Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 06.07.2022 - 12:04  //  aktualizácia: 06.07.2022 - 12:08  //  zobrazené: 706

Zapojte sa do plánovania budúcnosti nášho mesta a vyjadrite svoj názor alebo sa zapojte osobne

Vážení občania,

mesto Šaľa spustilo prípravu nového strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2023 - 2030“ (ďalej len „PHSR“), ktorý určí smerovanie budúcnosti mesta v kľúčových oblastiach života obyvateľov. Súčasťou jeho príprav je aj realizácia dotazníkového prieskumu verejnej mienky o tom, ako si predstavujete rozvoj mesta v najbližších rokoch. 

PHSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Existencia PHSR je jednou z podmienok pre samosprávy na čerpanie eurofondov, preto má pre rozvoj nášho mesta zásadný význam.

Keďže súčasťou kvalitnej prípravy podkladov pre uvedený dokument je aj zodpovedné poznanie  východiskového stavu a kľúčových potrieb  obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov, dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o spoluprácu pri tvorbe dokumentu. Prostredníctvom krátkeho dotazníka môžete vyjadriť svoje názory a predstavy o budúcnosti nášho mesta počas nasledujúcich 7 rokov, navrhnúť konkrétne aktivity ako aj víziu, aké by malo byť naše mesto v roku 2030. Výsledky dotazníkového prieskumu budú slúžiť ako podklad  pri definovaní kľúčových riešení a projektov, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života v našom meste a na ktoré sa mestský úrad v nasledujúcich rokoch sústredí.

Dotazník je k dispozícii na stiahnutie v podobe formuláru, alebo v tlačenej forme na prvom kontakte v klientskom centre Mestského úradu v Šali, kde môžete taktiež vyplnený dotazník odovzdať alebo odoslať mailom na mesto@sala.sk alebo je možné ho vyplniť online prostredníctvom analytického nástroja google forms.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqK9qm9xNmNf5Kv5TykFMpDHI51rIPr_DRlSamRT8iczpUtw/viewform


Pre efektívnejšie spracovanie výsledkov z dotazníkového prieskumu Vás prosíme, aby ste uprednostnili elektronický formulár dostupný na priloženom linku.

Dotazníkový prieskum prebieha od 4.7.2022 do 22.07.2022.

Mesto Šaľa má záujem tento dokument tak, ako to bolo aj v predošlom období, vytvoriť na báze partnerstva, a preto touto cestou oslovuje aktívnych a angažovaných obyvateľov, rôzne organizácie, skupiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do práce na príprave tohto strategického dokumentu v rámci pracovných skupín, aby sa prihlásili na adrese mesto@sala.sk, so zaslaním svojich kontaktných údajov vrátane telefonického kontaktu a určením, v rámci ktorej z nižšie uvedených tematických pracovných skupín, máte záujem pracovať.

  1. SMART technológie, bezpečnosť, ľudské zdroje
  2. Hospodárstvo, energetika a podnikanie
  3. Sociálny rozvoj a verejné služby
  4. Životné prostredie, zelená a modrá infraštruktúra
  5. Infraštruktúra, doprava a bývanie
  6. Školstvo, kultúra a šport

Vaše prihlášky očakávame do 22.7.2022

Do pozornosti Vám dávame vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR, ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom májovom zasadnutí (nájdete v rámci materiálov na 4. MsZ  12.5.2022 – B1 06), v ktorej sa dočítate viac o pripravovanom procese spracovania PHSR, cieľoch a prioritách.

Záverečné znenie PHSR bude prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šaľa a zverejnené na webovej stránke mesta. Veríme, že svojím aktívnym pričinením pomôžete spraviť z mesta Šaľa lepšie miesto pre život.

Ďakujeme.

Prílohy

Dotazník pre verejnosť

(docm - 264.92 kB)