Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 29.06.2017 - 13:43  

5. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

5. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
19:44

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 5. zasadnutie MsZ a pozýva občanov na slávnostné odovzdanie elektrobusu do prevádzky: zajtra o 10:00 pred MsÚ. Občanov pozýva aj na Kultúrne leto v Šali na nádvorí renesančného kaštieľa

19:41
Prísediaci pre Okresný súd Galanta

Primátor mesta Mgr. Jozef Belický predkladá Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2017 – 2021- materiál číslo H 2

Mestu Šaľa bola doručená jedna prihláška od obyvateľa mesta Šaľa: Juraj Solto, ktorý čestne prehlásil, že spĺňa predpoklady na voľbu za prísediaceho na súde, vyjadril písomný súhlas so svojou voľbou a zároveň predložil udelenie súhlasu so zhromaždením, spracovaním, poskytnutím a uchovávaním svojich osobných údajov

Poslanci uznesenie schválili

19:39
Termíny zasadnutia MsZ na II. polrok 2017

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS predkladá Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017 – materiál H 1:

  • 21. septembra 2017,
  • 26. októbra 2017,
  • 30. novembra 2017,
  • 14. decembra 2017 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

Poslanci uznesenie schválili

19:36

Pokračujeme s ďalším blokom majetkových záležitostí:

materiál číslo D 6/5/2017: Ramadan Bajrami, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - po vysvetlení záujmu žiadateľa bolo uznesenie schválené

materiál číslo D 9/5/2017: Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu - uznesenie nebolo schválené

materiál číslo D 16/5/2017: GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – prevod pozemku na Kúpeľnej ul.  v Šali - uznesenie bolo prijaté

materiál číslo D 17/5/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Kalabu, trvale bytom Hliník 15, Šaľa - komisia odporúča prenájom a nie prevod - poslanec Grell sa pýta, z akého dôvodu - lebo nie je v záujme postaviť žiadnu budovu, len si oplotiť územie, aby bolo okolie reštaurácie príťažlivejšie - pozemok bol žiadateľovi ponúknutý aj na prenájom, ale prejavil záujem vyslovene o odkúpenie - chce tam vybudovať napríklad detské ihrisko. - uznesenie bolo schválené, zdržalo sa 8 poslancov, 12 hlasovalo za.

materiál číslo D 19/5/2017: ProCS s.r.o, Kráľovská ul. č. 8/824, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa – ul. Krížna - poslanec bartošovič je v konflikte záujmov tak sa zdržuje hlasovania - uznesenie bolo schválené

 

materiál číslo D 18/5/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 20/5/2017: Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa - poslanec R.Andráši dáva poslanecký návrh - odporúča primátorovi mesta vyhotovenie znaleckého posudku a postupovať podľa neho - návrh bol schválený, hlasuje sa o uznesení po zmene - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 21/5/2017: Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie časti nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa - materiál sa vzhľadom na schválenie predchádzajúceho sťahuje z rokovania

materiál číslo D 22/5/2017: Mikuláš Mikus, s. č. 374, 927 05  Dlhá nad Váhom – ponuka na odkúpenie objektu verejného osvetlenia SO-10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra - uznesenie bolo poslancami schválené

materiál číslo D 23/5/2017: Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 - uznesenie bolo prijaté

materiál číslo D 24/5/2017: Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015 - uznesenie bolo shválené

19:12
Majetkové záležitosti

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM, bod D5 bolI na začiatku zastupiteľstva z programu vylúčené

V diskusii ako prvý vystupuje primátor mesta, ktorý reaguje aj na príspevok poslanca Vicenu z predchádzajúceho zastupiteľstva (napríkald aj ohľadom poskytovania kúpnych zmlúv miesto nájomných) aj na otázku poslanca Grella na začiatku dnešného zastupiteľstva. Mesto si prešlo vyše 250 nájomných zmlúv a primátor detailne vysvetľuje výslednú analýzu. Výsledkami dokazuje, že konštatovanie poslanca Vicenu že mesto nevie a nemalo by uzatvárať nájomné zmluvy nie je tak úplne pravdivé, vysvetľuje to aj na konkrétnych prípadoch. V niektorých bodoch ale mesto prijalo určité zmeny a na stránke zverejní prehľad nájomných zmlúv a bude sa domáhať aj sankcií v prípade ich nedodržiavania -  v súčasnosti máme dlh na nájomnom vyše 30 000 eur, čo sa bude v prípade neuhradenia po písomnej výzve domáhať formou sankcií a prípadne exekúcií. Uzatvára to tak, že najväčšou hybnou silou v meste sú práve mnohí podnikatelia, tí, ktorí môžu v našom meste investovať a netreba ich brať stále ako našich nepriateľov. Je dôležité veriť v čestný úmysel podnikateľa, čo ale nevylučuje stanovenie presných pravidiel a zmluvných podmienok.

Hovorí poslanec Angelov, tvrdí, že primátor zneužil bod majetkových záležitostí na svoje vystúpenie - Primátor vysvetľuje - odovzdal vedenie schôdze viceprimátorke a prihlásil sa do diskusie

Reaguje poslanec P. Andráši, dáva procedurálny návrh na zlúčenie bodov 1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,15 a hlasovať samostatne a následne zlúčenie bodov 16,17,19 a tiež hlasovať samostatne - procedurálny návrh bol prijatý. 

materiál číslo D 1/5/2017: Jaroslav Ižák a Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - reaguje poslanec Grell, pýta sa, či je nutné aby poslanci schvaľovali takýto prenájom - v zákone je to uvedené - poslanec ďalej reaguje že áno, ale podľa neho nie ako osobitný zreteľ. Vysvetľuje sa, že pozemok odkúpiť nechcú a postupuje sa presne podľa zákona. - uznesenie bolo hlasovaním schválené

materiál číslo D 2/5/2017:   Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 3/5/2017: Ján Iľaščík ml., Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemkov – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 4/5/2017: Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené, doplnené je o poslanecký návrh

materiál číslo D 7/5/2017:  KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie doplnené o poslanecký návrh bolo schválené

materiál číslo D 8/5/2017: 35 -  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 11/5/2017: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie poslanci schválili

materiál číslo D 12/5/2017: Ondrej Kožuch, 925 91 Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo prijaté

materiál číslo D 13/5/2017: Slovenská republika v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo prijaté

materiál číslo D 14/5/2017: Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 15/5/2017: MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo prijaté, za 15, proti boli 4, zdržal sa 1

 

R. Andráši sa vyjadruje k bodu D4 - dáva návrh na pridanie podmienky zabezpečenia kamerového systému do zmluvy, zaistenie bezpečnosti a iné - návrh bol hlasovaním schválený

Poslanec Vicena súhlasí s návrhom R.Andrášiho, k bodu D7 tiež dáva rovnaký poslanecký návrh - hlasovaním je schválený. Ďalej sa vyjadruje k bodu D 15, s ktorým nesúhlasí. Poslanec Baran reaguje zase k vyjadreniu Vicenu na bod D 15 a nesúhlasí s jeho názorom.

17:57
Vystúpenia verejnosti

Po prestávke vystupuje občan mesta, pán Hrebík z Kollárovej ulice - predkladá návrh "Duálne využívanie chodníkov pre cyklistov a chodcov". Vie, že situácie v cestnej doprave nie je ideálna, cyklisti na niektorých hlavných cestných ťahoch spôsobujú určitú prekážku a sú zároveň ohrozovaní. Navrhuje na predložených uliciach s veľkou koncetrácie áut presunutie cyklistov na chodníky, ktoré sú dostatočne široké a nie sú tak výrazne používané chodcami.  jedným z hlavných argumentov je aj podporovať zdravý životný štýl.

Reaguje primátor mesta, je rád, že prišiel a vyjadril takýto názor, aj keď sme v procese, keď sa už niečo takéto rieši. Včera tu bol v rámci vyhodnotenia Do práce na bicykli aj národný cyklokoordinátor, s ktorým prebral aj záležitosti cyklotrás v meste. najbližšie k realizácii je práve cyklotrasa do Dusla, ktorej druhej fázou je predstaničný priestor a treťou cyklotrasa cez mesto. Na túto cyklotrasu by sa napojili aj dve medzinárodné cyklotrasy. primátor mesta sa teda tomuto nebráni, ale musí dbať na to, aby sa to spustilo bezpečne, premyslene a pri dôraze na to, že cyklista je stále účastníkom cestnej premávky podľa našich zákonov.

Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Angelov, príspevok občana bol zaujímavý ale hovorí, že cyklisti na chodníku sú nebezpeční - hlavne pre deti. Tri etapy cyklotrasy mesta určite podporuje.

Hovorí poslankyňa Veresová - v Šali máme priestor na chodníky, kde by sa návrh občana dal zrealizovať

Poslanec P. Andráši hovorí, že treba pracovať aj s návrhom občana, ale v prvom rade vychádzať z plánovanej cyklotrasy mesta.

Poslanec Vicena tvrdí, že je nutné niečo pre cyklistov urobiť - keď je označenie chodníkov pre cyklistov z hľadiska legislatívy nemožná vec, treba im pomôcť napríklad novými stojiskami v meste a inými možnosťami. Primátor návrh podporuje a vyzýva ho, aby v komisii pripravili odborné návrhy z hľadiska bezpečnosti aj funkčnosti.

16:49
Rekonštrukcia a dostavba MŠ Družstvená

Predkladá sa aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“ - materiál číslo C 5, vystupuje Eliška Vargová.

Na objektoch MŠ prebehne zateplenie a obnova fasády, zateplenie a zaizolovanie strechy, vyregulovanie ÚK, výmena okien za plastové vrátane interiérových žalúzií, nová elektroinštalácia, zmodernizuje sa vzduchotechnika a chladenie (v existujúcej časti hospodárskeho objektu by sa mala vymeniť vzduchotechnika kuchyne – nové digestory nad sporákmi, ostatná VZT bude nová, realizovaná v súvislosti s výstavbou nového dvojpodlažného pavilónu a spojovacieho multifunkčného traktu s jedálňou, ktoré podľa noriem potrebujú trvalú výmenu vzduchu, zrekonštruuje sa kanalizácia. Hlavná projektová aktivita má prevažne investičný charakter. Zmodernizuje si dvojpodlažný objekt materskej školy a jednopodlažný hospodársky objekt. Navrhovaná dostavba materskej škôlky pozostáva z nového pavilónu a centrálnej haly, ktorá prepája existujúce a navrhované objekty.

Pozemok bude doplnený trávnatými plochami s výsadbou nízkej a vysokej zelene a novým detským ihriskom. V existujúcej budove škôlky sa z priestorov, ktoré slúžili ako jedáleň a spoločenská miestnosť vytvorí nová trieda pre 13 deti s kompletným príslušenstvom. Novovzniknuté triedy sa vybavia materiálno-technickým vybavením(postele, nábytok). Po dostavbe ďalšieho objektu k MŠ vzniknú 2 nové triedy pre 40 detí. Teda celková kapacita sa týmito aktivitami zvýši o 53 detí.

Poslanci uznesenie schválili, nasleduje prestávka do 17.30

16:47
Revitalizácia medzibloku vo Veči

Vystupuje Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ - materiál číslo C 4. Viac o projekte nájdete tu:  http://sala.sk/clanok/mesto-chysta-revitalizaciu-velkej-plochy-vo-veci

 

Poslanec Angelov hovorí, že toto môže priniesť život do sídliska a splnil sa mu volebný bod v programe. Poslanec Vicena hovorí, že projekt je síce veľmi dobrý, ale chýba tam spôsob zavlažovania - Gabika Braníková hovorí, že toto je neoprávnený výdavok a vybudovanie dvoch vrtov by nás stálo predbežne 46000 eur plus treba zahrnúť povoľovací proces čo je cca 20000 eur. 

Poslanec P.Andráši hovorí, že jeho studňa v rodinnom dome stála oveľa menej - žiaľ, pre mesto by boli výdavky omnoho vyššie, cenovú ponuku robil autorizovaný inžinier, platiť by mesto muselo aj za odber podzemnej vody napríklad, počíta sa výdatnosť, koľko vody potečie a podobne.

Poslanec Angelov reaguje, jedná sa o centrálnu zónu mestskej časti a súhlasí, že by sa malo tých ďalších 66000 eur na závlahu investovať. 

Prihlásil sa aj poslanec Morávek, hovorí, že na mnohých miestach v Šali sa pravidelne zalieva, stromy nevyschýnajú, k závlahe by sa vrátil keď tak dodatočne, ak by dlhší čas ukázal, že zalievanie stromov a kríkov nie je dostatočné. 

Hlasuje sa o návrhu uznesenia - poslanci ho schválili

16:33
Doplnenie plánu verejného obstarávania

Mgr. Margita Simighová predkladá Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 - materiál číslo C 3

P. Andráši sa pýta na zoznam potenciálne rekonštruovaných budov a či sú na to dostatočné finančné zdroje, nakoľko uvedené financie sa mu zdajú byť na vysoký počet budov nízke - primátor vysvetľuje, že všetko vzišlo na základe analýzy.

Poslanci uznesenie hlasovaním schválili.

16:29
Záverečný účet mesta a úprava rozpočtu

Prechádzame k bodu C týkajúceho sa hospodárenia mesta.

Materiál C 1 predkladá Ing. Alena Kiácová a Ing. Alžbeta Sedliačiková - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016 - materiál číslo C 1, dostupný tu: http://sala.sk/clanok/5-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

 

Alena Kiácová pokračuje s materiálom C 2 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017

Do diskusie sa prihlásil poslanec Baran a vyjadruje sa k jednotlivým bodom materiálu a návrh podporuje.

Poslanec Angelov sa vyjadruje k stanovisku hlavnej kontrolórky: odporúča, aby bol zvýšený objem finančných prostriedkov určený na rozvojové programy mesta - poslanec sa s tým stotožňuje ale na druhej strane považuje za "nie dobrý signál", že mesto malo minulý rok o niečo vyšší príjem. Primátor mesta vyvracia, že by bežné príjmy klesali. Ďalej hovorí že jeho snahou je zvyšovať vlastné výdaje do kapitálového rozpočtu - jedného dňa možno eurofondy skončia a budeme musieť investovať - netvrdí, že teraz ideme z týchto finančných prostriedkov budovať a rozvíjať, ale spravovať. Čo sa týka zvyšovania miezd zamestanncov mesta  - je dôležité udržať si svoje "kapacity", dlhé roky sa zvyšovanie neriešilo, je dôležité, aby mali ľudia dôstojné podmienky na vykonávanie tejto práce, čo sa doteraz veľmi prehliadalo. Posledných 10 rokov mzdy nerástli žiadnym tempom a sú výrazne pod slovenským priemerom.

Vyjadruje sa poslanec Krištof, ktorý konštatuje, že rozpočtu na rok 2018 by sme sa mali venovať viac aby nemuselo prísť až k takýmto zmenám a následne sa vyjadruje k jednotlivým bodom navrhovaných zmien. Má ale jednu pripomienku, týka sa futbalového klubu a jeho dotácie - zo 46000 sa znižuje na 32000 a či sa zamestancov týka zvyšovanie miezd - týka sa aj ich.

Viceprimátorka mesta reaguje, hovorí, že naša úspešnosť napríklad v rámci dotácií je aj vďaka kvalitným ľudským zdrojom vynikajúca a keď sa uznesenie o úprave rozpočtu schváli aj spolu so zvýšením miezd stále to nie je dostatočné, ale jednoznačne lepšie. Zmeny v meste sa dejú aj vďaka kvalitným pracovníkom.

Uznesenie bolo hlasovaním schválené, proti bol len poslanec Angelov.

15:27
Úzmený dopravný generel mesta

Vystupuje aj Ing. František Čibrik, ktorý predkladá Návrh na obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa - materiál číslo B 4

ÚGD (územný generel dopravy) bude v súlade s ustanoveniami § 5 stavebného zákona slúžiť ako podklad pre po­drobné riešenie otázok územného rozvoja dopravy, pre potreby aktualizácie ÚPN mesta Šaľa, resp. pre spracovanie nového územného plánu mesta.

ÚGD je potrebné vypracovať v komplexnejšom a širšom rozsahu, ako sa obligatórne vyžaduje pre územnoplánovacie podklady na úrovni územných generelov, pretože je nevyhnutné vykonať komplet­ne všetky druhy dopravných prieskumov a z nich analýzu súčasného stavu. Úlohou spracovateľa ÚGD je analýzou súčasného stavu preukázať aj súčasnú disproporciu dopravnej infraštruktúry platnú v Územnom pláne mesta Šaľa z roku 2006.

Vzhľadom na rozsah spracovaného dokumentu – územného generelu dopravy  sa táto náročnosť odzrkadľuje aj v jeho cenovej náročnosti, ktorá zaťaží rozpočet mesta Šaľa odhadovane asi takto:

Prvá časť je prieskum automobilovej dopravy, ktorý pozostáva z prípravy územia na dopravný prieskum, realizácie manuálneho dopravného prieskumu, realizácie meracích stanovíšť automatickými sčítačmi dopravy, realizácie prieskumov zo svetelných riadených križovatiek, spracovania údajov a analýzy súčasného stavu územia.

Cenový odhad je 65 000 – 70 000 Eur.

Ďalšia časť-  anketový dopravný prieskum predstavuje odhad cenovej relácie do 25 000,00 Eur.

Časť dopravného generelu Dopravný model a posúdenie územia Šaľa pozostáva z analýzy postupného rozvoja územia, návrhu dopravného modelu, posúdenia územia v časových reláciách sa cenová náročnosť odhaduje na cca 44 000,00 Eur.

Záverečná časť dopravného generelu je prognóza územného generelu dopravy, ktorá pozostáva z celkovej stratégie dopravy, prognózy dopravy, statickej dopravy, cyklistickej dopravy, pešej dopravy, návrhu odporúčaní a priorít, grafickej časti. Za túto časť odhadujeme cenový limit od 35 000,00 Eur do 38 000,00 Eur.

Materiál odporúča aj komisia pre územné plánovania, výstavbu a dopravu.

Na zastupiteľstve je prítomný aj odborník Ing. Šloser, ktorý sa môže vyjadriť k prípadným pripomienkam. Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Vicena, chce ale zodpovedať otázku ohľadom verejného obstarávania - to by malo byť skončené v druhom polroku 2018. Poslanec Grell sa pýta, či sa to bude týkať ciest v správe mesta - primátor hovorí, že dopravný generel sa týka všetkých ciest od cyklistickej dopravy až po vodnú bez ohľadu na správcu danej komunikácie. Ing. Šloser vysvetľuje cieľ dopravného generelu v súvislosti s otázkami poslanca Grella - je to strategický materiál, bez ktorého sa mesto v budúcnosti nemôže rozvíjať, avšak ten nerieši zvislé a vodorovné značenie. Poslanec P. Andráši dúfa, že dopravný generel bude toto značenie aspoň odporúčať - potvrdzuje sa. Poslanec Tolgyesi sa pýta, či je cena fixná - je fixná. Poslanec Angelov sa pýta, či sa odovzdáva generel ako celok, alebo ho zastupiteľstvo schvaľuje po častiach - napríklad prvú časť príslušné orgány (aj štátne organizácie) môžu pripomienkovať. 

Z diskusie nevyplynul žiaden poslanecký návrh, hlasuje sa o predloženom uznesení  - hlasovaním bolo schválené.

15:13
Plnenie PHSR mesta Šaľa

Ing. Eliška Vargová predkladá Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2016 - materiál číslo B 3

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky 2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa  15. decembra 2015. Do konca mája neboli doručené z komisií žiadne návrhy na zmenu PHSR, preto je predmetom tohto materiálu len správa o plnení PHSR za rok 2016. Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov PHSR boli v roku 2017 prvýkrát realizované  dotazníkové prieskumy názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako miesta pre bývanie. K formulovaniu otázok, ich rozsahu a počtu a celkovo k návrhu dotazníka sa vyjadrovali komisie MsZ. Materiály nájdete tu: http://sala.sk/clanok/5-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Do diskusie sa prihlásil poslanec Morávek, ktorý ďakuje za kvantitatívne aj kvalitatívne znenie materiálu a na rokovaní komisii kultúry budú pracovať aj s danými závermi

Poslanci uznesenie hlasovaním schválili.

15:10
Podmienky poskytovania dotácií

Ďalším bodom programu je Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 2/2016  o podmienkach poskytovania dotácií - materiál číslo B 2, ktorý predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP.

  1. V § 3 ods. 5 sa na začiatok odseku vkladá nová veta:

„Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok je možné jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu len v jednom programe programového rozpočtu.“​

Poslanci uznesenie schválili

15:07
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

Vystupuje opäť Ing. Bc. Ľuba Boháčová a predkladá Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane - materiál číslo B 1.

Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši, dáva poslanecký návrh, aby bolo rozdelenie plochy v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich strán a nezávislých kandidátov (nie podľa počtu zaregistrovaných kandidátov). Reaguje poslanec Angelov, pýta sa na podrobnosti usmernenia, ktoré predložil poslanec P.Andráši. Ing. Bc. Boháčová vysvetľuje, že prišlo nové usmernenie po predložení materiálov a rozdelenie plochy by sa malo realizovať na základe toho, ako to P.Andráši vysvetlil. Poslanci poslanecký návrh P. Andrášiho schválili.

Hlasuje sa o uznesení po úprave - hlasovaním bolo schválené.

14:59
Činnosť Mestského kultúrneho strediska

Ing. František Botka, vedúci MsKS predkladá Správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2016 – materiál číslo A 5

Rok 2016 je najlepším rokom pre "kino", získali sa rôzne granty pre zlepšenie činnosti, Mestské kultúrne stredisko v roku 2016 ponúklo množstvo - asi 200 podujatí pre všetky vekové kategórie (v rámci vlastnej prípravy, organizácie a realizácie ako aj v spolupráci s inými subjektmi, záujmovými skupinami, dobrovoľníkmi, organizáciami) Tradičné menšie podujatia sa konali prevažne v Kultúrnom stredisku Večierka a v Spoločenskom dome vo Veči, väčšie podujatia zasa v Dome kultúry v Šali. Využité boli aj priestory amfiteátra a taktiež nádvorie renesančného kaštieľa. Aktívna bola aj činnosť Zboru pre občianske záležitosti. V roku 2016 sa pripravil koncept na zriadenie nízkoprahového denného zariadenia pre deti a mládež a vytipovali sa priestory vhodné na takéto zariadenie. Organizoval sa vedomostno-súťažno-zábavný program pre všetky šalianske školy, zvýšil sa dôraz na propagáciu mesta, distribúciu propagačných materiálov, postupovalo sa aj podľa plánov kultúrnej infraštruktúry.

V roku 2017 bude naďalej snahou napĺňať stanovené ciele v rámci kultúrnej činnosti a kultúrnej infraštruktúry. Hlavným cieľom pre tento rok je skvalitniť podmienky pre kultúrny život v meste. Zrealizujú sa vedomostné súťaže pre deti a mládež, cieľom je aj vytvoriť pozíciu mestského etnografa, zriadiť nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež. Plánom je ale aj vytvorenie strategického materiálu na vznik mestskej galérie a mnohé iné.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Vicena, vyjadruje uznanie za činnosť MsKS. Poslanec Morávek súhlasí a dopĺňa poslanca Vicenu  - ale hovorí, že sú ešte nedostatky v zriadení mestského múzea a galérie a absentuje turisticko-informačná kancelária. Poslanec Varsányi tiež ďakuje pánovi botkovi za odvedenú prácu.

Materiál bol hlasovaním poslancov schválený

14:50
Správa o verejných obstarávaniach

Vystupuje Mgr. Margita Simighová so Správou o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31.05.2017 – materiál A 4

Do diskusie sa prihlásil poslanec Angelov, ktorý sa pýta na plán rekonštrukcie MsÚ, plán stavebných prác je 12mesiacov a 19mesiacov na celý projekt s kolaudáciou a inými náležitosťami.

 

Poslanci hlasovaním uznesenie schválili

14:46
Správa o plnení uznesení MsZ

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3. 

Poslanci uznesenie schválili

14:39
Správa z kontroly vykonanej ÚHK a návrh plánu

Interpelácie poslancov boli uzavreté, Ing. Alžbeta Sedliačková, hlavná kontrolórka, predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK - materiál A 1. Materiály sú dostupné tu: http://sala.sk/clanok/5-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Poslanci hlasovaním uznesenie schválili

-----------

Následne predkladá aj materiál A2/5/2017 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2017.

Poslanec Vicena navrhuje doplniť kontrolu nájomných a kúpnych zmlúv a ich ustanovení. Poslanec Angelov hovorí, že týchto zmlúv je strašne veľa, poslanec Vicena hovorí, že za posledné 3 roky. - hlasuje sa o jeho poslaneckom návrhu, poslanci ho schválili.

Poslanci hlasovaním schválili materiál A2 po úprave poslanca Vicenu.

14:38
Interpelácie poslancov

Písaomne sa obdržali interpelácie poslancov: P. Jaroš, Molnár a poslankyňa Lacková.

Poslanec Morávek interpeluje - pripravenosť výstavby na ulici Kráľovská, rekonštrukcia msú, kardiologická ambulancia v Šali v rámci polikliniky, či nastal posun vo využití areálu bývalého kúpeliska od architektonickej súťaže - Primátor odpovedá: Výstavba 150 nájomných bytov sa začala, je finančne krytá. Momentálne prebieha šetrenie krajského pamiatkového úradu a po ich skončení realizačné práce pokrančujú. ak by sa toto nepredlžovalo, prvá časť bytov by mohla byť dokončená na prelome tohto roka. Bývalé kúpalisko - primátor arál predstavuje každému potenciálnemu investorovi ako celok aj ako časť. Dvaja z investorov si ponuku ešte "držia". rekonštrukcia MsÚ - začali sa obštrukcie zo strany agentúry, ktorá projekt spravuje, zmluvu o nfp očakávame každým dňom. Následne nastúpi proces verejného obstarávania a potom okamžite začíname s realizáciou. kardioambulancia - primátor mesta vyvíjal neskutočné úsilie, aby tu ambulancia bola, teraz sa to rieši s VÚC, ktoré potvrdilo záujem viesť kadriocentrum v poliklinike. Poslanec Grell potvrdzuje slová primátora ohľadom kardiológie a  vysvetľuje detailné náležitosti (finančné). Primátor dodáva, do rekonštrukcie polikliniky by malo byť investovaných viac ako milión eur.

 

Poslanec P. Andráši sa pýta na dráhy na plavárni, ktoré sú pre verejnosť niekedy obsadené z dôvodu tréningov. Následne vyzýva občanov k vyjadreniu záujmu o členstvo v ekonomickej komisii. 

 

Poslanec Varsányi hovorí, že napríklad na Pionierskej minulý týždeň vybrali v rámci čistenia kanalizačné vpuste a koše boli znečistené a zničené a preto ich vyhodili a nevložili nové - keď príde jeseň, všetko sa strašne zanesie a prečo mesto nezabezpečilo filtre. Primátor odpovedá, že len časť kanalizácie je mestská, pozrie sa nato a odpovie písomne. Poslanec sa pýta sa aj na rozostavanú budovu pri "komexe", žiaľ, ako vysvetľuje primátor mesta, prebieha tam súdny spor a patrí to súkromnej osobe, mesto s tým nemôže nič urobiť. Poslanec Varsányi sa pýta, prečo primátor dal 10 000 eur dvom poslancom - ich občianskym združeniam, chce presne vidieť, na čo financie použili. Primátor odpovedá, tých 10 000 eur schválilo MsZ, on to navrhol, nakoľko podporil činnosť dobrovoľníckych aktivít združení po ich apelácii - realizovalo sa zatiaľ to, na čo aktuálne požiadali, financie nie sú zatiaľ všetky využité - Gabika Braníková hovorí, že to môže byť zatiaľ tak 500 eur na maľovanie čiar, lavičiek, oplotení a podobné drobnosti

14:18

Primátor Jozef Belický otvára 5. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 17 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

Poslanci schválili upravený program ako celok. Zároveň bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

13:43

O chvíľu sa začína 5. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017. Sledujte jeho priebeh.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>