Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.05.2021 - 10:21  //  aktualizácia: 03.05.2021 - 10:23  //  zobrazené: 307

Zmena územného rozhodnutia - IBV Pekná cesta

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia, ktorý dňa 16.10.2020 podala spoločnosť

IQ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Budovateľská č. 2256/60, 927 01 Šaľa, IČO: 47 363 789

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 39 a § 41 ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e

zmenu územného rozhodnutia

stavby

IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra

 

(ďalej len "stavba") v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, parc. č. 2844/14 - 54; parc. č. 2844/56 - 57; parc. č. 2844/59 - 74; parc. č. 2844/76 - 99; parc. č. 2844/101 - 122; parc. č. 2848/12; 2848/15 - 19; parc. č. 5062/7; 5062/11 v katastrálnom území Šaľa, s pripojením lokality na miestnu komunikáciu na ul. Družstevnej v Šali, na pozemku register "E" parc. č. 1393/201 v katastrálnom území Šaľa.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Šaľa pod č. 04438/2016/SU/03117 zo dňa 19.10.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2016.

 

Účel a popis zmeny územného rozhodnutia:

Zmena územného rozhodnutia sa týka výlučne zmeny regulatív zástavby v riešenom území, z dôvodu upresnenia regulatív zástavby a nového prerozdeľovania stavebných pozemkov v lokalite IBV Šaľa Pekná cesta. Regulácia riešeného územia podľa pôvodného územného rozhodnutia neposkytovala dostatočnú variabilitu pri návrhu riešenia umiestnenia jednotlivých rodinných domov /RD/, neregulovala riešenie iných typov RD ako samostatne stojace RD. Zámerom stavebníkov v lokalite bola aj výstavba dvojdomov, radových rodinných domov alebo RD s 2 -3 bytovými jednotkami.

Riešené územie bolo na základe situácie pre zmenu územného rozhodnutia prerozdelené na stavebné pozemky č. 01 – 02; č. 04 – 27  a  č. 29 – 37, ktoré sú tvorené z viacerých parciel nasledovne:

 stavebné pozemky č. 01 + č. 02 (pozemky register "C" parc. č. 2844/76; 2844/77; 2844/101;  2844/14; 2844/78; 2844/102 a parc. č. 2844/15; 2844/79; 2844/103),

 

 pozemok č. 04 (parc. č. 2844/16; 80; 104)

 poz. č. 05 (parc. č. 2844/17; 81; 105)

 poz. č. 06 (parc. č. 2844/18; 82; 106)

 poz. č. 07 (parc. č. 2844/19; 83; 107)

 poz. č. 08 (parc. č. 2844/20; 84; 108)

 poz. č. 09 (parc. č. 2844/21; 22; 109)

 poz. č. 10 (parc. č. 2844/85; 86; 110)

 poz. č. 11 (parc. č. 2844/23; 24; 111)

 poz. č. 12 (parc. č. 2844/25; 26; 112)

 poz. č. 13 (parc. č. 2844/28; 87; 113)

 poz. č. 14 (parc. č. 2844/27; 88; 89)

 poz. č. 15 (parc. č. 2844/51; 52; 90; 91)

 poz. č. 16 (parc. č. 2844/92; 93; 94)

 poz. č. 17 (parc. č. 2844/49; 50; 95)

 poz. č. 18 (parc. č. 2844/47; 48; 122)

 poz. č. 19 (parc. č. 2844/45; 46; 114)

 poz. č. 20 (parc. č. 2844/43; 44; 115)

 poz. č. 21 (parc. č. 2844/41; 42; 116)

 pozemok č. 22 (parc. č. 2844/39; 40; 117)

 pozemok č. 23 (parc. č. 2844/37; 38; 118)

 poz. č. 24 (parc. č. 2844/35; 36; 119)

 poz. č. 25 (parc. č. 2844/33; 34; 120)

 poz. č. 26 (parc. č. 2844/31; 32; 121)

 pozemok č. 27 (parc. č. 2844/29; 30; 53; 99; 2848/12; 2848/18)

 pozemok č. 29 (parc. č. 2844/54; 98; 2848/19)

 pozemok č. 30 (parc. č. 2844/56; 57)

 pozemok č. 31 (parc. č. 2844/59; 60)

 pozemok č. 32 (parc. č. 2844/61; 62)

 pozemok č. 33 (parc. č. 2844/63; 64)

 pozemok č. 34 (parc. č. 2844/65; 66)

 pozemok č. 35 (parc. č. 2844/67; 68)

 pozemok č. 36 (parc. č. 2844/69; 70)

 pozemok č. 37 (parc. č. 2844/71; 72; 96; 97).

 

 

Zmena regulácie navrhovaného územia:

 

Zastavovacie podmienky:

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou legislatívou – so stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Typy stavieb na pozemkoch:

Neoddeliteľnou súčasťou regulácie územia je výkres č. 01 SITUÁCIA – ZASTAVOVACIE PODMIENKY v mierke 1:500.

 • Na pozemkoch č. 1 – 2, č. 30 – 31 sú plánované radové rodinné domy,
 • na pozemkoch č. 4 – 13 a č. 29 sú plánované samostatne stojace RD resp. dvojdomy alebo RD s 2 bytovými jednotkami,
 • na pozemkoch č. 14, č. 19, č. 26, č. 33 a č. 35 sú navrhované samostatne stojace RD alebo RD s 2 až 3 bytovými jednotkami,
 • na pozemkoch č. 15 – 18, č. 20 – 25, č. 27, č. 32, č. 34, č. 36 a č. 37 sú plánované samostatne stojace RD.

Dvojdom

 • rozumie sa tým stavba dvoch rodinných domov, ktoré sú k sebe pristavané jednou stranou,
 • „spoločná stena“ musí byť tvorená dvomi samostatnými staticky nezávislými nosnými stenami, ktoré sú od seba oddelené tepelnou izoláciou hr. min. 50 mm. „Spoločná stena“ môže byť založená na jednom spoločnom základe – základovom páse.

Rodinný dom s 2 alebo 3 bytovými jednotkami 

 • je stavba jedného rodinného domu s 2 alebo 3 bytovými jednotkami, so samostatnými vstupmi do jednotlivých bytových jednotiek.

Radové rodinné domy

 • je súbor 3 a viacerých rodinných domov, ktoré sú postavené vedľa seba tak, že medzi sebou nevytvárajú voľný priestor, 
 • „spoločná stena“ radových rodinných domov musí byť tvorená dvomi samostatnými staticky nezávislými nosnými stenami, ktoré sú od seba oddelené tepelnou izoláciou hr. min. 50 mm. „Spoločná stena“ môže byť založená na jednom spoločnom základovom páse.

 

Umiestnenie stavieb na pozemkoch:

 

Hlavná stavebná čiara

 • je stanovená na 6,0 m, pre „hlavnú stavebnú čiaru“ vo vzdialenosti 6,0 m od uličnej hranice parcely je nutné dodržať v rozsahu najmenej 50% dĺžky parcely v úrovni terénu orientovanej k ulici. Objekty je možné na 50% dĺžky pozemku osadiť na pozemkoch aj hlbšie, aj plytšie ako je určená „hlavná stavebná čiara“.
 • Na pozemku č. 27 bude navrhovaná stavba zo SZ osadená na 1,8 m od uličnej hranice parcely.
 • Umiestnenie garáže v rámci RD alebo samostatne stojacej garáže bude vo vzdialenosti min. 1,0 m od uličnej hranice parcely.

Odstupové vzdialenosti  RD sa určujú ako minimálne vzdialenosti:

 • minimálna vzdialenosť RD od susedného RD musí byť 7,0 m,
 • minimálna vzdialenosť RD od susedného RD môže byť aj 4,0 m v prípade, že obvodové steny susediacich RD sú bez okien z obytných miestností (obývacie izby, detské izby, spálne, pracovne, hobby miestnosti, hosťovské izby atď.),
 • minimálna vzdialenosť RD od hranice pozemku musí byť 2,0 m,
 • minimálna vzdialenosť RD na parcele č. 27 od hranice pozemku od ulice zo SZ svetovej strany môže byť 1,8 m.

Stavebná čiara a odstupové vzdialenosti RD spolu vymedzujú priestor, vo vnútri ktorého je možné variantne riešiť hmotové stvárnenie navrhovaných rodinných domov.

 

Zlučovanie pozemkov:

 • V prípade spájania 2 a viacerých pozemkov pre výstavbu 1 RD platí stavebná čiara a okrajové minimálne odstupové vzdialenosti pri hranici pozemku s ostatnými pozemkami.

 

Podiel zastavanosti a zelene:

 • Podiel zastavanosti pozemku sa pri samostatne stojacich RD, dvojdomoch, RD s 2 až 3 bytovými jednotkami stanovuje na max. 40% plochy pozemku,
 • podiel zastavanosti pozemku sa pri radových RD stanovuje na max. 50% - týka sa to pozemkov č. 01, č. 02, č. 30 a č. 31,
 • podiel ozelenenia pozemku sa určuje na min. 30% plochy pozemku.

 

Podlažnosť:

 • V navrhovanej lokalite sa stanovuje maximálna podlažnosť rodinných domov na 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia alebo ustúpeného podlažia a 1 podzemné podlažie.

 

Úroveň ±0,000:

 • Maximálna výška osadenia ±0,000 rodinného domu voči obrubníku navrhovanej komunikácie je 0,5 m.
 • V prípade poloúrovňového riešenia rodinného domu výška osadenia ±0,000 voči obrubníku navrhovanej komunikácie je maximálne 1,2 m.

 

Parkovanie a vjazd na pozemok:

 • Každá bytová jednotka (BJ) v rodinnom dome musí mať vytvorené parkovacie státia pre obyvateľov a návštevníkov príslušnej BJ na vlastnom pozemku, alebo v garáži na základe preukázania – výpočtu normovej potreby, pričom na účely krátkodobého státia pre návštevníkov bytovej jednotky môže byť započítané maximálne 1 parkovacie státie na ulici.
 • Upozornenie: v prípade ulíc s jedným dopravným pruhom bez odstavného pruhu je nutné zabezpečiť parkovacie státia okrem vlastnej potreby obyvateľov RD v plnej kapacite na vlastnom pozemku.
 • Vjazdy na pozemky je nutné riešiť z priepustných materiálov (napr. zámková dlažba, zatrávňovacia dlažba) a nie z plných materiálov, ako je betón alebo asfalt z dôvodu zabezpečenia odtekania dažďových vôd do vsakovacích drénov.

 

Priestorová rezerva:

 • Bude zachovaná priestorová rezerva pre napojenie smerom na Vinohradnícku ulicu v profile „D“ podľa koncepcie ÚPN-zóny „Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu“.

 

Denné osvetlenie a preslnenie:

 • Denné osvetlenie v navrhovaných objektoch musí vyhovovať požiadavkám normy STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2.
 • Preslnenie navrhovaných objektov musí vyhovovať požiadavkám normy STN 73 4301 Obytné budovy.

 

Pre zmenu územného rozhodnutia sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:

 

 1. Zmena územného rozhodnutia – umiestnenie stavieb na pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa sa uskutoční tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb, ktorý spolu s predloženou dokumentáciou tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a ktorý vypracoval Ing. Richard Macek, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 6764*A1, architektonicko projekčná kancelária VIZIA Slovakia, s.r.o., Švermova  1445/33, 924 01 Galanta.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom a organizáciám, ktorý si to vyhradili.

 

Mesto Šaľa, referát investičných činností:

 Na základe predloženej, upravenej Dokumentácie pre zmenu územného rozhodnutia,
v nadväznosti na konzultácie so zmluvným mestským architektom konštatujeme, že pripomienky mesta Šaľa boli v značnej časti zohľadnené a doplnené v upravenej dokumentácii, t.j. hlavná stavebná čiara je stanovaná vo vzdialenosti 6,0 m od uličnej čiary v rozsahu najmenej 50% dĺžky parcely, podiel zastavanosti je stanovený na max. 40% plochy pozemku, pri radových domoch na max. 50%, podiel ozelenenia pozemku je stanovený na min. 30%, každá bytová jednotka musí mať vytvorené parkovacie státia pre obyvateľov a návštevníkov na vlastnom pozemku na základe preukázania – výpočtu normovej potreby, je zachovaná priestorová rezerva pre napojenie na jestvujúcu sieť s prepojením na Vinohradnícku ulicu v súlade s koncepciou Územného plánu zóny (ÚPN Z) Šalianska tabuľa - lokalita pri Váhu.

 Predmetné odchýlky a zmeny podliehajú zmenám a doplnkom ÚPN Z v rámci jeho aktualizácie. V tejto súvislosti Vás žiadame poskytnúť digitálne podklady riešenia predmetnej Dokumentácie pre zmenu ÚR (koordinačnú situáciu) mestu Šaľa a spracovateľovi ÚPN Z.

 Navrhované riešenie vychádza zo zásad funkčného využívania a regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania podľa ÚPN mesta Šaľa a ÚPN Z. Podmienky zástavby vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa a ÚPN Z, sú determinované dodržaním príslušných platných legislatívnych a technických predpisov.

 (Kompletné znenie Územnoplánovacej dokumentácie mesta Šaľa je zverejnené na webovej stránke mesta: https://www.sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta

                                           https://sala.sk/clanok/uzemny-plan-zony-salianska-tabula)

 Vyjadrenie pod č. 26519/2021/OSaKČ/1822 zo dňa 22.04.2021.

 

 1. Ostatné podmienky pôvodného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného mestom Šaľa pod č. 04438/2016/SU/03117 zo dňa 19.10.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2016 ostávajú nezmenené a ostávajú v platnosti.

 

 1. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného územného rozhodnutia.

 

Účastníci konania:

 • IQ BÝVANIE, s.r.o., Šaľa;  vlastníci dotknutých pozemkov;  vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich.

K prerokovanej zmene časti územného rozhodnutia neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

 

Odôvodnenie:

Dňa 16.10.2020 podal navrhovateľ, IQ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Budovateľská č. 2256/60, 927 01 Šaľa, návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia vydaného mestom Šaľa pod č. 04438/2016/SU/03117 zo dňa 19.10.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.11.2016, pre stavbu „IBV Šaľa Pekná cesta a technická infraštruktúra“; týmto dňom bolo začaté konanie o zmene predmetného územného rozhodnutia.

Zmena sa týka výlučne časti regulatív zástavby na dotknutých pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, z dôvodu upresnenia regulatív zástavby.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods.1 stavebného zákona oznámil dňa 05.01.2021 začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám pod č. 88/2021/SU/772 (3954/2020) verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o zmenu územného konania rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania. Zároveň podľa ustanovení § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa dňa 07.01.2021 a na internetovej stránke mesta Šaľa, zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení v súlade s § 36 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v tejto lehote, inak na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Taktiež boli poučení, že k pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada.

Stanovisko oznámil – MsÚ Šaľa, referát investičných činností, pripomienky uvedené vo vyjadrení boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu zmeny časti územného rozhodnutia: projektovú dokumentáciu zmeny územného rozhodnutia, kópiu pôvodného územného rozhodnutia, vzdanie sa autorských práv od projektanta Ing. Jozefa Draškoviča (PD pre pôvodné územné rozhodnutie).

Tunajší úrad posúdil návrh na zmenu územného rozhodnutia podľa § 37 a § 41 stavebného zákona a zistil, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a povolením zmeny nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktorý by bránili vydaniu rozhodnutia o povolení zmeny pôvodného územného rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa Položky 59 písm. a) bod č. 2. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 16.10.2020.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a tiež na internetovej stránke mesta, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Vyvesenie rozhodnutia oznámi tunajší stavebný úrad aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa

(stavebné pozemky č. 01 a 02 – parc. č. 2844/14; 2844/15; 2844/76; 2844/77; 2844/78; 2844/79; 2844/101; 2844/102; 2844/103, stav. pozemok č. 07 – parc. č. 2844/19; 83; 107; pozemok č. 09 – parc. č. 2844/21; 22; 109; pozemky č. 13 a č. 14 – parc. č. 2844/28; 87; 113; 27; 88; 89; pozemok č. 19 – parc. č. 2844/45; 46; 114; pozemok č. 26 – parc. č. 2844/31; 32; 121; pozemky č. 29 až č. 36 – parc. č. 2844/54; 98;  2848/19;  2844/56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70)

(ďalšie pozemky parc. č. 2844/ 9; 2844/73; 74;  2848/15; 16; 17;  5062/7; 11)

 1. Ostatným vlastníkom dotknutých pozemkov:
 • Róbert Tóth, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 779 (pozemky „C“ 2844/16, 41, 42, 43, 44, 80, 104, 115, 116)
 • Ján Ment, P. J. Šafárika 376/5, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ 2844/17, 18, 81, 82, 105, 106)  
 • Milan Abrahám, Liesková č. 3, 927 01 Šaľa a Naneta Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 187 (pozemky „C“ parc. č. 2844/20, 84, 108)
 • Martin Žbánek a Lucia Žbánek Nemcová, Hollého č. 1846/26, 927 05 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/85, 86, 110)
 • FIN TAF s.r.o., Diakovská č. 6782/14, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/23, 24, 111, 25, 26, 112)
 • Mgr. Milena Tánczosová, Robotnícka č. 973/21, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/51, 52, 90, 91, 92, 93, 94, 49, 50, 95)
 • Irena Fabiánová, P.J. Šafárika č. 379/19, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/47, 48, 122, 71, 72, 96, 97)
 • Ľubomír Gáll, Mostová č. 1839/1, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č.  2844/39, 40, 117)
 • Tomáš Šima, Kukučínova č. 534/42, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/37, 38, 118, 35, 36, 119)
 • Janka Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom 779 (pozemky „C“ parc. č. 2844/33, 34, 120)
 • Mgr. Vladimíra Ollé, Javorová č. 2087/23, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/29, 30, 53, 99, 2848/12, 2848/18)
 1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa (pozemok „E“ parc. č. 1393/201)
 • Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava (pozemok „C“ parc. č. 2844/100)
 • Eva Lachká, Letná č. 568/8, 927 01 Šaľa (pozemky „C“ parc. č. 2844/10, 2848/13, 5062/8)
 • Slovenský vodohospodársky podnik š. p., (Slovenská republika), Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica (pozemky „E“ parc. č. 1395/2, 1396/2, 1421/8)
 • Lesy SR, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica (pozemok „E“ parc. č. 1426/5)
 • Bc. Boris Čirik, 925 91 Kráľová n. Váhom č. 667 (pozemky „C“ parc. č. 2844/137 – 142)
 • Rudolf Sárközi, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa (poz. „C“ parc. č. 2844/2, 2844/133 - 136)

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

 1. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 3. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01  Šaľa
 4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 5. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 8. Michlovský s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 9. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 11. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 12. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 13. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

ostatní (elektronicky)

 1. Ing. Richard Macek - VIZIA Slovakia, s. r. o., Švermova 1445/33, 924 01 Galanta

na vedomie (elektronicky)

 1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa
 • k spisu

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy