Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 20.08.2020 - 13:58  

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020
17:00

Z verejnosti sa nikto neprihlásil. Týmto bodom končí 5.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa.

16:27

Program 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je vyčerpaný. Momentálne nasleduje do 17.00 hod. prestávka. O 17.00 hod. môže vystúpiť verejnosť.

16:26

Do diskusie sa prihlásil P. Andráši, ktorý sa pýtal viac na projekt. Poslanec Krištof hovorí, že kamery budú vždy potrebné. Poslanec Mészáros ďakuje zamestnancom Mestského úradu v Šali, ktorý neustále hľadajú rôzne príležitosti a chytajú sa výziev, ktoré môžu pomôcť v rozvoji mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo zapojenie sa do pripravovaného projektu v rámci programu HORIZON 2020, nadviazanie medzinárodnej spolupráce s mestom Tatabánya (Maďarsko), ako hlavným partnerom a žiadateľom pripravovaného projektu a schválilo zabezpečenie realizácie projektu po jeho schválení v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

16:15
Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá návrh na medzinárodnú spoluprácu a informáciu o pripravovanom projekte v rámci HORIZON 2020. Mesto Tatabánya pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu HORIZON 2020. Je to program financovaný Európskou úniou určený pre výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Projekt je zatiaľ vedený pod pracovným názvom ,,SAFE CITY - I.S.O.C. (Bezpečné mesto - Integrované bezpečnostné a operačné centrum) - Integrované bezpečnostné riešenia pre bezpečnosť mesta. Oprávnenými žiadateľmi sú najmenej dvaja prevádzkovatelia vybraného typu kritickej infraštruktúry, ktorí pôsobia v dvoch členských štátoch alebo pridružených krajinách.
 
Mesto Šaľa prejavilo záujem zapojiť sa do tohto projektu s tým, že tento projekt nevyžaduje žiadny finančný vstup. Mesto Šaľa má záujem nadviazať na aktivity naplánované v rámci projektu predkladaného cez výzvu OPII, Moderné technológie - Šaľa na ceste SMART. V tejto súvislosti zaslalo nasledovné oblasti na posúdenie možnej implementácie do projektu v rámci HORIZON 2020: vybavenie vozidiel MsP inteligentnými kamerami na rozpoznávanie tvárí, vybavenie vozidiel MsP ozónovými čističmi pre prípad pandémie, nákup vybavenia pre dobrovoľný hasičský zbor (motorový čln, zásahové odevy, termokamery, atď.), vybavenie všetkých verejných objektov vybavením na záchranu života, vytvorenie operačného strediska a ostatné aktivity.
 
16:14

Toto uznesenie bolo prijaté.

16:13
Vedúca OOaS Ľuba Boháčová predkladá Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020. Návrh termínov je nasledovný:
24. septembra 2020
29. októbra 2020
3. decembra 2020
10. decembra 2020 - slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva - Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa.
16:12

Toto uznesenie bolo prijaté.

16:09

Konateľ MeT Šaľa, s. r. o. Peter Jaroš predkladá návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti MeT Šaľa. Spoločnosť je samostatne hospodáriaci subjekt, ktorý ako svoju hlavnú činnosť poskytuje teplo odberateľom tepla napojených na centrálne zásobovanie teplom vo vymedzenom území mesta Šaľa a mestskej časti Veča. V roku 2017 rozšírila predmet svojho podnikania o faktoring a forfaiting. Po negatívnych skúsenostiach banky s touto činnosťou u iných subjektov sa zmenil jej pohľad na podnikanie v tejto oblasti a preto prišla požiadavka bankového domu na výmaz uvedenej ekonomickej činnosti z OR SR.

 

16:09

Toto uznesenie bolo schválené.
 

16:04

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Zmluvu o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom ,,Wifi pre Teba – Šaľa.“ Predkladaný materiál obsahuje výsledok verejného obstarávania a Zmluvu o dodaní bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Šaľa. Predmetom zákazky bolo vybudovanie Wifi pripojenia pre občanov aj návštevníkov mesta Šaľa. Prístupové body budú umiestnené na týchto verejných priestranstvách:

Interné AP: Mestská knižnica J. Johanidesa, Kultúrny dom vo Veči, Kultúrny dom v Šali, Mestský úrad.

Externé AP: Pešia zóna, Pribinovo námestie, amfiteáter, nemocničný park, park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska na Dolnej ulici, pred mestským cintorínom v Šali.

16:02

Primátor využíva túto príležitosť a gratuluje poslancovi Tiborovi Baranovi k jeho jubileu. Všetko najlepšie želáme aj my.

15:57

Primátor Šale pogratuloval novozvolenej hlavnej kontrolórke. Zároveň verejne ďakuje hlavnej kontrolórke Ing. Alžbete Sedliačikovej za výbornú prácu, ktorú vykonávala.

15:56

Novozvolená hlavná kontrolórka všetkým poslancom poďakovala.
 

15:54

Novou hlavnou kontrolórkou mesta Šaľa na obdobie 6 rokov sa stala Ing. Martina Bartošovičová.
 

15:36

Po prestávke pokračujeme. Voľba hlavného kontrolóra prebieha tajným hlasovaním.

15:25

Prezentácia kanditátov na funkciu hlavného kontrolóra. Pred voľbou bola vyhlásená ešte 5-minútová prestávka.

14:53

V týchto minútam sa poslancom predstavia všetci kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šaľa. O tom, kto sa stane novým hlavným kontrolórom mesta budeme verejnosť informovať.
 

14:50

P. Andráši ďakuje hlavnej kontrolórke Alžbete Sedliačikove a hovorí, že mu bolo cťou s ňou spolupracovať.

14:48

Do diskusie sa k tomuto bodu prihlásil poslanec T. Baran, ktorý hovorí, že kandidáti budú vystupovať v abecednom poradí.

 

14:43

Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková samozrejme ďakuje aj primátorovi mesta Šaľa Jozefovi Belickému, viceprimátorom, prednostke Mestského úradu v Šali a všetkým kolegom.

14:41

Nasledujú personálne záležitosti. Predseda Komisie pre voľbu hlavného kontrolóra predkladá materiál týkajúci sa voľby hlavného kontrolóra. Žiadosti na túto pracovnú pozíciu poslalo 15 žiadateľov. Piati kandidáti nedoložili všetky doklady a preto komisia mestskému zastupiteľstvu odporučila 10 kandidátov. Každý jeden kandidát v týchto minútach vystúpi pred poslancov, ktorí potom následne budú voliť, kto sa stane novým hlavným kontrolórom mesta Šaľa. Pred poslancov prišlo ale iba 7 kandidátov, ktorí sa poslancom predstavia.

Hlavná kontrolórka mesta Šaľa Alžbeta Sedliačiková vystúpila pred poslancov, aby vyjadrila niekoľko slov, ktoré má na srdci. Vo funkcii hlavnej kontrolórky pôsobila 30 rokov. Teraz nielen že jej končí funkčné obdobie, ale odchádza aj do zaslúženého dôchodku. Jej pracovné obdobie berie ako veľkú skúsenosť a príležitosť. Ďakuje všetkým s ktorými začínala, s ktorými pracovala, ďakuje všetkým poslancom.

 

14:33

Do diskusie sa prihlásil P. Andráši. Pýta sa na neoprávnené výdavky tohto projektu.

Referentka Eliška Vargová odpovedá, že z tohto projektu nevyplývajú žiadne neoprávnené výdavky.

P. Andráši sa ešte pýta na spoločnosť, ktorá robila štúdiu, že či tento projekt aj zrealizuje.

Referentka odpovedá, že nám spoločnosť pomôže so žiadosťou. Mesto bolo aj na konzultácii na Úrade vlády SR, kde povedali, že máme jedny z najlepšie urobených štúdií.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:29

Referentka OSaKČ Eliška Vargová ešte predkladá zámer mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII na realizáciu projektu ,,Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART. Cieľom projektu je vybudovanie IKT platformy, prepojenie informačných systémov, externých senzorov a zariadení, získavanie a ukladanie dát, pokročilá analýza dát, prezentácia dát. Projekt bude mať pre mesto veľké prínosy, či už ekonomické, jednoduchý prístup obyvateľov k informáciám, zvýšená bezpečnosť a kontrola.

14:29

Poslanec T. Mészáros hovorí, že tento návrh predstaničného priestoru nie je zlý.

Primátor hovorí, že od roku 2016 mesto vykonáva s týmto projektom rôzne prekážky. Podľa jeho slov, sme konečne v bode, kedy sa môžeme tešiť na tento projekt. Mesto našlo spoločnú reč aj so železnicou a s autobusovou spoločnosťou. Čakajú nás ešte stavebné povolenia. Primátor všetkým ďakuje, ktorý sa na tomto projekte podieľajú.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:25

Poslankyňa Farkašová sa pýta na to, akým spôsobom sa vybrala projekčná kancelária a prečo práve takýmto spôsobom sa rozhodlo, že tento projekt bude takto vyzerať.

Referentka Eliška Vargová hovorí, že tento zámer vzišiel z viacero rokovaní.