Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 01.12.2016 - 14:13  

9. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016

9. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016
19:54

Pred ukončením zasadnutia MsZ vystupuje viceprimátorka Danica Lehocká, ktorá ďakuje za rozhodnutie obnoviť v meste folklór. Detský folklórny súbor Šaľanček včera večer reprezentoval Šaľu a predovšetkým Slovensko na celoeurópskej úrovni na veľkej konferencii v Bratislave. 

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 9. zasadnutie MsZ a poslancov pozýva na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. decembra 2016.

19:51
Udelenie ocenení mesta Šaľa

Mgr. Jozef Varsányi, predseda komisie informuje o návrhu na udelenie ocenení mesta Šaľa – materiál číslo H 1.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Molnár, dáva procedurálny návrh, aby sa o každom udelení ceny hlasovalo zvlášť. Návrh bol hlasovaním prijatý.

Hlasuje sa o prvom ocenenom - čestné občianstvo mesta Šaľa - návrh bol hlasovaním prijatý.

Návrhy na ostatných ocenených boli taktiež hlasovaním schválené.

Hlasuje sa uznesení ako celku - Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

19:44
Údržba zelene

Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ predkladá materiál číslo F 1. Informuje tak o zmluve o dielo - Komplexná starostlivosť o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín. 

Vysvetľuje dôvody uzatvorenia zmlúv vyplývajúcich z predchádzajúcich skúseností. Do diskusie sa prihlásil poslanec Angelov, hovorí, že za správu zelene sa predtým platilo ročne 220 tisíc ročne, teraz je to cca 93 000 viac ročne. Predpoklad mesta bol, že musíme štadart posunúť vyšie, máme k dispozícii niekoľko nových plôch, bude sa robiť aj prevzdušovanie trávnikov a množstvo iných aktivít, ktoré predtým vykonávané neboli. Rozpočet nám dovolil navýšiť financie na údržbu zelene a občanom chceme ponúknuť viac. Dozeraz boli úkony len základné, teraz mesto zabezpečí vyšší štandard. Poslankyňa Lacková víta tento krok mesta, Šaľa bude krajšia.

Návrh bol hlasovaním schválený.

 

Následne sa pojednáva aj o zmluve o dielo - Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa - materiál číslo F 2.

Z 2 uchádzačov bola zmluva podpísaná s úchádzačom, ktorý ponúkol výhodnejšiu cenu za svoje služby. Poslanec Agelov si myslí, že podpísanie zmluvy nie je v súlade so zákonom - vysvetľuje sa znenie zákona v súlade so štatútom mesta. 

Uznesenie je hlasovaním prijaté.

19:29
Majetkové náležitosti

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

materiál číslo D 1/9/2016: AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - hlasovaním bol návrh schválený

materiál číslo D 2/9/2016: RNDr. Peter Patek a Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 3/9/2016: Oto Vincze, SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 4/9/2016: Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 5/9/2016: Nikola Kubicová, Slnečná 1939/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 6/9/2016: KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 7/9/2016: EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľamateriál číslo D 8/9/2016: Úprava nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, L. Novomeského č. 772/6, 927 01 Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie nebolo hlasovaním schválené - ALE poslanec P. Andráši dáva procedurálny návrh na vyhlásenie hlasovania ako zmätočné. Prichádza k opätovnému prerokovaniu bodu. Prihlasuje sa opäť P. Andráši, dáva poslanecký návrh na zmenu uznesenia - rozdelenie návrhu - prvá časť návrhu bola hlasovaním prijatá. druhá časť návrhu (jedna z častí požadovaného pozemku) - hlasovaním nebola prijatá. hlasuje sa o uznesení v znení bodu A - uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

materiál číslo D 8/9/2016: 35 - Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35628146, P. Pázmaňa 54, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

 

Materiály D 1 až D 8 sa predkladajú spolu a hlasuje sa o nich samostatne. Do diskusie sa prihlasuje P. a R. Andráši. P. Andráši sa pýta na parkoviská pre prevádzku a verejnosť. Vyzýva, aby sa určilo, v akých hodinách tam verejnosť môže parkovať. - nie je problém doplniť to do zmluvy. Rieši aj prenájom priestorov na pešej zóne. Pokračuje P. Andráši, dáva procedurálny návrh na stiahnutie bodu D 4. - procedurálny návrh nebol schválený. 

 

materiál číslo D 9/9/2016: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce - do diskusie sa prihlasuje poslanec Tolgyesi, dáva poslanecký návrh na rozdelenie žiadosti podľa odporúčania ekonomickej komisie. Poslanecký návrh bod A bol schválený, návrh časť B nebol schválený. Hlasuje sa o uznesení ako celku podľa predchádzajúcich úprav - návrh bol hlasovaním prijatý.

materiál číslo D 10/9/2016: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa - návrh nebol hlasovaním schválený

materiál číslo D 11/9/2016: MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 12/9/2016: Stanovisko mesta Šaľa k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/10 - uznesenie bolo hlasovaním schválené

materiál číslo D 13/9/2016: Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou) - prekladá predseda komisie, Ing. P. Andráši - zúčastnili sa 4 žiadatelia a všetci podmienky splnili. Jediným kritériom bola cena, víťazom obchodnej verejnej súťaže bola ponuka Mgr. Róberta Čibrika. - uznesenie bolo hlasovaním schválené.

18:34
Vystúpenia verejnosti pokračujú

Napriek tomu, že verejnosť sa neprihlásila na svoje vystúpenia podľa pravidiel rokvacieho poriadku, primátor mesta umožnil vystúpiť ešte dvom občanom.

Vystupuje prvý občan, pán Radovan ohľadom ubytovní pre robotníkov. Pýta sa, čo je pravda na vznikajúcich ubytovniach a ako bude konať mesto. Primátor hovorí, že v súčasnosti je podaný návrh na prebudovanie jedného poschodia polyfunkčnej tržnice, o dopravnom ihrisku nemá žiadne informácie, rovnako nemá informácie o bývalom internáte strednej školy chemickej, rovnako nemajú žiadnu žiadosť o prestavbu budovy bývalého hydrostavu aj keď tu uznáva, že o tom počul. Zároveň si preveril, či sa niečo chystá v budove bývalej nemocnice - ubytovňa sa tam podľa informácií, ktoré mu podali, nechystá. občan ale poukazuje na to, že "srbov" pribúda a vraj rozbíjajú podniky a útočia na ľudí. Primátor hovorí, že mesto bude postupovať v súlade so zákonom.  Po splnení podmienok mesto nemá inú možnosť, ako žiadosť shcváliť. Primátor si ale uvedomuje, že týchto ľudí pribúda, ale neexistuje zákonný dôvod k rozhodnutiu, aby do nášho mesta cudzinci neprišli. nemôžme ľudí rozlišovať na základe toho, že Srb nie, východniar áno. Zmeniť územný plán nie je jednoduché - muselo by sa zakázať bývanie - to nemôžno urobiť v jednom objekte, ale v 1 zóne a napríklad budúca ubytovňa pri tržnici je v oblasti sídliska. Zvýšiť daň z bytovania zase nemožno len Srbom, treba ho dať všetkým.

Druhá občianka nemá záujem vystúpiť, prihlásil sa ďalší občan - Nemes Peter, pýta sa na zrušenie pohotovosti v Šali. Primátor hovorí jasne, pohotovosť zrušená nebude, takáto inicatíva je každých 5 rokov, ale v Šali je jej zrušenie nepredstaviteľné. Je dostatok personálu na fungovanie pohotovosti pre dospelých, zriaďovateľom je VÚC a nie ministerstvo a tí primátorovi predvčerom potvrdili, že zrušenie je nepredstaviteľné. Ďalej sa občan pýtal na stav obchvatu, primátor opäť vysvetľuje všetky skutočnosti a výsledky rokovania s ministrom. Zároveň hovorí o oficiálnom memorande mesta Šaľa, ktoré sa chystá už dlhú dobu a ku ktorému sa pripoja poslanci, okolité obce, spoločnosť duslo a.s. a budeme v ňom žiadať o naliehavý posun k realizácii obchvatu.

Do diskusie vstupuje Mikuláš Bozaj, pýta sa, či sa zvažuje vybudovanie objektu na mieste dopravného ihriska. primátor hovorí, že to do tejto chvíle vlastní vlastník, ktorý to má 20 rokov, pozemok ponúkol za štvrť milóna mestu, mesto peniaze na to nemá a iného kupcu zatiaľ nenašiel. Občan hovorí, že tam prebiehajú menšie búracie práce, primátor hovorí, že nemá informácie o zmene účelu stavby nakoľko o to nikto stavebný úrad nepožiadal. Dá to prešetriť stavebnému úradu. 

Vystupuje pani Jarmila, že keďže má mesto záujem o ubytovanie Srbov, prečo nepostaví ubytovňu mimo mesta. Primátor prízvukuje, že mesto nemá záujem a nebuduje jedinú ubytovňu. sme povinní dodržiavať zákon ešte viac ako ktokoľvek iný. Opakuje, mesto ani on nemá záujem o príchod Srbov a výstavbu ubytovní, upozorňuje, aby sa toto už mestu neprisudzovalo. Hovorí, že zariadil, aby občania mali ihneď informáciu o stavebnom konaní a mohli sa naň pripraviť.

Primátor nechce a nebude hluchý k tomu, čo hovoria ľudia. Váži si, že prišli, ale zákon neporušíme. Zariadil, aby boli občania z blízkej bytovky účastníkmi konania a viac pre to nemôže urobiť.

17:33
Vystúpenia verejnosti

Vystupuje Király Filip, ktorý rieši rekonštrukciu Hornej ulice a navrhuje využiť niektoré, prevažne zatrávnené plochy ako parkovacie miesta - nie sú ale v blízkosti bytových domov a podľa jeho návrhu prichádza k väčšiemu počtu parkovacích miest, než je v návrhu mesta. Primátor ďakuje za vystúpenie a konečne konštruktívne riešenie zo strany verejnosti ale pripomína, aby sa pred výsledkami ankety nepredbiehalo. Reaguje poslanec Bartošovič, ktorý hovorí, že aj v iných mestách sa parkovanie koncentruje do viacpodlažných parkovacích domov. Poslanec P.Andráši hovorí, že predložené riešenia občana sa mu pozdávajú. Poslanec Gomboš hovorí o verejnom rokovaní v Dome kultúry, ktorého sa zúčastnil. Navrhuje, aby sa to riešilo komplexne a je rád, že aj na dnešné zastupiteľstvo prišla verejnosť. Apeluje k hľadaniu spoločného riešenia, ktoré by vyhovovalo väčšine. Poslanec Gera podporuje prezentáciu občana a aby ňou mestu napomohol. 

Primátor ďakuje za vystúpenia a na návrh budeme určite reflektovať. Iní občania o vystúpenia záujem nemali.

17:13
Návrh rozpočtu na rok 2017

Prechádzame k návrhu rozpočtu mesta Šaľa. Ten predkladá opäť Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ. Jedná sa o materiál číslo C 4: Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Následne vystupuje Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka a predkladá stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Tá hovorí, že na základe stanoviska je rozpočet stanovený v požadovanej štruktúre a odporúča MsZ schváliť rozpočet.

Aj v tomto roku  prebiehala príprava rozpočtu  v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2017, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ (úverová zaťaženosti mesta, záväzky mesta, priority a príjmy rozpočtu na rok 2017. Uznesením č. 7/2016 - XII  MsZ odporučilo pripraviť  rozpočet mesta na rok 2017 vychádzajúci z predložených východísk. Druhá  etapa prípravy rozpočtu mesta bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu. Materiál bol predložený na rokovanie MsZ 27.10.2016.  Uznesením č. 8/2016 – VII MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2017.

Na decembrové zasadnutie MsZ sa predkladá návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 7/2016 -XII  a č. 8/2016-VII doplnený o ďalšie skutočnosti. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 009 635 EUR,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 244 695 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií (vo výške 1 244 695 EUR) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

 

Do diskusie sa prihlásilo niekoľko poslancov, vystupuje poslanec Baran. jeho stanovisko je v súlade so súhlasným stanoviskom ekonomickej komisie a teší ho, že sa podarilo vygenerovať rezervu cez milión eur na investičné aktivity. Poslanec Angelov sa pýta na položku propagácia a marketing - prednostka vysvetľuje, čo je hradené z položky a dôvod zvýšenia na rok 2017. pýta sa aj na nárast položky na životné prostredie - vznikli nové plochy v rámci CMZ, záchytného parkviska, nemocničného parku a iné. Pán Morávek sa pýta na otázku sociálnej starostlivosti a ďakuje "kronikárovi" za prácu pri písaní Kroniky, ktorý po dlhých rokoch zo zdravotného stavu končí. Poslanec R. Andráši sa pýta na bike park, v detailnom návrhu rozpočtu nie je. Poslanec Molnár sa pýta na položku kultúra a šport, ktorú by sme radi navýšili, ale zatiaľ to nie je možné. Pýta sa na nedoplatky na daniach a smetiach, riešime ich postupne, niekedy je to obtiažne.

Uznesenie sa hlasovaním schválilo.

16:50
Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa

Vystupuje prednostka MsÚ Ing. Jana Nitrayová a predkladá materiál C 3 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

Ako sa uvádza v dôvodovej správe,

 • Rozpočet je potrebné upraviť v oblasti školstva na základe upresnenia výdavkov tak v originálnych ako aj v prenesených kompetenciách.
 • Rozpočet upravujeme aj o všetky granty a dotácie, ktoré mesto v roku 2016 získalo. Tieto príjmy sú naviazané na výdavkovú časť rozpočtu a boli už  priebehu roka realizované na základe primátorom povoleného prekročenia rozpočtu. Touto úpravou ich zaradíme tak do rozpočtu príjmov ako aj rozpočtu výdavkov.
 • Úprava sa týka aj výšky a rozdelenia príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS, ktorej sa upravovala dotácia z MPSVaR SR.
 • Na základe požiadaviek riaditeľky MsKJJ zvyšujeme aj rozpočet tejto rozpočtovej organizácie.
 • Na základe aktuálneho vývoja upresňujeme výšku podielových daní a časť týchto príjmov zároveň rozpočtujeme na nevyhnutné výdavky (opravy ciest a chodníkov, údržbu verejného osvetlenia) 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Gera, žiada vystúpenie riaditeľa OSS - Dr. Ľubora Gálla. Ten vysvetľuje prerozdelenie financií - s časťou, ktorá použitá nebola, plánuje pokryť stratu z minulých rokov - príležitosť na ozdravenie ekonomiky. 

Reaguje poslanec Gera, pýta sa, prečo sa niečo minulo pred schválením. Pán Gáll vysvetľuje, z akých zdrojov má organizácia financie. Hospodári podľa zákona o rozpočtových organizáciach a vysvetľuje detailné náležitosti, z ktorých podľa poslanca Geru plynie, že ak by zastupiteľstvo nesúhlasilo s návrhom, financie môžu použiť na iné možnosti, ale pán Gáll vysvetľuje, že tým pádom by končili so stratou. Poslanec Bartošovič hovorí, že by malo byť v záujme podporovať sociálne činnosti.

Hlasovaním bolo uznesenie schválené, zo 17 prítomných poslancov hlasovalo za 16 poslancov.

16:39
Vývoj hospodárenia mesta k 30.10.2016

Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP informuje o vývoji hospodárenia mesta k 30.10.2016, materiál číslo C 2

 1. Vývoj hospodárenia k 31.10.2016

           

Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.10.2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

V EUR

Rozpočet
2016

Skutočnosť

k 31.10.2016

%
plnenia

Bežné príjmy - (100, 200, 300)

13 711 798

11 661 666 

85,05

Bežné výdavky - (600)

13 190 896

10 509 812

79,67

Rozdiel

520 902

1 151 854

 

Kapitálové príjmy - (230, 320)

1 263 191

1 246 673

98,69

Kapitálové výdavky - (700)

1 341 297

983 241

73,31

Rozdiel

-78 106

263 431

 

Príjmové finančné operácie - (400, 500)

760 004

760 003

100,00

Výdavkové finančné operácie - (800)

1 202 800

1 139 362

94,73

Rozdiel

-442 796

-379 359

 

     

 

PRÍJMY SPOLU

15 734 993

13 668 341

86,87

VÝDAVKY SPOLU

15 734 993

12 632 415

80,28

ROZDIEL

0

1 035 926

 

 

Za obdobie január až október 2016 boli dosiahnuté bežné príjmy vo výške  11 661 666 EUR, čo je 85,05 % plnenie rozpočtu (v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli bežné príjmy o 1 159 771 EUR). Najvyšší podiel na plnení bežných príjmov vykazujú daňové príjmy, ktoré sú  naplnené v celkovej výške  7 185 825 EUR. Priaznivý vývoj vykazujú hlavne podielové dane, ktorých plnenie dosahuje 86,18 %.

Rozpočet na rok 2016 bol  navrhnutý po dôslednej analýze ako príjmovej tak výdavkovej časti. Doterajší vývoj v hospodárení mesta ako aj očakávaný vývoj do konca roka 2016 je priaznivý, ku koncu roka očakávame prebytok rozpočtu vo výške cca 450 000,- EUR, čo eliminuje prípadné riziká v hospodárení. Predpokladaný prebytok hospodárenia bude zdrojom finančných prostriedkov do roku 2017, ktoré budú použité na úhradu istín z bankových úverov a na financovanie investičných aktivít roku 2017. 

 

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

16:37
Úhrada straty spoločnosti MeT Šaľa

Prechádzame k bodu C týkajúceho sa hospodárenia mesta.

Ing. Zelenáková, konateľka spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. predkladá návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015 - materiál číslo C 1

Do diskusie sa prihlásili 3 poslanci. Vystupuje poslanec Baran, oboznamuje zastupiteľstvo s tým, že ekonomická komisia odporúča uhradiť stratu spoločnosti. Aj dozorná rada odporučila uhradiť stratu z kapitálových fondov. - dáva poslanecký návrh uhradiť stratu z nerozdelených ziskov z minulých období - poslanci hlasovaním návrh schválili.

Poslanec Bartošovič hovorí, že vzhľadom nato že 5te obdobie vykonáva funkciu predsedu dozornej rady a to bezodplatne, dotkli sa ho slová pána Varsányiho z predchádzajúcej diskusie o odvolaní dozornej rady. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán Gera, ktorý plne súhlasí s pánom Bartošovičom.

16:22
Územný plán CMZ Šaľa

Po krátkej prestávke vystupuje prednostka Jana Nitrayová a predkladá návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa - materiál číslo B 1.

Do diskusie sa prihlásili 3 poslanci. Začína poslankyňa Veresová, pýta sa, či bude zmeny obstarania platiť mesto, prednostka potvrdzuje. R. Andráši vyjadruje názor, že najprv by mal byť k dispozícii projekt a až poto by sa mala riešiť zmena. Prednostka vysvetľuje, že územný plán CMZ je strategický dokument, ktorý určuje, ako sa má rozvíjať, preto sa tu nerobí projekt. Mesto vývojom dospelo k tomu, že by v danej časti mala nastať zmena a tá sa dá vykonať len takýmto návrhom a schválením zastupiteľstva. V územnom pláne sú všetky pravidlá, ktorých sa musia držať. Poslanec Baran hovorí, že súhlasí s návrhom a bude hlasovať za. Primátor upresňuje, že sa neschvaľuje zmena územného plánu, ale obstaranie.

Návrh bol poslancami hlasovaním schválený.

15:45
Správa o hospodárení spoločnosti AQUASPORT

Rieši sa prevádzka krytej plavárne Duslo: Vystupuje Ing. Edmund Horváth, predseda združenia „AQUASPORT“ predkladá správu o hospodárení tohto združenia - materiál číslo A 7

Do diskusie sa prihlásili viacerí poslanci. Prvý reaguje P.Andráši, pýta sa, odkiaľ sú návštevníci plavárne - 2/3 šaľa a močenok, 1/3 región - všetko mimo Šale a Močenku (členovia AQUASPORTU). Poslanec Varsányi apeluje, že musíme urobiť všetko preto, aby táto plaváreň s olympijským bazénom zostala zachovaná. Na Slovensku sú takéto len 3. Poslankyňa Lacková sa pripája a ďakuje pánovi Horváthovi za úsilie zveľaďovať plaváreň a pýta sa na pomoc Dusla a či sa neuvažovalo o otvorení exteriéru počas leta. Pán Horváth chcel spraviť terasu na jednu lúku von, ale boli tam bohužiaľ komplikácie. Poslanec P. Andráši hovorí, že sa buduje sauna a rekonštruuje sa budova a priestor je tak stále atraktívnejší.

 

Uznesenie sa hlasovaním schválilo, nasleduje krátka prestávka.

15:18
Správa o stave hospodárenia spoločnosti MeT Šaľa

Vystupuje Ing. Stanislava Zelenáková, konateľka spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Poslancom predkladá správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál číslo A 6

 

Vyjadruje sa poslanec Varsányi, cituje denník, že energia na teplo ide dole o 6% a prečo ide u nás hore. - pani Zelenáková vysvetľuje, že cena tepla ide v priemere o 5,6% dole aj v Šali.

Reaguje aj poslanec Krištof, k jeho pripomienke sa spoločnosť vyjadrí dodatočne

Hovorí opäť poslanec Varsányi, hovorí napríklad aj to, že o niektorých veciach v spoločnosti sa dozvedá neskoro a poukazuje na výšku rekonštrukcie ich budovy, alebo na nákup vozidla cez leasing. Dáva poslanecký návrh na zrušenie a vymenovanie novej dozornej rady. Primátor hovorí, že dozorná rada je vymenovaná z MsZ a že sú veci, ktoré treba v spoločnosti vyriešiť. 

Poslanec Baran má procedurálny návrh, pôsobil v dozornej rade 6 rokov, ako riaditeľ skončil v 2002. Cíti bremeno sebakritiky a vzdáva sa členstva v dozornej rade.

Hlasuje sa o poslaneckom návrhu poslanca Varsányiho - odvolanie a vymenovanie novej dozornej rady a vykonanie auditu nezávislou auditorskou spoločnosťou.

Do toho vstupuje poslankyňa Veresová dáva procedurálny návrh, aby sa o poslaneckom návrhu poslanca Varsányiho hlasovalo samostantne - návrh bol schválený.

Najprv sa preto hlasuje o odvolaní a vymenovaní novej dozornej rady spoločnosti MeT - návrh bol schválený, 2 sa zdržali, 17 súhlasilo.

Následne sa hlasuje o vykonaní auditu nezávislou auditorskou spoločnosťou - návrh je hlasovaním schválený.

 

Hlasuje sa o uznesení ako celku s doplnením - návrh bol shválený, 1 poslanec proti, 1 poslanec sa zdržal.

 

Primátor ešte dopĺňa, že Ing. Mikloš podal žiadosť o ukončenie pracovného pomeru, k 31.12. by mal skončiť aj ako konateľ, primátorovi už bola dodaná aj žiadosť o ukončenie pomeru aj Ing. Zelenákovej - čo znamená, že mesto sa musí detailne chodom spoločnosti zaoberať.

14:59
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti

Erika Velazquezová, vedúca Spoločného školského úradu, predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/2016  a stav v školskom roku 2016/2017 - materiál číslo A 5

Mesto Šaľa malo v školskom roku 2015/16 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 6 základných škôl (ZŠ): štyri samostatné a dve základné školy s materskou školu (z toho jedna s vyučovacím jazykom  maďarským − VJM), šesť samostatných materských škôl (MŠ), jednu materskú školu bez právnej subjektivity, jednu základnú umeleckú školu (ZUŠ) a jedno centrum voľného času pre deti a mládež (CVČ).

 

Poslanec Angelov sa prihlásil do diskusie, pýta sa na percento odborného a neodborného vyučovania na ZŠ Bernolákovej, či sú nejaké návrhy na zlepšenie pomeru - Pani Velazquezová vysvetľuje, že neodborné predmety sú aj dopravná výchova a iné.

Poslanec P. Andráši sa pýta, že je okolo 20% nárast neodpravedlnených hodín a že sú priestupky na SŠÚ riešené pri viac ako 60 hodín na žiaka - či je to zákon. Erika Velazquezová potvrdzuje a vysvetľuje náležitosti daného zákona. Poslanec sa ďalej pýta na počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov a poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými školami a navrhuje, aby sa to do budúcnosti riešilo.

Vyjadruje sa poslanec krištof ako predseda "školskej" komisie a hovorí, že koisia návrh odporúča schváliť a ďakuje žiakom za dobré výsledky a prízvukuje, aby sa na nich koncom šk.roka nezabudlo.

 

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

14:40
Primátor: Zmena organizačného poriadku MsÚ

Vystupuje primátor mesta Jozef Belický s informáciou o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 17 a Dodatku č. 18 - materiál číslo A 4

A) Vytvára sa funkcia – referent – sociálny pracovník - (SPM č. 8.17) v platovej triede 10 z dôvodu potreby zabezpečenia sociálnych činností na danom oddelení,  počet úväzkov z 1 na 2 úväzky - podrobne vysvetľuje nevyhnutnosť novej funkcie

B) Vytvára sa funkcia – kultúrno – športový referent – (SPM č. 2.4) v platovej triede 10 z dôvodu potreby zabezpečenia činností v oblasti športu a kultúry, počet úväzkov z 0 na 1 úväzok.

14:36
Plnenie uznesení MsZ

Prednostka Msú Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3

Do diskusie sa opäť nikto neprihlásil, uznesenie je hlasovaním schválené.

14:35
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK

Následne Ing. Alžbeta Sedliačková predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2017, materiál A 2

Do diskusie sa nikto neprihlásil, uznesenie je hlasovaním uzavreté.

14:34
Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Interpelácie poslancov boli uzavreté, Ing. Alžbeta Sedliačková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK, materiál A 1. Materiály sú dostupné tu: http://sala.sk/clanok/9-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2016

Uznesenie je hlasovaním schválené

14:33
Interpelácia poslankyne Lackovej

Pýta sa na znečistenie vozovky v Kiliči - primátor sa vyjadril, že sa to vyrieši, ale sťažnosti občanov z ktorých interpelácia vznikla, treba adresovať na oficálnu stránku či e-mail mesta.

Ďalej ju zaujíma projekt Youth in Europe - hrozí, že sa zapojí málo detí, primátor interpeláciu eviduje a budeme to riešiť

14:29
Interpelácia poslanca Varsányiho

Pýta sa, prečo je Budovateľská ulica permanentne znečistená, vysvetľuje prednostka - čistenie ulíc sa riešilo minulý týždeň ručne, z dôvodu parkujúcich vozidiel.

Ďalej sa pýta na cyklotrasu - výzva na cyklotrasu do ktorej sa zapojíme bude dvojkolová, štúdiu už máme, rieši sa predstaničný priestor a spojnica medzi stanicou a Duslom.

Posledná otázka je ohľadom výmeny zábradlia na cestnom moste - To bolo aj predmetom rokovania s ministrom Érsekom, zábradlie bude čoskoro vymenené a vysvetľuje situácie, ktoré nastávajú pri komunikácii s SCC.

14:23
Interpelácia P. Andrášiho

Poslanec P. Andráši navrhuje vyriešenie autobusov parkujúcich na sídlisku v mestskej časti Veča - pri ZŠ Hollého - primátor sa vyjadril, že to zariadi

Ďalej sa pýta na stav rokovania s ministrom dopravy - Informácie nájdete na webe: http://sala.sk/clanok/mesto-rokovalo-s-ministrom-dopravy, plus primátor Jozef Belický už napísal oficálny list ministrovi financií o naliehavosti problému obchvatu

14:19

Primátor otvára 9. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 17 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

Poslanec Tolgyesi navrhuje, aby sa D1 až D8 prerokovali spoločne a hlasovalo sa jednotlivo. Poslanci návrh schválili, hlasuje sa následne o pozmenenom programe zasadnutia MsZ ako celku - program bol hlasovaním schválený.

Zároveň bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>