Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 21.09.2017 - 13:57  

7. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

7. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
17:42
7. zasadnutie Msz sa skončilo
17:42
Rekonštrukcia budovy MsÚ

Primátor Jozef Belický informuje poslancov a verejnosť o rekonštrukcii budovy mestského úradu, ktorá sa začne už v najbližších dňoch. Informuje, že októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať v priestoroch bývalého domova dôchodcov (OSS) a sobáše budú v obradnej miestnosti Okresného úradu v Šali. Služby pre občanov bude zabezpečovať v priestoroch ZŠ P. Pázmánya v Šali. Viac informácií vám prinesieme v článku na webe mesta už čoskoro.

17:32
Vystúpenie poslanca P. Gomboša

Poslanec P. Gomboš hovorí o konferencii s názvom Ako sa máme? A čo s tým? Prezentuje obsah a témy konferencie, taktiež výstupy.

17:25
Stavebné úpravy športovej haly

Poslancom bol predložený materiál o rekonštrukcii športovej haly, v rámci ktorej sa budú realizovať tieto práce:

výmena okien a dverí za plastové, zateplenie medzistrešného priestoru, zhotovenie hydroizolácie tekutou gumou na vlnitej strešnej krytine haly, výmena bleskozvodu, stavebné práce súvisiace so stavebnými úpravami.

Rekonštrukcia bude stáť viac ako 265-tisíc eur, 90-tisíc eur získalo mesto na tento účel z Environmentálneho fondu SR.

 

Poslanci materiál jednohlasne schválili. Práce na športovej hale sa začnú, akonáhle to počasie dovolí.

17:17

Voľba je tajná, o členstvo sa uchádza jeden poslanec (R. Tolgyesi) a traja neposlanci (František Botka, Elza Melegová, Ján Nagy). Zvolení boli traja:

F. Botka

R. Tolgyesi

Elza Melegová

17:00
Voľba člena ekonomickej komisie
16:49
Rozšírenie obchodného centra poslanci neschválili

Odpredaj pozemku poslanci neschválili.

Z prítomných 18-tich poslancov hlasovali proti predaju 15-ti a traja sa zdržali.

16:48

R. Tolgyesi navrhuje, aby sa najskôr len prenajal pozemok na dobu výstavby a žiadosť o odpredaj podal žiadateľ až pri kolaudácii.

Tento poslanecký návrh poslanci schválili.

T. Baran hovorí, že pôvodne bol pozemok predaný so zámerom investora vybudovať tu zdravotnícke centrum, nič takú tu však nevzniklo. Rozšírenie obchodného centra mu nič nehovorí. Povedal, že určite bude hlasovať proti odpredaju.

 

16:39
Rozšírenie nákupného centra vo Veči

Na Mestský úrad v Šali bola dňa 28.08.2017 doručená žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti od žiadateľa BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o.,  predmetom ktorej je nehnuteľnosť, pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, o výmere 1043 m2

Žiadateľ plánuje plánuje odkúpiť za účelom rozšírenia obchodného centra (Polyfunkčný objekt S1).

Pozemok sa nachádza na ulici Fraňa Kráľa v Šali, mestská časť Veča pri novovybudovanom Polyfunkčnom objekte S1.

 

K téme sa otvára diskusia.

16:33
Žiadosť - bufet na zimnom štadióne

Poslanci rozhodujú o žiadosti V. Páhokiovej, ktorej zámerom je prenajať bufet na zimnom štadióne za symbolické nájomné. Bufet chce prevádzkovať celoročne, keďže sa tu má vybudovať nové ihrisko, ktoré by mohla verejnosť využívať počas jarných, letných mesiacov.

Poslanci k téme diskutovali, mesto symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok odporúča schváliť z dôvodu, že prevádzka bufetu na zimnom štadióne nie je pre subjekty podnikajúce v tomto odvetví lukratívna, a o prenájom tohto priestoru neprejavil nikto iný záujem.

Poslanci návrh jednohlasne schválili.

16:18

Poslanci majú na programe majetkové záležitosti. V materiáloch sú označené pod písmenom D.

http://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

16:17
Rokovanie poslancov pokračuje
15:55
Prestávka - zasadnutie bude pokračovať približne o 16.15 hod.
15:55

Vedenie mesta a poslanecký zbor gratuloval dvom jubilantom.

Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková prevzala kyticu od poslanca Mariána Krištofa a riaditeľovi MsKS Františkovi Botkovi zagratulovala v mene všetkých viceprimátorka Danica Lehocká. Obaja oslávili okrúhle 60. narodeniny.

15:53
Záver a výsledok diskusie k východiskám a prioritám rozpočtu

Poslanci schválili východiská a priority rozpočtu mesta na rok 2018, zakomponovali do materiálu aj návrh poslanca T. Barana:

Podľa neho je zásobník priorít veľmi bohatý, dlhé roky toľko plánovaných investícii už nebolo. Na základe jeho poslaneckého návrhu poslanci schválili nasledovné:

Zaradiť do priorít riešenie dopravnej situácie na Šafárikovej-Družstevnej a tiež na Jesenského ulici. Poslanci schválili aj nezaviesť miestny poplatok za rozvoj v roku 2018.

15:30
Diskusia k rozpočtu

J. Morávek navrhuje na októbrové zastupiteľstva pripraviť prehľad nedoplatkov právnickych a fyzických osôb.

Tiež sa prikláňa k tomu, aby sme poplatokza rozvoj na rok 2018 nezavádzali - pomôžme tým našim podnikateľom a obyvateľom.

 

15:27
Diskusia k rozpočtu

poslanec T. Baran

Dáva poslanecký návrh doplnil tento materiál o bod neuplatniť nárok na miestny poplatok za rozvoj v roku 2018 (takýto poplatok momentálne nie je v platnosti, o jeho zavedení by mohli rozhodnúť poslanci).

Ďalej apeluje na to, aby sa opravili Ulice Hospodárska, Jesenského a Šafárika. 

15:20
Diskusia k rozpočtu

R. Andráši - pýta sa na ulice, ktoré budú zrekonštruované. 

Odpovedá predkladateľka Jana Nitrayová: konkretizovaná je zatiaľ rekonštrukcia Hornej ulice, ktorá sa po diskusii s obyvateľmi presunula do ďalšieho roka. Ostatné sa budú konkretizovať postupne.

15:10
Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018
Rozsiahly materiál nájdete pod bodom C6/7/2017: http://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017
15:08
Návrh na úpravu rozpočtu

Mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu na stavebné úpravy športovej haly vo výške 90 000 EUR. Celková cena projektu predstavuje čiastku 265 472,82 EUR, z toho z vlastných zdrojov mesta je potrebné uhradiť  175 472,82 EUR. Tieto výdavky navrhuje mesto financovať z dodatočne získaných  kapitálových príjmov – príjem z predaja pozemkov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná investičná akcia nie je v tomto roku rozpočtovaná, je potrebná navrhovaná úprava rozpočtu.

 

Úpravu rozpočtu poslanci schválili, z prítomných 16 poslancov 16 hlasovali za.

15:07

Mesto Šaľa v rámci výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 pripravuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektov:

-,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa) – ZŠ J. Hollého

- rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie telocvične - ZŠ s MŠ Bernoláková 1

 

Poslanci materiál schválili.

15:03
Diskusia k žiadostiam o dotáciu

R. Andráši - chváli činnosť OZ Zatúlané psíky a schvaľuje aj iniciatívu ďalšieho združenia.

M. Krištof sa pýta, či je vlastne humánny čin, kastrovať zvieratá.

Predkladateľka materiálu dodáva, že sú prítomné aj zástupkyne OZ o psíčkovi a mačičke.

Poslanci hlasovali: 14 za, 2 proti, 1 sa zdržal.

Dotácie poslanci schválili:

OZ Zatúlané psíky dotácia vo výške 5000 eur

OZ o psíčkovi a mačičke dotácia vo výške 2000 eur.

14:57

Poslancom sú predložené žiadosti pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pre súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat.

Žiadatelia sú dve OZ - OZ Zatúlané psíky a OZ o psíčkovi a mačičke.

Činnosť OZ Zatúlané psíky pozná zastupiteľstvo už niekoľko rokov, OZ zabezpečuje veterinárne ošetrenie a následnú starostlivosť odchytených psov. Ich činnosť si vyžaduje približne 70-tisíc eur ročne, z dotácie mesta žiadajú 100 eur za jedného psa. Minulý rok sa postarali o 67 psov. 

 

Druhé OZ o psíčkovi a mačičke - ich činnosť je zameraná na odchyt túlavých mačiek a psov. Ich náklady na činnosť predstavuje pribižne 24-tisíc eur, z rozpočtu mesta žiadajú 2000 eur, ktorú by použili na kastráciu mačiek. Zvieratá plánujú po kastrácii, sterlizácii vypustiť naspäť do prírodného revíru.

 

K téme sa otvára diskusia.

14:51

Poslanci sa zoznamujú s rozsiahlou monitorovacou správou hospodárenia mesta za I. polrok 2017. Materiál si môžete pozrieť tu pod bodom C1/7/2017:

http://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

 

14:49

Poslanci ukončili rokovanie o materiáloch, týkajúcich sa všeobecne záväzných nariadení, noriem mesta, zmeny uznesení (v materiáloch označené ako B).