Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 23.09.2021 - 13:59  

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:23

Končí sa 4. zasadnutie mestských poslancov. 

17:21

Vystupuje pani Júlia Ančinová. V Šali žije 40 rokov na Ulici Bilická. Na Ulici Káľovská sa mala robiť svetelná signalizácia, nakoniec sa nerealizovala. Obyvatelia tejto štvrte nie sú s tým spokojní, pretože deti  chodia do školy na ZŠ Murgašovú cez freventovanú cestu. Žiadajú, aby prehodnotili realizáciu cestnej signalizácie. Pod túto požiadavku sa podpísalo približne 200 obyvateľov tejto lokality. Je dobré, že je ten priechod pre chodcov osvetlený, ale je to nedostačujúce. 

Ďalšia križovatka je na Štúrovú smerom von z mesta - je tam síce len jeden jazdný pruh, ale deti musia vkročiť na cestu, aby vôbec videli, či nejde auto. 

Reaguje viceprimátor R. Tölgyesi. Hovorí, že nám záleží na obyvateľoch a ich bezpečnosti. O slovo sa hlási aj poslanec Krištof, stotožňuje sa s názorom obyvateľky. Dodáva, že cez uličky v tejto lokalite vedia autami obísť semafory a hustejšiu dopravu, preto chodia cez Švermovú a podobne. Mrzí ho, že sa obyvatelia lokality neobrátili na neho, keďže je poslanec z tejto lokality. Bude sa snažiť o presadenie tohto návrhu.

Poslanec Gomboš hovorí, že on už o potrebe semaforu hovoril na zastupiteľstve. Oceňuje, že prišla na zastupiteľstvo.

Poslankyňa Farkašová by len zopakovala slová predrečníkov, tiež býva na Kráľovskej ulici. Situáciu riešia aj na výboroch.

R. Andráši v podstate zopakoval slová predrečníkov. 

Peter Adráši hovorí, že by tam zatiaľ mohli dať dobrovoľníka, ktorý bude deti sprevádzať cez cestu. Takýto dobrovoľník je aj na Ulici Dolnej.

16:59

Z verejnosti prišlo niekoľko ľudí, o chvíľu budú mať priestor povedať, prečo prišli. Vystúpenie verejnosti je od 17.00 hod.

16:28

Rokovanie poslancov sa končí, o 17-tej ešte má možnosť vystúpiť verejnosť. 

16:09

Peter Andráši hovorí svoj názor, že podzemné parkoviská a garáže sú akýmsi trendom dnešnej doby a treba sa týmto smerom uberať. Je za podzemné pakovisko alebo za parkoviska ako keby pod budovou, len tým prichádzajú o prízemné priestory investori. 

R. Andráši hovorí, že Panorama vo Veči vybudovala podzemné garáže a je to dobré. Aj na komisii dopravy hovoril, aby sa upravilo VZN mesta tak, aby investor riešil parkovisko na svojom pozemku. Peter Andráši ho upravuje, že investorovi nemôžeme prikázať, čo má vybudovať na svojom pozemku. Môžeme spraviť len toľko, že mu neprenájmeme pozemok na parkovisko. 

K téme vystupuje prednostka J. Nitrayová. Dáva do pozornosti územný plán poslancom - pri každej novej výstavbe aj pri rekonštrukcii musí byť dodržané, že výstavba parkoviska má byť na vlastnom parkovisku. Ak to umožnia okolnosti. Toto je základný strategický materiál mesta, ktorý sa premieta do VZN mesta. Čiže to, čo poslanci chcú, už je obsiahnuté v základnom strategickom materiály mesta. Ide o to, že investor chce prenajať mestský pozemok na vybudovanie parkoviska. 

Poslanec Baran navrhuje stiahnuť materiál z rokovania a prediskutovať ešte všetky okolnosti. Poslanci stiahntie materiálu schválili jednohlasne, pokračuje rokovanie ďalším materiálom. 

15:55

Je predsedom vlastníkov bytov a zastupuje cca tridsiadku bytov. Chcú sa vyjadriť k zámeru postaviť parkovisko medzi novou polyfunkčnou budovou, ktorá má vyrásť namiesto starého objektu známym ako Kazačok. Parkovisko má vyrásť medzi polyfunkčnou budovou a ich činžiakom. Sú proti výstavbe tohto parkoviska, keďže spálne majú orientované na stranu, kde má byť parkovisko. Neďaleko je aj kotoľňa. Sú za vybudovanie podzemných parkovísk. V diskusii pokračujú poslanci.  

15:50

Pokračuje materiál s názvom Sala Invest, spo.s.r.o., Práznovce - žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali. 

K tomuto materiálu sa hlásil o slovo aj obyvateľ Kukučínovej ulice pán Baláž. 

15:43

Zasadnutie pokračuje, Miloš Kopiary predkladá niekoľko materiálov "majetkové záležitosti". Celkovo je 12 materiálov, poslanci schvaľujú tretí v poradí.

15:17

Viceprimátor vyhlásil 15-minútovú prestávku. Pokračujeme po prestávke. 

15:16

Poslanci teda hlasujú o pridelení pôvodnej sumy na to určenej, čiže 3000 eur Za hlasovalo 16 poslancov, proti boli piati. Návrh je schválený v pôvodnom znení, vo výške 3000 eur. 

15:15

Mesto vyčlenilo na túto činnosť 3000 eur a požiadať mohlo akékoľvek OZ, ktoré spĺňa podmienky. Prihlásilo sa len jedno OZ.

Poslanec Gomboš podáva poslanecký návrh na zníženie sumy, ktorú poslanci schválili pri schvaľovaní rozpočtu - namiesto 3000 eur aby bola dotácia vo výške 2000 eur. Za 2000 eur je 6 poslancov, s týmto pozmeňujúcim návrhom nesúhlasí 11 poslancov a zdržali sa dvaja. 

15:13

Ďalší materiál predkladá Petronela Vižďáková z referátu životného prostredia, predkladá žiadosť o dotáciu v súvislosti so zabezpečovaním ochrany zbierat, ide o dotáciu pre OZ o psíčkovi a mačičke. Zabezpečujú odchyt a kastráciu mačiek. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Gomboš - pýta sa, prečo sa suma navýšila z 2000 eur na 3000 eur. Navrhuje ponechať suma 2000 eur. 

Odpovedá Petronela Vižďáková - minulý rok sme vypísali 2000 eur, ale táto suma nepostačovala, preto sme v tomto roku určili 3000 eur. Toto OZ všetko vydokladuje do posledného centu, keď minú menej, dostanú menej. 

Prednostka Nitrayová dopĺňa, že pred rokom žiadalo OZ 2000 eur, ale na základe požiadaviek, potrieb sa schválil rozpočet na túto položku ešte pri schvaľovaní rozpočtu v minulom roku. 

Petronela Vižďáková ďalej hovorí, že je problém s útulkom, nikde nechcú zobrať mačky. Nie je ich kde umiestňovať. 

Poslanec P. Hlavtý hovorí, že určite je za ponechanie dotácie vo výške 3000 eur, aby sme podporili aspoň kastráciu tých mačiek. 

Poslanec Krištof potvrdzuje slová predostky, že poslanci schválili v rozpočte 3000 eur a "takto to je". 

Poslankyňa Jarošová hovorí, že chcela tiež potvrdiť slová prednostky a určite podporí sumu 3000 eur. 

15:00

Teraz predkladá prednostka MsÚ Jana Nitrayová Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022. V tejto časti materiálu sa venujeme plánovaným investíciám. Nosným príjmom je príjem z podieľových daní. Tie sa ale upresňujú až v decembri, pretože taká je finančná politika nášho štátu. 

Navrhuje pokračovať s rozpracovanými investičnými akciami a plnením záväzkov z predchádzajúcich období. Čakáme aj na výzvy, do ktorých sa bude môcť mesto zapojiť, tam však vždy treba spolufinancovanie - s takýmito výdavkami aj ráta tento materiál. 

Do diskusie sa prihlásili dvaja poslanci - Krištof a Baran. 

Krištof: na ekonomickej komisii sa s materiálom podrobne zaoberali. Chcel by vedieť v časti investície - školstvo - pýta sa na projekt ohľadne rekonštrukcie ZŠ Bernolákovej. Akceptuje, že je to posledná škola, ktorá nie je zateplená. Ale prekvapila ho výška spolufinancovania vo výške 38%. Pri iných projektoch je to len 5%. 

K téme sa vyjadruje Eliška Vargová z MsÚ. Maximálne sa dalo žiadať 400-tisíc, ale celkový rozpočet na projekt je vyšší. Niektoré výdavky sú neoprávnené, ale je ich nutné urobiť, ale z envirofondu nedostaneme na to financie. Momentálne je projekt v zásobníku, ministerstvo o nich ešte nerozhodol pre nedostatok financií. 

18 poslancov hlasovalo za, 2 materiál neschválili. 

14:50

Pokračujeme Monitorovacou správou hospodárenia mesta Šaľa za 1. polrok 2021. Rozsiahly materiál nájdete v prílohe, poslanci ho schválili jednohlasne. 

14:46

Vedúca Spoločného školského úradu v Šali pokračuje ďalším materiálom - návrhom VZN na určenie školských obvodov pre základné školy v meste. Pre obce napríklad Dlhá nad Váhom budú mať spádovú oblasť vo Veči na ZŠ Hollého a pre deti s vyučovacím jazykom maďarským je určená spádová škola P. Pázmánya s VJM v Šali. 

Otázku k matriálu má poslankyňa Farkašová: kedy sa naposledy menili spádové oblasti. Odpovedá vedúca školského úradu, že v roku 2020, kedy sa do tých spádov pridávali nové ulice ako Dostihová a podobne. Ďalej sa pýta, že pri najbližšej zmene by sme mohli prihliadať aj na dostupnosť jednotlivých ulíc k školám. 

Poslanec Grell sa pýta, že podľa pri nadaných deťoch deti sú zaradené do triedy pre nadané deti na ZŠ J. C. Hronského. Pýta sa, kto posudzuje, že je to dieťa inteligentné a patrí do takej triedy. Odpovedá vedúca školstva, že to určuje psychológ, odborník z CPPaP. 

Poslanci materiál schválili. 

14:40

Nasleduje materiál, ktorý predkladá vedúca Spoločného školského úradu v Šali - o určení výšk príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v meste. Tieto zmeny vyplývajú aj zo zmien zákonov a aj zo zvýšenia cien potravín a podobne. 

Predkladateľka približuje materiál poslancov, ktorí k materiálu nemali pripomienky a schválili ho jednohlasne. 

14:37

Ďalší materiál predkladá prednostka J. Nitrayová - Správu o plnení uznesení MsZ, tento materiál je predkladaný pravidelne. Nikto nemal k nemu pripomienky. Všetky materiály na rokovanie nájdete tu: https://sala.sk/clanok/4-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-23-9-2021

 

14:36

K predkladanému materiálu nemal nikto z poslancov pripomienky a materiál jednohlasne schválili. 

14:35

Interpelácie končia, pokračuje hlavná kontrolórka, ktorá predkladá správu o kontrolách vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra. 

14:34

Poslanec Krištof tiež hovorí o tabuli na cintoríne, že by mohla byť aj z druhej strany.

Ďalej hovorí, že cesta na SNP je krásne spravená a pri vyznačovaní vodoroných značení nezabudnime na križovatke Billická a SNP na vyznačenie priechodu pre chodcov.

Ďalej sa pýta, či by bolo možné dať zákazovú značku z Hlbokej ulice,  lebo je ten výhľad nebezpečný na cestu prichádzajúcu z Galanty. 

14:31

S interpeláciami pokračuje poslanec Szalay - pýta sa na stromy popri moste, pri nájazde na most. Či patria mestu, lebo tam neraz vidí mládež, ako lezú po tých stromoch a je to nebezpečné. 

14:30

Poslankyňa M. Farkašová sa pýta a priestory CVČ - boli určené na očkovanie, aký je ďalší plán s priestormi. Radi by využívali obyvatelia tieto priestory. 

Ďalej podotýka, že na webovej stránke mesta by sme mohli mať prehľad dostupných služieb, aby boli viac na očiach. Napríklad málokto vie, že máme mestské jasle. 

14:27

S interpeláciami pokračuje P. Andráši, pýta sa na ruch na Komenského ulici, má pocit, že je tam väčší ruch ako inoked. Ďalej sa pýta, či je stavebný dozor na rekonštrukciu ciest. Pýta sa aj na odpad - či tá firma, ktorá zváža odpad má čidlá na hmotnosť a prečo nevozíme odpad do spaľovne napríklad do Trnavy. Hovorí, že on nemá proti spaľovni nič, len sa mu pýta otázka, že či by sme nemohli nosiť odpad teraz do spaľovne niekde. Jeho ďalšia otázka súvisí s osvetlením - pýta sa, či nie sú niektoré svetlá slabšie na moste.

14:24
INTERPELÁCIE POSLANCOV

Písomnú interpeláciu dali poslanec Jaroš, poslankyňa Jarošová, M. Rehák, G. Lacková a ďalší. Ústne interpelácie:

Začína pán Gomboš - hovorí o oznámeniach na tabuli na mestskom cintoríne, pýta sa na tabuľu s parte, či sa nemôže zriadiť tabuľa oznamov aj partie aj z druhej strany cintorína. 

Pokračuje T. Mészáros, pýta sa za občana Kiliča. Že sú tu miestne komunikácie zarastené, aj chodníky aj cesty žiadajú pokosiť. Ďalej majú problém s odvodom dažďovej vody, ktorá im zateká do záhrady. Tretia pripomienka je, že by bolo potrebné zabezpečiť zátarasu na konci ulice, pretože cez pole chodia tadiaľ motorky a znamená to pre nich a pre deti nebezpečenstvo. Poľnohospodári by mohli dostať kľúč od tej rampy/závory, cieľom je zabrániť rýchlym motorkárom tadiaľ prechádzať.

 

14:20

Nastal malý technický problém, ktorý naši technici už riešia v rámci pár minútovej technickej prestávky.