Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 03.12.2020 - 13:17  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
18:19
Nasleduje bod udeľovanie ocenení mesta Šaľa. Po tomto bode končí 9. a posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Poslanci sa stretnú najbližšie v novom roku 4. februára 2021.
 
 
18:16
Vedúca OOaS Ľuba Boháčová predkladá Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 nasledovne:
4. februára 2021
25. marca 2021
13. mája 2021
24. júna 2021
 
Tento materiál bol prijatý.
18:14

Vedúci OSaKČ František Čibrik predkladá Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia.“

Tento materiál bol prijatý.

18:11
D8 - prevod pozemku na Jazernej ulici v Šali - neschválené
D9 - prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválené
D10 - zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa za pozemky  mimo zastavaného a v zastavanom území mesta vo vlastníctve mesta Šaľa - schválené
D11 - žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej 
v Šali - schválené
D12 - žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta - schválené
 D13 - zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - schválené
18:06
D4 - žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ulici v Šali - neschválené
D5 - žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici v Šali - schválené
D6 - žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ulici v Šali - schválené
D7 - žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest - schválené
 
18:01
D1 - prevod pozemku na Ul. Hliník v Šali - schválené
D2 - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici - schválené
D3 - prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválené
17:57

Nasleduje časť majetkové záležitosti. Materiály k tejto časti nájdete tu: https://sala.sk/clanok/9-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-3-12-2020

17:57

Po prestávke pokračuje zasadnutie mestského zastupiteľstva. Konateľ MeT Šaľa spol. s.r.o. Peter Jaroš predkladá Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o. za rok 2019.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:08

Nasleduje prestávka.

17:07

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová a hlavná kontrolórka mesta Martina Bartošovičová predkladajú Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. Materiál obsahuje aj stanovisko hlavného kontrolóra. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof, ktorý má k rozpočtu určité pripomienky v rôznych oblastiach výdavkov. Poslanec Krištof dal poslanecký návrh na zmenu niektorých výdavkov, napríklad zníženie výdavkov na túlavé mačky, na propagáciu a marketing.

Poslanec Baran hovorí, že bude hlasovať za návrh rozpočtu, tak ako bol predstavený.

Toto uznesenie bolo schválené.

16:25

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá materiál Vývoj hospodárenia mesta k 30. septembru 2020. Materiál obsahuje informácie týkajúce sa vývoju rozpočtu, výdavkov podľa programov programového rozpočtu, vývoj záväzkov a stav investícií. 
 

Toto uznesenie bolo schválené.

16:23

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Koncepciu rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 - 2025.

Toto uznesenie bolo schválené.

16:22

Referentka OSaKČ Zuzana Hrubá predkladá Územný plán centrálnej mestskej zóny, Zmeny a doplnky č. 4, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4" a návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3.

Tieto uznesenia boli schválené.

16:11

Vedúca OEaP Alena Kiácová ďalej predkladá Návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa. Návrh VZN obsahuje tieto podmienky umiestňovania herní na území mesta Šaľa: Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovne mládeže a nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.

Do diskusie sa prihlásila Jarošová, ktorá sa pýta, či sa VZN týka aj kasína.

Primátor odpovedá, že herne a kasína majú úplne iné podmienky. Toto VZN herne nezakazuje, ale upravuje ich podmienky. VZN je pripravené tak, aby sa regulovali herne v meste, keďže sa niektoré nachádzajú v centre alebo blízko seba.

Toto uznesenie bolo schválené.

15:58

Viceprimátorka Danica Lehocká hovorí, že tiež nepreferuje zvyšovanie daní, ale zákon nám momentálne iné neponúka.

Toto uznesenie nebolo prijaté.

15:56

Poslanec Szalay hovorí, že je určitá vec, ktorá vyšla zákonom. Aj tento týždeň sa stalo, že pri kontajneroch bol odpad, ktorý tam nepatrí a mesto to upratalo.

Poslanec Gomboš hovorí, že komisia životného prostredia sa pravidelne zaoberá čistotou okolo kontajnerov. Súhlasí s tým, že mesto sa musí popasovať s novými povinnosťami. Bolo by vhodné, aby sa všetky nápady, ktoré tu odzneli zrealizovali a aby sa situácia s odpadmi vyriešila.

Primátor Šale Jozef Belický hovorí, že on tiež by si prial, aby bol poplatok v meste za odpad 10 eur. Ide o službu občanovi. Minulý rok sa zvýšil poplatok smetí, pretože štát prišiel s novými povinnosťami. Tento rok opäť je potrebné zvýšiť poplatok, lebo štát prišiel s ďalšími novými povinnosťami. S týmto bojuje každé jedno mesto a obec na Slovensku. Tento problém tu nie je každý rok, ale začal minulý rok. Máme nastavené kontrolné mechanizmy, ale množstvo odpadu sa neustále zvyšuje. Finančné prostriedky za odpad je možné použiť len na odpad. 

 

15:34

Poslanec P. Andráši trvá na tom, aby vývozná spoločnosť mala kamery, čidlá a váhy. S váhami súhlasí aj poslanec Molnár.

Poslankyňa Farkašová sa pripája k poslancom a zároveň upozorňuje na to, aby boli občania vzdelávaní v oblasti triedenia. 

Referentka Alena Kiácová upozorňuje na to, že v Šali sa poplatok za odpad dlhé roky nezvyšoval. Je to problém nielen nášho mesta, ale celej Slovenskej republiky. Poplatok za odpad sa nezvyšoval každý rok.

15:18

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa. V návrhu VZN sa navrhuje zvýšiť sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 0,0959 eur na 0,1093 za jedného poplatníka za jeden kalendárny deň a sadzba poplatku za množstvový zber v meste pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby z 0,01222 eur/liter na 0,0136 eur/liter komunálnych odpadov. Zvýšenie poplatku za komunálne odpady sa navrhu z dôvodu nových povinností, ktoré čakajú mestá a obce od januára 2021. Celú dôvodovú správu nájdete v materiály B1: https://sala.sk/clanok/9-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-3-12-2020

Nemalé finančné prostriedky bude mesto musieť vynaložiť na novú povinnosť, ktorou je zber kuchynského odpadu. Na odpadové hospodárstvo bude mesto ešte stále doplácať.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Grell sa pýta na váhy vo vozidle.

Referentka OSaKČ Edita Haládiková hovorí, že táto povinnosť vybaviť zberové autá váhami, bude povinná od roku 2023. Nie je zatiaľ zrejmé z vyhlášky ministerstva, že ako to presne bude.

15:12

Vedúca SŠÚ Mariana Takáčová predkladá Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa 2019/2020 a stave v školskom roku 2020/2021. 

Toto uznesenie bolo schválené.

15:06

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá Správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. novembru 2020. Výsledky verejných obstarávaní za uvedené obdobie predstavujú zákazky rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Šaľa, dodávka elektrickej energie, vypracovanie PD v rozsahu na stavebné konanie na stavbu ,,Revitalizácia lesoparku," dodanie fixných hlasových služieb pre potreby mesta.

Toto uznesenie bolo schválené.
15:05

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Toto uznesenie bolo schválené.

15:04
Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová ďalej predkladá Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2021. Návrh plánu obsahuje kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2020, kontrolu dodržiavania pokladničného poriadku v pokladni MsP v Šali, kontrolu čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Šaľa vo vybranej materskej škole, kontrolu dodržiavania VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ,  kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ v Šali, kontroly vykonávané na základe požiadania primátora mesta Šaľa, kontrola vybavovania sťažností za rok 2020, kontrola vybavovania petícií za rok 2020, vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2020, vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021, vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti za rok 2021.
 
Tento materiál bol prijatý.
 
 
 
15:02

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu a berie na vedomie správu. Podrobnejšie informácie k tomuto bodu a podrobnejšie vysvetlenia k tejto situácii nájdete v čoskoro zverejnenej  zápisnici.
 

15:00

Primátor hovorí, že celý problém vznikol zo dňa na deň, keď sa plaváreň zatvorila, kedy to bolo nutné z dôvodu odtrhnutia lana. Kontrola združenia mohla byť od mesta vykonaná len do výšky príspevku, ktorú mesto posielalo združeniu Aquasport.
 

14:48

1. Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová predkladá Správu z kontroly vykonanej ÚHK. Kontrola bola vykonaná v záujmovom združení Aquasport, ktorej je mesto Šaľa členom. Z vykonanej kontroly vyplynulo, že Aquasport nesplnilo povinnosť vyplatiť majiteľom finančné prostriedky za nevyčerpané vstupy do plavárne.

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová vysvetľuje celú situáciu. Mesto vydalo výzvu, aby sa majitelia permanentiek prihlásili do konca novembra a aby im boli vyplatené finančné prostriedky. Mesto nečakalo do posledného dňa a začalo už riešiť prvých žiadateľov. Na účet združenia Aquasport boli poslané finančné prostriedky od mesta Šaľa za prvú várku žiadateľov. Združenie malo povinnosť vyplatiť týmto majiteľom permanentiek finančné prostriedky. Mesto Šaľa zisťovalo, čo sa stalo a prišlo k záveru, že združenie Aquasport má zablokovaný účet z dôvodu exekúcie a preto ani prvá várka žiadateľov ešte nemá svoje finančné prostriedky. Mesto Šaľa komunikovalo s vedením Aquasportu a snaží sa vyriešiť túto situáciu. Taktiež ide aj o zamestnancov, ktorí majú nárok na finančné prostriedky. Mesto Šaľa nemôže v zmysle legislatívy posielať finančné prostriedky priamo majiteľom permanentiek, keďže si majitelia permanentky zakúpili permanentky u združenia Aquasport. Mesto momentálne bojuje o to, aby mohlo prevziať záväzok a vyplatiť majiteľov za nevyčerpané vstupy do plavárne. Zamestnanci budú vyplatení z garančného fondu.

Tým pádom prišiel poslanecký návrh od poslanca Molnára, aby sa zrušilo uznesenie, ktoré je momentálne už kvôli združeniu Aquasport nevykonateľné.

Tibor Baran hovorí, že už treba uvažovať aj o novom prevádzkovateľovi plavárne.

Primátor odpovedá, že toto sa určite riešiť bude, najprv však musíme uzavrieť Aquasport.

Poslanec Mészáros sa pýta, či mesto proti združeniu podnikne nejaké právne úkony.

Primátor odpovedá, že suma ktorú dlží Aquasport vychádza z toho, že predmet ich činnosti zo dňa na deň zanikol. Určite sa bude táto téma ešte riešiť a budú podniknuté také kroky, ktoré budú potrebné.