Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 26.10.2017 - 13:48  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:56

Končí sa zasadnutie poslancov. Primátor ďakuje za pozornosť a pozýva poslancov a prítomných na sľubný program - Šalianske obyčaje. Bude tu predstavený šaliansky kroj, vystúpia deti, aj dospelí, pozvaní sú aj hostia. Podujatie Šalianske obyčaje v sobotu v kultúrnom dome o 18-tej hodine.

17:52

V prvom polroku zasdnú poslanci štyrikrát:

1. februára 2018,

22. marca 2018,

10. mája 2018,

      28. júna 2018

 

Poslanci termíny schválili jednohlasne.

17:51

Po krátkej diskusii materiál poslanci schválili jednohlasne.

17:47

Poslancom sa na stôl dostáva materiál o prenájme medzihrádzového priestoru. Primátor hovorí, že ide o prenájom 5,5 hektárového pozemku. Cena nájmu je 1000 eur ročne. Cieľom je zveľadiť toto prostredie a vytvoriť tu oddychovú zónu. Primátor bude rokovať budúci týždeň s odborníkom z odboru životného prostredia Okresného úradu v Šali. K bodu otvára primátor diskusiu.

17:43

Poslanec P. Andráši navrhol, aby sa s tenisovým klubom uzavrela namiesto mandátnej, nájomná zmluva. 16 poslancov hlasovalo za, jeden hlasoval proti.

Celkový návrh prevzatia tenisu pod mesto poslanci tiež schválili, 16 hlasovali za, zdržali sa 3.

17:38

K téme hovorí poslanec Bartošovič. Podporuje myšlienku, aby mesto spravovalo všetky športoviská, čiže aj tenis. Odporúča primátorovi, aby sa prijalo uznesenie, aby mesto zabezpečilo kontrolu nad týmto klubom nomináciou človeka do výkonného výboru tohto klubu. Navrhuje odkúpiť tento areál.

17:33

Do diskusie sa zapája aj poslanec Krištof. Hovorí, že od marca sa riešil tento problém. Myslí si, že mesto by malo tenis zobrať pod svoju správu. Myslí si, že ak tam bude dobrý správca, mesto to zvládne.

17:32

Primátor Jozef Belický reaguje, že tenisový klub prišiel s návrhom preto, lebo všetky ihriská na území mesta vlastní mesto - okrem tenisového kurtu a strelnice. Vymenúva, že práve v tomto období investovalo mesto do vynovenia  športovej haly, kolkárne. Aj to znamená výdavky, ale je to naše, mestské. Ďalej hovorí primátor, že cieľom je, aby tento šport v meste nezanikol. Tenisový klub to už neutiahne, ale nechcime, aby tento šport zanikol.

17:26

Poslanec Gera hovorí, že zo športového hľadiska je za to, aby tenis prešiel k mestu, ale z ekonomického hľadiska nie.

17:25

Poslanec Angelov navrhuje, aby sa návrh zmluvy ešte prepracoval a potom sa predložil zastupiteľstvu na zastupiteľstvo. Dáva preto procedurálny návrh - stiahnuť materiál z programu rokovania.

Poslanci jeho návrh neschválili, to znamená, že pokračuje diskusia k tomuto bodu.

17:22

K bodu prebieha diskusia, prihlásilo sa päť poslancov.
 

17:18

Na rade je bod o návrhu na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa.

17:09

Poslanci schvaľujú časť D v rámci programu - majetkové záležitosti.

17:08

Poslanci po 20-minútovej prestávke pokračujú v rokovaní.

17:08

Naleduje bod o návrhu na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa vo výške 14 971,87 Eur. Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, ktorý dal poslanecký návrh:

Aby sa strat spoločnosti rozdelila z nerozdeleného zisku.

Hlasovali za 6

Proti: 4

Zdržali sa: 9

 

O návrhu sa hlasuje ako o pôvodnom návrhu. Hlasovanie dopadlo nasledovne:

za: 12

proti: 1

zdržali sa: 6

Návrh, teda úhrada straty spoločnosti MeT bola schválená.

16:37

Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018 poslanci schválili, 15 hlasovali za, 1 proti, 2 sa zdržali.

16:16

Prebieha diskusia k výdavkovej časti rozpočtu, prihlásilo sa šesť poslancov.

16:10

O výdavkovej časti rozpočtu informuje prednostka Jana Nitrayová. Viac si môžete prečítať tu, pod číslom C1:

http://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

16:06

Poslanci sa dostávajú k bodom o hospodárení mesta. Rokovať budú o návrhu výdavkov a návrhu úhrady straty spoločnosti MeT Šaľa.

16:05

Poslanci návrhy názvov ulíc schválili. V meste teda máme 7 nových ulíc.

16:04

V meste vznikli 3 nové lokality, navrhuje sa pomenovať ulice v daných lokalitách nasledovne:

  1. Na označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy:
  1. V lokalite IBV BILICA:

Ulica Sama Chalupku

 

  1. V lokalite IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA:

Dostihová ulica

Parkúrová ulica

Voltížna ulica

Ulica Likavka

 

  1. V lokalite IBV PEKNÁ CESTA:

Jabloňová ulica

Slivková ulica

 

 

16:02

Predstavitelia mesta sa rozlúčili s ministrom dopravy a pokračujú v rokovaní s programom o pomenovaní nových ulíc v meste.

15:37

Primátor Jozef Belický sa poďakoval ministrovi za účasť a aktuálne informácie. Opäť zdôraznil, že sa naďalej budeme pripomínať na ministerstve, aby sa na potreby Šaľanov nezabudlo :)

15:36

Otázku ministrovi položil aj poslanec Peter Gomboš. Hovorí, že osloví a upozorní aj miestnych podnikateľov, aby sa do súťaže zapojili. Minister hovorí, že súťaž sa skončila 18.10.2017, vypíšu ju znovu čo najskôr, v zime by sa mala vyhodnotiť.

15:30

Poslanec Peter Adnráši sa pýta na rekonštrukciu mosta - ako je možné, prečo sa nikto neprihlásil do súťaže na rekonštrukciu mosta. Minister odpovedá, že SSC nemá kapacity, preto sa súťaží, že kto danú prácu vykoná. Niekedy zo súťaže vzíde dokonca lepšia cena, ako by sme predpokladali. Ide o opravu mosta, uchádzači musia mať povolenia na špeciálne práce súvisiace s opravou mostného telesa a pod.

P. Andráši sa pýta ďalej - súťažné podmienky na obchvat sú už hotové alebo budú pripravené až po vykúpení pozemkov? Minister odpovedá, že dokumentácia územného rozhodnutia sa tvorí. Na základe toho sa robia vykonávacie projekty. Tam nie je veľa čo čakať. Len tu bude situácia o to náročnejšia, že v rámci obchvatu je aj most.