Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.09.2016 - 12:52  

7. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016

7. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016
21:25

Zasadnutie končí, primátor Jozef Belický pozýva každého na koncert Základnej školy P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským spojeným s verejnou zbierkou na historické dvere, ktorý sa uskutoční 27.septembra o 15:30.

21:22
Voľba člena komisie

Poslanec MUDr. Jozef Grell zahajuje voľbu člena komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky - jedná sa o procedurálny návrh, v hlasovaní sú 2 kandidáti: Norbert Czibula a Klaudia Hátašová

Za nového člena komisie bola hlasovaním zvolená a bude vymenovaná pani Klaudia Hátašová.

21:14
Majetkové záležitosti

Materiály D 1,2,3/7/2016 boli ekonomickou komisiou odporučené a každý z návrhov bol osobitne hlasovaním schválený.

Materiál D 4/7/2016 - prevod pozemku žiadateľa A. Boltenkova -  spoločnosť MET vydala súhlasné stanovisko, R. Andráši argumentuje, že garážou by bola ohrozená bezpečnosť, poslanec Molnár zvýrazňuje, že garáž má byť prenosná a tým pádom je možné jej umiestnenie. Pán Bartošovič tiež súhlasí, že umiestnenie garáže nebráni vo výhľade v križovatke. Hlasovaním bol návrh schválený.

Materiál D 5/7/2016 - ekonomická komisia neprijala uznesenie, odporúčanie k návrhu. Po hlasovaní bol návrh schválený.

Materiál D 6/7/2016 - ani v tomto prípade ekonomická komisia neprijala uznesenie, hlasovaním bol tento návrh schválený.

Materiál D 7/7/2016 - zámena pozemkov vo vlastníctve mesta v lokalite Trnovecký klin za ozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi - poslanci návrh hlasovaním schválili.

Materiál D 8/7/2016 - prevod pozemku pre Rolanda Latiku - ekonomická komisia neodporúča prevedenie pozemku žiadateľovi, ale jedine formou priameho predaja - poslanec Gera je taktiež proti prijatiu návrhu, nakoľko má za to, že teba na daný pozemok vyhlásiť súťaž - poslanecký návrh poslanca Geru na vyhlásenie súťaže na predmetný pozemok bol hlasovaním schválený. - čo vylučje prijatie uznesenie k návrhu Rolanda Latiku.

Materiál D 9/7/2016 - prevod pozemku za účelom parkoviska pred predajňou - návrh bol ekonomickou komisiou schválený. Poslanci hlasovaním daný návrh schválili.

Materiál D 10/07/2016 - ponuka na predaj stavby "Stánok - kiosk", MsÚ ani ekonomická komisia neodporúčajú schváliť predaj za žiadanú sumu. Návrh žiadateľa nebol poslancami schválený.

Materiál D 11/07/2016 - obyvatelia v oblasti nesúhlasia s vybudovaním ďalších garáži v lokalite na ulici J. Kollára. Nakoľko sa na MsÚ doručilo niekoľko žiadostí, navrhuje sa vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Umiestnenie garáži je mimo teplovodu. Poslanec Bartošovič dáva procedurálny návrh na stiahnutie materiálu z rokovania - procedurálny návrh bol jednohlasne schválený materiál je teda z rokovania stiahnutý.

Materiál D 12/07/2016 - analýza nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na jej správu - ekonomická komisia odporúča alternatívu 1 ktorá zahŕňa aj presne daný harmonogram na používanie priestorov a rovnaké podmienky pre kluby. Poslanec Gera ako jeden z iniciátorov návrhu potvrdzuje záujem o schválenie alternatívy 1 ale navrhuje do budúcnosti alternatívu správy športovísk na území mesta prostredníctvom samostatného subjektu - poslanecký návrh bol schválený. Návrh uznesenia o alternatíve číslo 1 bol v hlasovaní schválený.

20:19
Návrh poslanca Angelova - riešenie MAD v Šali

Žiada vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Šali, pričo preferuje zavedenie mikrobusov.

Primátor mesta očakáva, že výsledkom verejného obstarávania - ponuky budú odovdzané už 29.septembra - bude cena okolo 100 000 eur ročne. Nízkopodlažným autobusom by boli zohľadnení hendikepovaní občania, zároveň by bola zaistená vysoká bezpečnosť cestujúcich prostredníctvom kamerového systému a zvýšenie komfortu dostupnosťou wifi a konektorov v autobuse. Cieľom mesta je tak zatraktívniť autobusovú dopravu pre občanov, zaistiť zvýšenie bezpečnosti pri čo najnižších prevádzových sumách a v neposlednom rade aj zabezpečenie ekologickej hromadnej dopravy. Nevylučuje zavedenie mikrobusu, ale len ako doplnkovú dopravu.

Poslanec P. Andráši sa pýta, čo v prípade, že verejná súťaž bude opäť neúspešná  a zmluva so súčasným prevádzkovateľom týmto rokom končí. Primátor potvrdzuje, že v takomto hraničnom prípade by bola služba MAD na nevyhnutý čas zabezpečená. P. Andráši chc vidieť presné konkrétne čísla pri každej alternatíve - prípadne aj inom pohone autobusu - a na základe toho sa zariadiť.

Poslanec Bartošovič potvrdzuje, že návrh Angelova je síce v niekoľkých bodoch zaujímavý, ale prišiel neskoro, preto neodporúča schválenie návrhu. Podľa jeho názoru sa po podpísaní zmluvy na mestom navrhovaný moderný elektrobus môže následne preriešiť a prípadne zabezpečiť aj doplnková doprava prostredníctvom mikrobusu.

Pán poslanec Morávek pripomína, že aj z časového hľadiska je takmer nereálne do najbližšieho zastupiteľstva dňa 27.10. zostaviť komisiu, jeho predsedu, členov a na základe zákona takú komisiu, ktorá by mala autoritatívny a odporúčací charakter - jej členom by mal byť ekonóm, dopravný inžinier, možno pracovník mesta, čo mu v poslaneckom návrhu Angelova chýba. Navyše, materiály zo zatiaľ neexistujcej komisie by mali byť odovzané najneskôr 10 dní pred MsZ. Poslanec Vicena preto ako predseda dopravnej komisie navrhuje, aby odporúčaciu správu spracovala táto komisia.

Miroslav Políček z MsÚ vysvetľuje dôvody špecifkácie vyhlásenej súťaže. Finančne by bola cena za novú službu, nový autobus porovnateľná so súčasnou, zabezpečí sa ale moderný a bezpečný autobus pre zvýšenie komfortu a atraktívnosti služby so stabilnou, silnou spoločnosťou. Angelov navrhuje zastávky na znamenie. Políček zdôrazňuje, kto zabezpečí stabilitu pri novom systéme minibusov. Primátor mesta víta návrh zakúpenia mikrobusu ako doplnkovej dopravy v budúcnosti.

Hlasovanie o návrhu poslanca Angelova bolo schválené.

19:15
Zriadenie nového subjektu na komunálne činnosti

Predkladá Ing. Nitrayová, prednostka oboznamuje s ekonomickou náročnosťou zriadenia takého nového právneho subjektu, materiál je taktiež dostupbý tu: http://sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

Reaguje P. Andráši, potvrdzuje, že aby bol takýto subjekt fundovaný, treba ho ešte dôkladne prerokovať a prepracovať a vrátiť sa k nemu neskôr po predložení detailnejších - procedurálny návrh poslanca na stiahnutie materiálu z programu bol schválený

 

19:04
Doplnenie plánu VO na rok 2016

Predkladá Bc. Simighová, návrh uznesenia bol bez diskusie všetkými prítomnými poslancami schválený.

19:02
Východiská a priority rozpočtu mesta

Predkladá prednostka mesta Šaľa. Ambíciou rozpočtuje je dosiahnuť prebytok a následne financovanie akcií z dosiahnutého prebytku.

Ekonomická komisia odporúča MsZ pripraviť rozpočet z priložených východísk správy a nezaviesť poplatok za miestny rozvoj. K návrhu sa vyjadril pán Baran, potvrdzuje aby sa zdanenie rozvoja nezaviedlo a navrhuje doplnenie bodu C - poslanci návrh schválili.

Poslanec Krištof poukazuje na veľmi zlý stav sociálnych zariadení a kanalizácií v školských zariadeniach a oznamuje, že školská komisia sa uzniesla na poslaneckom návrhu - odporúča zohľadniť požiadavky škôl na rekonštrukcie a havarijné udalosti a tak navýšiť rozpočet na 130 000 eur. Primátor pripomína, že momentálne je naplánovaných do obnovy škôl ďalších takmer 70 000 eur a je v jeho záujme rekonštruovať školy, ale nie je možné spraviť všetko v krátkom časovom horizonte, financie treba prerozdeliť spravodlivo. Po hlasovaní návrh poslanca Krištofa nebol odsúhlasený

Poslanec R. Andráši predkladá 2 poslanecké návrhy - jeden sa týka kosenia cintorínov - presunutie nákladov na kosenie z pložky údržba zelene dopoložky údržba cintorína. Druhý návrh sa týka maľovania čiar, pokosenie mosta a iných drobných záležitostí a zabezpečenie 6 pracovníkov vykonávajúcich komunálne činnosti spadajúcich pod majetkové oddelenie. Primátor mesta oceňuje prvý návrh a stotožňuje sa s ním, hlasovanie nie je potrebné a o druhom návrhu prebehne hlasovanie. K druhému návrhu sa vyjadril pán Baran, ktorý s návrhom nesúhlasí - najprv je podľa neho nutné postaviť si stratégiu a spôsob jej naplnenia, odmietavo sa stavia aj poslanec Grell. Druhý návrh poslanca Andrášiho taktiež nebol odsúhlasený.

Poslanec Morávek oceňuje pokosenie cintorína a čo sa týka rozpočtu, tak hlavne pokles úverovej zaťaženosti mesta. 

 

Návrh uznesenia bol po schválení poslaneckého návrhu prijatý.

18:37
Návrh na úpravu rozpočtu mesta

Návrh predkladá Ing. Nitrayová, prednostka mesta. V návrhu je 6% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov, ale aj zánik MŠ Bernolákova a vznik ZŠ s MŠ Bernolákova. Odporúča poslancom schváliť rozpočet.

Poslancovi Angelovi bolopotvrdené, že oparava Hornej ulice ja naplánovaná na rok 2017.

Poslanci schválili návrh na úpravu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácii a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnost mesta 

18:33
Vývoj hospodárenia mesta

Ing. Kiácová ďalej predkladá materiál k vývoju hospodárenia mesta k 31.7.2016, materiál jednohlasne schválený. 

18:32
Hospodárenie mesta za 1. polrok 2016

Predkladá sa monitorovacia správa hospodárenia mesta za 1.polrok 2016. Pán Morávek vyjadril poďakovanie Ing. Kováčikovej za spracovanie správy, túpredkladá Ing. Kiácová. Materiál je všetkými poslancami schválený.

18:30
Žiadosť šalianskeho útulku o dotáciu z rozpočtu mesta

Ing. Haládiková predkladá žiadosť o odpustenie úhrady dane za psa nchádzajúceho sa v šalianskom útulku. Poslanec Varsányi neodporúča schválenie návrhu. Poslanec R.Andráši hodnotí návrh pozitívne, oceňuje prácu útulku, s čím verejne súhlasí aj primátor Jozef Belický. Dodáva, že túlavých psov bolo kedysi nadmerné množstvo a výsledky služby - útulku sú významné a badateľné. Poslanci žiadosť o dotáciu útulku schválili.

18:24
Návrh Ľubora Gálla

Jedná sa o sumu za úhrady nízkoprahového deného centra, čím by sa zvýšil rozsah služieb poskytovaných organizáciou

Návrh bol poslancami schválený.

18:21
Zmeny Organizačného poriadku MsÚ

Predkladá primátor Jozef Belický, materiál dostupný tu: http://sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

Miesto na investičnom oddelení bolo obsadené kvalifikovanou pracovníčkou, schválené všetkými prítomnými poslancami, ktorých je v tomto momente MsZ už 21.

 

 

18:18
Správa o VO zadaných mestom Šaľa

Prekdkladá Bc. Margita Simighová, materiál bol poslancami schválený

18:17
Správa o plnení uznesenia MsZ

Prednostka mesta Ing. Nitryová predladá správu o plnení MsZ - Dostupný materiál nájdete tu: http://sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz 

Poslanec Bartošovič navrhuje k poslaneckému návrhu poslanca Vicenu pripraviť mateirál o rozvojových zámeroch spoločnosti MET - spolčné stretnutie poslancov a zástupcov spoločnosti MET, kde by sa surový materiá pripravil a prediskutoval a následne sa o ňom hlasovalo na MsZ. Poslanec Baran poukazuje na správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti. Návrh poslanca Vicenu bol hlasovaním schválený, rovnao aj uznesenie.

18:05
Správy hlavnej kontrolórky

Hlavná kontrolórka mesta predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK k detským jasliam. Výsledky kontroly poukazujú napríklad na zistenia formálneho charakteru pri písaní tlačív. Riaditeľ má snahu o komplexné zrekonštruovanie detských jaslí. Riaditeľ zistené nedostatky odstráni,poslanci návrh riaditeľa schvaľujú.

Ďalej predkladá informáciu o výsledku vybavenie petície obyvateľov na ulici Pázmaňa proti osadeniu detských prvkov v priestoroch CMZ. Mesto Šaľa petícii z dôvodu protestu vyhovuje. Poslanec Rehák navrhuje osadenie týchto prvkov na Veču, primátor potvrdzuje, že tak už rozhodol. Poslanec P. Anráši sa pýta na kolóniu potkanov,ktorú avizovali občania podpísaní v petícii. Na území bola umistnená otrava, ktorá do dnešného dňa nebola požitá, čo poukazuje na to, že kolónia potkanov nie je, ako sa občanmi predkladalo.

Posledná správa je o výsledku vybavenia sťažností - smerované proti činnosti riaditeľky DD v Šali. Bolo preukázané len čiastočné preukázanie sťažností, ukázalo sa, že sa jedná o nové zariadenie s vysokou náročnosťou a potrebným dostatočným personálom - čo sú záležiosti ktoré je možné napraviť. Odporúčajú sa ale kontroly v DD a vypracovať etický kódex, návrh bol poslancami schválený.

17:17
Vystúpenie verejnosti

Za dôchodcov sa za prácu mesta poďakovala občianka mesta, upozornila aj na vynačenie priechodu pre chodcov pri Olympii, kde jeden z nich nie je viditený. Žiada aj písomnú odpoveď. Primátor dopĺňa, že daný priechod namaľuje NSK. 

17:13
Stav bezpečnosti v meste a okrese

Interpelácie poslancov boli uzavreté, vystúpil mjr. Ing. Zsolt Mészáros, riaditeľ obvodného oddelenia PZ v Šali a predkložil informáciu o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa a následne pplk. Mg. Roman Révay, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Šali. 

Ing. Mészáros vysvetľuje, že mesto Šaľa je sledované mesto napríklad z hľadiska jeho geografickej polohy a podnikateľstkých subjektov ale aj iných ukazovateľov.

Najviac trestných činov je zaznamenaných v pondelok a piatok. čo je podstatné, za predchádzajúce obdobie do 31.8. 2015 a čo sme dosiahli doteraz za 2016 je situácia nasledovná - v 2015 to bolo 189 trestných činov, teraz len 162 trestných činov. Mesto je na tom celkovo v porovnaní s minulým rokom lepšie o 7,76%. Čo sa týka priestupkov, prišlo k poklesu priestupkov a zvýšeniu objasnenosti priestupkov v porovnaní s minulým rokom. Objasnenosť priestupkov je nad 90%. Ale tak ako v iných mestách Slovenska je tento rok výrazné zvýšenie činov násilnej kriminality.

Chvália si spoluprácu a nadštandardné vzťahy s mestským úradom, náčelníkom mestskej polície aj primátorom mesta. 

Ďalej sa hovorí o legálne zamestnaných a ubytovaných cudzincoch v Šali a okolitých obciach. Z ich strany bolo zaznamenaných niekoľko skutkov, krádeží, 2 výtržnosti, pričom v jednom prípade bol cudzinec aj vyhostený. Dodáva, že napriek tomu netreba biť na poplach, podnety na sociálnych sieťach ale evidujú. Z cekového hľadiska ich ale čísla a matematka nepustia, je zaznamenané len veľmi malé percento zo všetkých skutkov spáchaných v tomto roku na našom území. Samozrejme zdôrazňuje potrebu ochrany obyvateľov, problém evidujú, vnímajú a sledujú napríklad aj vlastnými databázami.

Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky - minulý rok sme mali 0 úmrtí, tento rok 1 usmrtená osoba, z celkového hľadiska sú výsledky v tomto roku lepšie, čo je výsledkom aj dopravnej polície. Čo sa týka plynulosti, vysvetľujú situáciu na kruhovom objazde vo Veči a snahu riešiť to.

Vicepriátorku mesta v diskusii zaujímalo hlavne zabezpečenie ochrany obyvateľov mesta voči cudzincom v ubytovniach. Odporučila prizvať na súčinnosť pri kontrole cudzincov a regionálny inšpektorát práce, nakoľko cudzinci väčšinou pracujú na základe pracovných víz. 

Poslanec Varsányi sa obáva zvýšenia počtu cudzincov prichádzajúcich na naše územie za prácou. Cudzinci sú registrovaní, policajný zbor žiada ubytovne aj o obrazové záznamy pre uľahčenie ďalšej práce pri možných nasledovných udalostiach. Prevenciu pokladajú za dôležitú.

Poslanec Morávek pripomína najväčšie problémy občanov týkajúce sa parkovania, kde je problém s vjazdom väčších aj záchranných vozidiel, rýchlosť motorkárov cez most a ich bezohľadné nočné "preteky", jazdy cyklistov po chodníkoch po pešej zóne, prechádzanie chodcov mimo priechodu pre chodcov, nerešpektovanie dopravných značení, otázka vandalizmu a poškodzovania verejného majetku napríklad na cintoríne. Pán Morávek žiada policajný zbor aj MsP o súčinnosť pri riešení uvedených problémov., do diskusie sa následne zapojilo niekoľko ďalších poslancov.

15:35
Zakúpenie stanu a nový chodník pod mostom

Poslanec Tolgyesi ďakuje za veľmi úspešnú súťaž Víno Terra Wag a v súvislosti s tým sa pýta, či by bolo možné zakúpiť potrebné stany, ktoré si mesto doteraz prenajíma. Primátor vysvetšuje, že stan zatial pre finančnú náročnosť nebol zakúpený, na súťaž sa preto kvôli úspore financií použilo viacero menších stanov.

Políček sa vyjadrje k ďalšej interpelácii - chodník pod mostom v Šali - pod mostom bude jednoduchý makadamový chodník, nakoľko trasa je občanmi veľmi často využívaná, zároveň pre zabezpečenie bezpečnosti ľudí bude pri chodníku umiestnené aj osvetlenie.

15:30
Pripomienky poslankyne Lackovej

Poslankyňa žiada napríklad o kamerový systém na cintoríne, primátor vysvetľuje, že vzhľadom na množstvo zelene je to nereálne, ale hliadky budú výrazne posilenené. 

Prichádza s návrhom relaxačnej zóny v nemocničnom parku, primátor potvrdzuje, že s priestranstvom má mesto ešte niekoľko plánov, v revitalizácii a skrášľovaní priestoru bude pokračovať.

15:26
Interpelácia poslanca Vicenu

Poslanec Vicena pripomína masívnu premávku vozidiel na ulici nitrianskej, dóžovej, ktorá je napriek zákazu odbočenia neustále využívaná, znehodnocujú sa miestne komunikácie a obyvatelia okolitých ulíc sú obťažovaní zvýšeným hlukom. Žiada o zvýšenie policajných hliadok, je mu vyhovené.

15:22
Interpelácia R. Andrášiho

Poslanec sa pýta na Bilickú ulicu, primátor vysvetľuje, že bude zjednosmernená. Andráši ďalej ďakuje za výstavbu bezbariérového chodníka a dúfa, že sa budú realizovať ďalšie.

15:19
Parkovanie na Nitrianskej ulici

Pripomína sa problém priechode pre chodcov na Trnoveckej ulici a problém s parkovaním áut na hlavnom ťahu Nitrianskej ulice v blízkosti križovatky.

Miroslav Políček vysveľuje, že zrelizovanie prechodu na Trnoveckej musí riešiť NSK, nakoľko komunikácia patrí im. Problém s autami stojacimi v blízkosti križovatky na Nitrianskej je tu dlho, zákazovú značku mesto umiestniť nemôže, pripomína toleranciu, nakoľko je nedostatok parkovacích miest

 

ulička z trnovca - častejše hladky z MsP

15:14
Obchvat mesta

Poslanci riešia , v akom stave je obchvat mesta. Primátor Jozef Belický potvrdzuje, že mesto robí všetko pre to, aby sa obchvat mesta zrealizoval. Výstavba obchvatu pôjde z rozpočtu štátu, výkup pozemkov zabezpečuje mesto.

Primátor doplňuje, že nutná príloha k žiadosti o fin.prostiedy k výstavbe obchvatu je aj štúdia realizovateľnosti, ktorá je predpokladom pre realizáciu obchvatu vôbec. Vysvetľuje alternatívy výstavby a viceprimátorka Danica Lehocká zdôrazňuje, že s ministerstvom sa komunikuje takmer na týždennej báze.

Priátor dopĺňa že vzhľadom na situáciu s výmenou vedenia na ministerstve je jednou z priorít obchvat Bratislavy a komunikácia R7, nerobia sa zatiaľ žiadne ďalšie nové projekty, ktoré nie sú podpísané.

15:06
Poslanec Gera - parkovacie miesta na Šafárika

Poslanec sa pýta na záchytné parkovisko v okolí Šafárika, pán Poliček povrdzuje, že ideálna je aj z hľadiska žvotného prostredia zatrávňovacia dlažba, mohlo by sa zabezpečiť 20 - 30 parkovacích miest.Záchytné parkovisko na Dolnej je využívané na asi 70%. Avizuje, že každým rokom pribúda va Šali až 30, niekedy aj 50 takýchto parkovacích miest.