych zariadení.
4. Výmena školského nábytku.
5. Renovácia multifunkčného ihriska – projekt Úradu vlády SR.
 
Vo vyučovacom procese sa cieľavedomá spolupráca rodiny a školy premietla do  kvalitných výsledkov v celoštátnom testovaní žiakov  5. a 9. ročníka.  Žiaci  v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre dosahujú v oboch ročníkoch a v oboch predmetoch lepšie percento úspešnosti ako celoslovenský priemer. 
Žiaci tunajšej školy sa zapájajú do všetkých predmetových  olympiád. Úspešne sa prezentujú aj v recitačných  súťažiach  - Šaliansky Maťko,  Hviezdoslavov  Kubín, Ars poetica, v súťažiach literárnej a umeleckej tvorivosti - Prečo  mám  rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Literárny Kežmarok, v matematických a informatických súťažiach - Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, Maks, iBobor, vo vedomostných  súťažiach - Čo  vieš  o hviezdach,  Génius  Logicus,  v speváckych súťažiach - Slávik Slovenska, Talent a vo výtvarných súťažiach. 
Škola sa cieľavedome venuje výchove mladých športovcov, najmä v hádzanej a priebežne v atletike a kolektívnych športoch.
V  popoludňajších  hodinách  majú  žiaci možnosť   navštevovať záujmové  útvary  umeleckého, športového a náučného  zamerania: Spievame s radosťou, Zábavná chémia, krúžky cudzích jazykov, ďalšie krúžky: Fyzika hrou, Cvičenia z matematiky, Cvičenia zo slovenského jazyka, Matematika hrou, Hravá matematika,  Hravá slovenčina, Výtvarné hry, Hádzaná, Volejbal, Športové hry, Stolný tenis, Biológia nás baví, Biblia očami detí, Leteckí modelári a Mladí turisti. 
Žiaci a pedagógovia pracujú v nasledovných projektoch: 
a) celoslovenské - Škola podporujúca zdravie, 
                                              Unicef – Škola priateľská k deťom, 
                                              Infovek 2
                                              Detský čin roka,
                                              Strom života,
                                              „Cesta k emocionálnej zrelosti“                        
b) vlastný projekt školy:   „Poznávame históriu svojho regiónu“
c) medzinárodné:   eTwinning
                                              „Záložka do knihy spája školy“
 
Základná škola spolupracuje v oblasti profesijnej orientácie so strednými školami v meste  Šaľa, významnými aktivitami sú metodické dni fyziky a chémie za účasti lektorov z UKF v Nitre a predsedníčky Asociácie učiteľov chémie na Slovensku.
Výchova a vyučovanie sú podporované tematickými exkurziami a ďalšími  environmentálnymi, humanitárnymi a kultúrno-spoločenskými podujatiami. Žiaci sa zúčastňujú  plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcvikového kurzu, divadelných a operných predstavení, organizujú sa školy v prírode a ozdravné alebo poznávacie pobyty v zahraničí.
 
 Okrem vzdelávacej, výchovnej a mimoškolskej činnosti sa v škole kladie veľký dôraz na spoluprácu s rodinou a spoločnú výchovu k tolerancii, k znášanlivosti, k úcte k slovenskému jazyku, k rodnému kraju a k hrdosti k slovenskému národu.

 

 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským  - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa 

 

Školský rok:  2017/2018

Počet tried:  9

Počet žiakov: 166

Celkový počet pedagogických zamestnancov:  21

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Silvia Kőrösová

Telefónny kontakt:  031/ 7703495 

e-mail: pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.edu.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

 

 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šaľa. Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie (predškolskú výchovu) detí vo veku 3 – 6 rokov, primárne a nižšie stredné vzdelávanie žiakov vo veku 6 – 15 rokov plniacich si povinnú školskú dochádzku.

 

Súčasťou školy sú:

– školský klub detí,

– výdajná školská jedáleň,

– jednotriedna materská škola (elokovaná trieda).

 

V školskom roku 2017/18 materská škola má 1 triedu s počtom detí 20 a základná škola má 9 tried, z toho 4 triedy na 1. stupni, 5 tried na 2. stupni s celkovým počtom žiakov 166. Súčasťou školy je aj výdajná školská jedáleň, strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra.

Impozantná budova školy v centre mesta bola postavená v roku 1906, ktorá značne vylepšila svoj celkový vzhľad predovšetkým rekonštrukciou vonkajšej fasády. Počas letných prázdnin v elokovanej triede MŠ sa realizovala celková rekonštrukcia sociálnych zariadení financovaná z schválených finančných prostriedkov zriaďovateľa. V priestoroch školy sa kompletne vynovila elektroinštalácia, vymaľovali sa chodby na prízemí i na poschodí a prebehla aj výmena podlahy na prízemí vďaka hlavnému sponzoru školy, združenia rodičov i zriaďovateľa. Interiér školy je esteticky udržiavaný, sociálno-hygienické priestory boli postupne zrekonštruované, v blízkej budúcnosti je však potrebné vymaľovanie priestorov.

 

Vnútorné členenie: Na prízemí je 6 učební, v ktorých sú triedy 1. stupňa, galéria a zborovňa pre pedagogických zamestnancov 1. stupňa.  Na podlaží je 6 učební 2. stupňa, z toho 1 odborná učebňa výpočtovej techniky, zborovňa, riaditeľňa. Škola disponuje dielňou a plánované je aj zriadenie odbornej učebne fyziky v rámci projektu. Škola má vlastnú malú telocvičňu, posilňovňu, ktorá sa využíva počas telesnej a športovej výchovy aj mimoškolských aktivít.

 

Každý učiteľ má vlastný notebook. Triedy sú vybavené keramickými tabuľami, ktoré zabezpečujú bezprašné pracovné prostredie, na 1. stupni majú deti ortopedické sedacie kliny na zabezpečenie správneho držania tela. Vo všetkých triedach je nový školský nábytok, dataprojektor. Škola je dobre vybavená didaktickými a učebnými pomôckami, má vlastnú žiacku a odbornú knižnicu.

Základná škola sa pravidelne zapája do viacerých projektov, ktoré podporujú realizáciu cieľov výchovno-vyučovacieho procesu. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v predmetových olympiádach a postupových súťažiach, taktiež v celoslovenských meraniach a testovaniach.

V škole je 12 záujmových krúžkov, ktoré  ponúkajú  žiakom   voľnočasové   a    mimoškolské

aktivity, možnosť exkurzií a výletov.
Na  podporu  zdravého vývoja žiakov škola pravidelne  organizuje  plavecký výcvik, lyžiarsky kurz a školu v prírode.

 

Škola poskytuje vzdelanie podľa Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED O, primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 s názvom Korene a krídla vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu.  

Inovovaný Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a inovovaný Štátny vzdelávací program – nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy sa zavádza do praxe postupne, t. j. v školskom roku 2017/18:

 • v 1., 2.  a v 3. ročníku základnej školy,
 • v 5., 6. a v 7. ročníku základnej školy.

 

Škola svojou profiláciou je zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov: matematiky a informatiky a orientuje sa na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej menšiny.

Poslaním školy je poskytnúť vysoko profesionálnu a kvalitnú úroveň výchovy a vzdelania – dať korene a krídla.


Veľký dôraz sa kladie na systematické odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom aplikovať získané poznatky vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Názov školy: Centrum voľného času Šaľa

 

Školský rok:  2016/2017

Počet záujmových útvarov:  69

Počet členov: 1343

Počet pedagogických zamestnancov:  7

Riaditeľ školy : Ing. Michal Malárik

Telefónny kontakt: 031 770 3320

e-mail:  cvc@cvcsala.sk

Webové sídlo: www.cvcsala.sk

 

Centrum voľného času  poskytuje deťom, mládeži a rodičom možnosť plnohodnotného využívania voľného času počas celého školského roka vrátane prázdnin. Najlepšie výsledky dosahuje v zabezpečení pravidelnej záujmovej činnosti, v príprave a realizácii jednorazových podujatí, cyklických podujatí a podujatí k aktuálnym príležitostiam.

CVČ  vo svojom výchovnom programe má vypracované výchovné štandardy podľa tematických oblastí výchovy, ktoré  nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole.

CVČ spolupracuje so všetkými inštitúciami a organizáciami v meste, ktoré organizujú pravidelnú záujmovú a záujmovo-vzdelávaciu činnosť detí a mládeže vo všetkých oblastiach spoločenského života na báze dobrovoľnosti. Celoročná  výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v dvoch budovách:

 • v hlavnej budove s triedami, klubovňami, kancelárskymi priestormi, posilňovňou a učebňou výpočtovej techniky

 • vo viacúčelovej prístavbeCVČ s možnosťouvyužívania pre športové, divadelné, tanečné súbory a krúžky.

  Na krúžkovú činnosť si centrum prenajíma aj ďalšie priestory -  hlavne na športové krúžky:  krytá plaváreň, telocvične pri ZŠ, mestská športová hala, ihriská ZŠ. Prácu s divadelným súborom Materinky  realizuje v bábkovej sále MsKS Šaľa. Na základe dobrej spolupráce s MsKS tu centrum organizuje aj iné kultúrno-spoločenské podujatia (premiéry divadelných súborov, súťaže v speve a v tanci).

 

 

 

Názov školy: Základná umelecká škola v Šali

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  33

Počet žiakov: 703

Počet pedagogických zamestnancov:  32

Riaditeľ školy: Akad. soch. Milan Jančovič

Telefónny kontakt: 031/770 2316

e-mail:  zus.sala@gmail.com

Webové sídlo: www.zussala.sk

 

 

Škola poskytuje základné umelecké vzdelávanie v štyroch odboroch. Hudobný odbor sídli v budove na Kukučínovej ulici a výtvarný a literárno-dramatický odbor v budove na Hlavnej ulici. Tanečný odbor využíva priestory MsKS v Šali. Našimi žiakmi môžu byť už deti v predškolskom veku, pre vekovo pokročilejších ponúkame štúdium pre dospelých.
Najstarším je hudobný odbor, ktorý ponúka výučbu klasického a moderného spevu, kompozície, hry na klavíri, keyboarde, akordeóne, flaute, trúbke, klarinete, husliach a gitare. Vyučovanie prebieha individuálne a skupinovo (podľa ročníkov). Individuálne vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi v 16 hudobných učebniach. Na skupinové vyučovanie je určená učebňa hudobnej náuky, ktorá je vybavená audiovizuálnou technikou, IKT, rozsiahlym archívom literatúry a hudobných nosičov, inštrumentárom ľahko-ovládateľných nástrojov a inými učebnými pomôckami. V hudobnom odbore majú žiaci možnosť získavať umelecké skúsenosti i v rôznych komorných zoskupeniach a v speváckom zbore.
Najpočetnejším je výtvarný odbor. Vyučovanie je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník ako je kresba, maľba, grafika, keramika, fotografia, email a  smalt. Žiaci rozvíjajú svoje zručnosti v 7 odborných učebniach. Majú možnosť pracovať s IKT nástrojmi a didaktickou technikou - PC, webkamera, softvér, internet. Najmladší spomedzi odborov je literárno-dramatický odbor. Jeho cieľom je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti vedomého, osobitého, prirodzeného a kultivovaného vyjadrenia v sociálnej a umeleckej komunikácii. Počas svojej existencie uviedol literárno-dramatický odbor autorské divadlá, dramatizácie, voľné adaptácie podľa autora, divadlo poézie, absolventské vystúpenia a množstvo drobných interných podujatí. Tanečný odbor sa realizuje v priestoroch DK a CVČ v Šali. V súčasnosti sa orientuje na prípravu mažoretiek a moderný tanec. Cieľom práce tanečného odboru je viesť deti k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.
Všetky odbory medzi sebou spolupracujú, čoho výsledkom sú školské projekty (Renesancia, Koncert pre kráľovnú, Z rozprávky do rozprávky, Predstavenie na motívy spevohry slovenského hudobného skladateľa Juraja Hatríka ,,Legenda o breze”, Koncert k výročiu narodenia J. S. Bacha a G. F. Händla, opera W. A. Mozarta ,,Čarovná flauta“ v netradičnom ponímaní a i.). Žiaci školy pravidelne účinkujú na koncertoch a podujatiach organizovaných mestom. Zúčastňujú sa rôznych výtvarných, tanečných a interpretačných súťaží, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Každoročne sa časť žiakov Základnej umeleckej školy v Šali rozhodne pokračovať v umeleckom štúdiu na stredných a vysokých školách.