Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:20  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:21  //  zobrazené: 210

Zoznam "Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania - evidencia EČV" z dátumu 15. 08. 2022

číslo: I47/2022

Požadované informácie:

 

 1. Zoznam "Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania - evidencia EČV"
  z dátumu 15. 08. 2022.
 2. Informáciu o platnosti prenajatých miest, informáciu o platbách nájomcov, o platnosti nájomných zmlúv a informáciu o tom, či nájomcovia majú všetci trvalé bydlisko na Nešporovej ulici a teda či majú nárok na parkovacie miesta na parkovisku so
  6 parkovacími miestami na Nešporovej ulici, za vchodmi č. 9 a 11 do sedem poschodového bytového domu (parkovisko medzi dopravným ihriskom a jednotou Lux). Všetky  osobitne  vyžiadané  údaje  sa  vzťahujú  na  jedno  to  isté  spomenuté parkovisko v predošlej vete.
 3. Kvôli nepríjemnému prístupu zamestnankyne z pokladne č. 2 (dátum 23. 08. 2022) tiež žiadam preverenie a následnú informáciu MsÚ k správnosti vykonávania jej práce.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Aktualizovaný zoznam vyhradených verejných priestranstiev za účelom parkovania ku dňu 26. 08. 2022 je zverejnený na internetovej stránke mesta:

https://sala.sk/clanok/6658-vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-ecv
 

 1. Užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania je upravené v zákone
  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach).

 

Podľa zákona je daňovník fyzická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Mesto Šaľa ako správca tejto dane Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa  (ďalej len VZN) upravuje náležitosti oznamovacej povinnosti. Podľa § 9 oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva musí obsahovať tieto náležitosti: 

 1. meno a priezvisko daňovníka, resp.  obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
 2. adresa trvalého pobytu, resp. sídlo daňovníka,
 3. rodné číslo, resp. IČO daňovníka,
 4. miesto užívania verejného priestranstva,
 5. rozsah užívania verejného priestranstva v m2,
 6. obdobie užívania verejného priestranstva,
 7. účel užívania verejného priestranstva,
 8. v prípade nároku na zníženie alebo oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva podklady preukazujúce nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.

 

V lokalite Nešporova ulica boli vyhradené verejné priestranstvá za účelom trvalého parkovania v počte 9 parkovacích miest. Miesta boli poskytnuté na základe žiadosti fyzických osôb, v ktorých si žiadatelia uviedli obdobie užívania verejného priestranstva (spravidla na dobu neurčitú).

Podmienkou pre poskytnutie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania nebolo trvalé bydlisko žiadateľa v lokalite vyhradeného parkovacieho miesta.

Za užívanie verejného priestranstva sa správcovi dane uhrádza daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá sa vyrubuje rozhodnutím.

Podľa ust. § 11 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získava pri správe daní.

Informácia o  trvalom pobyte daňových subjektov ako aj informácia o platbách daňových subjektov je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní a považuje sa za daňové tajomstvo.

Mesto Šaľa pokračuje vo vyznačovaní parkovacích miest vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle cestného zákona. Po jeho dokončení na základe podaných žiadostí bude žiadateľom pridelený parkovací preukaz s označením parkovacieho miesta.

 

 1. Informácie požadované k správnosti vykonávania práce zamestnanca mesta spadajú pod prevádzkové informácie povinnej osoby, ktoré nemajú priamu súvislosť z rozhodovacou činnosťou povinnej osoby ako i princípu tzv. prevažujúceho verejného záujmu. Z uvedeného dôvodu  nepodliehajú právnemu  režimu  zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na rozhodovaciu činnosť súdov prevádzkové informácie obce (mesta) ako povinnej osoby nie je možné zahrňovať pod povinnosť podľa § 2 ods. 1 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NS SR, Sp. zn. 3Sži/4/2014). Správanie zamestnanca mesta bude riešené na pracovnej porade prednostky mestského úradu.