Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 13.05.2021 - 13:28  

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:00

Po prestávke nasleduje časť vystúpenie verejnosti. Z verejnosti nikto neprišiel. Týmto bodom končí 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Poslanci sa opäť stretnú na ďalšom zasadnutí 24. júna 2021.

15:14

Nasleduje prestávka do 16.55 hod.

15:11

Referentka OSaKČ Gabriela Braníková predkladá Zmluvu o dielo č. 156/2021 na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Zmluva obsahuje aj informáciu o výsledku verejného obstarávania.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Lacková, ktorá vyjadruje uznanie a pochvalu za spoluprácu s mestom.

Tento materiál bol schválený.

15:08

D5 – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D6 – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici z dôvodu osobitného zreteľa – schválené

D7 – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta – schválené

D8 – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na Hollého ulici – schválené

D9 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

14:56

D1 – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D2 – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

D3 – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválené

14:54

Nasleduje časť majetkové záležitosti. Materiály predkladá referentka OSMaZM Miloslava Bartíková a nájdete ich tu: https://sala.sk/clanok/2-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-13-5-2021.

14:53

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa. Plat hlavného kontrolóra obce sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a je každoročne upravovaný, pretože sa v zmysle paragrafu 18c zákona o obecnom zriadení vyrátava z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Hlavná kontrolórka sa písomne vyjadrila, že vzhľadom na situáciu s pandémiou sa vzdáva nároku na odmenu.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Tölgyesi, ktorý podáva poslanecký návrh na zmenu návrhu, kde berie na vedomie, že sa vzdáva svojej odmeny. 

Poslanec Krištof hovorí, že v tejto situáciu ide o pozitívny čin. 

Toto uznesenie bolo schválené.

14:48

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá Vývoj hospodárenia mesta k 31. marcu 2021. Za obdobie mesiacov január až marec 2021 dosiahlo mesto prebytok rozpočtu vo výške 261 697 eur.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:47

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022. Materiál obsahuje aj vyhodnotenie dotazníkových prieskumov spokojnosti.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:45

Vedúca SŠÚ Mariana Takáčová predkladá Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Toto uznesenie bolo schválené. 

14:43

Riaditeľka Domova dôchodcov v Šali Janka Hušvétyová predkladá Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia. Dôvodom navrhovanej úpravy VZN je rozšírenie druhu pripravovanej stravy o bezlepkovú diétu a stanovenie nákladov na nákup potravín na prípravu jedál pri tomto druhu diéty. Zároveň do domova dôchodcov nastúpila klientka, ktorá trpí Celiakiou, čiže potrebuje špeciálnu stravu. 

Toto uznesenie bolo prijaté. 

14:35

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová ďalej  predkladá Správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. aprílu 2021. V období od 4. januára do 20. apríla 2021 boli zadané nasledovné zákazky: rekonštrukcia miestnych komunikácií, údržba verejného osvetlenia, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strešnej konštrukcie plavárne, orezávanie a výruby stromov na verejných priestranstvách mesta, oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, nákup, servis, dodávky spotrebného materiálu, prenosné rozkladacie dopravné ihrisko pre cyklistov. Materiál obsahuje aj výsledky verejných obstarávaní za uvedené obdobie.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Farkašová, ktorá sa pýta na vypracovanie projektovej dokumentácie strešnej konštrukcie plavárne.

Prednostka odpovedá, že najprv bolo realizované technické riešenie, potom trhové konzultácie, kde záujemcovia navrhovali technické riešenie a približný rozpočet. Mesto potom vyhlásilo opätovne súťaž na dodanie projektovej dokumentácie.

Poslanec P. Andráši sa pýta na firmu, ktorá vypracováva projektovú dokumentáciu, či už firma nejakú podobnú projektovú dokumentáciu robila.

Prednostka odpovedá, že áno majú s tým skúsenosti, s tým, že sa prišlo s novým technickým riešením. 

Toto uznesenie bolo prijaté. 

14:31

Poslanec Szalay sa pýta na budovu na Kráľovskej ulici, ktorú je potrebné skontrolovať.

Končí časť interpelácie poslancov. Nasledujú Informačné materiály a správy. Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 

Toto uznesenie bolo prijaté. 

14:26

Z programu je stiahnutý materiál D4 a A1. Začína časť interpelácie poslancov. Písomné interpelácie podali poslanci: Meszáros, Molnár, R. Andráši, Lacková. 

Poslankyňa Farkašová sa pýta na Centrum voľného času, keďže je tam v súčasnosti očkovacie centrum, či bude prevádzka obnovená. Ďalej sa pýta na to, či bude mesto reagovať na výzvu modernizácie škôl a či sa do tejto výzvy mesto zapojí. Zároveň sa pýta aj na to, či mesto rokuje so školami o letných školách.

Primátor Šale odpovedá, že prioritou v tejto chvíli je očkovanie a preto mesto pomohlo a poskytlo svoje priestory na očkovanie v CVČ. Kedy ukončia svoju činnosť nie je známe, záleží od toho ako sa bude očkovanie vyvíjať. Momentálne je taká situácia, že sa informácie menia každý deň.

Vedúca Školského úradu v Šali Mariana Takáčová odpovedá, že mesto už komunikovalo so všetkými školami v Šali a je to na nich, či sa do výzvy zapoja. Čo sa týka letných škôl, taktiež sa môžu zapojiť do tohto všetky školy. Niektoré školy už avizovali, že budú prevádzkovať letné školy. 

Poslanec Gomboš sa pýta na výmenu plastových okien v krízovom centre. Začiatkom roka mali byť vymenené. Zároveň sa pýta aj na obchvat, či už sú k dispozícii nové informácie.

Vedúci OSaKČ František Čibrík odpovedá, že na plastové okná bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie, je to už v štádiu ukončenia. V najbližších dňoch bude podpísaná zmluva. 

14:12

Začína 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 18 poslancov z 21.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>