Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.09.2020 - 12:59  

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:24

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko ,,Domáci trh“ na Hlavnej ulici. Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhoviska ,,Domáci trh“ bola mestu Šaľa doručená 19. augusta 2020.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:23

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá Správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. augustu 2020. Správu obsahuje informáciu o tom, že za obdobie od 21. apríla 2020 až 31. augusta 2020 boli zadané nasledovné zákazky: 1. Podlimitné zákazky – rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Šali; 2. Zákazky s nízkou hodnotou – orezávanie a výruby stromov na verejných priestranstvách mesta, nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra, oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly, dodávka troch kusov multifunkčných zariadení, povinná výstroj pre príslušníkov MsP, prístup k internetu.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:21

Prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Ide o uznesenia, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich mestských zastupiteľstiev.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:20

Pokračuje sa ďalej v programe zasadnutia. Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová predkladá Správu z kontroly vykonanej ÚHK.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:19

Začína časť interpelácie poslancov. Písomné interpelácie podali poslanci: Jaroš, Jarošová, Molnár, Lacková, Rehák. Do interpelácii na mestskom zastupiteľstve sa nikto neprihlásil.

 

14:16

Začína 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 15 poslancov z 21. Do programu bol doplnený bod B3 - Žiadosť o prenájom mestskej športovej haly občianskemu združeniu Hádzanárske nádeje Šaľa a bo F5 - Založenie združenie obcí - cyklotrasa Dolné Považie.