Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 10.08.2017 - 17:57  

6. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

6. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
18:19

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 6. zasadnutie MsZ

18:19
Nájom medzihrádzového priestoru

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

materiál číslo D 1/4/2017: Nájom medzihrádzového priestoru

Mesto má záujem revitalizáciou vytvoriť atraktívnu oddychovú časť mesta v medzihrádzovom priestore a to vybudovaním osvetlenia, resp. jeho rekonštrukciou a dobudovaním nového, ako aj zrekonštruovaním a vybudovaním nových chodníkov, osadením herných prvkov pre deti a mládež a úpravou lesného porastu. Našim záujmom je uzavrieť zmluvu o nájme uvedených nehnuteľností najmenej na dobu 20 rokov s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Šaľa. Cena nájmu bude predmetom ďalšieho rokovania s pozemkovým spoločenstvom.

 

Primátor Belický dodáva, že sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami urbariátu a s potenciálnym investorom, jeho zámerom je, aby lesopark slúžil ľuďom tak ako v minulosti a teraz je tá možnosť, preto sa bod čím skôr zaradil do rokovania zastupiteľstva - aby malo mesto mandát na rokovanie

 

Do diskusie sa prihlásil Peter Andráši, pýta sa na financovanie - investor takýto park realizoval - vie, že je možné využiť nejaké fondy na financovanie. Podpora mesta spočíva napríklad v tom, že si pozemok zoberieme do nájmu.

Poslanec Varsányi sa pýta na územie urbariátu, či tam nemá svoje pozemky aj družstvo - pozemky družstva sú vyňaté

Poslankyňa Lacková vysvetľuje, prečo sa pán Ďurkovský - investor začal zaujímať o úpravu parku a poslancov vyzýva, aby boli myšlienke naklonení.

 

Všetci 20 prítomní poslanci uznesenie schválili

18:10
Polopodzemné kontajnery

Materiál C 1/4/2017 predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ĽZ na realizáciu projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“

Predmetom riešenia je výstavba 17 stojísk polopodzemných kontajnerov pre komunálny odpad, vrátane zložiek triedeného odpadu na území mesta Šaľa – časť Veča celkom pre 36 kontajnerov pre zmesový odpad. Vybudovaním predmetných stojísk sa zvýši objemová kapacita kontajnerov a zníži sa zaťaženie priestoru. Polopodzemné kontajnery budú mať vďaka ich zabudovaniu presne určené miesto, nebude možné ich presúvať a budú odolné proti vandalizmu, proti neoprávnenému vyberaniu obsahu kontajnerov i proti neželanému prístupu hlodavcov.

Je nutné uviesť, že tento zámer bude mesto realizovať aj bez získania prostriedkov z EÚ a ŠR. Avšak predložením žiadosti o NFP sa  snaží získať na realizáciu tohto zámeru mimorozpočtové zdroje aspoň na časť aktivít. Stojiská budú na nasledovných uliciach: Fr. Kráľa 4, Fr. Kráľa 6, Hollého 36, Lúčna 1, Cintorínska 5, Cintorínska 15, Narcisová 8, Narcisová 7,  Narcisová 21, Hollého 18, Slnečná 2,  Hollého 6, Gen. L. Svobodu 13, Slnečná 1, Narcisová 18, Nivy 3, Rímska 3.

Vzhľadom k tomu, že mesto Šaľa je uvedené v zozname oprávnených obcí vyššie špecifikovanej výzvy a taktiež je vedené v atlase rómskych komunít s rozptýlenými rómskymi komunitami, pripravujeme žiadosť podľa výzvy. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Morávek, pýta sa na polopodzemné kontajnery aj v Šali, vysvetľuje sa, že do 4 rokov bude vykonaná zmena v celom meste Šaľa

 

Uznesenie bolo schválené

18:07
Zmena uznesenia - územný plán centrálnej mestskej zóny

Vystupuje prednostka MsÚ Ing. Jana Nitrayová, predkladá bod B: Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení: Materiál číslo B 1/6/2017 – Návrh na zmenu uznesenia č.9/2016 zo dňa 1. Decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny).

Poslanci uznesenie hlasovaním schválili.

18:06

Primátor otvára 6. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 15 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

Primátor navrhuje doplniť do programu rokovania bod B: Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení: Materiál číslo B 1/6/2017 – Návrh na zmenu uznesenia č.9/2016 zo dňa 1. Decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny) - hlasovaním bolo doplnenie programu schválené. Hlasuje sa o programe ako celku - schválené.

Následne bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

17:58

O chvíľu sa začína 6. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>