Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.08.2020 - 09:30  //  aktualizácia: 26.08.2020 - 13:17  //  zobrazené: 284

Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby

 

 

 

„Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby“

 

V zmysle ustanovení § 35 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zverejňuje stavebný úrad kópiu návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat pre stavebné objekty:                      

 

SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984

       podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018 bolo zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cesta-i-75-sala-obchvat

 

 

 

Príloha:  - kópia návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia

 

 

Prílohy