Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.02.2021 - 13:34  //  aktualizácia: 01.02.2021 - 13:35  //  zobrazené: 291

Zmena stavby pred dokončením - IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

Vzhľadom na predĺženie trvania opatrení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17.01.2021 a č. 44 z 20.01.2021 bolo vydané usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresného úradu v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike pod č. VI/5/2021 zo dňa 21.01.2021 k hromadným podujatiam na pracovisku MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z ktorého vyplýva: Podľa § 4 vyhlášky č. 13/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 21.01.2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Z uvedeného vyplýva, že zákaz usporadúvať akékoľvek vzdelávacie, športové a školiace aktivity (napr. semináre, kurzy, školenia a pod.) i s účasťou nižšou ako 6 osôb sa predlžuje do 07.02.2021.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov; na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá pri ich konaní dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia uvedené v § 4 ods. 5 uvedenej vyhlášky.

 

 Dňa 03.11.2020 bola na tunajší úrad podaná a dňa 20.11.2020 doplnená žiadosť od stavebníka IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením s názvom vodnej stavby:

 

„SO-05 Vodovod“ „

SO-06 Splašková kanalizácia“

 SO-07 „Prečerpávacia stanica“

SO-08 „Tlaková kanalizácia“

 

ktoré sú súčasťou stavby: „IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra“

na pozemkoch par. č.: KN registra „C“ 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 2848/17 KN registra „E“ 1393/201 katastrálne územie: Šaľa

charakter stavby: trvalá

 

Navrhovaná zmena stavby pozostáva zo:

Ø SO 05: zmeny rozmerov a zmeny dĺžok jednotlivých vodovodných vetiev

 Ø SO 06: zmeny dĺžok a zmeny rozmerov kanalizačných vetiev + doplnenie novej - Vetvy „C“ DN 200, L = 42,00 m.

Ø SO 07: zmena typu PČS

 Ø SO 08: zmena rozmeru vetvy „C“

 Na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2018/002028-7-Veg zo dňa 28.03.2018. Rozhodnutie sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 10.05.2018.

 

 Ústne konanie zvolané na tunajšom úrade na deň 08.01.2021 sa nemohlo uskutočniť v daný deň vzhľadom, na vtedy prebiehajúce opatrenia a nariadenia zohľadňujúce ochranu zdravia a bezpečnosť ľudí ohľadom ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 

Z dôvodov uvedených vyššie Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „správny orgán“) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

oznamuje

 

náhradný termín ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci zmeny stavby pred jej dokončením na deň 24. 02. 2021 (t. j. streda) o 9,30 h so stretnutím účastníkov na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hlavná 2/1, Šaľa, v zasadačke na medziposchodí. Pri konaní sa ukladá povinnosť dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade alebo pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Ing. Miroslava Danišová

       vedúca odboru

 

 

 Doručí sa:

účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

  1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta
  2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
  3. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na úradnej tabuli mesta Šaľa, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“.Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – úradná tabuľa

Vyvesené dňa................................................... Zvesené dňa............................................ .............................

 

…………………………..                                                            …………………………

odtlačok pečiatky, podpis                                                            odtlačok pečiatky, podpis

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa – úradná tabuľa

 

Vyvesené dňa................................................... Zvesené dňa............................................ ............................

 

………………………….                                      ………………………………….

odtlačok pečiatky,                                                 podpis odtlačok pečiatky, podpis

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

internetová stránka správneho orgánu www.minv.sk

 

Vyvesené dňa................................................... Zvesené dňa............................................ ................................

 

 

……………………….                                         ………………………………………

odtlačok pečiatky,                                                 podpis odtlačok pečiatky, podpis

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Vyvesené dňa................................................... Zvesené dňa............................................

 

 

Po zvesení verejnej vyhlášky Mesto Šaľa toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.  

 

dotknutým orgánom št. správy a organizáciám – jednotlivo:

Na vedomie:

4. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa –OpaK, OH

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa

10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava

11. Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Šaľa, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa

 

ostatní:

 

13. Ing. Michal Lopatka, Hodská 1372, 924 01 Galanta

 

Na vedomie:

IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta

 

 

 

 

Na vedomie

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 1

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, odbor kriminálnej polícia, oddelenie vyšetrovania, Staničná 23, 927 01 Šaľa 1

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Šaľa, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa 1

Lopatka s.r.o., Kráľová nad Váhom 746, 925 91 Kráľová nad Váhom

 

 

                                                                    Ing. Miroslava Danišová

                                                               vedúci

 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky