Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 13:18  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:05  //  zobrazené: 2819

Životné prostredie - výruby

číslo: I22/2005

Na základe Vašej žiadosti, ktorú sme obdržali dňa 28. 11. 2005 Vám zasielame nasledovné informácie:

Mimo náhradnej výsadby boli v r. 2004 vysadené nasledovné dreviny:
Thuja occidentalis - 3 ks
Juniperus horizontalis – 6 ks
Lonicera - 5 ks
Chamaecyparis – 2 ks
Cotoneaster – 10 ks

V r. 2004 bola podaná jedna žiadosť o výrub, kde bolo konanie zastavené.
Jednalo sa o žiadosť o výrub 1 ks stromu (bez identifikácie) rastúceho na verejnom priestranstve na súkromnom pozemku firmy. Žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Mesto Šaľa, ak príslušný orgán štátnej správy, po doručení žiadosti v uvedenej veci  písomne, rozhodnutím, vyzvalo žiadateľa, aby odstránil nedostatky podania v lehote do 30 dní a upozornilo ho, že inak bude konanie zastavené. Súčasne podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. konanie prerušil. Vzhľadom na to, že v určenej lehote neboli odstránené nedostatky podania, bolo konanie zastavené.

Žiadateľ: Milena Veresová, Nešporova 12, 927 01 Šaľa