Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 15.11.2021 - 17:03  

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva
17:41

Poslanci hlasujú ešte o návrhu Š. Bartošoviča - za hlasovalo 16, zdržal sa 1 a ninkto nehlasoval proti. Ešte hlasujú poslanci o materiály ako celku s doplnenými poslaneckými návrhmi: za hlasovalo 17 poslancov z prítomných 17 poslancov. 

Zasadnutie sa končí.

17:38

O návrhu poslanca P. Andrášiho hlasovali poslanci - aby sa ešte raz presne vymedzilo v návrhu, že kto je vystavovateľ a prijímateľ hlasovali takto: za 11, proti 2 a zdržali sa 3. Návrh bol doplnený. 

17:35

Do diskusie sa k danej téme prihlásil Peter Andráši. Jeho návrh je, aby bol v schvaľovanom materiály striktne vymedzený vystavovateľ a prijímateľ blanco zmenky.

Poslanec T. Baran hovorí, že s poslancom P. Andrášim už hovorili na túto tému a nezhodli sa. Hovorí, že ručenie je štandardný postup, či je to ručenie, zmenka či blanco zmenka. Rozprávali sa o tom, čo by sa stalo, ak  by sa niečo veľmi "pokazilo". Dotklo by sa to majetku MeT-ky. Agentúra si to jednoducho vyžaduje a ak chceme tých 1,6 milióna eur získať, musíme sa ich podmienkam jednoducho prispôsobiť. Nepovažuje toto za nič mimoriadne a preto za návrh určite zahlasuje. 

Primátor ešte dodáva, že táto agentúra patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Tento vzťah je medzi MeT Šaľa a SEIA, nie medzi mestom. 

Poslanec P. Andráši hovorí, že nepochybuje o tom, že bude všetko v poriadku, len nech je presne vymedzené, kto je prijímateľom a kto vystavovateľom. 

Poslanec Š. Bartošovič hovorí, že je dôležité pre obyvateľov, že sa deje táto akcia a podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 1,6 milióna eur na tento účel a mali by sme spraviť všetko pre to, aby sme vyhoveli požiadavkám a aby sme stihli časovo realizáciu. Hovorí, že on sa s týmto nástrojom už stretol, je to formálny akt. Ak to niekto spochybňuje, tak je to ako keby vyjadrenie nedôvery a spochybnenie vedomostí zástupcov MeT a primátora mesta. On jednoznačne podporí tento návrh. 

P. Andráši reaguje, že netvrdí, aby sa to neschválilo. Chce len striktne vymedziť, kto je vystavovateľ a prijímateľ. 

Š. Bartošovič hovorí, že to, čo chce poslanec P. Andráši, je uvedené v návrhovom materiály. 

17:23

V zmysle podmienok pokytnutia financií je potrebné, aby MeT zabezpečila pohľadávku z poskytnutého nenávratného finančného príspevku zriadením záložného práva k nehnuteľnému majetku. Ak MeT takýmto majetkom nedisponuje, žiadajú zabezpečiť pohľadávku formou blanco zmenky. 

17:20

MeT žiadala od Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,6 milióna eur na rekonštrukciau teplovodných rozvodov. 

17:17

Vedenie zasadnutia odovzdal primátor viceprimátorovi R. Tölgyesi, kedže primátor je predkladateľom materiálu. 

17:14

Prítomných je 17 poslancov, poslanci sú uznášaniaschopní. 

17:04

Dnes poslanci mimoriadne zasadajú k jednému bodu, nájdete ho v celom znení tu: 

https://sala.sk/clanok/6-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-15-11-2021

 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>