Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 17:09  //  aktualizácia: 20.11.2019 - 16:32  //  zobrazené: 15387

Základné školy v okrese Šaľa

Názov školy: Základná škola, Školská 1699/23,   951 31  Močenok

 

ZŠ Močenok je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou,  s vyučovacím jazykom slovenským. Škola má 9 ročníkov a poskytuje základné vzdelávanie (ISCED 1, ISCED 2). V tomto školskom roku máme 399 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 21 triedach, z toho sú dve špeciálne triedy.

Riaditeľ školy: Mgr. Eduard Lacko

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Dana Ševčíková

Výchovný poradca: Ing. Eva Lóžiová

Škola má 32 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov.

Disponujeme  3 oddeleniami ŠKD a rannou družinou.

Súčasťou základnej školy je CVČ Slniečko, ktoré má 29 krúžkov rôznorodého zamerania.

 

Areál školy je zložený z piatich budov vsadený do prekrásneho parkového prostredia. Okrem klasických tried máme 2 jazykové učebne, 3 počítačové učebne, dve knižnice, učebňu fyziky a chémie, dielňu s kuchynkou, učebňu prírodovedy. Súčasťou školy je aj veľká telocvičňa s posilňovňou, gymnastická telocvičňa s kompletným vybavením a multifunkčné ihrisko. Neodmysliteľnou súčasťou je kuchyňa  so školskou jedálňou a priestory ŠKD.

 

 

Náš školský vzdelávací program sa nazýva:

D- ajme šancu vzdelávať sa všetkým

Ú- spech zažijem vždy po dobre vykonanej práci

H- rami sa tiež učíme

A-ktivita na vyučovaní nás posúva vpred

Hlavným zámerom školy je poskytovanie základného vzdelania všetkým žiakom bez rozdielu nadania, zdravotného stavu, študijných výsledkov, schopností a daností plniacim si povinnú školskú dochádzku. Vytvárame podmienky na sebarealizáciu každého dieťaťa v určitej oblasti spoločenského uplatnenia modernými metódami a formami. Prehlbujeme správny hodnotový systém žiakov, formujeme národné povedomie, hrdosť na národnú a obecnú príslušnosť. V neposlednom rade vytvárame podmienky pre úzke prepojenie učiva a života, transformujeme tradičnú výučbu na tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie.

Zapájame sa do rôznych olympiád a postupových súťaží, kde sme v minulom školskom roku obsadili 6. miesto v okrese.

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou, Školská 373,

                        951 32   Horná Kráľová

 

Šk. rok.: 2017/2018

Počet tried: 2 ( v pláne od januára 2018)

Počet pedagogických zamestnancov: 6

Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Klára Vadkertiová

Kontakt: 037/7781247

Email: mshornakralova@zoznam.sk

Webové sídlo: https://zseduhornakralova.edupage.org/

 

Materská škola je v prevádzke od roku 1979. Od roku 2007 je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Horná Kráľová s vlastným elokovaným pracoviskom. Súčasťou mš je školská jedáleň.

Materská škola má zriadené 2 heterogénne triedy. Poskytuje celodennú, príp. poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Od roku 2016 prebieha na materskej škole rekonštrukcia. V roku 2018 sa plánuje otvoriť 3 trieda a deti budú rozdelené podľa vekovej kategórie, vzniknú 3 homogénne triedy. 2 triedy sú už zrekonštruované a vybavené novým nábytkom a didakticko – technickými pomôckami ako interaktívna tabuľa, počítač s edukačnými programami pre deti atď.

Celý proces výchovy a vzdelávania sa riadi názvom Školského vzdelávacieho programu „Spolu spoznávajme svet“. Naša materská škola sa nachádza v prostredí obklopenom stromami a kríkmi, čo umožňuje deťom pozorovanie zmien v prírode. Preto našim hlavným zameraním je podporovať experimentovanie, bádanie a pozorovanie, aby deti chápali a rešpektovali okolitý svet. Prírodovednú gramotnosť chceme orientovať na zoznamovanie sa detí so zákonitosťami obklopujúcej reality, získanie poznatkov o Zemi, nadobúdanie poznatkov o prírode, životnom prostredí, uvedomovanie si jeho významu pre človeka.

Deti podnecujeme:

  • k partnerskému vzťahu učiteľ - dieťa
  • v ranných sedeniach k diskusii na vyjadrenie svojho názoru
  • formou zážitkového učenia spoznávať a pozorovať prírodu
  • rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom – „Školské ovocie“, „Deň mlieka“, „Deň zdravia“, „Deň jablka“
  • vytvárať si správny postoj a správanie k životnému prostrediu
  • zapájať sa do starostlivosti o areál – „Jesenné upratovanie“, „Jarné upratovanie“

 

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Vlčany 1547,  925 84       Vlčany

 

Riaditeľ školy :            Mgr. Marian Varga

Kontakt :                      031/7794083, 0910 922 412

E-mail :                        zsvlcany@pobox.sk

Web stránka:               www.zsvlcany.edupage.org

Typ školy :                  Základná škola s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ :               Obec Vlčany, Obecný úrad Vlčany s. č. 944, 925 84 ,

 tel. kontakt : 031/77 94 200

 

Názov školy:   Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302,     925 71

 

Školský rok:  2019/2020

Počet tried ZŠ: 10

Počet tried MŠ: 3

Počet žiakov ZŠ: 161

Počet detí MŠ: 69

Počet pedagogických zamestnancov ZŠ:  15

Počet pedagogických zamestnancov MŠ:  6

Poverený funkciou riaditeľa školy: Mgr. Miriam Žigová

Zástupca riaditeľa pre MŠ: Alexandra Takácsová

Telefónny kontakt: 031/7781290, 031/7781386

e-mail ZŠ: info@zstrnovecnv.sk,

e-mail MŠ: skolka@zstrnovecnv.sk

Webové sídlo: zstrnovecnv.edupage.orgNázov školy:   Základná škola Kráľová nad Váhom 72,  925 91

 

Základná škola Kráľová nad Váhom 72, Kráľová nad Váhom

 mobil: 0903/385254

 Riaditeľka školy: Mgr. Jana Cimerman

 Triedy:

 Prvá - 1. a 3. ročník - Mgr. Silvia Nováková  Druhá - 2. a 4. ročník - Mgr. Jana Cimerman  ŠKD  1. oddelenie - Mgr. Mária Hučková  2. oddelenie - Mgr. Erika Kocsisová  Krúžky na škole:

  Malý kuchárik - Mgr. Silvia Nováková

  Matematika - Mgr. Erika Kocsisová

  Tvorivé dielne - Mgr. Mária Hučková

  VMR - Mgr. Jana Cimerman

 

 

 

Názov školy: ZŠ s VJM –Alapiskola Tešedíkovo 974,  925 82

 

Školský rok:  2017/2018

Počet tried:  9

Počet žiakov: 120

Počet pedagogických zamestnancov: 15

Riaditeľ školy: Mgr. Lívia Jurásová

Telefónny kontakt: 031 / 77 95 416

e-mail: tesedikovo.zsvjm@gmail.com

Webové sídlo:www.alapiskolapered.sk

 

 

 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Hájske 67, 951 33

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  10 ( z toho 1 špeciálna trieda )

Počet žiakov : 112

Počet pedagogických zamestnancov :  12- ZŠ, 3- MŠ

Riaditeľ školy : Mgr. Eva Štangová

Telefónny kontakt:  037/7819026, mobil : +421918994048

e-mail :  zsmshajske@gmail.com

Webové sídlo: www.zsmshajske.edupage.org

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským  - Alapiskola és Óvoda, Vlčany 1547, 925 84

 

Riaditeľka školy :        Mgr. Ildikó Keresztesi

Kontakt :                      031/7794094, 0911 272 486

E-mail :                        zssvjmvlcany@centrum.sk

Web stránka:               www.sulifarkasd.sk

Typ školy :                  Základná škola s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ :               Obec Vlčany, Obecný úrad Vlčany s. č. 944, 925 84 ,

 tel. kontakt : 031/77 94 200

 

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Selice, Školská 1003,

925 72

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov: 130

Počet pedagogických zamestnancov:  12

Riaditeľ školy: Mgr. Viera Csubová

Telefónny kontakt: 031/779 2204

e-mail: slniecko@selicenet.sk

Webové sídlo: www.zsslc.edupage.org  

 

Názov školy: Základná škola Tešedíkovo, Školská 974, 925 82

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  10

Počet žiakov: 159

Počet pedagogických zamestnancov:  15

Riaditeľ školy: Mgr. Magdaléna Némethová

Telefónny kontakt: 031/ 779 5334

e-mail:  zakladnaskolatesedikovo@stonline.sk

Webové sídlo: www.zstesedikovo.edupage.org

 

Názov školy: Základná škola s VJM – Alapiskola  Diakovce, Školská 485,

                      925 81

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov:  83

Počet pedagogických zamestnancov:  11

Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Bendeová

Telefónny kontakt: 031/ 771 2037

e-mail:  zs.diakovce@centrum.sk

Webové sídlo:www.mtnyadeaki.edupage.org

 

 

Názov školy: Základná škola Ágostona Pongrácza s VJM Neded,

                      Školská 964, 925 85

                      

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov:  127

Počet pedagogických zamestnancov:  15

Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Krommelová

Telefónny kontakt: 0905 399 606

e-mail:  krommel@post.sk

 

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou L. Osztényiho s VJM,

                       Selice, Školská 1003, 925 72

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov: 120

Počet pedagogických zamestnancov:  14

Riaditeľ školy: Mgr. Mikuláš Czanik

Telefónny kontakt: 031/ 779 2372

e-mail:  skola@zsmselice.edu.sk

Webové sídlo: www.zsmselice.edupage.org   

 

 

Názov školy: Základná škola s VJM Žihárec 2, 925 83

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  9

Počet žiakov: 109

Počet pedagogických zamestnancov:  16

Riaditeľ školy: Mgr. Adriana Žiačková

Telefónny kontakt: 031/ 779 8506

e-mail:  zesvjmeg@stonline.sk

 

Názov školy: Základná škola Diakovce, Školská 485, 925 81

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  1

Počet žiakov: 11

Počet pedagogických zamestnancov:  2

Riaditeľ školy: Mgr. Alica Michalková

Telefónny kontakt: 0917 205 092

e-mail:  zssdiakovce@gmail.com

 

Názov školy: Základná škola Neded  964, 925 85

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  3

Počet žiakov: 30

Počet pedagogických zamestnancov:  4

Riaditeľ školy: PaedDr. Helena Horňáková

Telefónny kontakt: 031/ 779 4116

e-mail:  zssneded@centrum.sk, helehornak@gmail.com

Webové sídlo: www.zssneded.edupage.org

 

 

 

 

Názov školy: Základná škola Žihárec 2, 925 83

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  2

Počet žiakov: 18

Počet pedagogických zamestnancov:  3

Riaditeľ školy: Mgr. Libuša Šlahorová

Telefónny kontakt: 031/ 779 8506

e-mail:  libusa.slahorova1953@gmail.com

 

Názov školy: Základná škola s VJM – Alapiskola Kráľová nad Váhom,

                       Hlavná 72, 925 91

Adresa: Hlavná 72, Kráľová nad Váhom 925 91

E-mail: zs.mad.kralova@centrum.sk

Web: www.facebook.com/vagkiralyfa

Tel: 00421 31 771 31 38

Riaditeľ: Mgr. Sidónia Tamásová

Učiteľ: Mgr. Erika Kasimyar Tok

Vychovávateľ: Mgr. Mária Hučková

Počet tried: 2 (1, a 2. ročník, 3, a 4. ročník) Počet žiakov 14

 

 

Názov školy: Základná umelecká škola Močenok, Školská 1697, 951 31 Močenok

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  10

Počet žiakov : 131

Počet pedagogických zamestnancov :  9

Riaditeľ školy : Mgr. Tomáš Obola

Telefónny kontakt: 0907 224 257

e-mail :  mocenok.zus@gmail.com