Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.05.2023 - 09:04  //  aktualizácia: 04.05.2023 - 09:05  //  zobrazené: 597

Zápisnica zo zasadnutia členov výboru mestskej časti č. 3, 28.4.2023

Dátum a miesto: 28. 4. 2023 /piatok/ o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Šaľa - Veča

Prítomní:            Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír  Kališ, Miloš Rehák, 

                             JUDr. Anna Torišková

Verejnosť:          Ľuboš Jaroš  

                                            

Program:

 1. Otvorenie
 2. Podnety od občanov
 3. 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
 4. Rôzne
 5. Záver

 

Priebeh zasadnutia VMČ č. 3:

 

 1. Otvorenie:

 

        Rokovanie otvoril a viedol predseda výboru VMČ č.  3   pán   Miloš   Rehák.   V    úvode  privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie bolo prítomných 5 členov VMČ č. a za verejnosť sa prezentoval 1 občan z verejnosti. 

 

 1. Podnety od občanov:

 

      Za verejnosť predložila JUDr. Torišková Anna podnet, ktorý jej bol doručený mailom   od p. Bekenyiovej, že sa začalo kosenie trávy okolo panelákov vo Veči. Chcela by poprosiť o zabezpečenie, aby firma, ktorá má kosenie na starosti pred kosením oznámila termín kosenia výveskou na vchodoch. Kosci neberú ohľad na zaparkované autá. Odskakujúce kamienky poškodzujú karosérie a je veľká pravdepodobnosť poškodenia skiel. Kto ponesie zodpovednosť za opravy? Ak budú o tejto skutočnosti informovaní mnohí si autá preparkujú.   Pani Torišková sa mailom dotazovala zamestnankyni MsÚ – pani Ing. Braníkovej, akým spôsobom by sa dala uvedená situácia vyriešiť. Pani Braníková odpovedala, že si vypýta stanovisko od firmy a vzápätí odošle odpoveď.  

 

 1. Materiály na 3. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023:

 

       Prítomní členovia VMČ č. 3 diskutovali o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania     MsZ,  ktoré  sa  uskutoční  dňa 4. 5. 2023. Zaoberali sa s materiálom k návrhu VZN – materiál číslo B1/3/2023 („Všeobecne záväznom nariadení č. .../2023, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalej si prešli materiály týkajúce sa žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 a aj s návrhom na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali.  Materiály  odporúča  predložiť  na rokovanie MsZ.

 

 1. Rôzne:

 

      V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

        

 1. Záver:

      

       Pán  Miloš  Rehák   na záver  poďakoval  všetkým  prítomným  za účasť na  zasadnutí členov VMČ č. 3 a informoval, že  ďalšie  zasadnutie  zvolá v priebehu mesiaca  jún 2023.

 

Zapísala:  Mgr. Jarošová Ildikó

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. zástupkyňa primátora
 3. zástupca primátora
 4. prednostka MsÚ
 5. vedúca – oddelenie organizačné a správne
 6. členovia výboru