Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 08.04.2021 - 10:32  //  aktualizácia: 08.04.2021 - 10:33  //  zobrazené: 517

Zberný dvor nebezpečných odpadov

V našom meste okrem zberného dvora na Ul. Fraňa Kráľa vo Veči môžu obyvatelia mesta využívať aj služby zberného dvora nebezpečných odpadov v sídle spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. na Diakovskej č. 6. Mesto má s touto spoločnosťou uzavretú zmluvu na zber nebezpečných odpadov od obyvateľov – fyzických osôb.

Do tohto zberného dvora môžete doviezť elektroodpady z domácností, ako napríklad televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, tlačiarne, tlačiarenské farby, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče, staré motorové a mazacie oleje a tuky, staré farby, obaly od farieb, batérie a iné odpady z domácností s nebezpečnými vlastnosťami.

Pri odovzdávaní odpadov s obsahom škodlivín (chemikálie) je potrebné tieto odovzdávať v pôvodných obaloch, v uzavretých nádobách. Odpady neznámeho druhu a pôvodu a neoznačené pôvodnou etiketou sa nepreberú. Pre určenie druhu neznámeho odpadu je potrebné zabezpečiť si rozbor odpadu na vlastné náklady pôvodcu.

Zberný dvor nebezpečných odpadov môžete navštíviť od pondelka do piatku, v čase od 7.30 do 14.30 hod.

(DH)