Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.09.2020 - 12:59  

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:02

Z verejnosti sa nikto neprihlásil. Týmto bodom končí 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa.

16:36

Viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi predkladá materiál, ktorý sa týka založenia združenia obcí - cyklotrasa Dolné Považie. 11. septembra 2020 sa viceprimátor Šale spolu s primátorom Šale zúčastnili stretnutie vo Vlčanoch, kde sa riešila cyklotrasa zo Šale do Kolárova.

Tento materiál bol prijatý. 

Nasleduje prestávka.
 

16:29

Vedúci OSaKČ František Čibrík predkladá Zmluvu o dielo č. 285/2020 na realizáciu diela ,,Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra v Šali. Materiál obsahuje výsledok verejného obstarávania a zmluvu.

Tento materiál bol prijatý.

16:28

Referentka OSaKČ Eliška Vargová ešte predkladá Kúpnu zmluvu č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu ,,Prevencia kriminality v Šali – 2019.“ Predmetom zákazky bolo obstaranie dodávky a montáže 6 statických kamier a 2 otočných s príslušenstvom, rozvádzačov, záložných zdrojov, elektrocentrály, vrátane montáže, nastavenia, revíznych správ a príslušnej technickej dokumentácie, zriadenie odberných miest energie, inštalovanie optického dátového pripojenia a súvisiacich výdavkov.

Tento materiál bol schválený.

16:27

Referentka OSaKČ Eliška Vargová ďalej predkladá Zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra. Predmetom zákazky bolo dodanie nového povrchu pre multifunkčné ihrisko s cieľom obnovy opotrebovaného povrchu jestvujúceho multifunkčného ihriska na ZŠ Ľ. Štúra.

Tento materiál bol schválený.

16:27

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom ,,Wifi4EU.“ Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie inštalácie siete Wifi4EU s cieľom poskytnúť občanom a návštevníkom vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hot-spotov Wi-fi na verejných priestranstvách v meste Šaľa. Šalianskym poslancom je predložený výsledok verejného obstarávania a zmluva.

 Tento materiál bol prijatý.

16:25

D - 21- schválené

D - 22 - schválené

D - 23 - schválené

16:22

D - 15 - schválené

D - 16 - schválené

D - 17 - schválené

D - 18 - neschválené

D - 19 - schválené

D - 20  - schválené

16:15

D - 11 - schválené

D - 12 - schválené

D - 13 - neschválené

D - 14 - neschválené

16:13

Nasleduje ďalšia časť programu – majetkové záležitosti. Materiály k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/6-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2020.

D - 1 - schválené

D - 2 - schválené

D - 3 - schválené

D - 4 - schválené

D - 5 - schválené

D - 6 - schválené

D - 7- materiál stiahnutý zo zastupiteľstva - bude sa ďalej rokovať so spoločnosťou (procedurálny návrh poslanca T. Barana)

D - 8 - schválené

D - 9 - schválené

D - 10 - schválené

15:52

Referentka OSaKČ Edita Haládiková predkladá Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. Ide o dotáciu z rozpočtu mesta pre Občianske združenie O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierať vo výške 40 eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2000 eur na rok podľa zmluvy.

Toto uznesenie bolo schválené.

15:50

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá materiál, ktorý sa týka spolufinancovania projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov). Materiál obsahuje návrh na realizáciu projektu s názvom ,,Bicyklujme sa spoločne bezpečne,“ spolufinancovanie projektu vo výške 15 percent z rozpočtu vedúceho partnera v rámci výzvy a uzatvorenie partnerskej dohody obsahujúcej minimálne požiadavky vyžadované orgánmi vykonávajúcimi program.

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:48

Riaditeľ OSS Ľubor Gáll predkladá Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa navrhuje MsZ upustiť od vymáhania pohľadávok voči 2 dlžníkom, bývalým prijímateľom sociálnych služieb poskytovaných OSS vo výške 16 488,90 eur a 1 dlžníka z titulu plnenie rozsudku súdu s výškou pohľadávky 265 eur.

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:46

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá materiál Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021. Rozpočet mesta predstavuje finančný nástroj hospodárenia a oblasti, ktoré bude mesto podporovať a na aké zámery a ciele budú vynakladané finančné prostriedky. Príprava rozpočtu na rok 2021 prebieha v niekoľkých etapách. V prvej etape sa hodnotia východiská a stanovujú priority. Sú tu zahrnuté predpokladané príjmy rozpočtu mesta, priority kapitálového rozpočtu a úverová zaťaženosť mesta. Dôležitým faktorom pre zostavovania rozpočtu sú ekonomické dopady spojené s korona krízou a neistý vývoj národného hospodárstva. Okrem tohto dopadu na rozpočty miest a obcí sa predpokladá aj prijatie legislatívnych opatrení, ktoré budú mať dopad na príjmovú, ale aj výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí.

Toto uznesenie bolo schválené.

15:35

Vedúca OEaP ďalej predkladá Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Keďže štátna pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 eur je poskytnutá samosprávam bezúročne s možnosťou splátok od roku 2024, predstavuje táto forma pomoci pre samosprávy výhodnejšiu formu pomoci, ako predstavuje pomoc vo forme čerpania kontokorentného úveru.

Toto uznesenie bolo prijaté.

15:34

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020. Plnenie rozpočtu v 2. štvrťroku ovplyvnilo hlavne vypuknutie pandémie spojenej s vírusom COVID-19, ktorá bude mať dlhodobé ekonomické dôsledky, tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov.

Tento materiál bol prijatý.

15:32

Mestské zastupiteľstvo pokračuje po prestávke. Primátor hovorí, že keďže občianske združenie zmenilo názov, mal by byť zmenený celý návrh uznesenia, keďže teraz je v ňom napísané, že ide o žiadosť občianskeho združenia Hádzanárske nádeje. Zároveň hovorí, že keďže sa zápasy rôzne menia, nie je možné presne určit a definovať napríklad mesiac dopredu to, kedy by halu mohli na zápasy využívať Hádzanárske nádeje.

Poslanci majú teraz pred sebou nový návrh na uznesenie. Nový návrh na uznesenie hovorí, že mestské zastupiteľstvo odporúča správcovi mestskej športovej haly prenajať priestory novému občianskemu združeniu, v prípade, že v danej chvíli tieto priestory budú voľné a nebude ich práve potrebovať HKM Šaľa ani HK Slovan Duslo Šaľa.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

15:03

Primátor hovorí, že žiadosť občianskeho združenia zobral na vedomie, avšak pani Dubajová vystúpila s iným návrhom, než ako je uvedený v materiáloch. Preto bude teraz vyhlásená 10 minútová prestávka, aby sa pripravil nový návrh na uznesenie.

15:00

Pred šalianskych poslancov ešte predstupuje pán Petro, ktorý je jeden z najznámnejších hádzanorov nielen v Šali, ale aj na Slovensku. Pán Petro je aktívnym hráčom HKM Šaľa. Poslancov poprosil o to, aby deti z HKM Šaľa neboli ukrátené o ďalšie hodiny.

14:58

Pred poslancov práve vystúpil pán Lužica, ktorý je otcom hádzanára z mužskej hádzanej zo Šale. Ďakuje všetkým poslancom,  primátori Šale a HKM Šaľa, za každú jednu podporu v hádzanej. Pýta sa prečo vznikol ďalší klub HŠK Legend a prečo sa rozdeľuje niečo, čo sa v meste poctivo buduje, keďže zakladatelia nového klubu sú bývalí tréneri našich detí. Títo tréneri sa rozhodli ukončiť spoluprácu s HKM Šaľa a založiť si nový klub. Nakoniec budú nespokojné deti, ktoré môžu v hádzanej rozvíjať svoje zručnosti. Pán Lužica ďalej hovorí, že klub HKM Šaľa sa snažil vyhnúť akýmkoľvek nepríjemnostiam a predstavil svoje vízie aj klubu HŠK Legend. Pán Lužica hovorí, že má veľmi rád hádzanú a je hrdý nielen na svojho syna, ale na celý klub HKM Šaľa. Pán Lužica nakoniec ešte raz ďakuje za veľkú priazeň k hádzanej v Šali.

14:49

Na mestskom zastupiteľstve je prítomná aj pani Dubajová, ktorá je predstaviteľkou občianskeho združenia Hádzanárske nádeje. Hovorí, že občianske združenie bolo premenované na HŠK Legend Šaľa a je riadne zaregistrované. Občianske združenie žiada v prvom rade o to, aby bolo možné iba počas víkendu nájsť 2 hodiny na to, aby sa odohraly v hale zápasy. Hovorí, že by to malo prínos pre mesto, pretože by bolo lepšie hrať zápasy vnútri a nie niekde vonku.

 

14:43

Poslanec Krištof hovorí, že rozumie aj jednej aj druhej strane. Zároveň ale hovorí, že je členom klubu ženskej hádzanej a je neprijateľné, aby boli ukrátený o ďalšie hodiny. V prípade, že sa určí čas, ktorý by všetkým vyhovoval, tak by to bolo v poriadku. Hovorí, že nie je ochotný zapojiť sa do sporu, ktorý medzi subjektami je.

14:40

Do diskusie sa prihlásil poslanec R. Andráši, ktorý hovorí, že bude hlasovať proti, pretože je klub registrovaný v Močenku a veľmi dobre vie, že je veľký problém s priestorom v hale.

Poslanec Grell sa pýta, prečo je tento klub registrovaný na obec Močenok. Zároveň hovorí, že hala spĺňa kritériá na medzinárodné zápasy a bol by veľmi rád, keby sa nájde nejaký kompromis. Je to pre deti, ktoré chcú v našom meste športovať.

Primátor Šale Jozef Belický hovorí, že hala je prenajatá dvom subjektom, a to klubu mužskej hádzanej a klubu ženskej hádzanej. Primátor hovorí, že na prenájom tohto priestoru nie je potrebné mestské zastupiteľstvo, ale v tomto prípade ide o problém, že táto hala je plne obsadená. Keďže sa ale musia zmeniť podmienky prenajímania haly, musí sa k tomu vyjadriť aj mestské zastupiteľstvo.

Poslanec Szalay hovorí, že je súčasťou klubu mužskej hádzanej už niekoľko rokov. Hovorí, že klub potrebuje svoj priestor pre deti, ktoré tam pravidelne trénujú.

14:32

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková predkladá Žiadosť o prenájom mestskej športovej haly pre občianske združenie Hádzanárske nádeje Šaľa. Komisia mládeže a športu neodporúča k tomuto materiálu prijať uznesenie.

 

14:31

Vedúci MsKS František Botka predkladá Koncepciu rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024. Obsahom tohto materiálu sú silné a slabé stránky a stanovené ciele v napĺňaní ďalšieho rozvoja a podpory kultúrneho diania v meste. Zároveň sa odporúča vytvoriť pracovné miesto etnografa.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Rehák. Poslanec Rehák podal poslanecký návrh, aby sa vytvorila pracovná pozícia etnografa na dobu určitú len v prípade, že budú na túto pracovnú pozíciu k dispozícii mimorozpočtové zdroje.

Poslanec Hlavatý hovorí, že za komisiu bol tento materiál podrobne prebratý a nebolo k nemu viac, čo dodať.

Toto uznesenie bolo schválené.