Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 20.08.2020 - 13:58  

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020
14:22

Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši. Pýta sa aká budova by sa tam mala postaviť.

Referentka Eliška Vargová odpovedá, že ak by to bola budova na sociálne zariadenia.

14:19

Končí časť interpelácie poslancov. Nasleduje bod Hospodárenie mesta. Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá zámer mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu ,,Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol.“ Cieľom zámeru je vybudovanie záchytného parkoviska pre automobily pri železničnej stanici, vybudovanie autobusovej stanice, vytvorenie prestupného bodu, pritiahnutie cyklotrás, parkovacích priestorov pre bicykle, modernizácia zastávok MHD. Predmetom riešenia je predstaničný priestor v Šali na účely vytvorenia regulovaných plôch, reorganizovania dopravnej situácie v riešenom území, vytvorenie pešej zóny a parku. Cieľom projektu je rekonštrukciou predstaničného priestoru vytvorenie prestupného uzla bez priameho zásahu do železničnej infraštruktúry a výstavba záchytných parkovísk.

14:18

P. Adráši sa ešte pýta na finančné prostriedky Aquasportu.

Primátor odpovedá, že odstupné bývalým zamestnancom bolo vyplatené a občania môžu do konca novembra žiadať o vrátenie finančných prostriedkov za nevyčerpané vstupy do plavárne.
 

14:16

Začína časť interpelácie poslancov. Písomné interpelácie podali poslanci: P. Jaroš, G. Lacková, D. Jarošová, T. Mészáros, M. Rehák.

J. Grell - interpeluje na skrášlenie priestoru v okolí Žihadielka.

P. Andráši - pýta sa na to ako skončila sťažnosť na pani riadieteľku Domova dôchodcov v Šali.

J. Grell - odpovedá, že zasadala k tomuto už komisia, ktorej záverom je, že v právne pochybenie tu nenastalo. Občan, ktorý sa na pani riaditeľku sťažoval bol prizvaný na komisiu a nakoniec podľa názoru poslanca Grella odchádzali spokojní.

14:09

Začína sa 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 18 poslancov z 21.