Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.05.2023 - 08:09  //  aktualizácia: 19.05.2023 - 08:10  //  zobrazené: 747

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 1 zo dňa 20.3.2023

Dátum a miesto:       20. 03. 2023 /streda/ o 17:30 hod. V MsÚ.

Prítomní:                     Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budajová, Ing. Ingrid Kántorová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Miloslav Kollár, Peter Szalay

Neprítomní:.               Mgr. Róbert Čibrik

Program:

 1. Otvorenie
 2. Materiály na 2. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
 3. Rôzne
 4. Ukončenie

 1. Otvorenie:

Predseda VMČ č. 1 privítal prítomných členov VMČ č. 1 a hostí na 1. zasadnutí VMČ č. 1 v roku 2023. Prezentovali sa siedmi (7) prítomní členovia VMČ č. 1. Predseda oboznámil prítomných s programom, ktorý bol zároveň všetkými prítomnými členmi VMČ č. 1 odsúhlasený.

2. Materiály na 1. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

Prítomní členovia VMČ diskutovali o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2020.

3. Rôzne

Podnety obyvateľov mestského obvodu č. I

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh o informáciu
 • v akom termíne prebehnú búracie a likvidačné práce na bývalom dopravnom ihrisku?
 • aký je podnikateľský zámer majiteľa pozemku?

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh o ponechanie čo najviac stromov v lokalite, prihliadanie pri nových projektoch aj na dopad na životné prostredie.

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  riešiť problém bezdomovcov pri obchode LUX (návrh zakázať konzumovať alkoholické nápoje v určitom okruhu metrov.

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  riešiť parkovanie pri pekárni Lebeko

Podnet si prevzala na zodpovednosť Monika Budaiová.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  riešiť osvetlenie pri pekárni Lebeko – svieti obyvateľom rovno do okien

Podnet si prevzala na zodpovednosť Monika Budaiová.

 1. Žiadosť obyvateľov  zabezpečiť prechod pre chodcov oprosti Lebeku –  bude slúžiť pre deti, ktoré navštevujú škôlku a školu Jozefa Murgaša a dôchodcov žijúcich v domove na Nešporovej ulici. (retardér nepostačuje)

Podnet si prevzala na zodpovednosť Monika Budaiová.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  riešiť bezdomovcov na železničnej stanici, hlavne v ranných hodinách, v čase najväčšej zimy

Podnet si prevzal na zodpovednosť Peter Gomboš.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  zabezpečiť lepší spôsob oznamovania nie len verejnou vyhláškou

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  o vytvorenie odbornej komisie architektov, ktorá bude pripomienkovať a prípadne aj schvaľovať každú novú stavbu v meste a ÚP

Podnet si prevzala na zodpovednosť Monika Budaiová.

 1. Nový projekt ihriska Rodinka – sťažnosť na prácu veľkých mechanizmov – Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  prinavrátiť verejné plochy do pôvodného, prípadne ešte lepšieho stavu okolie ihriska

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbet Andráši.

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  existujúcemu basketbalovému ihrisku zabezpečiť taký povrch, ktorý by minimalizoval hlučnosť nárazov spôsobených loptou.

Podnet si prevzali na zodpovednosť Monika Budiová, Róbert Andráši, Gabriela Lacková

 1. Žiadosť obyvateľov sídliska Váh  zabezpečiť v rámci celej lokality okolo ihriska Rodina zákaz venčenia psov.

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbet Andráši.

 1. Obyvatelia upozornili na dva vraky áut na trhovisku   a žiadali o ich odstránenie  - problém už rieši poslankyňa Monika Budaiová priamo s náčelníkom mestskej polície a p. Políčekom s mesta. Vozidlá budú odtiahnuté v čo najkratšom čase.

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši

 1. Dlhodobo je počet smetných nádob na zber separovaného odpadu podľa jednotlivých komodít nedostačujúce. Pri poslednej žiadosti bolo im odpovedané, že firma ktorá zabezpečuje odvoz to má prepočítané a že počet kontajnerov je postačujúci. Skutočnosť – prax ukazuje že nie je to pravda. Často sú zberné nádoby preplnené, odpad je mimo nich. Toto sídlisko je veľmi dobre prístupné motorovými vozidlami aj nákladnými, preto ho používajú aj iní obyvatelia nášho mesta a obyvatelia okolitých prevádzok a obyvatelia iných obcí. Neporiadok na sídlisku pramení z toho, že jednotlivý občania preberajú obsah zberných nádob, vyberú z komunálneho odpadu vrece s odpadmi, prehrabe sa v tom, možno vyberie niečo možno nie, ale celý obsah nechá pred košom na zemi. Vietor spraví svoje, rozfúkne obsah do okolitých pred záhrad a sídlisko vyzerá ako keby tam nikto neupratoval. Upratovanie okolo smetných nádob vykonajú najčastejšie obyvatelia sídliska, lebo nechcú sa pozerať na ten stav.

Návrh riešenia:

Tieto problémy by sa dali riešiť s vybudovaním polo podzemných odpadových nádob. Musíme apelovať na vedenie mesta, aby dalo spraviť projekt na základe ktorého by sa realizovalo vybudovanie takýchto polo podzemných odpadových nádob, tak ako je to už v mestskej časti Veča a mestskej časti č 2. Na základe projektu by sa dala spraviť cenová ponuka na realizáciu.

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši

15. Vozidlo ktoré vykonáva zber odpadu, v zákrute pred vchodom č 28, zakaždým keď zabáča s kolesami vojde cez obrubník na trávu a necháva tam hlboké ryhy. Pritom na zabočenie má dosť priestoru. Bolo by potrebné tam osadiť zábranu, možno veľký balvan

Podnet si prevzal na zodpovednosť Róbert Andráši

16. Chodníky

Potrebujú vybudovať chodníky trasou, kde je už niekoľko rokov vyšľapaná zeleň, a to smerom od ulice SNP pomedzi budovy (vchod č 22a vchod č 24, dĺžka cca 30 metrov) a spoza odpadových kontajnerov smerom k ulici SNP (dĺžka cca 15 metrov)

Podnet si prevzal na zodpovednosť Peter Szalay

17. Dažďová kanalizácia

Na sídlisku pred vchodmi č 26 a č 28 po každom daždi neodteká voda z ulice cez 3 kanalizačné vpuste.

Táto skutočnosť už bola hlásená niekoľko krát, raz tu to boli akože čistiť, ale nevyriešili nič, ani neotvorili mriežky.

Podnet si prevzali na zodpovednosť Peter Szalay a Monika Budaiová

 

18. Cintorín a okolie

List poslali na Mestský úrad, aby sa nižšie uvedené veci riešili.

Touto cestou sa chcú obrátiť na kompetentných na mestskom úrade pre riešenie nasledujúcich záležitostí.

Obyvatelia ulice Novomeského tlmočili svoje postrehy a z nich vyplývajúce požiadavky ohľadne okolia  mestského cintorína. Dotyčný ľudia denno-denne prechádzajú okolo cintorína, ktorý vnímajú veľmi citlivo.  Je to veľmi frekventované miesto každý deň, preto si myslia že by si to zaslúžilo väčšiu pozornosť a starostlivosť.

V súvislosti s cintorínom padla otázka, či by poriadok okolo cintorína mohla kontrolovať osoba, ktorá zastáva funkciu správcu cintorína.

Podnet si prevzala na zodpovednosť Ingrid Kántorová

19. Občanov Novomestského trápi veľký  neporiadok, ktorý je pri plote cintorína z vonkajšej strany popri príjazdovej cesty zo strany ulice Novomeského pre obsluhu cintorína. Pravidelne sa tam nachádzajú odpadky, špaky, prázdne fľaštičky 0,5 dcl od alkoholu a rôzny iný materiál.

Podnet si prevzala na zodpovednosť Ingrid Kántorová

 1. Občania Novomeského upozornili, že pred cintorínom na betónovom kryte elektro zariadení nechané fľaše od alkoholu, smerom ku závorám pod veľkými kríkmi je neporiadok, ako keby tam niekto vysypal svoj odpadkový kôš, kde zloženie odpadkov bol podobný ako pri popise v bode č. 1 Ingrid

Podnet si prevzala na zodpovednosť Ingrid Kántorová

 1. Obyvatelia Novomestského by chceli vedieť či by sa dala upraviť zeleň pri plote zo strany ulice Murgašová, pred pár rokmi sa tam upravili stromy, nebola burina, nemali sa kde a o čo uchytiť odpadky, vozidlá nemuseli obísť  konáre stromov ktoré viseli nad cestou

Podnet si prevzal na zodpovednosť Miloslav Kollár

22. Obyvatelia Novomeského uzpozornili, že pri plote medzi cintorínom a garážami na ulici Novomeského sa nachádzajú kamene, betónové časti hrobov, zrejme to niekto prehadzuje cez plot, takisto vyhorené kahance, fľaštičky od alkoholu, striekačky, umelé kvety, ... Občania raz za čas tieto veci pozbierajú a vyhodia do zberných nádob. Aktivisti keď idú po sídlisku sa pohybujú v okolí odpadkových košov, kde tiež je neporiadok po návšteve niektorých spoluobčanoch, ale do uvedeného priestoru moc nechodia.

K tomu aby sa tieto odpadky tu uchytili pomáha aj divoko rozrastená vegetácia, ktorá by potrebovala úpravu, aby aj pri kosení trávy kosiace stroje vedeli vykonať svoju úlohu.

Podnet si prevzala na zodpovednosť Ingrid Kántorová

 1. Obyvatelia Novomeského upozornili, že poslednom rade je strašne veľa odpadkov pod veľkými kríkmi ktoré sú od novinového stánku po križovatku s Murgašovou ulicou na ulici SNP. To ako keby tri rodiny tam vyhadzovali odpadky. Tieto odpadky vidia všetci ľudia ktorý denne chodia na vlakovú stanicu a z nej domov.

Podnet si prevzala na zodpovednosť Ingrid Kántorová

4. Záver:

Róbert Andráši na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť na decembrovom zasadnutí VMČ č. 1 v roku 2023.

Zapísal:        Ing. Róbert Andráši

                                                                                                          predseda VMČ č. 1

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. prednostka MsÚ
 3. vedúca oddelenia organizačného a správneho
 4. členovia výboru