Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.10.2019 - 13:46  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
19:23

Týmto bodom končí 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Poslanci sa opäť stretnú v novembri.

19:23

Končí sa bod vystúpenie verejnosti. Pokračuje sa v programe mestského zastupiteľstva. Prednostka MsÚ v Šali predkladá návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020 nasledovne:

6. február 2020

26. marec 2020

14. máj 2020

25. jún 2020

Poslanci materiál schválili.

19:22

Nasledujú právne  záležitosti. Vedúci OSaKČ František Čibrik predkladá Zmluvu č. 568/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami. Poslanci materiál schválili.

Vedúci OSaKČ ďalej predkladá Zmluvu o dielo č. 483/2019 na realizáciu diela ,,Rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa. Poslanci materiál schválili.

Ďalší materiál, ktorý predkladá je Rámcová dohoda č. 646/2019 na realizáciu diela ,,Údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov. Poslanci materiál schválili.

Posledným materiálom, ktorý predkladá je Zmluva o dielo č. 435/2019 na realizáciu diela ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali. Poslanci materiál schválili.

19:17

Materiáli D1 – D5 boli schválené, D6 - D7 neboli schválené, D8 - D11 boli schválené.

 

19:00

Nasledujú majetkové záležitosti. Do tohto materiálu bol doplnený aj 11. bod. Materiály k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019

18:59

Poslanec Krištof sa pýta na odmeny poslancov, ktoré boli doteraz vyplatené 2x do roka a sú mu nejasné niektoré čísla. 

Prednostka odpovedá, že sa odmeny budú riešiť mesačne a nie 2x do roka.

Poslanec ďalej navrhuje, aby v meste vystupovali miestni umelci, čím sa znížia náklady na kultúru. Uviedol i ďalšie oblasti, v ktorých sú finančné prostriedky dôležité. 

 

 

 

18:37

Poslanec Baran navrhol, aby sa všetky povedané návrhy prešli a aby sa tento bod programu ešte rozoberal na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Poslankyňa Farkašová navrhuje, aby sa do rozpočtu zakomponovala rekonštrukcia ZŠ J. Hollého v Šali. Rozumie, že sa nedá investovať do každej oblasti. 

Primátor Jozef Belický hovorí, že už v minulosti sa rekonštruovali základné školy v Šali. Strecha na ZŠ J. Hollého je už opravená. Na ZŠ Ľ. Štúra je už tiež vyriešený problém s dažďovou vodou. Mesto každý rok investuje do majetku škôl a školských zariadení, aby sa v nich žiaci dobre cítili.

18:34

Poslanec Jaroš dal návrh vyčleniť viacej finančných prostriedkov na chodníky.

Poslankyňa Lacková sa zamerala na kultúru, kde by malo byť použitých viacej finančných prostriedkov.

Primátor sa prihlásil o slovo. Hovorí, že je ústretový všetkým požiadavkám. Je ale dôležité uvedomiť si, že na všetky tieto výdavky sú potrebné aj príjmy.

18:27

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Jarošová a žiada o navýšenie dotácie pre O.Z. O psíčkovi a mačičke.

Poslanec Molnár sa pýta na plaváreň. Koľko mesto bude stáť jej financovanie.

18:00

Po prestávke sa ďalej pokračuje v jednotlivých bodoch programu. Referentka OSaKČ Edita Haládiková predkladá žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre už spomínanú oblasť bola na mesto doručená jedna žiadosť dňa 30. augusta 2019. Bola to žiadosť O.Z. O psíčkovi a mačičke.

Uznesenie bolo schválené.

17:15

Z verejnosti vystúpil ďalší občan. V roku 2019 v Šali vznikla dychová hudba. Vedenie mesta sa pýta ako postupovať ak by chceli požiadať o dotáciu. Zdôrazňuje ich význam a to, že účinkujú aj v rôznych iných mestách.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Hlavatý, ktorý dychovú hudbu podporuje.

Poslanec R. Andráši hovorí, že dychovku sleduje a má to celé zmysel.

Nasleduje krátka prestávka.

16:58

Do diskusie sa zapojil poslanec Krištof. Vedenie sa mesta sa týmto určite bude zaoberať. Dal prísľub, že tento návrh si osvojil a bude ho podporovať.

O slovo sa prihlásil primátor Jozef Belický. Berie na vedomie túto pripomienku. Žiadosť bude určite posúdená a nikto nechce ísť proti občanovi.

Poslanec Mészáros hovorí, že týmto ľuďom taktiež rozumie a podporuje petíciu.

Primátor Jozef Belický konštatuje, že poslancov záver z komisie výstavby bol v rozpore s touto petíciou.

 

16:48

Práve v tejto chvíli vystúpil jeden občan, ktorý požiadal, aby mohol pred poslancov vystúpiť už pred 17:00 hod. Poslancom predložil petíciu, v ktorej žiadal aby poslanci nesúhlasili s dvomi návrhmi  na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa. Občan hovorí o výstavbe bytových domov na Fraňa Kráľa, nakoľko nesúhlasí s tým, aby v tejto lokalite táto výstavba prebiehala. Obáva sa, že nebude mať žiadne súkromie, obáva sa aká tu bude doprava.

16:35

Vedúca OEaP ďalej predkladá návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Šaľa  o miestnom poplatku za rozvoj. Hovorí, že v materiáli sú uvedené aj dôvody, prečo mesto navrhuje túto daň zaviesť. Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: sociálneho bývania, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch a tak ďalej.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Grell. Uviedol, že má poslecký návrh k tomuto bodu.

O slovo sa hlási poslanec Mészáros, ktorý sa rozhodol daň za rozvoj podporiť.

Poslanecký návrh poslanca Grella prešiel, týkal sa zvýšenia niektorých bodov v tomto návrhu.

VZN o miestnom poplatku za rozvoj bolo schválené.

16:28

Poslanec Baran sa taktiež k tomuto bodu vyjadruje. Hovorí, že s mnohými vyjadreniami, ktoré tu odzneli súhlasí. Zdôrazňuje, že je kontrola dôležitá.

V diskusii odzneli dva poslanecké návrhy od poslanca P. Andrášiho. Prvý poslanecký návrh prešiel. Druhý poslanecký návrh, v druhej časti VZN navrhuje zmeniť niektoré sumy. Druhý poslanecký návrh neprešiel.

Poslanci hlasujú o celom VZN, na ktoré je potrebná trojpätinová väčšina hlasov.

VZN bolo schválené.

16:16

Poslanec Mészáros sa prihlásil o slovo a hovorí, aby sa najprv vykonávala kontrola a potom aby sa zvyšovali poplatky.

Poslankyňa Farkašová hovorí, že najlepším riešením je separácia odpadu, aby sa čo najmenej odpadu odkladalo na skládky. Zdôrazňuje, že treba ľuďom viacej opakovať a učiť ich ako triediť odpad a aký dopad to bude mať na životné prostredie, ak ho triediť nebudú. Poskytovať ľuďom informácie prostredníctvom sociálnych sietí, škôl a prostredníctvom mnohých komunikačných kanálov.

O slovo sa prihlásil primátor Šale Jozef Belický. Hovorí, že dve tretiny obyvateľov v našom meste žijú v bytových domoch. Práve tu separácia nie je až taká veľká ako v rodinných domoch.

 

16:04

Poslanec Mészáros sa prihlásil do diskusie.Hovorí, že zvýšenie poplatku nie je fér pre tých, čo separujú a ľudia toto zvýšenie bude demotivovať k separeniu odpadu.

Poslanec P. Andráši by chcel, aby vývoz odpadu bol kontrolovaný. Sleduje aj to, že sa na sociálnych sieťach objavujú rôzne fotografie obývačiek a chladničiek, ktoré ľudia len tak vyhodia pred svoju bytovku. Poslanec má dva návrhy, kde by zmenil sadzbu daní. 

Poslanec Krištof sa hlási o slovo. Pýta sa poslanca Andrášiho na jeho jeden návrh. Reaguje na poslanca Mészárosa, ktorý nesúhlasí s jeho reakciou. Keď niekto chce separovať má záujem ochraňovať životné prostredie, tak separovať bude. Podľa jeho slov treba ľuďom vysvetliť, prečo sa mesto rozhodlo zvýšiť tieto poplatky. Zároveň hovorí, že je rád, že mesto otvorilo túto tému rozpočtu. 

O slovo sa prihlásil poslanec Rehák. Hovorí, že firma, ktorá vyváža odpad neplní svoje činnosti ako má.

15:42

Do diskusie sa prihlásil primátor Šale Jozef Belický. Hovorí, že je veľmi rád, že tu vidí ľudí zo Šale aj z Veči. Hovorí, že v minulých štyroch rokoch volebného obdobia boli títo ľudia súčasťou rôznych projektov. Postupne v našom meste boli vybudované rôzne spoločnosti, ktoré dopomohli v okrese Šaľa, aby mala najnižšiu nezamestnanosť. Aj preto boli investície mesta smerované do infrakštúry, aby sa Šaľanom bývalo lepšie. Budovanie ihrísk, spolupráca s podnikateľmi, podpora školstva a mnohé ďalšie projekty. Momentálne stojíme pred veľkými výzvami. Všetky samosprávy sa musia popasovať s novými zákonmi štátu. Mesto má záujem vybudovať zimný štadión, či kúpalisko. Napríklad poplatky v našom meste sa už nezvyšovali niekoľko rokov a sú zapríčinené legislatívnymi zmenami. Taktiež poukazuje aj na diskusie, ktoré boli na sociálnej sieti. Zdôrazňuje, že poplatok za komunálny odpad môže mesto výlučne využiť len na služby spojené s komunálnym odpadom. Poukazuje aj na iné okolité mestá a porovnáva ich so Šaľou. Taktiež porovnáva aj ostatné dane s inými mestami. Primátor zdôrazňuje, že stojí za záujmami občanov.

15:33

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa. Návrh obsahu navýšenie miestnych daní, čím občania niekoľko rokov neboli zaťažení. Poukazuje aj na iné mestá, v ktorých sa platí omnoho viac. Poplatok za komunálny odpad sa taktiež navrhuje zvýšiť z dôvodu legislatívnych zmien.

15:17

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Farkašová, ktorá sa pýta na 2 body v materiály, ktoré sa ešte stále hodnotia, čiže sú v posudzovaní. Jedná sa o zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra v Šali a oprava hydroizolácie strešného plášťa ZŠ J. Hollého v Šali.

Uznesenie bolo schválené.

 

15:14

Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková hovorí, že všetky číselné údaje vychádza z účtovníctva a interných predpisov. Kontrola má určený cieľ, pravidlá a postupy. Reaguje na vystúpenie poslanca Gomboša a snaží sa mu taktiež vysvetliť ako daná kontrola prebiehala.

Poslanci uznesenie neschválili.

15:10

Poslankyňa Farkašová hovorí, že sa jedná o problém, ktorý je v každom meste. V Šali sa našťastie otvorila táto nocľaháreň. Bola by podľa nej škoda, ak by mesto od tohto upustilo. Zároveň oceňuje prácu ľudí v tomto centre.

Primátor Šale Jozef Belický hovorí, že mesto Šaľa poskytuje v tomto regióne najbohatšie sociálne služby, práve preto, že sa na to vytvorili vhodné podmienky a vyčleňujú sa na to nemalé finančné prostriedky. Časť klientov nie sú Šaľania. Podľa jeho slov tu do tejto kontroly nikdy neodznelo, aby sa priestory rekonštruovali. Primátor hovorí, že podporí obnovu tejto budovy, ale do zdôrazňuje, že takáto diskusia tu nikdy nenastala až teraz po tejto kontrole. Primátor hovorí, že sa bude rozhodovať aj o tom, či sa títo ľudia presťahujú alebo sa Krízové centrum opraví. Taktiež oceňuje prácu ľudí, ktorí tu pracujú.

15:03

Poslanec Bartošovič hovorí, že sa jedná o špecifickú problematiku a je potrebné hľadať nejaký kompromis medzi predpismi a situáciami, ktoré sa v živote dejú. Podľa jeho slov je určite potrebné nájsť v rozpočte finančné prostriedky na skvalitnenie služieb tohto centra.

14:56

Do diskusie sa zapojil poslanec Gomboš, ktorý je zároveň aj vedúcim tohto centra. Hovorí o tom, že je veľmi rád, že toto zariadenie primátor navštívil. Pán Gomboš nesúhlasí so stanoviskom kontroly a v jednotlivých bodoch sa snaží vysvetliť s čím nesúhlasí a aká je situácia v tomto centre. Zároveň pán Gomboš ukazuje priestory nocľahárne a celého centra z vonkajších aj vnútorných priestorov. Taktiež poukazuje na to, že hoci mali menej lôžok v centre i tak k sebe zobrali ďalších klientov, ktorým vo väčšine prípadov potom zachránili život. Hovorí o tom, že naposledy podal i návrh na nové okná, vďaka ktorým by sa znížili náklady na toto centrum. Poukazuje aj na to, že nezanedbávajú svoju pracovnú činnosť.

14:48

Končí sa časť interpelácie poslancov. Pokračuje sa podľa nasledovného programu. Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK. Kontrola sa týkala Krízového centra na Partizánskej ulici. Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom. Poukazuje na to, že opäť prichádza zimné obdobie a treba tam urobiť poriadok.

Primátor Šale Jozef Belický hovorí, že kontrolu inicioval on, a to z dôvodu, že bolo nevyhnutné zmapovať tento priestor. Kontrola smerovala k tomu, že nie je možné zrekonštruovať tieto priestory na Partizánskej ulici v tomto roku. Uvedomuje si, že ale nie je vhodné, aby ľudia spali na starých posteliach. Niekoľkokrát tu bola už ambícia rekonštruovať tieto priestory. V takomto zlom stave to zostať nemôže.