Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.03.2016 - 13:59  //  aktualizácia: 01.03.2016 - 14:00  //  zobrazené: 1769

Zriadenie elektronickej komunikačnej siete Šaľa

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 971 967, Ul. Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
v zastúpení Juraj Láska – EKS, IČO: 46 575 553, P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 04.12.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
Zriadenie elektronickej komunikačnej siete Šaľa

na pozemkoch v kat. území Šaľa a v Šaľa m.č. Veča.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
 Hlavná stanica (HE – headend) navrhovanej komunikačnej siete v Šali bude umiestnená v areáli Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, na pozemku register C-KN parc.č. 2667/1 kat. územie Šaľa,
 Technológia bude umiestnená v typovom obytnom kontajneri typu C3V – VARIACONT základných rozmerov: 2990mm x 6058 mm x 2800 mm / š x d x v/, kontajner bude položený na štyri rohové betónové pätky bez pevného uchytenia,
 Z hlavnej stanice sa zafúknu mikrokáble do 22 vonkajších rozbočovacích technologických skriniek a odtiaľ do 181 monoblokov bytových domov, kde budú ukončené optickým prevodníkom v technologickej skrinke v nebytovom priestore,
 Zabezpečenie zálohovej el. energie pre každý optický prevodník bude riešené 4 zdrojmi umiestnenými v technologických skrinkách, odkiaľ pôjde el. energia do 7 vonkajších rozbočovacích technologických skriniek,
 Káble AYKY a CYKY budú pokladané do spoločnej ryhy s optickými chráničkami v celkovej dĺžke 20. 156 m.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na utorok  22. 03. 2016 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.
Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Príloha:
 situácia

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Juraj Láska – EKS, P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
(splnomocnenec stavebníka)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN a pozemkov register "E" KN a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Nitriansky samosprávny kraj, Ul. Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
 Roľnícke družstvo, Ul. Hviezdoslavova č.2, 927 05 Šaľa
 Vodomont Šaľa – VS, a.s., Ul. Murgašova č. 27, 927 01 Šaľa
 Hydrostav Šaľa a.s., Ul. P. Pázmaňa 22, 927 01 Šaľa
 Menert  s.r.o., Ul. Hlboká č. 3, 927 01 Šaľa
 Siddha s.r.o., Ul. J. Palárika č. 398/10, 927 01 Šaľa
 FORS TRADE s.r.o., Ul. P. Pázmaňa č. 2020/30, 927 01 Šaľa
 HP centrum ESO s.r.o., Ul. Hlavná č. 8, 927 01 Šaľa
 Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté - verejnou vyhláškou

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
   
  dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5.    SVP, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
6. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
8. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
10.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
13. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
14. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
15. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
17. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
20. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
21. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
22. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
23. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
24. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
25. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Pázmaňa súp. č. 2020/30, 927 01  Šaľa
26. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
27. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
28. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
29. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
30. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
31. Juraj Láska – EKS, P. O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur
(splnomocnenec stavebníka)
 k spisu

Prílohy

1

(pdf - 284.98 kB)
2

(pdf - 262.21 kB)
3

(pdf - 90.9 kB)
4

(pdf - 335.32 kB)
5

(pdf - 211.36 kB)
6

(pdf - 384.59 kB)
7

(pdf - 362.54 kB)
8

(pdf - 326.85 kB)
9

(pdf - 384.46 kB)
klad_vykresov

(pdf - 69.93 kB)