Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 06.02.2020 - 13:48  

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:01

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali pokračuje. Nakoľko sa z verejnosti nikto neprihlásil, týmto bodom končí 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na internetovej stránke mesta.

16:27

Týmto bodom sa vyčerpal program celého zasadnutia. O 17-tej nasleduje vystúpenie verejnosti. Dovtedy bude prestávka.

16:26

M. Molnár - sa pýta, či takýchto žiakov máme na šalianskych školách prihlásených.

Marianna Takáčová poverená riadením SŠÚ hovorí, že áno takýchto žiakov v Šali máme.

M. Farkašová hovorí, že by takáto škola mohla naše mesto zatraktívniť. Čím viacej vzdelávacích systémov tu máme, tým to má pre mesto väčší význam. Ďalej zdôrazňuje, že mala skúsenosti stretnúť sa s rodičmi takýchto ľudí. Hovorí, že by bola rada, keby sa táto inštitúcia a tieto rodiny podporili.

T. Baran sa do diskusie tiež zapojil. Hovorí, že už dávno takúto slušnú diskusiu na zastupiteľstve nepočul. Mali by sme dať šancu takýmto deťom na lepší život.

Toto uznesenie bolo prijaté. Za zahlasovalo 21 poslancov.

Viceprimátor sa vyjadril, že ho to veľmi teší, nakoľko je to podľa jeho názoru výborná vec.

Zástupkyňa spoločnosti Kreatívne centrum sa poďakovala všetkým poslancom a mestu Šaľa. Hovorí, že je dojatá a že toto je jej život. Hovorí, že spoločnosť urobí všetko preto, aby vzdelanie v Šali pre deti bolo čo najkvalitnejšie.
 

16:17

Nasleduje materiál, ktorý bol do programu doplnený. Marianna Takáčová, poverená riadením SŠÚ predkladá žiadosť o udelenie súhlasu mesta Šaľa so zaradením súkromnej ZŠ, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum. Súkromná ZŠ by mala byť umiestnená v priestoroch šalianskeho gymnáziá. Rozpočtovaná bude z Ministerstva vnútra SR. Jediný dopad na mesto bude mať príspevok na školskú jedáleň. Vyučovali by v nej špecializovaný učitelia a venovali by sa deťom individuálne.

Prítomní sú aj zástupcovia spoločnosti Kreatívne centrum. Do diskusie sa prihlásil:

Bartošovič - pýta sa na dôvody, prečo väčšina členov Komisie školstva nepodporila tento zámer.

Krištof na to odpovedá, že 4 boli za, jeden bol proti a zdržali sa traja. Rokovací poriadok hovorí, že pre súhlas musí byť za nadpolovičná väčšina, tým pádom sa uznesenie neprijalo. Poslanec ďalej zdôrazňuje, že diskusia o tejto téme bola rozsiahla. Hovorí, že hlasoval za, nakoľko by sa pomohlo deťom, ktoré si vyžiadajú špeciálnu pomoc.

Grell - hovorí, že je prekvapený ako k tomuto školstvo pristúpilo, nakoľko ide o hendikepované deti, ktorým by sa takýmto spôsobom mohlo pomôcť.

Rehák hovorí, že hlasoval proti. Dnes sa, ale rozprával s rodičom dieťaťa, ktorý takúto školu navštevuje a zmenil názor.

 

15:59

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Kúpnu zmluvu č. 28/2020 na dodanie kamier k vybraným stojiskám polopodzemných kontajnerov. Predmetom tejto zákazky bolo umiestnenie kamier k najproblematickejším stojiskám polopodzemných kontajnerov vo Veči a ich napojenie na kamerový monitorovací systém MsP v Šali. Išlo o obstaranie dodávky a montáže 7 statických kamier s príslušenstvom vrátane stožiarov na ich upevnenie, vrátane prípadných licencií, montáže a súvisiacich výdavkov, na verejné priestranstvá v meste Šaľa do mestskej časti Veča, k vybudovaným stojiskám polopodzemných kontajnerov do lokalít, kde dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev, k ukladaniu komunálneho odpadu mimo kontajnerov ale aj ukladaniu nadrozmerných odpadov, nebezpečných odpadov. Cieľom bolo rozšírením kamerového systému mať podchytené problémové lokality. Ide o stojiská na Cintorínskej ulici, Narcisovej, Slnečnej, Nivy, Hollého, Gen. Svobodu. Toto uznesenie bolo schválené.

15:58

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková ešte predkladá Zmluvu č. 913/2019 o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Toto uznesenie bolo prijaté.

15:56

D9 - D12 - návrhy spôsobu nakladania s majetkom mesta. Tieto materiály boli schválené.

D13 - nájom pozemkov ŽSR. Tento materiál bol schválený.

15:44

D1 - Zámena pozemkov v cintoríne v Šali - Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolickej cirkvi Farnosť Šaľa - Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento materiál bol schválený.

D2 - Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa - žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento materiál bol schválený.

D3 - Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa - prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali - Veči. Tento materiál bol schválený.

D4 - FK Veča - prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali - Veči. Tento materiál bol schválený.

D5 - Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa - prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na Hornej ulici v Šali. Tento materiál bol schválený.

D6 - HKM Slovan Duslo Šaľa - prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na Hornej ulici v Šali. Tento materiál bol schválený.

D7 - Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na Hornej ulici v Šali. Tento materiál bol schválený.

D8 - TJ Slovan Duslo Šaľa - prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na Hornej ulici v Šali. Tento materiál bol schválený.

 

 

15:28

Nasledujú majetkové záležitosti. Materiály k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2020

Materiály predkladá referentka OSMaZM Miloslava Bartíková.

15:27

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá informáciu o možnosti založenia sociálneho podniku. Cieľom mesta Šaľa je založiť integračný podnik formou spoločnosti s ručením obmedzeným, kde v predmete činnosti by sa nachádzala obsluha kamerového systému, obsluha monitorovacieho systému funkčnosti verejného osvetlenia, obsluha monitorovacieho systému napĺňania nádob polopodzemných kontajnerov, upratovacie a čistiace práce a drobné komunálne činnosti ako sú opravy a údržby mobiliáru, stavebné práce, údržba zelene, práce v záhrade.

K tomuto bodu dnes bola na zasadnutie pozvaná aj riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová.

Poslanci túto informáciu prijali.

15:20

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali po prestávke pokračuje.

15:00

Nasleduje prestávka.

14:59

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020. Plán je spracovaný na základe predložených podkladov od jednotlivých správcov rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom mesta Šaľa.

 Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:54

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková ešte prekladá návrh na zmenu interného predpisu mesta ,,Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, scháleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014.  Referentka hovorí, že v súčasnosti sú výsledky verejných obstarávaní v súlade s ustanovením prerokovávané Mestským zastupiteľstvom nad hodnotu 10 000 eur pre dodávky tovarov a služieb a nad 20 000 eur pre dodávky stavebných prác. Pri schvaľovaní vyhlásenia verejného obstarávania Mestským zastupiteľstvom v prípade eurofondov návrh na uznesenia už obsahuje aj ustanovenie, ktorým MsZ v Šali schvaľuje uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom. Aby MsZ nemuselo rozhodovať o každom jednom vyhlásení verejného obstarávania a jeho podmienkach navrhuje sa túto právomoc zveriť do výlučnej právomoci primátora mesta s podmienkou, že musí byť v súlade s rozpočtom mesta schváleným Mestským zastupiteľstvom, ako aj schváleným plánom verejného obstarávania.

Druhá navrhovaná zmena sa týka schvaľovania výsledkov obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom.

Tretia navrhovaná zmena sa týka stanovenia minimálnej ceny krátkodobých prenájmov majetku mesta Šaľa, ktorého úprava v Zásadách hospodárenia absentovala, a to konkrétne Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici.

Štvrtá navrhovaná zmena Zásad hospodárenia sa týka príjmov z krátkodobých prenájmov majetku mesta Šaľa, a to konkrétne Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici, Mestskej športovej haly a Kolkárne. Momentálne sú výnosy z nájomného príjmom prenajímateľa, ktorý tieto finančné prostriedky poskytne nájomcovi príslušného športového zariadenia formou dotácie, ktorý tieto finančné prostriedky použije na opravu a údržbu prenajatého hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. Referentka poslancom predkladá návrh na zmenu a to v takom znení že, výnosy z nájomného sú príjmom nájomcu, ktorý je povinný tieto finančné prostriedky použiť na opravu a údržbu prenajatého hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. O prijatých príjmoch z prenájmu ako aj o ich použití je nájomca povinný k 31. júnu a 31. decembru bežného roka predložiť prenajímateľovi hodnoverné doklady na kontrolu a odsúhlasenie. V prípade, ak nájomca použije príjmy z prenájmu v rozpore s ustanovením, je nájomca povinný finančné prostriedky vo výške takto použitých príjmov uhradiť na účet mesta Šaľa v lehote, ktorú mu písomne určí.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:47

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková ďalej predkladá návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, v znení VZN mesta Šaľa č. 5/2018. Referentka hovorí, že vo Veči podľa nameraná najkratšia vzdialenosť stavby od pohrebiska na Bernolákovej ulici. Bolo tu nameraných 36,58 metrov vzdialenosť od plota cintorína. Z tohto dôvodu sa do návrhu VZN navrhlo ochranné pásmo v šírke 40 metrov.Toto uznesenie bolo schválené.

14:46

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018. Referentka hovorí, že na základe zmeny od 1. januára 2020 zákona č. 398/2019 Z. z.  platí, že obec môže VZN ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec vo VZN určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. Ak mesto neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo VZN do 31. marca 2020, ochranné pásmo v šírke 50 metrov od hranice pohrebiska do 31. decembra 2019 zanikne.  Podľa meraní, najkratšia vzdialenosť stavby od pohrebiska je na Murgašovej ulici v Šali, kde je nameraných 44,5 metrov vzdialenosť od plota cintorína. Z tohto dôvodu sa do návrhu VZN navrhlo ochranné pásmo v šírke 40 metrov.Toto uznesenie bolo schválené.

14:45

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. VZN bolo potrebné doplniť o spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov. Návrh na doplnenie VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj znie: ,,Mesto určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov bude na webovom sídle mesta najneskôr do 30. júna kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.“ Toto uznesenie bolo schválené.

14:43

Vedúca OEaP Alena Kiácová ďalej predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií. Poslancom bol predložený návrh nového VZN o podmienkach poskytovania dotácií, v ktorom je vypustený paragraf 2 – Formy poskytovania dotácií a paragraf 6 Osobitne rozpočtované dotácie, ktoré upravovali poskytovanie dotácií športovým klubom, ktoré majú v prenájme majetok mesta. Týmto spôsobom mesto odstráni porušenie uvedené v protokole NKÚ, ktoré bolo počas kontroly zistené.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:39

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. decembru 2019. Za obdobie od 4. novembra 2019 až 31. decembra 2019 boli zadané zákazky s nízkou hodnotou ako rozvoj verejných priestorov a cyklistickej dopravy v zásadách udržateľnej mobility, montáž a demontáž vianočnej výzdoby v meste Šaľa, dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Šaľa, kamery ku stojiskám polopodzemných kontajnerov a čistenie autobusových zastávok, uličných vpustí, uličných žľabov, nádrží artézskych studní, verejných priestranstiev, vývoz odpadu z malých smetných nádob a čistenie obrubníkov a krajníc MK.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:38

Prednostka MsÚ v Šali predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Toto uznesenia bolo schválené.

14:36

Skončila časť interpelácie poslancov. Nasleduje ďalší bod programu Informačné materiály a správy. Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková predkladá správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2019.

Toto uznesenie bolo prijaté.

14:32

Začína časť interpelácie poslancov.

Písomné interpelácie podali: P. Jaroš, G. Lacková, T. Mészáros.

Do interpelácii sa prihlásil:

R. Andráši - chcel by poprosiť, či by mesto mohlo informovať a upozorňovať občanov o rôznych záležitostiach, ako napríklad ako bolo v posledných dňoch, týkajúce sa informácií ohľadom nepriaznivého počasia aj prostredníctvom iných informačných technológií, než facebook alebo webová stránka mesta. Ďalej sa poslanec pýta na permanentky z plavárne a na dopravný generel.

P. Gomboš - hovorí o budove bývalého Hydrostavu, kde často parkujú autá a zabraňujú občanom tadiaľ prechádzať. Budova má vlastné parkovanie a je prázdne. Poslanec sa pýta na to, či by bolo možné túto situáciu vyriešiť. Poslancom pán poslanec Gomboš predstavuje aj fotografie tejto lokality. Ďalej apeľuje na opravu chodníka, ktorá vedie do polikliniky. Poslanec Gomboš sa pýta aj na stav plavárne a permanentky.

Viceprimátor odpovedá, že s majiteľom budovy sa nakontaktuje a vyrieši túto situáciu. Na ostatné otázky dostane odpoveď písomne.

M. Rehák - pýta sa na osvetlenie k Zimnému štadiónu, na ambulanciu kardiológa a na obchvat mesta Šaľa.

Viceprimátor odpovedá k téme obchvat a hovorí, že obchvat napadlo Združenie domových samospráv a jeden občan z Kráľovej nad Váhom. Vylúčenie týchto dvoch subjektov bolo poslané na Ministerstvo dopravy a pevne veríme, že čoskoro sa tento problém vyrieši.

Prednostka MsÚ v Šali sa vyjadruje k osvetleniu na Zimnom štadióne a hovorí, že táto položka momentálne nie je zahrnutá v rozpočte, ale zo strany investora sa tu momentálne plánuje vybudovanie nového Zimného štadióna, čím sa vyrieši tento problém.

14:19

Začína sa 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. Prítomných je 17 poslancov z 21. Z dôvodu neprítomnosti primátora Šale Jozefa Belického,  dnešné zasadnutie otvoril viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi. Do programu boli doplnené dva body: majetková záležitosť D13 a bod H1 Žiadosť o udelenie súhlasu mesta Šaľa so zaradením súkromnej ZŠ, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum. Z programu bol stiahnutý bod C2 - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu ,,Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali. Ďalšia zmena programu je, že materiál A-4 bude namiesto materiálu C-2.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>