Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 03.02.2022 - 14:01  

1. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2022

1. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2022
17:00

Z verejnosti sa nikto neprihlásil, končí sa prvé tohtoročné zasadnutie poslancov. 

16:23

Poslanci vyčerpali všetky body rokovania, o 17-tej hodine však majú 

priestor obyvatelia, preto sa poslanci vrátia do rokovacej sály o 17-tej. 

16:06

Ďalší materiál D15 o výsledku obchodnej verejnej súťaže, materiál bez diskusie schválili. Pokračujú poslanci ďalším bodom, F1, poslanci materiál schválili.  

16:03

Pokračujú poslanci materiálom D13 a D14, oba materiály schválili. 

15:59

Ďalší materiál je žiadosť City cafe, s.r.o. - žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ulici. K žiadosti vystupuje aj majiteľ City cafe, Branko Pistovič. Hovorí, že za rok 2020 bolo odpustené nájomné a platili symbolické jedno euro. Rok 2021 však bol ešte horší, štyri mesiace boli jeho dve prevádzky zatvorené z dôvodu lockdownu a rôznych protipandemických opatrení. Prosí poslancov o odpustenie nájomného. Hovorí, že vie, že prišiel so svojou žiadosťou už neskoro, ale prosí poslancov o zamyslenie sa nad problémom. 

K téme hovorí poslanec M. Krištof, že s pomocou našim podnikateľom nemá problém. Za rok 2020 sme odpúšťali prevádzkam. Z celého tohto mu prekáža jedna vec - že si dal neskoro túto žiadosť. Nemal by problém takouto formou pomôcť, ale hovorí, že nepožiadal o odpustenie včas. K téme hovorí aj viceprimátorka Lehocká. Každý z nás prežil istou formou covid - či už chorobu alebo dopady pandémie. Veľa prevádzok zaniklo po Slovensku a je vďačná za to, že viaceré prevádzky sa stále držia, medzi nimi aj tie šalianske. Verí, že si viacerí dáme ešte kávu na našej pešej zóne, keď konečne opäť pocítime slobodu. K téme hovorí aj primátor Jozef Belický. Hovorí, že onedlho by mali ustúpiť opatrenia v prospech normálneho života. Toto ťažké obdobie treba prežiť. Bol za to, aby nájomné bolo odpustené aj za tento rok, ale rozhodli poslanci inak. Bolo by mu ľúto, ak by prevádzky na pešej zóne zanikli a myslí si, že ten príjem mesta z týchto prevádzok nie je tak vysoký, že by ohrozoval chod mesta. Na druhej strane sú povinnosti podnikateľa - každý podnikateľ si musí strážiť svoje povinnosti. Treba mať na zreteli aj to, že nie všetci podnikatelia sa  dočkali štátnej pomoci. 

Poslanci hlasujú o znížení nájmu zo 600 eur na 400 eur. Za hlasovali 14, proti 3. Uznesenie schválili, čiže nájomné znížili o 200 eur.  

15:48

Materiál D7 - uznesenie poslanci jednohlasne schválili. 

Poslanci pokračujú materiálom D9, poslanci ho schválili. Materiál D10 naopak, neschválili. D11 komisie neodporúčajú prijať toto uznesenie, poslanci ho ani neschválili. 

15:41

P. Andráši navrhuje, aby sa zlúčili body D4, D6, D7, D8 a tak o nich hlasovali spoločne. Komisia neodporúča prijať navrhované uznesenia, ako sú predložené. Do diskusie sa hlási R. Andráši, ktorý argumentuje, prečo komisia územného plánu neschválilo tieto materiály. 

Primátor hovorí, že ide o žiadosti pred garážami a navrhuje poslancom, aby hlasovali rovnako v každom prípade, lebo je reč o piatich susediacich garážach. Jednému schvália, druhému nie.

Matreiál D4 - za 7, proti 9, zdržal sa 1 - návrh nebol schválený

Materiál D6 - za 9, proti 8 - toto uznesenie bolo prijaté. 

Materiál D7 - za 8, proti 9 - uznesenie nebolo prijaté. 

Materiál D8 - za 4 proti 12 - uznesenie nebolo prijaté. 

15:32

Nasledujú materiály z časti D - majetkové záležitosti, ktoré predkladá Margita Pekárová, vedúca oddelenia.

Poslanci postupne schvaľujú materiály D1, D2, D3 - tieto tri materiály schválené boli, len v prípade materiálu D3/1/2022 hlasoval jeden poslanec proti. 

15:27

Prednostka úradu predkladá poslancom žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu "Revitalizáciu vnútrobloku Vlčanská-Budovateľská v meste Šaľa". 

Ide o revitalizáciu zelene v spomínanej časti mesta. Projekt je zameraný na obohatenie zelene, pribudlo by tu ihrisko, súčasťou rozsiahleho projektu je aj oživenie artézskej studne v tejto lokalite a jej aktívne využite. Mesto môže získať na tento projekt viac ako 830-tisíc eur. Projekt rieši revitalizáciu územia cca 21-tisíc m2.

Do diskusie k tejto téme sa hlási poslanec M. Krištof - chváli projekt a podporuje, že chce mesto získať financie z fondov a ušetriť tak mestské zdroje. Pýta sa, či je spolufinancovanie vo výške takmer 42-tisíc eur zahrnuté v rozpočte na tento rok. Odpovedá prednostka, že do rozpočtu je zahrnutých 100-tisíc na spolufinancovanie projektov. Ďalej ale hovorí, že je možné, že spolufinancovanie tohto projektu bude zrejme reálne až z budúcoročného rozpočtu. Ekonomická komisia odporúča mestského zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 

K téme hovorí aj R. Andráši. Hovorí, že je to veľmi pekný projekt, komisia územného plánovania súhlasí s predložením žiadosti o získanie financií na tento projekt. 

15:19

Ďalší materiál je návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022, materiál nájdete na stránke: https://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022

Materiál bol schválený bez diskusie. 

15:18

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 - 2022. Do diskusie sa prihlásil P. Andráši, pýta sa na prieskum v súvislosti s bezbariérovosťou objektov, pýta sa, kedy bude realizovaný. Predkladateľka odpovedá, že bude nový komunitný plán a bude aj prieskum súčasťou. 

15:15

Ďalší materiál predkladá vedúca Spoločného školského úradu v Šali Mariana Takáčová. Súvisí s novelou zákona, podľa ktorej sa mení financovanie súkromných materských a základných škôl na území mesta. Toto VZN schválili všetci prítomní poslanci. 

15:12

Ďalší materiál predkladá Róbert Andráši - informácia o činnosti Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy k problematike dopravy v meste. Hovorí o dopravnom generele, ktorý považuje za dobrý podklad k ďalšej práci v súvislosti s dopravnou poitikou v meste. Na komisii Tomáš Mészáros navrhol vypracovať podrobnú parkovaciu politiku v meste. Je potrebné vypracovať, kadiaľ budú viesť cyklotrasy v meste, aby sa tomu dala prispôsobiť realizácia projektov. Ako komisia navrhujú posilniť referát dopravy a technických činností. K téme sa nikto neprihlásil do diskusie, hlasovanie poslancov:za 9, proti 5, zdržali sa 3. Uznesenie bolo schválené. 

15:07

Prednostka Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Nasledovala krátka diskusia ohľadne cenovej mapy pozemkov bez návrhu na uznesenie a poslanci predloženú správu schválili jednohlasne.

15:02

Materiál schválili, pokračujú poslanci ďalším bodom, zaoberajú sa správou z kontrol Útvarom hlavného kontrolóra. Materiál schválili jednohlasne. Všetky materiály nájdete na stránke mesta v prílohe: 

https://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022

14:58

Písomne podali interpeláciu poslanci Rehák, Molnár, Lacková a Mészáros. Ústne sa prihlásil Tomáš Mészáros. Interpeluje v súvislosti s cintorínom a neporiadkom za domom smútku a neporiadku v samotnom cintoríne. Číta list od obyvateľov, ktorí v liste poukazujú na tieto nedostatky. Primátor reaguje, že písomne odpovie zodpovedný pracovník. Pokračujú ďalšie materiály, správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2021 predkladá kontrolórka E. Nagyová. 

14:55

Poslanci schválili program a začína sa časť interpelácií posancov. 

14:53

Technický problém je vyriešený, začína sa prvé tohtoročné zasadnutie poslancov mesta, prítomných je 17 poslancov z 21.

14:42

Z dôvodu technického problému sa začína zasadnutie poslancov oneskorene. 

14:06

O chvíľu sa začína 1. zasadnutie poslancov mesta v tomto roku. Čítajte, o čom rokujú, ako hlasujú. 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>