Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.06.2021 - 13:58  

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
20:14

Nasleduje doplnený bod Centrum cirkulárnej ekonomiky - stanovisko mestského zastupiteľstva. Materiál predkladá poslanec Peter Hlavatý. Materiál obsahuje vyjadrenie, že mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s Centrom cirkulárnej ekonomiky. 

Toto uznesenie nebolo schválené. Týmto bodom končí 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Poslanci sa opäť stretnú v septembri.

 

19:49

Vedúca OOaS Ľuba Boháčová predkladá Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2021, a to nasledovne:

23. septembra 2021,

28. októbra 2021,

2. decembra 2021,

9. decembra 2021 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

Toto uznesenie bolo schválené. 

19:48

Nasleduje doplnený bod v časti Právne záležitosti, a to Memomorandum o spolupráci o podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Materiál predkladá vedúci MsKS František Botka. 

Toto uznesenie bolo schválené. 

 

19:44

D10 – Nájom pozemkov pod líniovou stavbou ,,Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od SR, zastúpenej SSC - schválené

D11 – Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na Hlavnej ulici - schválené

D12 – Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Rímskej ulici - schválené

D13 – Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke - neschválené

D14 – MENERT - THERM s.r.o. - zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa - schválené

19:36

D6 -  prevod pozemku na Hollého ulici - neschválené

D7 – vynechaný z programu

D8 – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválené

D9 – prevod pozemku v záhradkárskej osade - schválené

 

19:33

Materiály k tomuto bodu predkladá referentka OSMaZM Miloslava Bartíková.

D1 - prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválené

D2 - žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici - schválené

D3 - žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici - schválené

D4 - žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici - schválené

D5 - žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválené

19:25

Nasleduje časť majetkové záležitosti. Materiály k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/3-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-24-6-2021

19:25

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021.

Toto uznesenie bolo schválené.

19:23

Referentka pre kultúru a šport Martina Čižmáriková ďalej predkladá Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť kultúry.

Toto uznesenie bolo schválené.

19:22

Referentka pre kultúru a šport Martina Čižmáriková predkladá Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť športu.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

19:20

Toto uznesenie bolo schválené. 

19:15

Do diskusie sa prihlásili poslanci P. Andráši, Krištof, Baran a Farkašová. Poslanec Krištof sa v diskusii vyjadroval vyše 50 minút, keďže mu boli nejasné niektoré položky v rozpočte. 

 

18:27

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021. 

 

17:55

Nasleduje časť Hospodárenie mesta. Vedúca OEaP Alena Kiácová a hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová predkladajú Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020. 

Toto uznesenie bolo prijaté.

17:46

Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši, Gomboš, Krištof a R. Adráši. Celá diskusia aj hlasovanie bude k dispozícii na zvukovom zázname. Z diskusie vyplynuli dva návrhy, z ktorých ani jeden neprešiel. 

17:17

Po prestávke sa pokračuje v zasadnutí meststkého zastupiteľstva. Nasleduje časť vystúpenie verejnosti. 

Z verejnosti vystupuje Šaľanka p. Pospišová z HŠK Legends Šaľa, ktorá žiada o pomoc pri stanovení podmienok prenájmu Mestskej športovej haly. Celý jej prejav si budete môcť vypočuť na zvukovom zázname. 

O vystúpenie z verejnosti ďalej požiadal pán Petro z HKM Šaľa. Celý jeho prejav si budete môcť taktiež vypočuť na zvukovom zázname.

16:21

Nasleduje doplnený bod programu. Poslanec P. Andráši predkladá návrh, ktoré sa týkajú nájmu vo výške 5%, záhradiek a pozemkov v extraviláne. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zmenu príloh k zásadám hospodárenia.

Poslankyňa Lehocká a poslanec Baran hovoria, že by boli radi keby mali tento materiál aj písomne a ešte o ňom rokovali. Poslanec Tölgyesi má tiež takýto názor. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prílohy k zásadám hospodárenia.

Nasleduje prestávka do 16:55 hod.

16:09

Referentka OSaKČ Zuzana Hrubá predkladá Návrh na schválenie dokumentu – územnoplánovací podklad Územný generel dopravy v meste Šaľa.ÚGD v súlade s ustanoveniami § 5 stavebného zákona bude slúžiť ako podklad pre po­drobné riešenie otázok územného rozvoja dopravy, pre potreby aktualizácie ÚPN mesta Šaľa, resp. nového ÚPN mesta, ako aj ďalších stupňov územnoplánovacích dokumentácií – územných plánov zón a urbanistických štúdií podľa potrieb rozvoja mesta, alebo na určenie krátkodobých, stredne a dlhodobých cieľov. 

Prítomný je aj Tibor Schlosser z Katedry dopravných stavieb Slovenskej technickej univerzity, ktorý vypracoval Územný generel spolu s ďalšími odborníkmi z STU. 

Toto uznesenie bolo schválené. 

 

15:58

Z diskusie vyplynul tento poslanecký návrh: 

Poslanec Rehák dáva poslanecký návrh, aby spoločnosť Met Šaľa vypracovala podnikateľský zámer.

Toto uznesenie bolo schválené.

15:40

Primáto Šale hovorí, že v meste už technické služby boli a stratu mali 20 miliónov eur. Primátor si myslí, že by sa 6 pracovníkov zišlo, aby zabezpečili, čo je v meste nutné. Mesto ešte materiál spracuje. Cieľom dnešného zastupiteľstva je, aby sa do rozpočtu pre rok 2022 zapracovala nejaká suma, s ktorou by sa počítalo, či už pri prvej alebo druhej alternatíve. Stále je to zatiaľ iba informatívny materiál. 

Nasleduje prestávka.

 

15:27

Poslanec Baran túto myšlienku akceptuje, avšak nie je moc nadšený z toho, aby túto činnosť vykonávala Met.

Poslanec Gomboš hovorí, že mesto by technické služby potrebovalo. Aktivačných pracovníkov je menej. Poslanec zároveň podporuje, to aby bol vypracovaný nejaký podnikateľský zámer a aby tieto služby viedol niekto, kto bude dobre viesť takúto činnosť. 

Poslanec Kováč hovorí, že v meste sú referáty, ktoré všetky tieto činnosti zabezpečujú, ale mesto nemá na to dosť finančných prostriedkov. Navrhuje, aby sa v rozpočte zvýšili finančné prostriedky na takéto záležitosti. 

 

15:19

Ide zatiaľ len o informatívny materiál.

Do diskusie sa prihlásil:

Poslanec Rehák si myslí, že by tieto práce zvládli verejno prospešní pracovníci. 

Prednostka odpovedá, že momentálne je týchto občanov málo, ten počet je nedostatočný na to, aby sa zabezpečili tieto práce. 

Poslanec Rehák sa pýta na to, ako to bude s natieraním plotov v školách, kto to bude riadiť.

Prednostka MsÚ odpovedá, že tento materiál je len informatívny. Predstavené boli zatiaľ dve alternívy.

Poslanec P. Andráši hovorí, že bude proti tomu, aby to robila spoločnosť Met. 

Poslanec Hlavatý hovorí, že sa páči nápad, keby tieto činnosti robila spoločnosť Met. 

Poslanec R. Andráši je taktiež nadšený z tohto návrhu. Treba určite tento návrh vypracovať podrobnejšie. 

Poslanec Szalay navrhuje, aby sa prepracoval tento návrh do konkrétnejšej podoby. 

Poslanec P. Andráši, že spoločnosť Met by mala vykonávať len svoju činnosť, akú má. 

 

 

14:59

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá Informáciu o možnosti vytvorenia pracovnej skupiny na menšie komunálne činnosti. Materiál je spracovaný na základe iniciatívy skupiny poslancov, ktorí v rámci interpelácii na rokovaniach mestského zastupiteľstva poukazovali na to, že niektoré komunálne činnosti sa nevykonávajú dostatočne pružne, resp. nie sú dodávateľsky zazmluvnené.

Na základe tejto skutočnosti boli zvolené rôzne formy vyriešenia tohto stavu: vyčlenenie finančných zdrojov pre uzatvorenie časovo obmedzených pracovných zmlúv v rozpočte mesta. Tento spôsob sa neosvedčil pre administratívnu náročnosť (prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov do poisťovní v zmysle zákona).

Ďalej mesto využíva projekty podporované štátom prostredníctvom ÚPSVaR – ide o práce a znevýhodnené skupiny obyvateľstva v rámci dávky v hmotnej núdzi (10 ľudia) a menších obecných služieb (4 ľudia). Tento nástroj podpory štátu doteraz využívame, problémom je klesajúci počet takýchto osôb a tým i klesajúci rozsah ich vykonanej práce.

Po pracovných stretnutiach u primátora mesta s poslancami MsZ (P. Jaroš, D. Jarošová, R. Andráši, G. Lacková) a v súvislosti s prípravou rozpočtu pre rok 2022 došlo k dohode o príprave dvoch alternatív riešenia a vyšpecifikovania druhov práce.

Poslanec R. Andráši zosumarizoval druhy pracovných činností, ktorú by mali navrhovaní pracovníci vykonávať ( rozsah pracovných činností tvorí prílohu č.1 tohto materiálu).

Prvá alternatíva:

prijať do pracovného pomeru mesta Šaľa päť manuálnych zamestnancov, ktorí by boli organizačne začlenení pod oddelenie stratégie a komunálnych činností. Náklady na mzdy pre päť manuálnych zamestnancov by predstavovali výšku cca 65 tis. Eur za rok a náklady na pracovné a ochranné pomôcky min. 5 tis. Eur za rok. Zároveň by bolo potrebné do rozpočtu zahrnúť aj výdavky na materiál, ktorý bude potrebný pri zabezpečovaní drobných komunálnych činností. V súvislosti s predpokladaným vývojom príjmovej časti rozpočtu vzhľadom na dôsledky pandemickej situácie je ďalší výdavok z rozpočtu mesta vážnym problémom. Mesto má zmluvne zabezpečené činnosti v komunálnej oblasti nasledovne:

 

Zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň:

Zmluva o dielo č. 156/2021 zo dňa 15.3.2021 na 48 mesiacov.

 

Zabezpečenie čistenie mesta – uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb č.79/2021 zo dňa 29.1.2021 na čistenie autobusových zastávok, artézskych studní, vpustí, žľabov, krajníc miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a vývoz malých smetných nádob. Zmluva je uzatvorená na 12 mesiacov od 1.2.2021.

 

Druhá alternatíva:

Rozšíriť predmet podnikania zabezpečovanými spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. o tieto činnosti s tým, že mesto Šaľa by formou mandátnej zmluvy prispievalo z rozpočtu mesta na tieto činnosti aj v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti.

Na základe predloženého rozsahu pracovných činností a výberu činností, ktoré k dnešnému dňu nie sú  zabezpečované mestom a ani zazmluvnené žiadnou externou spoločnosťou, by v rámci využitia vlastného personálu a vytvorením potrebného počtu pracovných miest spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. dokázala zabezpečiť požadované činnosti. 

Na pokrytie nákladov, potrebných na kvalitné zabezpečenie služieb, je nutné vyčleniť z rozpočtu sumu 30 tisíc Eur ročne.  Uvedené činnosti budú zabezpečované na základe mandátnej zmluvy.

14:56

Primátor Šale Jozef Belický predkladá Informáciu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali. 

Tento materiál bol prijatý. 

14:46

Vedúci MsKS František Botka predkladá Správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2020. MsKS v rámci všetkých svojich stredísk z dôvodu pandémie v roku 2020 zrealizovalo len 120 podujatí.

Tento materiál bol prijatý.