Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.03.2007 - 09:04  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:42  //  zobrazené: 2204

Zmluva o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta.

číslo: I07/2007

Sprístupnenie informácie:

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 15.2.2007 o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa Zmluvy o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta uzavretej dňa 2.10.2006 medzi Mestom Šaľa a Vašou spoločnosťou (ďalej len „Zmluva“) Vám oznamujeme, že Mesto Šaľa sa po decembri 2006 obrátilo na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie týkajúce sa Zmluvy a s podnetom na vykonanie kontroly postupu zadávania zákaziek verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uzavretí Zmluvy.

 

Vo zvyšnej časti bola Vaša žiadosť zamietnutá rozhodnutím Mestského úradu v Šali.

 

ROZHODNUTIE

 

Mestský úrad v Šali ako orgán príslušný § 19 ods. 2 druhá veta zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojení s § 22 ods. 1 a § 18 ods. 2 prvá veta zákona o slobodnom prístupe k informáciám vo veci žiadosti žiadateľa Brantner Šaľa s.r.o. so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, zo dňa 15.2.2007 o sprístupnenie informácie takto

 

rozhodol:

 

Žiadosť žiadateľa sa v časti

 

sprístupnenia informácie, či Mesto Šaľa obdržalo od Úradu pre verejné obstarávanie odpoveď na žiadosť o metodické usmernenie týkajúce sa Zmluvy o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta uzavretej dňa 2.10.2006 medzi Mestom Šaľa žiadateľom (ďalej len „Zmluva“) a na podnet na vykonanie kontroly postupu zadávania zákaziek verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uzavretí Zmluvy; sprístupnenia odpovede alebo stanoviska od Úradu pre verejné obstarávanie týkajúcich sa žiadosti o metodické usmernenie a podnetu podľa písm. a);

 

sprístupnenia žiadosti o metodické usmernenie a podnetu podľa písm. a)

 

zamieta.

 

Odôvodnenie:

 

Žiadateľ doručil dňa 15.2.2007 na Mestský úrad v Šali písomné podanie ozna¬čené ako žiadosť o informácie, z ktorého vyplýva, že podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požaduje informácie týkajúce sa Zmluvy o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta uzavretej dňa 2.10.2006 medzi Mestom Šaľa a žiadateľom (ďalej len „Zmluva“), a to konkrétne:

1. informáciu, či sa Mesto Šaľa po decembri 2006 priamo alebo nepriamo obrátilo na Úrad pre verejné obstarávanie s akoukoľvek otázkou, podnetom alebo iným spôsobom ohľadne Zmluvy;
2. informáciu, či Mesto Šaľa obdržalo od Úradu pre verejné obstarávanie odpoveď na podnet týkajúci sa Zmluvy;
3. sprístupnenie odpovede od Úradu pre verejné obstarávanie týkajúcej sa Zmluvy, ak ju Mesto Šaľa od Úradu pre verejné obstarávanie obdržalo;
4. sprístupnenie podnetu Mesta Šaľa na Úrad pre verejné obstarávanie týkajúceho sa Zmluvy.
  Mestský úrad v Šali ako orgán príslušný na vybavenie žiadosti žiadateľa podanie zo dňa 15.2.2007 preskúmal. Podľa § 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám má každý právo na informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii, a to bez preukazovania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Ustanovenia § 8 až 13 zákona o slobodnom prístupe k informáciám upravujú osobitné prípady, pri ktorých povinná osoba nie je povinná požadované informácie sprístupniť.

Mestský úrad v Šali v zákonnej 8 dňovej lehote vyhovel žiadosti žiadateľa len v časti sprístupnenia informácie o tom, či sa Mesto Šaľa po decembri 2006 priamo alebo nepriamo obrátilo na Úrad pre verejné obstarávanie s akoukoľvek otázkou, podnetom alebo iným spôsobom ohľadne Zmluvy. Vo zvyšnej časti žiadosti dospel k záveru, že sa týka informácií, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia k ich prístupu, a to podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Úrad pre verejné obstarávanie je orgánom verejnej moci a Mesto Šaľa sa naň obrátilo so žiadosťou o metodické usmernenie týkajúce sa Zmluvy a s podnetom na vykonanie kontroly postupu zadávania zákaziek verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uzavretí Zmluvy v rámci verejnej súťaže na zákazku „Správa majetku Mesta Šaľa“, ktorá bola vyhlásená oznámením uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania dňa 30.5.2006 pod č. 102/2006, zn. 06067-MMS.

Mestský úrad v Šali má za to, že žiadosť v zamietajúcej časti súvisí s informáciami týkajúcimi sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, pričom kontrola nebola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie doposiaľ ukončená. Vzhľadom na tieto skutočnosti Mestský úrad v Šali dospel k záveru, že je potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Mestský úrad v Šali zobral na vedomie aj tú skutočnosť, že žiadateľ je v súčasnosti s Mestom Šaľa v súdnom spore o určenie neplatnosti Zmluvy a požadované informácie by mu mohli pomôcť pri tvorbe svojej procesnej obrany, uvedené okolnosti však v zásade netvorili podklad pre toto rozhodnutie.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, a to na Mestský úrad v Šali. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Žiadateľ:  Brantner Šaľa, Grösslingova 4, 811 09  Bratislava