Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 17:04  //  aktualizácia: 20.11.2019 - 16:30  //  zobrazené: 17357

Základné školy v meste Šaľa

Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok :  2019/2020
Počet tried :  9
Počet žiakov : 127
Počet pedagogických zamestnancov :  11

Počet vychovávateliek: 2 z toho 1 na 50%

Asistent učiteľa: 3 a z toho 1 na 30%

Školský psychológ: 1 na 50%
Riaditeľ školy : Mgr. Janka Tóthová
Telefónny kontakt: 031/7702186
e-mail :  zsbero@stonline.sk

Webové sídlo: https://zsbernolakovasala.edupage.org/

 

 Materská škola pri základnej škole, Bernolákova 1, Šaľa

 

Počet tried :  3

Počet detí : 52

Počet pedagogických zamestnancov : 7

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Katarína Zimmermann

Kontakt :   0905 290 423

 E-mail:             bernolakovams@gmail.com

Webové sídlo: https://zsbernolakovasala.edupage.org/

 

Základná škola prvýkrát otvorila brány 1.9.1966.

Nachádza sa na periférii mestskej časti Šaľa-Veča, v tichom a veľmi príjemnom prostredí plnom zelene. Poskytuje kultúrne, izolované a bezpečné prostredie.

Dňa 1. 9. 2016 prišlo k splynutiu základnej školy a materskej školy, čím vznikol nový právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa.

V súčasnosti ju tvorí hlavná budova s učebňami, telocvičňa, školská jedáleň, dielne, skleník a priestranný areál určený na oddych a šport. Areál predstavuje veľký a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom a detským ihriskom pre deti z MŠ.  Priestory poskytujú žiakom možnosti v uplatnení svojich schopností a nadania v oblasti vedy, techniky, umenia aj športu. Na šport je určená telocvičňa s horolezeckou stenou, futbalové ihrisko, tréningové plochy na atletiku, hádzanú, volejbal, pozemný hokej, tenisový kurt a workoutové ihrisko. Ihrisko s mantinelmi slúži v zimnom období ako prírodná ľadová plocha. Areál využíva aj široká verejnosť počas celého roka.

Škola sa dlhodobo zameriavame na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, anglického jazyka od 1. ročníka a všetky vzdelávacie aktivity smerujeme k rozvoju environmentálnej výchovy. V rámci regionálnej výchovy vedieme žiakov k poznaniu histórie, súčasnosti, tradícií a kultúrneho bohatstva nášho regiónu. Žiaci v 7. ročníku majú v rámci Školského vzdelávacie programu „ Učíme sa hrou“ zaradený predmet Mladý záchranár.

Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dosahujú výsledky, na ktoré sme hrdí.

 

 

Práca na projektoch:

 

Naša škola dlhodobo pracuje v projekte Škôl podporujúcich zdravie. Od roku 1997 je zapojená do celoslovenskej národnej siete. V rámci projektu sme sa v tomto školskom roku zamerali na starostlivosť o duševné zdravie, správne stravovacie návyky a podporu telesnej zdatnosti žiakov- Ďeň Zeme, Ďeň vody, Zachráňme les- zber papiera a plastov.

 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania v sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Škola získala vzdelávací balíček pre výchovného poradcu (elektronické a tlačené manuály k diagnostickým metódam, softwer k zisťovaniu potenciálu osobnosti jedinca- COMDI, knižné publikácie- odborné metodiky. Po ukončení projektu škola naďalej pokračuje v aktivitách vyplývajúcich z projektu prostredníctvom výchovného poradcu.

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Škola získala licenciu pre učiteľov a žiakov – štandardné testovanie žiakov všetkých ročníkov.

 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, sadu reproduktorov.

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základnej škole s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.

Škola naďalej pokračuje v aktivitách vyplývajúcich z projektu.

 

STROM ŽIVOTA

Od 1.9.2015 je škola súčasťou celoslovenskej organizácie, ktorá má bohaté skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Pre deti, mládež, školy aj rodičov pripravuje programy environmentálnej výchovy, ktoré neustále obnovuje a rozširuje o nové aktivity. Súčasťou sú aj aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností, ako aj projektového a systémového myslenia.

Žiaci v školskom klube ,, Večianske veveričky ‘‘ získavajú zdroje a inšpirácie k efektívnejšej výučbe environmentálnej výchovy.

Svoje úlohy, tvorivé riešenia a postrehy každoročne úspešne prezentujú na celoslovenskom stretnutí Envitalent.

 

Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa

Úlohy  vyplývajúce z projektu sa čiastočne plnia vo vyučovaní regionálnej výchovy na 1.stupni a vo vyučovacích predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, výtvarná výchova, výchova umením, svet práce, technika, biológia.

Cieľom je naučiť žiakov vnímať svoj región a hľadať možnosti, ako zatraktívniť faunu, význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov, objavovať a spoznávať prírodné krásy, polohu, stavby, architektúru, spôsob života obyvateľov, zvyky, tradície, osobnosti, šport, kultúru, minulosť aj súčasnosť.

 

 

Mládež v Európe

Škola sa zapojila do projektu s celoeurópskou pôsobnosťou s programom Drogová prevencia. Tento projekt je zameraný na skvalitnenie života mladých ľudí a vytváranie optimálnych podmienok pre využívanie ich voľného času.

 

V oblasti vyučovania technickej výchovy sa škola snaží poskytnúť žiakom základné vedomosti a tiež zručnosti pri práci s materiálom v dielňach a tým rozšíriť možnosti štúdia aj v školách s technickým zameraním a následné lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Škola sa zameriava aj na vyučovanie informatiky. Prehĺbením zručností v práci s počítačom a inou digitálnou technikou je sledované rozšírenie možností uplatnenia sa žiakov v rôznych typoch škôl.

Škola je zapojená do národného projektu „ Inkluzívne vzdelávanie“. Je vytvorený pracovný tím, ktorý pozostáva z asistentov učiteľa  a školského psychológa. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov a podporiť inkluzívne prostredie. Do jednotlivých aktivít v rámci inklúzie je zapojená celá škola, vrátane všetkých zamestnancov aj rodičov.

V rámci národného projektu „ Gramotnosť v základnej škole „ sa realizuje krúžková činnosť zameraná na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Venujeme sa aktivitám, ktoré sú pre žiakov zaujímavé, atraktívne a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Aby sme mohli vytvoriť tieto zaujímavé aktivity, učitelia si rozšíria svoje profesijné kompetencie formou vzdelávacích aktivít. Pre našich žiakov je nemenej zaujímavé, že si v rámci projektu môžeme obnoviť odborné učebne a doplniť učebné pomôcky. Cieľom je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 Získané vedomosti a zručnosti prezentujú naši žiaci pri práci na rôznych projektoch. Škola organizuje Dni otvorených dverí, Športové soboty, Akadémie, Karneval na ľade, Fašiangy a pracujeme na rôznych triednych a mimoškolských projektoch zameraných na významné udalosti.

Krúžková činnosť:

Gymnastický

Matematický

Športové hry

Spevácky

Konverzácia v anglickom jazyku

Literárno-dramatický

Výtvarný

Bádateľko - prírodovedný

Mladý ekológ

Počtárik

Čitadielko

 

Sme školou rodinného typu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život. Našim mottom je myšlienka Dona Miguela Angela Ruiza: „Robme všetko, ako najlepšie vieme.“ Preto všetku činnosť smerom k žiakom, rodičom a širokej verejnosti smerujeme k tomu, aby každý našiel svoje miesto, aby každý zažil pocit úspechu a aby každý priložil ak nie ruku, tak aspoň prst k spoločnému dielu.

 

Materská škola 

 

Materská škola je v prevádzke od 01. 09. 2015 v priestoroch ZŠ Bernolákova. Od 01.09.2016 je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa. Súčasťou je výdajná školská jedáleň.

Materská škola má zriadené 2 heterogénne triedy pre bežnú populáciu detí a 1 špeciálnu triedu pre deti s poruchami autistického spektra. Poskytuje celodennú, príp. poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Filozofiou materskej školy je „byť otvorený pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania a fyzického či psychického znevýhodnenia“. Táto myšlienka rovnosti ľudí v prístupe ku vzdelaniu je obsiahnutá vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorú sa 10. decembra 1948 svojím podpisom zaviazal dodržiavať aj náš štát.

„Byť človekom je charakteristikou základnou a určujúcou, byť čierny, byť žena, či mať špecifické postihnutie je charakteristikou ďalšou. Človek, bez ohľadu na mieru svojich vrodených schopností, bez ohľadu na to, či je nejakým spôsobom postihnutý alebo nie, má právo tieto svoje schopnosti využiť a rozvíjať.“ (P. Seidler) 

Školský vzdelávací program materskej školy s názvom „Cesta do života“ rešpektuje štandardy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Škola v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva vypracováva individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Život a edukácia detí v bežných triedach a v špeciálnej triede:

 • podporuje zdravý osobnostný rozvoj detí,
 • kladie dôraz na ich prirodzenú telesnú aktivitu a individuálne potreby každého  dieťaťa, zdravý životný štýl s dôrazom na pravidelný pohyb, odpočinok a zdravú výživu,
 • vedie deti k ich vlastnej nepretržitej sebaaktualizácii a k hľadaniu pravdy a hodnôt, ktoré ich nasmerujú na kognitívne vyššiu úroveň myslenia a fungovania v rámci ich bezprostredného okolia,
 • vychováva deti k otvorenému vyjadrovaniu názorov a potrieb, ku komunikovaniu poznania laického i vedeckého bez predsudkov a k zamýšľaniu sa kategóriami života, ktoré sú pre deti z hľadiska ich poznávania a učenia sa osobne zaujímavé, dôležité a aktuálne,
 • rieši rozvoj predčitateľskej gramotnosti, ktorej základom je stimulácia záujmu detí o písanú podobu jazyka,
 • je zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ľudovej slovesnosti – ľudovým hrám, rozprávkam, piesňam, riekankám, básňam, vyčítankám, atď.
 • je zameraná na ochranu prírody a životného prostredia.

 

Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa

Školský rok:  2019/2020

Počet tried: 18

Počet oddelení ŠKD: 4

Počet žiakov: 372

Počet pedagogických zamestnancov: 27

Počet nepedagogických zamestnancov: 13

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Minár

Telefónny kontakt:  031/7713839, 031/7715666

e-mail: skola@zshollehosala.sk, director@zshollehosala.sk

Webové sídlo: www.zshollehosala.edupage.org

Profilácia a zameranie školy

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 „Cesty do sveta poznania“

 

Základná škola Jána Hollého sa od začiatku profiluje na otvorenú školu v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na hádzanú a športovú streľbu.

Škola sa ďalej zameriava na vyučovanie cudzích jazykov, na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky, fyziky, chémie,  geografie, biológie a dejepisu. Veľký dôraz kladieme na popoludňajšiu záujmovú činnosť, získavanie žiakov pre aktívnu prácu v čase voľna a tým sa snažíme odbúravať negatívne javy z vonkajšieho prostredia. Zameriavame sa  na prípravu žiakov v predmetových olympiádach a v športových súťažiach, usilujeme sa udržať si umiestnenia na  popredných priečkach v rámci okresu, kraja a SR. Budeme pokračovať v zavádzaní nových, efektívnych metód a foriem vyučovania.

 

Charakteristika školského výchovného programu

„Hrou za poznaním, tvorivosťou, pohybom a priateľstvom“

 

V školskom klube detí budeme pestrou a zaujímavou činnosťou dopĺňať výchovno-vyučovací proces s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru s cieľom vychovať aktívneho človeka schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti.

Jedným z hlavných cieľov bude vytvoriť centrum kultúry a športu a posilnenie výchovných funkcií prostredníctvom záujmových aktivít žiakov, rozvíjanie pohybových aktivít a zvyšovanie fyzickej zdatnosti žiakov.

Tiež budeme rozvíjať environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu a vzťah k ľudovým tradíciám našich predkov.

Neoddeliteľnou súčasťou práce v ŠKD bude vedenie detí k zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej úcte a pomoci, empatii a radosti z času stráveného v mimo vyučovacom čase.

Strategickým cieľom je  zavádzaníe nových, efektívnych metód a foriem práce s deťmi, pokračovanie v posilňovaní profesijného a odborného rastu vychovávateľov, podporovanie záujmov, osobnosti a schopností každého dieťaťa a skvalitňovanie spolupráce so širokou verejnosťou.

Ku skvalitňovaniu činnosti v školskom klube detí sa budeme snažiť zriaďovať ďalšie priestory pre záujmovú činnosť.

 

Silné stránky školy:

Športové zameranie školy – úspechy  na Majstrovstvách  Slovenskej republiky (viacnásobní majstri Slovenskej republiky v hádzanej a športovej streľbe), realizácia výchovno-vzdelávacích aktivít pre žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, spolupráca so školským  špeciálnym  pedagógom, podpora talentov (hádzaná, športová streľba), priestorové možnosti na športovanie (2 telocvične, posilňovňa, otvorené ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou), existencia 12 odborných učební (z toho 7 interaktívnych, 2 výpočtové, 2 jazykové, 1 s tabletami a 1 multimediálna s knižnicou), plná vybavenosť lyžiarskym výstrojom,  prevažujúca odbornosť vyučovania, rôznorodá mimoškolská záujmová činnosť,  kapacita školy pre väčší počet žiakov, výhodná poloha školy na sídlisku, kvalitné služby v oblasti stravovania, samostatné moderne vybavené priestory ŠKD.

Od školského roku 2018/2019 je v priestoroch školy zriadené elokované pracovisko ZUŠ, v ktorom uskutočňujú svoju činnosť hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

 

Základná škola Jána Hollého

Školský rok 2019/2020

 

- školu navštevuje 372 žiakov

- zriadených 18 tried

 • zriadené 4 oddelenia ŠKD

- pracuje 27 pedagogických  a 13 nepedagogických zamestnancov

- zriadené sú 4 oddelenia školského klubu detí

- popoludňajšiu činnosť zabezpečujeme v krúžkovej činnosti – zriadené sú športové, umelecké, spoločenskovedné a jazykové ZÚ

- zriadené sú 2 ŠSZČ – športová streľba a hádzaná

- vyučujeme 3 cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský

- školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi s poruchami učenia

- spolupracujeme so školou z Českej republiky – z Třebíča

- zriadené elokované pracovisko spojenej školy

- zriadené elokované pracovisko  materskej školy

- zriadené elokované pracovisko základnej umeleckej školy

 

 

 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka  2, Šaľa


Školský rok: 2019/2020
Počet tried: 24
Počet žiakov: 421
Počet pedagogických zamestnancov: 47
Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Grznárová
Kontakt: tel. 031/7016881, mobil: 0903 474 021
e-mail: zskratka@centrum.sk, zsjchronskeho@gmail.com
Webové sídlo: www.zskrsala.sk

Školský rok 2019/2020 je 35. školským rokom v histórii školy. Základnej škole bol v roku 2008 prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského.

Budova školy sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene. Jej súčasťou sú dve telocvične a veľký pekný areál, ktorého dominantou je zrekonštruované trávnaté futbalové ihrisko. Výrazným prvkom v areáli je novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré škola získala vďaka Mestu Šaľa a Úradu vlády SR. Žiaci sa vzdelávajú v estetickom prostredí, ktoré sa skvalitnilo rozsiahlou vnútornou aj vonkajšou rekonštrukciou budovy školy. Vybudovala sa učebňa v prírode.

Všetky triedy sú zariadené novými jednomiestnymi školskými lavicami, stoličkami a novými tabuľami. Triedy v 5. – 9. ročníku sú vybavené kamerovým systémom, ktorý sa nachádza aj vo vstupných priestoroch školy a tiež v telocvičniach. Žiaci si obľúbili hudobné zvonenie, ktoré nahradilo predchádzajúce klasické zvonenie. Samozrejmosťou sú tri počítačové učebne, tabletová učebňa s dvadsiatimi tabletmi a ďalšou interaktívnou tabuľou. Využívajú sa nielen vo vyučovacom procese, ale aj v záujmovej činnosti žiakov. V  spolupráci s rodičmi sa priebežne dopĺňajú učebné pomôcky, didaktická technika, počítače s príslušenstvom, rôzne výučbové programy, žiaci a učitelia pracujú s interaktívnymi tabuľami. Zriadila sa  nová školská knižnica, ktorá sa každý rok vybavuje ďalšími knižnými titulmi. V spolupráci so spoločnosťou AMAZON je vybavená elektronickou čítačkou kníh. Zmodernizovalo sa vybavenie školskej jedálne, ktorá je zariadená novými jedálenskými stolmi a stoličkami. Každý žiak 1. – 9. roč. má svoju šatňovú skrinku. V roku 2017 sa v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Šaľa zmodernizovalo osvetlenie všetkých priestorov školy. V tomto školskom roku vďaka spolupráci so zriaďovateľom pribudla v škole nová  jazyková a fyzikálna učebňa. V škole pracuje sedem oddelení ŠKD.
Škola od svojho začiatku nesie prívlastok jazyková, čo sa odrazilo v školskom vzdelávacom programe Šanca pre všetkých . Aj v inovovaných učebných plánoch sme výrazne posilnili hodiny anglického a nemeckého jazyka. Anglický jazyk sa učia povinne všetci žiaci od 1. ročníka. Informatika sa vyučuje od 2. ročníka. Škola vytvára kvalitné podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov bez ohľadu na ich schopnosti či úroveň nadania tak, aby mal každý žiak šancu v niečom vyniknúť a byť úspešný. Snahou učiteľov je, aby žiaci získali čo najlepšie jazykové, komunikačné zručnosti v anglickom a v nemeckom jazyku a zároveň vedomosti a zručnosti v oblasti informatiky, aby sa stali prirodzenou súčasťou ich základného vzdelania.  Vzdelávanie podporujeme aj exkurziami do Rakúska a viacdňovými pobytmi v Anglicku, naposledy v školskom roku 2018/2019.

Žiaci vynikajúco reprezentujú svoju školu a mesto v rôznych predmetových olympiádach v rámci mesta, okresu či kraja, pekné výsledky dosahujú aj v športových súťažiach. V  školskom roku 2018/2019 sa umiestnili žiaci vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach na 3. mieste v meste i v okrese Šaľa. Žiaci sa zapojili takmer do všetkých športových súťaží a v celkovom hodnotení získali 3. miesto zo 6 škôl v meste a v okrese Šaľa 6. miesto zo 19 škôl a 19. miesto v Nitrianskom kraji (hodnotených cca 239 škôl). Tieto výsledky zaraďujú školu už viac rokov na popredné miesta v rámci mesta, okresu i kraja.
Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v testovaní deviatakov – ich výsledky sú pravidelne lepšie ako celoslovenský priemer, vynikajúco sa darilo deviatakom aj v školskom roku 2018/2019, keď v testovaní z matematiky získali 1. miesto a v testovaní zo slovenského jazyka 1. miesto medzi šalianskymi školami. V rámci okresu boli v MAT aj SJL tiež prví.
Vďaka opakovaným výborným výsledkom našich žiakov každoročne narastá záujem rodičov o školu. Rovnako úspešní boli aj žiaci v celoslovenskom testovaní piatakov T5.
V rámci záujmových útvarov sa naši žiaci zapájajú do bohatej mimoškolskej činnosti, v škole pracuje 20 krúžkov s rôznym zameraním, zúčastňujú sa plaveckých kurzov, škôl v prírode, lyžiarskeho a snowbordingového výcviku, výletov, exkurzií a pod.,
Už  dvadsiaty školský rok sa v samostatných triedach venujeme vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorých je v tomto školskom roku 85. Výber žiakov realizuje CPPPaP v Šali prostredníctvom testov, prihlásiť sa možno na telefónnom čísle

031 7705464, bližšie informácie môžu získať rodičia priamo v škole na telefónnom čísle

031 701 6881.
Máme dobrú spoluprácu s rodičmi, ktorí školu prostredníctvom Rady rodičov významne podporujú.
V posledných rokoch sme sa zapojili do mnohých projektov, napr. Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecné vzdelávacie predmety, Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov v základnej škole, Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a ďalšie, v spolupráci so zriaďovateľom - mestom Šaľa sme sa zapojili do Projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej prípravy a získali tak finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zakúpenie rôzneho telovýchovného náradia a vybavenia. Úspešní sme boli aj v projekte V základnej škole úspešnejší, ktorý je financovaný z finančných prostriedkov EU. Vďaka tomuto projektu sme pre žiakov získali  nielen ďalších asistentov učiteľa, ale aj špeciálneho pedagóga.

Vzdelávajú sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia, aby sa aj prostredníctvom ich vzdelávania skvalitňoval a modernizoval vyučovací proces. Pravidelne organizujeme podujatia pre deti materských škôl z blízkeho okolia a dni otvorených dverí pre rodičov predškolákov.
Podrobné informácie získate na webovom sídle školy www.zskrsala.sk alebo prostredníctvom osobnej návštevy v škole. 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Adresa školy: Horná 917/22, 927 01 Šaľa

IČO: 37861395

Právna forma: rozpočtová organizácia

Telefón: 031/7702466   

Webové sídlo školy: www.zsmurgasa.edupage.org

E-mailová adresa: zsmurgasa@zsmurgasasala.sk

FB stránka školy: https://sk-sk.facebook.com/pages/ZŠ-J-Murgaša-Šaľa/

Zriaďovateľ: Mesto Šaľa

Vyučovací jazyk: slovenský

Okres: Šaľa

Kraj: Nitriansky
 

 

 
 

Profilácia školy – základné školské kurikulum:

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa (ďalej len „ZŠ s MŠ“) má dlhodobo nastavené svoje základné profilačné priority:

 1. triedy materskej školy (ŠkVP – Farebný svet) – potenciálna žiacka báza pre primárne vzdelávanie, resp. nižšie stredné vzdelávanie (stretegická výhoda),
 2. špeciálna trieda (spoločne I. a II. stupeň ZŠ; Variant A ŠkVP, ľahké mentálne postihnutie),
 3. implementácia výučby informatiky do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania),
 4. triedy so zameraním na matematiku, informatiku  a prírodovedné predmety (5. – 9. roč.),
 5. školská knižnica ako moderné, študijné, multimediálne „friendly“ centrum poskytujúce automatizované služby prostredníctvom knižnično-informačného systému Proflib Štart deťom, žiakom, zamestnancom školy,
 6. realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít orientovaných na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP, I. a II. stupeň ZŠ všeobecne) začlenených do bežných tried,
 7. využívanie inštitútu asistenta učiteľa (podkategórie pedagogického asistenta) pri žiakoch so ŠVVP,
 8. výučbu cudzích jazykov v rámci primárneho (ANJ, 1. – 4. roč.), resp. nižšieho stredného vzdelávania (ANJ, NEJ, 5. – 9. roč.),
 9. podporu športových aktivít v rámci záujmovej činnosti – primárna orientácia na hádzanú dievčat a chlapcov,
 10. editovanie školského časopisu „Murgaško“ žiakmi školy pod odborným vedením pedagóga.

Priestorové podmienky školy:

Z dispozičného hľadiska sú v rámci budov školy vyčlenené samostatné priestory pre špeciálne (odborné) miestnosti: 1 učebňa biológie, 1 učebňa chémie, 1 učebňa fyziky, 2 učebne informatiky (I. stupeň), 2 učebne informatiky (II. stupeň)  1 učebňa cudzích jazykov (I. stupeň), 2 učebne cudzích jazykov (II. stupeň), 1 učebňa etickej výchovy (II. stupeň), 1 multimediálna učebňa, 1 školská knižnica, 1 učebňa technickej výchovy (dielňa), niekoľko odborných kabinetov, skladov učebníc a učebných pomôcok pre potreby TSV I. a II. stupňa).

Na zabezpečenie stravovania detí, žiakov, resp. zamestnancov ZŠ s MŠ sú k dispozícii priestory zariadenia školského stravovania – školskej jedálne. Škola disponuje 2 telocvičňami (malá, veľká). V rámci vonkajšieho školského areálu je umiestnené: 1 detské ihrisko (využíva sa pre potreby detí a žiakov MŠ, ŠKD a I. stupňa ZŠ), 1 prírodné futbalové ihrisko, 1 multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, atletický ovál s bežeckou dráhou a ďalšou infraštruktúrou s tartanovým povrchom (rovinka na krátke behy a sektor na skok ďaleký – rozbežisko, doskočisko). Triedy sú vybavené modernou IK-technikou (interaktívne a keramické tabule, premietacie plátna, projektory, počítače, notebooky, vizualizéry a pod.).

ZŠ s MŠ je jedinou vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, ktorá vlastní licencie na elektronické testovanie žiakov (Testovanie 9).

Školské priestory sú vybavené moderným mobiliárom – stoly, stoličky, skrine, šatníkové skrinky, lavičky, koberce (I. stupeň/ŠKD – oddychová zóna).

Žiaci školy dosahujú nadpriemerné výsledky v externých testovaniach: Testovanie 5 a Testovanie 9. Škola využíva možnosti, aby sa jej žiaci mohli zúčastniť aj iných druhov testovania, napr. eTestovania žiakov 4. ročníka z predmetov matematika  a slovenský jazyk a literatúra, resp. testovania v rámci štúdie IEA eTIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zameraného na zisťovanie (meranie) vedomostí a zručností z matematiky a prírodovedy (realizuje sa pod záštitou IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania v štvorročných cykloch).

Dlhodobo výraznú úspešnosť (umiestnenie, úspešný riešiteľ) dosahujú žiaci v rámci okresných, krajských, resp. celoslovenských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží (matematická, biologická, technická, chemická, geografická, dejepisná biblická olympiáda, olympiáda v SJL, ANJ, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, športové súťaže a pod.).

Výsledky žiakov radia školu v rámci hodnotenia Nitrianskeho kraja, resp. Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) k popredným vzdelávacím inštitúciám (úspešnosť – predmetové olympiády, postupové súťaže, Testovanie 5 a 9).

Škola sa pravidelne zapája do viacerých aktivít: separovaný zber papiera (spolupráca s firmou EISEN s.r.o. Šaľa), separovaný zber bateriek-„ZbieramBaterky.sk“ (spolupráca s firmou INSA, s.r.o.), projekt mestskej polície „Správaj sa normálne“, Deň narcisov (spolupráca s OZ Liga proti rakovine), Deň Zeme, Svetový deň vody, Európsky týždeň proti drogám, projekt Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska „Biela pastelka“, projekt „Podpora konzumácie ovocia a zeleniny v školách“, Deň knižníc, Mliečny program/Brejky-mliečne automaty umiestnené                                  v priestoroch školy (spolupráca s firmou RAJO a.s.), Svetový deň boja proti AIDS, Polícia očami detí, Svetový deň duševného zdravia, TAK TALK týždenný konverzačný kurz pre žiakov v ANJ, resp. British Council Slovensko – možnosť vykonania Cambridge English skúšok žiakmi školy (škola oficiálnym partnerom uvedenej inštitúcie – program Addvantage),  Svetový deň výživy, Svetový/Európsky deň bez áut, výzva „Choď peši do školy!“, preventistické programy pre                          I. stupeň (spolupráca s CPPPaP Šaľa-šikana, kyberšikana, klíma v rodine), testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka, „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania-5. a 9. ročník“ (spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania/NÚCEM), Záložka do knihy, Mesiac knihy, Úsmev ako dar, Deň jablka, Detský čin roka, Cesta k emocionálnej zrelosti, Šaľa – naše mesto, spolupráca so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Šaľa, programy „Školské ovocie a Školský mliečny program“ a pod.

 

Školský rok 2019/2020:

Materská škola: 2 triedy (ISCED 0, predprimárne vzdelávanie) – ŠkVP „Farebný svet“ realizuje sa program environmentálnej gramotnosti a ekologickej výchovy, jazykovej gramotnosti, elementárnych počítačových, informačných a matematických kompetencií, pozitívneho vzťahu k ľudovej slovesnosti a pod.

Počet detí v materskej škole: 37
Základná škola (ISCED 1 a ISCED 2, ŠkVP „Moderná škola – cesta za poznaním“): 28 tried, z toho

 1. I. stupeň
 • 12 tried (ISCED 1, primárne vzdelávanie) – ŠkVP, okrem základných výchovno-vzdelávacích parametrov, je zameraný na výučbu anglického jazyka (1. – 4. ročník, posilnená hodinová dotácia), základov informatiky
 • 1 špeciálna trieda pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, Variant A
 1. II. stupeň
 • 15 tried (ISCED 2, nižšie stredné vzdelávanie), z toho
 • 10 bežných tried
 • 5 tried so zameraním na výučbu MAT, INF a prírodovedných predmetov

Počet žiakov: 604, z toho na

 1. I. stupni 276 žiakov
 2. II. stupni 328 žiakov

Počet oddelení v ŠKD: 8

Počet detí v ŠKD: 257

Celkový počet zamestnancov: 74

Počet pedagogických zamestnancov: 53
Počet nepedagogických zamestnancov: 21Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

 

Názov školy: Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

 

Školský rok:     2019/2020

Počet tried:       22

Počet žiakov:   413

Počet pedagogických zamestnancov:   38

Riaditeľ školy:          Mgr. Eva Aláčová

Telefónny kontakt:   031/702 1238       031/770 2611     

                   e-mail:   zspiosa@centrum.sk

Webové sídlo:          www.zslssa.edupage.org

 

Základná škola poskytuje vzdelávanie  a výchovu podľa dvoch školských programov. Vzdelávací program s názvom „Myslime, tvorme a učme sa!" poskytuje primárne vzdelávanie žiakom 1. - 4. ročníka a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakom 5. – 9. ročníka.

Výchovný program školského klubu detí s názvom „Úsmev a spokojnosť“ pripravuje široké možnosti zmysluplného a zaujímavého využitia času žiakov 1.– 4. ročníka v čase po povinnom vyučovaní.

Cieľom vyučovacích a výchovných  programov   je  rozvíjanie kľúčových kompetencií  a zručností žiakov s využitím  inovačných  a tvorivých  metód  vyučovania a zážitkového učenia.

 

Silné stránky školy:

 

 • Podpora predmetov prírodovedného zamerania
 • Poloha blízko centra, tiché prostredie
 • Pestrá ponuka školských aktivít (športové súťaže, kultúrne a hudobné podujatia)
 • Ponuka štyroch cudzích jazykov
 • Vyučovania anglického jazyka od 1. ročníka
 • Bohatá ponuka záujmových krúžkov
 • Práca v projektoch
 • Spolupráca s miestnymi komunitami a organizáciami – CPPP a P, materskými školami, klubmi dôchodcov
 • Odborné učebne – interaktívna, 2 počítačové učebne, dokončenie chemicko-biologického laboratória, učebne techniky
 • Činnosť špeciálneho pedagóga a pedagogických asistentov
 • Ochota pedagógov aktívne organizovať súťaže a podujatia
 • Súdržný kolektív pedagógov
 • Prítomnosť školského zubára v budove školy

 

Vo vyučovacom procese sa cieľavedomá spolupráca rodiny a školy premietla do  kvalitných výsledkov v celoštátnom testovaní žiakov  5. a 9. ročníka.  Žiaci  v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre dosahujú v oboch ročníkoch a v oboch predmetoch lepšie percento úspešnosti ako celoslovenský priemer.

Žiaci tunajšej školy sa zapájajú do všetkých predmetových  olympiád. Úspešne sa prezentujú aj v recitačných  súťažiach  - Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, v súťažiach literárnej a umeleckej tvorivosti -  Literárny Kežmarok, v matematických, informatických, prírodovedných a technických súťažiach - Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, Maks, iBobor, Technická olympiáda, vo vedomostných  súťažiach - Expert,  Hypericum, Envirotázniky, Čaro chémie, v speváckych súťažiach - Slávik Slovenska, Talent, Spievam po francúzsky a vo výtvarných súťažiach.

Škola sa cieľavedome venuje výchove mladých športovcov, najmä v hádzanej a priebežne v atletike a kolektívnych športoch.

V  popoludňajších  hodinách  majú  žiaci možnosť   navštevovať záujmové  útvary  umeleckého, športového a náučného  zamerania: Spievame s radosťou, Zábavná chémia, Fyzika hrou, Matematika prevažne vážne, Hejného matematika, Slovenčina trochu inak, Čitateľské okienko, Hravá angličtina, Výtvarné hry, Tvorivo a zručne, Šikovné ručičky, Hádzaná, Minihádzaná, Volejbal, Športové hry, Základy gymnastiky, Mladí biológovia.

Žiaci a pedagógovia pracujú v nasledovných projektoch:

 1. celoslovenské - Škola podporujúca zdravie 

                                              Unicef – Škola priateľská k deťom

                                              Detský čin roka

                                              Strom života                      

 1. vlastný projekt školy:   „Poznávame históriu svojho regiónu“

„Zelenou učebňou bližšie k sebe“

„V základnej škole úspešnejší“

 1. medzinárodné:   eTwinning

                                          

Základná škola spolupracuje v oblasti profesijnej orientácie so strednými školami v meste  Šaľa, významnými aktivitami sú metodické dni fyziky a chémie za účasti lektorov z UKF v Nitre a predsedníčky Asociácie učiteľov chémie na Slovensku.

Výchova a vyučovanie sú podporované tematickými exkurziami a ďalšími  environmentálnymi, humanitárnymi a kultúrno-spoločenskými podujatiami. Žiaci sa zúčastňujú  lyžiarskeho výcvikového kurzu, divadelných a operných predstavení a organizujú sa školy v prírode.

 Okrem vzdelávacej, výchovnej a mimoškolskej činnosti sa v škole kladie dôraz na spoluprácu s rodinou a spoločnú výchovu k tolerancii a znášanlivosti.

 

 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským  - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa 

 

Školský rok:  2019/2020

Počet tried:  9

Počet žiakov: 178

Celkový počet pedagogických zamestnancov v ZŠ: 19

Celkový počet odborných zamestnancov: 1 – školský špeciálny pedagóg

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Silvia Kőrösová

Telefónny kontakt:  031/7703495 

e-mail: pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.edu.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

 

 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šaľa. Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie (predškolskú výchovu) detí vo veku 3 – 6 rokov, primárne a nižšie stredné vzdelávanie žiakov vo veku 6 – 15 rokov plniacich si povinnú školskú dochádzku.

 

Súčasťou školy sú:

– školský klub detí,

– výdajná školská jedáleň,

– jednotriedna materská škola (elokovaná trieda).

 

V školskom roku 2019/20 materská škola má 1 triedu s počtom detí 18 a základná škola má 9 tried, z toho 4 triedy na 1. stupni, 5 tried na 2. stupni s celkovým počtom žiakov 178. Súčasťou školy je aj výdajná školská jedáleň, strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra.

Impozantná budova školy v centre mesta bola postavená v roku 1906, ktorá značne vylepšila svoj celkový vzhľad predovšetkým rekonštrukciou vonkajšej fasády. V priestoroch školy sa kompletne vynovila elektroinštalácia, vymaľovali sa chodby na prízemí i na poschodí a prebehla aj výmena podlahy na prízemí. Interiér školy je esteticky udržiavaný.

 

Vnútorné členenie: Na prízemí je 6 učební, v ktorých sú triedy 1. stupňa, galéria a zborovňa pre pedagogických zamestnancov 1. stupňa.  Na podlaží je 7 učební 2. stupňa, z toho 1 odborná učebňa výpočtovej techniky, 1 jazyková učebňa, zborovňa a riaditeľňa. Škola disponuje dielňou a plánované je aj zriadenie odbornej učebne fyziky v rámci projektu.

 

Každý učiteľ má vlastný pracovný notebook. Triedy sú vybavené bielymi keramickými tabuľami, ktoré zabezpečujú bezprašné pracovné prostredie, na 1. stupni majú deti ortopedické sedacie kliny na zabezpečenie správneho držania tela. Vo všetkých triedach je dataprojektor a v niektorých triedach aj interaktívna tabuľa. Škola je dobre vybavená didaktickými a učebnými pomôckami, má vlastnú žiacku a odbornú knižnicu.

Základná škola sa pravidelne zapája do viacerých projektov, ktoré podporujú realizáciu cieľov výchovno-vyučovacieho procesu. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v predmetových olympiádach a v postupových súťažiach, taktiež v celoslovenských meraniach a v testovaniach.

V škole je 9 záujmových krúžkov, ktoré  ponúkajú  žiakom   voľnočasové   a    mimoškolské

aktivity, možnosť exkurzií a výletov. Na  podporu  zdravého vývoja žiakov škola pravidelne  organizuje  plavecký výcvik, lyžiarsky kurz a školu v prírode.

 

Škola poskytuje vzdelanie podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED O, primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 s názvom Korene a krídla vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu.  

 

Škola svojou profiláciou je zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov: matematiky a informatiky a orientuje sa na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej menšiny.

Poslaním školy je poskytnúť vysoko profesionálnu a kvalitnú úroveň výchovy a vzdelania – dať korene a krídla.

 

Názov školy: Centrum voľného času Šaľa

 

Názov zariadenia: Centrum voľného času

            Adresa: M. R. Štefánika 12,  927 01  Šaľa       

            Telefón: 031 770 3320

            E - mail:  cvc@cvcsala.sk

            WEB: www.cvcsala.sk

            Facebook: https://www.facebook.com/cvc.sala/

                Instagram: https://www.instagram.com/cvc_sala/?hl=sk

 

            Zriaďovateľ:               Mesto Šaľa

            Riaditeľ CVČ:            Ing. Michal Malárik

            Zástupca riaditeľa:     Mgr. Alena Demková

Výchovný jazyk:        slovenský

 

Rada školského zariadenia: 

                        Počet členov:    9

Predseda školskej rady:  Mgr. Radka Putzová

 

 

POČET  KRÚŽKOV  A ČLENOV

           

Zápis do  krúžkov – stav k 15. 09. 2019:

Počet  členov  v záujmových útvaroch  k 15. 09. 2019: 1310

z toho  do 15 rokov: 1060

 

Počet krúžkov v šk. roku 2019/2020:                                                80

z toho interní zamestnanci vedú – počet krúžkov:                 73

z toho externí zamestnanci vedú – počet krúžkov:                  7 

 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Osobitosť centra voľného času spočíva v tom, že sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. Svoju činnosť zabezpečuje v priebehu celého roka, teda aj v čase školských prázdnin.

Význam centra voľného času :

Centrum voľného času sa zriaďuje na účely plnenia úloh vymedzených školským zákonom :

▪ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb,

▪ utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností,

▪ podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času,

▪ zabezpečuje organizovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Centrum voľného času plní aj ďalšie úlohy. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase

▪ školám a školským zariadeniam,

▪ občianskym združeniam, ktoré vykonávajú činnosť zameranú na deti,

▪ ďalším fyzickým osobám a právnickým osobám, ak o to požiadajú.

Od 1. októbra 2019 je v CVČ Šaľa otvorený Detský svet vedy a techniky, v ktorom pracujú záujmové útvary: robotiky, programovania a digitálnych technológíí..

 

Názov školy: Základná umelecká škola v Šali

 

Školský rok: 2019/2020

Počet učební: 29

Počet žiakov: 716

Počet pedagogických zamestnancov: 38

Riaditeľka školy: Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.

Telefónny kontakt: 031/7702316, 0908623944

e-mail: zus.sala@gmail.com
Webové sídlo: www.zussala.sk

         Škola poskytuje základné umelecké vzdelávanie v štyroch odboroch. Hudobný odbor sídli v budove na Kukučínovej ulici a výtvarný a literárno – dramatický odbor v budove na Hlavnej ulici. Tanečný odbor využíva priestory MsKS a CVČ. V školskom roku 2018/2019 škola otvorila elokované pracovisko v ZŠ J. Hollého vo Veči, kde sa momentálne vyučuje v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Našimi žiakmi môžu byť už nadané deti v predškolskom veku, pre vekovo pokročilejších ponúkame štúdium pre dospelých. Záujemcom o umelecké štúdium na stredných a vysokých školách zabezpečíme prípravu na prijímacie skúšky.
          Najstarším odborom je hudobný. Ponúka výučbu hry na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, gitare – akustickej, elektrickej aj basovej, flaute, trúbke, klarinete a bicích nástrojoch. Okrem hry na hudobných nástrojoch sa u nás vyučuje klasický a moderný spev, kompozícia a predmet Hudba a počítač. Vyučovanie prebieha individuálne a skupinovo (podľa ročníkov). Individuálne vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi v 17 hudobných učebniach. Na skupinové vyučovanie je určená učebňa hudobnej náuky, vybavená audiovizuálnou technikou (CD prehrávač, plazmový televízor, interaktívna tabuľa s dataprojektorom), rozsiahlym archívom literatúry a hudobných nosičov, inštrumentárom ľahko ovládateľných nástrojov a inými didaktickými pomôckami. Žiaci hudobného odboru majú možnosť spoluúčinkovať v rôznych komorných zoskupeniach a v speváckom zbore. Škola svojim žiakom poskytuje umelecký rozvoj aj prostredníctvom návštev koncertov v Slovenskej filharmónií a hudobných predstavení v SND v Bratislave.
      Z našich umeleckých odborov je najpočetnejší výtvarný. Vyučovanie je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie spektra výtvarných techník (kresba, maľba, grafika, keramika, fotografia, email, smalt, práca s textilom). V školskom roku 2019/2020 sme zahájili výučbu predmetu Počítačová grafika, ktorá prebieha v novej profesionálne vybavenej špecializovanej učebni. Okrem nej majú žiaci k dispozícii 7 odborných učební vybavených IKT, knižnicou a didaktickými pomôckami rôzneho zamerania. Žiaci majú možnosť vystaviť svoje diela v školskej galérii, alebo vidieť iné diela v renomovaných galériách na Slovensku.
       Najmladší spomedzi odborov je literárno – dramatický. Jeho cieľom je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti vedomého, prirodzeného, osobitého a kultivovaného vyjadrenia v sociálnej a umeleckej komunikácii. Počas svojej existencie uviedol literárno – dramatický odbor autorské predstavenia, dramatizácie, voľné adaptácie podľa autora, divadlo poézie, absolventské vystúpenia a množstvo tematických interných podujatí.
      Tanečný odbor sa v súčasnosti realizuje v priestoroch  MsKS, CVČ a na elokovanom pracovisku v ZŠ J. Hollého vo Veči. V tomto školskom roku sme rozšírili paletu vyučovacích predmetov o balet, hip – hop, ľudový tanec a moderný tanec. Popri nových zameraniach pokračuje aj tanečná príprava mažoretiek. Cieľom práce tanečného odboru je viesť deti k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, rytmické, hudobné, priestorové, ale aj kolektívne cítenie.
       Všetky odbory navzájom medzi sebou spolupracujú, čoho výsledkom sú školské projekty (Renesancia, Koncert pre kráľovnú,  Z rozprávky do rozprávky, Legenda o breze, Sólo pre dvoch majstrov, Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa, Obrázky zo Slovenska a i.). Žiaci školy pravidelne účinkujú na koncertoch a podujatiach organizovaných mestom. Zúčastňujú sa rôznych výtvarných, tanečných a interpretačných súťaží, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Bývalých žiakov Základnej umeleckej školy v Šali možno nájsť na umeleckých stredných a vysokých školách.
       Podrobné informácie o štúdiu, priestoroch, úspechoch a pripravovaných či uplynulých podujatiach ZUŠ v Šali môžete nájsť
 na webovom sídle školy  www.zussala.sk.