Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 04.05.2017 - 13:57  

3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
17:24

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017 a každého srdečne pozýva na blížiace sa Večianske slávnosti v dňoch 19. a 20. mája.

17:23
Vstup mesta do občianskeho združenia Smart Cities klub

Prednostka MsÚ Ing. Jana Nitrayová predkladá materiál číslo H 1 – vstup mesta do občianskeho združenia Smart Cities klub

Smart Cities klub vznikol s cieľom orientácie na mestské inovácie ako nová platforma na zdieľanie skúseností. Jeho cieľom je:

 • meniť mestskú politiku, získavať podporu ľudí a zvyšovať  kvalitu života ľudí v mestách
 • vytvoriť pilotné schémy pôsobenia Smart cities vo vybraných tematických oblastiach
 • pilotné mestá šíria a zdieľajú poznatky
 • získanie podpory pre pilotné mestá
 • príprava na možnosti získavania externých zdrojov
 • „Value for money“ – najlacnejšie vs. najefektívnejšie
 • príprava podkladov pre budúce programové obdobie – dôraz na finančne návratné projekty

Do diskusie sa prihlásil P. Andráši a poslanec Baran. P.Andráši hovorí, že v tomto nevidí žiaden prínos a je dôležité dozvedieť sa o projekte viac informácií. Poslanec Baran má na projekt opačný názor, ak mesto do združenia vstúpi, nespácha žiadnu škodu a určite bude hlasovať za. Vyjadruje sa aj primátor, ktorý vysvetľuje výhody vstupu a projekty, ktoré sa nám môžu do budúcnosti črtať. Je vynikajúca pozícia byť jedným zo zakladajúcich členov u nás na Slovensku a dostať nás aj do povedmia a získať pre naše mesto množstvo pozitívnych zmien. Buď to bude mať významný zmysel pre mesto, alebo sa vyhodnotí, že projekt úspešný nebol, ale keď do toho nepôjdeme, nič nezískame. 

Uznesenie bolo poslancami schválené.

17:11
Právne záležitosti - modernizácia verejného osvetlenia

Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ predkladá materiál číslo F 1/3/2017, ktorý sa týka Zmluvy o diela č. 267/2017 na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s projektom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa“

Poslanci uznesenie schválili

17:09
Majetkové záležitosti

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje Miloslava Bartíková, referentka Oddelenia správy majetku a zariadení mesta.

materiál číslo D 1/3/2017: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Do diskusie sa prihlásil poslanec Vicena, s tým, že jeho príspevok je vhodný aj k iným materiálom bodu D. Hovorí, že prenájom pozemkov je pre investora finančne prijateľnejši - čo keď nastane situácia - a aj nastáva - že subjekt po dokončení nehnuteľností požiada o odkúpenie pozemku pod budovou - čo iné sa dá s pozemkom podľa mesta urobiť a predáva sa to následne za nízke ceny a pridáva ďalšie postrehy s konkrétnymi prípadmi. Na jeho príspevok reaguje poslanec Angelov a Gera - ktorí takmer so všetkým súhlasia. Vyjadruje sa aj poslanec Baran, hovorí, že otázka predaj alebo nájom je vynikajúca, ale všetko má svoje pre a proti - prenajať pozemok a nedokončiť stavbu je možno o niečo lepsšie ako ho predať a nedokončiť stavbu. V diskusii sa vyjadruje aj poslankyňa Lacková, ktorá s príspevkom poslanca Vicenu taktiež súhlasí. Primátor k niečomu vyjadruje menšie pripomienky, ale bude rád, ak sa týmto poslanec Vicena ako aj predseda komisie dopravy a výstavbybude hlbšie zaoberať.

Následne sa hlasuje o uznesení, hlasovaním nebolo schválené.

 

materiál číslo D 2/3/2017:  Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - do diskusie sa prihlásil P. Andráši, dáva okrem iného procedurálny návrh na prerokovanie mateirálov po D 10 spolu a hlasovanie jednotlivo - návrh bol schválený. Materiál D2 hlasovaním nebol schválený.

materiál číslo D 3/3/2017: MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - do diskusie sa prihlásil poslanec Baran - uznesenie hlasovaním nebolo schválené

materiál číslo D 4/3/2017: MUDr. Pavol Miček, Hlavná 69, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 5/3/2017: Anna Hrajnohová, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol schválený

materiál číslo D 7/3/2017:  Dušan Babka a Eva Babková, bytom Jazerná 576/6, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 8/3/2017:  MUDr. Marián Vagovič a MUDr. Martina Vagovičová, bytom Jazerná 575/4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 9/3/2017: Erika Miškovičová, Kráľovská 46, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ekoomická komisia neodporúča prevod pozemku - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 10/3/2017: Zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol schválený

 

materiál číslo D 11/3/2017: BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B/59, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - do diskusie sa prihlasuje poslanec Vicena a P.Andráši. Poslanec Vicena sa pýta na dôvod odporúčania komisie k tomuto návrhu, či je spoločnosť dôveryhodná a dôkladne preverená - vysvetľuje sa, že spoločnosť je už vlastníkom stavby, pozemku pod stavbou, aj parkoviska. Hovorí P.Andráši a vysvetľuje, že história spoločnosti je nezmána, nakoľko bola založená vo februári 2016. Uznesenie hlasovaním nebolo schválené.

materiál číslo D 12/3/2017: Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu za prenajatý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ekonomická komisia neodporúča zníženie ceny nájmu. Do diskusie sa prihlásil R.Andráši, hovorí, že na spoločnosť sa zvyknú sťažovať obyvatelia, nie je doriešený prechod, ľudia chodia cez trávniky, zlikvidovali lavičky a prikláňa sa k stanovisku ekonomickej komisie. Uznesenie hlasovaním nebolo schválené.

materiál číslo D 13/3/2017: Zoltán Karas a Darina Karasová, trvale bytom Hliník 1903/20, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali - uznesenie bolo hlasovaním schválené.

materiál číslo D 15/3/2017: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa do Dusla“ - uznesenie bolo hlasovaním schválené.

materiál číslo D 16/3/2017: Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali“ – predkladá Jozef Grell, predseda komisie- rozhodovalo sa na základe ceny, najvyššia ponuka bola vyše 160 eur za m2. Do diskusie sa prihásili poslanci  Gera, P.Andráši, Vicena - súhlasia s výsledkom súťaže. Vyjadruje sa R. Andráši, hovorí, že garáže, ktoré sa umiestnia do križovatiek ulíc Kollárova a Nešporova budú zavadzať vo výhľade a zvýši sa riziko havárií na tejto križovatke. Hlasuje sa u uznesení - poslanci uznesenie schválili.

15:37
Žiadosti o NFP na realizáciu projektov učební v šalianskych školách

Vystupuje Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy a predkladá žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci IROP na realizáciu projektov učební v šalianskych školách, materiály C 5-9

 • Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
 • Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa
 • Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa
 • Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa
 • Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa

Škola na Bernolákovej ulici žiaľ nebola oprávená.

Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši - dáva procedurálny návrh, aby sa o jednotlivých školách hlasovalo spolu - návrh bol schválený

Hlasuje sa o uzneseniach - hlasovaním boli schválené.

Nasleduje prestávka.

15:30
Dotácie pre oblasť kultúry

Predkladajú sa aj žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť kultúry, materiál číslo C 4.

Dotácia z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov v celkovej výške 4 650,00 EUR:

 • OZ Večania, IČO 42202205, na organizáciu Večianskych hodových slávností vo výške 500,00 EUR, na podporu kultúrno-spoločenského podujatia Family Day vo výške 500,00 EUR a na podporu III. ročníka Lečo festival vo výške 0,- EUR
 • Dana Janebová, IČO 33891664, na podporu krstu knihy poézie Vibrácie neba
  vo výške 0,- EUR
 • OZ Maceva, IČO 42041406, na podporu Džezákov Šaľa 2017 – 5. šalianskeho džezového festivalu vo výške 350,00 EUR
 • Petra Sudorová - Magazín, IČO 40510468, na zakúpenie valcovacieho stola a prenosného hrnčianskeho kruhu vo výške 850,00 EUR
 • Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov školy
  na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri, na celoslovenskej a medzinárodnej súťaži v sólovom speve a na školskej súťaži vo vedomostiach z hudobnej náuky vo výške 400,00 EUR
 • Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na zaobstaranie ženských a mužských úborov vo výške 0,- EUR
 • Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na podporu výstavy Vplyv reformácie
  na vývoj regiónu – 500. výročie začiatku reformácie v Európe vo výške 400,00 EUR
 • Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na podporu účasti členov klubu
  na Majstrovstvách sveta street dance show a Svetový pohár disco dance v Českej republike vo výške 650,00 EUR
 • Divadlo Šok, IČO 36098191, na podporu účasti na prehliadke amatérskych súborov
  v Prahe pod názvom Činoherní klub uvádí vo výške 1 000,00 EUR 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Baran, Gera, Morávek a Andráši P.

Poslanec Baran hovorí, že keď sa Jumpingu jedna dotácia neschválila, je za, aby dostali z druhého balíka. Poslanec Gera navrhuje zmenu VZN, aby jeden žiadateľ mohol žiadať len z jednej oblasti. Poslanec Morávek súhlasí, že treba upraviť textáciu VZN, výška dotácie je okrem toho veľmi limitovaná na ten rozsah činností v meste v jednotlivých oblastiach. Ozrejmuje aj rozhodnutie komisie o jednotlivých dotáciach pre subjekty a ich výške - zohľadňovali sa aj dotácie z NSK, čím kultúru obohacujú, čím prispievajú propagácii mesta, aké dotácie dostali v minulosti. Poslanec P.Andráši dodáva, že Jumping nič neporušil - ak prejde dotácia z kultúry je to kompromis. Reaguje poslanec Krištof, hovorí, že pri športe neodsúhlasili FK Veča pre všetky akcie, ktoré žiadali - čiže nie je to nič proti Jumpingu, ide o to, aby dostal financie každý a spravodlivo.

Do uznesenia sa po schválení hlasovaním dáva doplniť bod c - aby sa upravilo VZN a jeden žiadateľ mohol žiadať len v jednej oblasti a zároveň finančné limity na jednu žiadosť - na základne poslaneckého návrhu poslanca Geru

Hlasuje sa o uzneseniach ako celku - poslanci uznesenie hlasovaním schválili.

15:19
Dotácie pre oblasť športu

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá materiál číslo C 3, ktorý sa týka žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť športu.

Dotácia z rozpočtu mesta na rok 2017 pre žiadateľov v celkovej výške 2 860,00 EUR:

 • Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na zakúpenie streliva a terčov pre talentovanú mládež vo výške 300,00 EUR
 • Telovýchovná jednota Tatran, IČO 31827063, na tréningovú a súťažnú činnosť, organizovanie turnajov vo výške 300,00 EUR
 • Občianske združenie Rada Šport, IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2017 vo výške 400,00 EUR
 • Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Slovenský voltížny pohár vo výške 400,00 EUR
 • Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na Streetbal Cup 2017 vo výške 300,00 EUR
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska
  v karate a kobudo pre deti, mládež a dospelých vo výške 300,00 EUR
 • Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na Medzinárodný futbalový turnaj, Medzinárodný deň detí a Memoriál Jozefa Kubíka a Dušana Takáča vo výške
  300,00 EUR
 • Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na materiálno technické zabezpečenie klubu - tatami vo výške 300,00 EUR
 • Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa, IČO 36107701 na letné športové sústredenie 0,- a na materiálno technické zabezpečenie klubu vo výške 260,00 EUR

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kováč, chcel by dať procedurálny návrh, aby sa hlasovalo dva krát - o všetkých a zvlášť o Jumpingu - procedurálny návrh bol hlasovaním schválený. Jumping požiadali o dotáciu aj v športe aj v kultúre, ich zaradenie nie je úplne jednoznačné a podľa platného VZN môžu žiadať v obidvoch oblastiach. Podľa vyjadrení komisií kultúry a komisie športu schválili dotáciu Jumpingu obidvaja. Je na poslancoch, či sa s návrhmi komisií stotožnia, Jumping nič neporušuje.

Poslanci hlasovaním schválili dotácie pre ostatné kluby a združenia. Pre Jumping dotáciu neschválili : 8 za, 8 proti, 1 sa zdržal.

15:12
Reštruktualizácia úverov mesta Šaľa

Následne Alena Kiácová predkladá aj Návrh na reštrukturalizáciu úverov mesta Šaľa so stanoviskom hlavného kontrolóra, materiál číslo C 2

Jednou z možností zlepšenia finančného dopadu dlhovej služby na cash flow mesta v najbližších rokoch je reštrukturalizácia úverov, nakoľko banky momentálne ponúkajú priaznivejšie úverové podmienky, za akých mesto zrealizovalo reštrukturalizáciu úverov v roku 2014. Mesto ponúklo jednotlivým pobočkám bank sídliacich na území mesta Šaľa možnosť reštrukturalizovať úvery mesta Šaľa s cieľom  zrealizovať reštrukturalizáciu úverov mesta za čo najvýhodnejších  podmienok. Najvýhodnejšiu ponuku na reštrukturalizáciu úverov mesta predložila mestu k termínu predkladania materiálov na MsZ Slovenská sporiteľňa a. s.

Výška úrokov za obdobie splácania reštrukturalizovaného úveru predstavuje čiastku cca 109 200 EUR, čo predstavuje úsporu na úrokoch v horizonte 15 rokov cca 270 800 EUR. Ďalší priaznivý dopad na rozpočet mesta prestavuje zníženie ročných splátok istiny z 261 936 EUR na  214 740 EUR, čo predstavuje úsporu 47 196 EUR ročne. Negatívom zostáva len poplatok za predčasné splatenie úverov vo výške 0,5 % zo zostatku úveru, čo predstavuje čiastku cca 15 600  EUR v závislosti od termínu reštrukturalizácie.

V roku 2018 predstavuje úspora dosiahnutá znížením výšky istiny a úrokov čiastku 88 226 EUR.  Nakoľko výška úrokov v ďalších rokoch bude klesať, reštrukturalizácia bude mať priaznivý dopad na rozpočet aj v nasledujúcich rokoch. Čiže aj napriek tomu, že mesto v roku 2017 uhradí poplatok banke za predčasné splatenie úveru vo výške 0,5% zo zostatku úveru cca 15 600 EUR, reštrukturalizácia prinesie mestu úsporu v dôsledku zníženia úrokovej sadzby cca  270 800 EUR v horizonte 15 rokov, a tiež zníženie výšky ročnej splátky istiny o 47 196 EUR, ktoré môže mesto použiť na ďalšie investície. V prípade, že niektorá z bánk predloží mestu ponuku na reštrukturalizáciu úverov ešte výhodnejšiu, ako je uvedená ponuka v materiáli, bude dopad na rozpočet ešte priaznivejší.

Do diskusie sa prihlásili poslanec P. Andráši a poslanec Baran, z diskusie nevyplynul žiaden poslanecký návrh, hlasuje sa - návrh bol schválený.

15:06
Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2017

Prechádzame k bodu C týkajúceho sa hospodárenia mesta.

Materiál C 1 – Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2017 predkladá Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania MsÚ.

Za 1. štvrťrok 2017 môžeme sledovať pozitívny trend vyššieho nárastu bežných príjmov v porovnaní s nárastom bežných výdavkov ako aj v celkovom hospodárení mesta. Priaznivé prognózy vývoja slovenskej ekonomiky pre rok 2017 sa odrazia aj v hospodárení miest a obcí, pričom aj skutočnosť, že rozpočet mesta na rok 2017 bol navrhnutý po dôslednej analýze ako príjmovej, tak výdavkovej časti rozpočtu sú zárukou toho, že prípadné riziká v hospodárení mesta bude mesto môcť eliminovať v čo najväčšej miere.

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

15:04
Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa

Následne sa predkladá Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa – materiál číslo B 3, vystupuje František Čibrik.

Ing. Milan Hargaš, v zastúpení vlastníka Martina Hargaša, požaduje zmenu funkčného využitia z doteraz platného územného plánu pre lokalitu, s ktorou má investičné zámery. V súčasnosti sú dané pozemky využívané ako poľnohospodárska pôda, pravidelne obrábaná. Navrhovateľ požaduje zmenu na „vyššiu alebo základnú vybavenosť a extenzívnu priemyselnú výrobu s príslušným verejným dopravným a technickým vybavením s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním; ostatné funkčné využívanie je neprípustné“.  Vlastník plánuje na základe záujmu investorov zo Švajčiarska, Rakúska a Nemecka vybudovať na pozemkoch výrobno - skladovací areál s využitím pre výrobu v oblasti ľahkého strojárenstva, elektroniky a výroby plastov. Súčasťou areálu budú skladovacie priestory, objekty pre logistiku, parkoviská a vnútroareálové komunikácie. Ing. Milan Hargaš, v zastúpení vlastníka Martina Hargaša, deklaroval, že navrhovanú zmenu územného plánu uhradí z vlastných zdrojov.

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy odporúča mestu súhlasiť s predloženým zámerom vlastníka.

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

15:02
Návrh na doplnenie Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa

Vedúci MsKS Šaľa František Botka predkladá Návrh na doplnenie „Koncepcie rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014-2018", materiál B 2

Šaľa a celý jej región je ovplyvnený zložitým historickým vývojom. Mnohým obyvateľom chýbajú rodové korene, vzťah ku kultúrnym hodnotám, ľudovým zvykom a tradíciám svojho mesta a regiónu. Preto sa v máji 2015 obnovila činnosť  folklórnych  súborov: Folklórny súbor Šaľan a Detský folklórny súbor Šaľanček. Tieto kolektívy nadviazali na prerušenú činnosť FS Chemik, ktorý v Šali pôsobil od roku 1972 a skončil svoju činnosť v roku 2004. Súbory zobrazujú a nadväzujú na ľudové tradície Slovenska ako sú ľudové tance, piesne, zvyky a obyčaje rôznych etnografických regiónov Slovenska. V súčasnej dobe majú folkloristi vo svojom repertoári viacero krátkych programov z rôznych ľudových oblastí Slovenska a nacvičujú samostatné folklórne pásmo zo Šale a jeho okolia. Z tohto dôvodu by mala byť činnosť a prezentácia ľudového kultúrneho bohatstva zakomponovaná do Koncepcie rozvoja kultúry v meste Šaľa.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Angelov a Vicena. Angelov hovorí, že chápe to správne, že FS nedostane právnu subjektivitu a či sa nad tým nerozmýšľalo - preberala sa aj táto alternatíva ale nakoniec sa rozhodlo o tom, že primátor mesta dáva čestné prehlásenie a používa sa IČO mesta.

Poslanec Vicena sa pýta, či sa týmto zaoberala komisia pre kultúru a cestovný ruch a aké bolo ich stanovisko - na komisii to nebolo, vyjadrila sa k tomu hlavná kontrolórka, riešilo sa to s právničkou,... Primátor dodáva, že toto nie je ani tak vec kultúry mesta, ale otázka právna, aby sa FS inštitucionalizoval a aby sa toto výnimočné kultúrne dedičstvo šírilo ďalej.

Poslanec Morávek reaguju, že aj keď to nebolo v komisii ktorej je predsedom, folklórnym súborom sa bežne zaoberajú a sú priaznivcami folklóru v meste.

Hlasovaním sa uznesenie schválilo.

14:51
Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby

Prechádzame k bodu B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Vystupuje riaditeľ OSS Ľubor Gáll a predkladá Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia – materiál číslo B 1

V súčasnosti je v platnosti VZN mesta Šaľa č. 5/2014 zo dňa 10. apríla 2014 v znení VZN č. 1/2015 zo dňa 29. januára 2015, VZN č. 4/2016 zo dňa 5. apríla 2016 a VZN č. 8/2016 zo dňa 22. septembra 2016,  ktorými sa menilo a dopĺňalo VZN č. 5/2014. Skutočnosť, že ide o značne zložitú právnu normu a pôvodné VZN bolo upravené ďalšími tromi novelami, spôsobuje jej neprehľadnosť predovšetkým pre verejnosť. Zároveň sú niektoré ustanovenia platného VZN neaktuálne či nepotrebné.

Preto sa po zvážení pristúpilo k spracovaniu nového VZN, ktoré zachováva väčšinu ustanovení platného VZN, dopĺňa ho o nové skutočnosti (napr. tzv. jasličkový zákon, masáže pre klientov DD), upresňuje jeho text a zjednocuje podmienky. Nové VZN zachováva doterajšiu výšku úhrad za sociálne služby, nedochádza k podstatnejšiemu zvýšeniu úhrad a prijímateľov sa zmeny dotknú len nepatrne či vôbec.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Angelov, pýta sa, že nové VZN zachováva výšku úhrad za sociálne služby a inde sa píše že sa zvyšuje ale len nepatrne - Pán Gáll vysvetľuje, že sa zvyšuje len úhrada za stravu o 20 centov, 6eur mesačne.

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

14:47
Správa o činnosti Mestskej knižnice JJ v Šali

Predkladá sa správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2016, vystupuje Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka knižnice – materiál číslo A 2:

V roku 2016 knižnica eviduje 120 570 knižničných jednotiek v hodnote 289 581  Eur. V priebehu roku 2016 pribudlo do knižnice 1 514 nových kníh v hodnote  13 419 Eur. Z toho darom 652 kníh, kúpou 853 kníh a náhradou 9 kníh. Prostredníctvom dotácií z FPU a NSK boli zakúpené knihy hodnote 2 253 Eur – spolu sa nadobudlo 205 kníh. V roku 2016 pribudli do knižnice zároveň dva mesačníky z oblasti stavebníctva a dizajnu. Počet periodík tak stúpol z pôvodných 16 na 18 kusov. V roku 2016 eviduje knižnica 4 214 výpožičiek periodík, čo je takmer dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.

Knižnica uskutočnila spolu 104 907 výpožičiek, v roku 2016 eviduje počet aktívnych používateľov 1640. Knižnica počas roku 2016 zrealizovala 55 podujatí. Okrem informačných výchov, exkurzií pre školákov, tvorivých dielní a besied sa konala aj výstava obrazov. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Morávek, správu prerokovala komisia kultúry a cestovného ruchu, ktorá správu odporúča na schválenie a ďakuje za prácu mestskej knižnice, za ich aktivity mimo rámca - besedy, výstavy, možnosť využivánia IKT,...primátor pridáva poďakovanie za "Esej Jána Johanidesa".

Uznesenie bolo hlasovaním schválené

14:44
A. Informačné materiály a správy - správa o plnení uznesení MsZ

Interpelácie poslancov boli uzavreté, prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, materiál A 1/3/2017. Materiály sú dostupné tu: http://sala.sk/clanok/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Informuje napríklad aj to, že výzva na rekonštrukciu detských jasiel stále nevyšla napriek informácie v indikatívnom harmonograme.

Poslanci hlasovaním uznesenie schválili.

14:42
Interpelácie poslancov

M. Molnár: podáva opätovnú interpeláciu, nakoľko pri predchádzajúcej prišlo k nedorozumeniu - prístup k chodníku pri zastávke z betónovej časti pri COV. Navrhuje skrášlenie zeleného placu pred hasičskou stanicou vo Veči

R. Andráši: Pýta sa na zoznam platených parkovacích miest, nakoľko zoznam vyvoláva zakaždým po zverejnení nevôlu občanov mesta- tvrdia, že realita pred bytovkami so zoznamom nesúhlasí. Pýta sa, či by bolo možné vytvoriť taký systém evidencie, kde by mali občania všetky informácie o zaplatených miestach aj o tých nezaplatených - podľa neho aktuálny zoznam neplní žiaden účel. Vystupuje M.Poliček, vysvetľuje, že zoznam je informatívny, elektronizácia prebieha tak, že každý kto má pochybnosti nám môže napísať a preverí sa to - niekedy dochádza k tomu, že majitelia si kúpia nové auto s novou ečv a nezmení sa tabuľka. Primátor hovorí, že sa pozrieme na to po právnej stránke, či sa môže doplniť hrozba sankcie ak si občan nevymení tabuľku.

Poslanec Gomboš - blíži sa letné obdobie - malo by sa otvoriť minifutbalové ihrisko na základnej škole Murgaša, ale aj iné, nakoľko boli predtým často občanmi a deťmi využívané - aby sa deti a nadšenci športu vracali všeobecne na ihriská základných škôl - primátor hovorí, že je možné v rozpočte vyčleniť financie na opravu ihrísk po verejnom používaní, nemôžme túto záťaž nechať na riaditeľa školy - určite ale má záujem aby tí, čo chcú športovať mali túto možnosť a nájde spôsob, ako toto vyriešiť. Poslanec Andráši hovorí, aby sa našiel spôsob ako najideálnejšie ohraničiť otváracie hodiny

P. Andráši - navrhuje zbrúsenie hrbolov na kominikácii na Jesenského - nielen kvôli vozidlám, ale aj kvôli okolitým domom, plus poukazuje na problém kanalizácie na Letnej ulici. Ďalej sa pýta na plaváreň - prečo keď je otvorená pre verejnosť je stále vyčlenená dráha či dve pre tréning.

Na interpelácie sa odpovie písomne.

Primátor ešte dodáva, že včera bolo rokovanie so SZĽH ohľadom výstavby malej haly - sereď od zámeru odstúpila pre obrovské náklady na spolufinancovanie - dozvedeli sme sa aj my, že podmienky v pôvodnom materiáli, ktorý sme odsuhlasovali už neplatia a nároky na spolufinancovanie sa zniekoľkonásobili - kvôli väčšiemu počtu žiadateľov. Ročná spoluúčasť má byť vo výške 150 000 eur. ak by sme to prenajali, ešte aj príjmy sa delia na polovicu so SZĽH - výdavky by tak ďaleko prevyšovali príjmy. Poslancov informuje, rozhodne sa, ako sa s týmto naloží.

Dodáva informáciu o výzvach na eurofondy - bude nútený zvolať na 13.júna mimoriadne zastupiteľstvo kvôli odsúhlaseniu k niektorým výzvam, ktoré už čoskoro budú.

Ďalej ďakuje policajným zložkám, ktorí v noci zadržali páchateľa krádeží v rodinných domoch v Šali.

14:24

Primátor Jozef Belický otvára 3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017 a informuje, že prítomných je 17 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

Navrhuje z programu rokovania stiahnuť materiál D 6, D 14 a D 17. Poslanec Angelov sa pýta na dôvod stiahnutia materiálu D 6 - po dohode so žiadateľom, D 14 - komisia odporúčala presné doplnenie predmetu žiadosti, D 16 - nesplnilo to zámer - likvidácia billboardov v meste a preto radšej materiál primátor sťahuje a chce, aby sme sa vrátili k pôvodnému plánu. - všetci poslanci uznesenie shcválili, hlasuje sa o programe ako celku - hlasovaním tiež schválené.

Zároveň bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>