Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.11.2020 - 17:19  //  aktualizácia: 25.11.2020 - 17:19  //  zobrazené: 342

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - MICROWELL, spol. s r.o.

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

V zmysle ustanovení § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon“) zverejňuje stavebný úrad kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia na stavbu:         

Administratívna budova a sklad

na Diakovskej ceste v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 1213/15, 1213/16, 1213/24 a 1213/30 v katastrálnom území Šaľa.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia podala spoločnosť:

MICROWELL, spol. s r. o. so sídlom ul. SNP č. 2018/42, 927 01 Šaľa

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2020/004228-024 zo dňa 28.07.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 28.10.2020, bolo zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativna-budova-sklad

 

Príloha: kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia

 

Prílohy