Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 14.12.2022 - 19:07  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:48

Poslanec P. Andráši sťahuje svoj návrh a poslanci schválili pôvodný návrh. 

Týmto je program dnešného zasadnutia vyčerpaný a končí sa zasadnutie zastupiteľstva. Zaželal prítomným príjemné sviatky.

17:42

Mestské zastupiteľstvo sa vracajú k materiálu o MeT Šaľa, pretože materiál musí byť shválený do konca tohto roka. Je potrebné materiál uzavrieť teraz alebo sa vrátia k materiálu poslanci a zvolá sa zastupiteľstvo 29. decembra 2022. Poslanci hlasovali o tom, že materiál prerokujú ešte dnes. 

17:32

Poslanci schválili návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2023 -  2. februára 2023, 23. marca 2023, 4. mája 2023, 29. júna 2023.

17:29

Materiál F 1 a F 2 (sú to dve odlišné zmluvy o diela) poslanci schválili bez diskusie. 

17:27

D 7 poslanci schválili bez diskusie. 

17:27

D 4 poslanci schválili. 

D 5 poslanci schválili

D 6 - do diskusie sa prihlásil P. Andráši, pýta sa, prečo chce mesto predať túto nehnuteľnosť, odpovedá referent M. Kopiary. Žiadateľ Samuel Buch má predkupné právo ako spoluvlastník, požuadal o prevod podielu a je na mestskom zastupiteľstve, či jeho žiadosti vyhovie. Dodáva, že vzhľadom na technický stav tej garáže mesto nemá záujem do nej investovať a keďže spoluvlastníkom je Buch, žiada o prevod podielu na stavbe garáží a pozemku pod stavbou. Do diskusie sa zapája aj poslanec Čibrik, ktorý sa vyjadruje, že bude hlasovať proti. 

Rozhodnúť o žiadosti musia poslanci, žiadosť napokon neschválili. 

17:17

Materiál D2 po diskusii poslanci schválili.

Materiál D3 poslanci na základe procedurálneho návrhu stiahli bod z rokovania. 

17:05

Nasledujú body s označením D - majetkové záležitosti. 

Prvým bodom je žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta pre PegyRehab - po diskusii poslanci návrh schválili, podporilo ho 15 poslancov.

17:02

K materiálu sa otvára diskusia, do ktorej sa prihlásilo viacero poslancov. Poslankyňa Kántorová podáva poslanecké návrhy, cieľom jedného je vyčleniť viac financií na opravu chodníkov a vyčleniť financie na online prenosy zo zastupiteľstiev. Poslanec M. Kollár navrhuje vyčleniť financie na odstraňovanie reklamných plôch v meste. 

Poslanec P. Andráši navrhuje ísť do rozpočtového provizória, prednostka argumentuje, že je veľmi ťažké vyrátať 1/12-tinu, ktorú by mohlo mesto používať každý mesiac. Dôvodom sú neisté ceny energií, ktorých cena narástla o desiatky percent, ale cena ešte stále nie je istá. 

Do diskusie sa prihlásila aj A. Torišková - má za to, že k zostavovaniu tohto rozpočtu pristupovali zamestnanci mesta prihliadajúc ku všetkým zmluvným záväzkom a službám, ktoré mesto poskytuje. Je lepšie ísť so schváleným rozpočtom ako ísť do provizória a nie je dobré sa tu doťahovať za drobné. Každý poslanec by chcel viac peňazí na chodníky a podobne, ale až čas ukáže, ako sa tieto veci vyvinú. Ona za návrh zahlasuje.

T. Mészároš vyjadruje úctu a poklonu zamestnancom, že radnica dokázala zostaviť návrh rozpočtu vyrovnaný, pričom ide o cca 33-miliónový rozpočet a je "dobré", že sa "doťahujú" len na drobných položkách vo výške niekoľko tisíc eur. 

Poslanec Čibrik predkladá pozmeňujúci návrh - zabezpečiť odchyt túlavých zvierat, ktorý teraz zabezpečujú občianske združenia a vyčleniť na to 20-tisíc eur. 

Poslanci navrhujú finančne pokryť realizáciu svojich návrhyóv z položiek ako je napríklad Kronika mesta Šaľa či propagačné predmety mesta, ktoré si vedia zakúpiť aj obyvatelia či návštevníci v pokladni mesta.

Primátor sa vyjadruje k téme o oprave chodníkov. Poslankyňa Kántorová navrhuje investovať ročne 100-tisíc eur do opravy chodníkov. Primátor reaguje, že chodníky potrebujú masívnu investíciu, podobnú ako cesty v minulom roku, pri 100-tisíc eurách sa budú opravovať chodníky desať rokov. Ale budú o tom hlasovať poslanci.

HLASOVANIE o pozmeňujúcich návrhoch:

Návrhy poslankyne Kántorovej v súvislosti s chodníkmi a cykloinfraštrukturou poslanci neschválili. 

Návrh poslanca Kollára v súvislosti s odstránením billboardov zastupiteľstvo neschválili. 

Návrh poslanca Čibrika v súvislosti s túlavými zvieratami zastupiteľstvo neschválilo. 

Pôvodný návrh rozpočtu mesta zastupiteľstvo napokon schválilo. 

16:27

Nasleduje bod s názvom Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, predkladá ho prednostka Jana nitrayová. Dodáva, že materiál prekladá mestský úrad v čase celoslovenskej ekonomickej a politickej nestability. Nie sme jediné mesto, ktoré sa s týmito neistotami boríme. Rozpočet bude potrebné počas roka niekoľkokrát upraviť. Veď ceny energií, možno nové vládne nariadenia prídu, celkový vývoj ekonomiky na Slovensku ovplyvní aj hospodárenie mesta. Vo výdavkovej časti sme v 15-tich programoch pristupovalo na rovnakej úrovni ako v roku 2022, v oblasti mzdových nákladov je zákonom dané povinné navýšenie,  v oblasti kultúry a športu je mierne navýšenie, ale je to preto, lebo v predchádzajúcom období bol covid a nič sa nekonalo. Oproti tomu "tichu" počas covidu je tam to navýšenie. V návrhu rozpočtu sú aj investičné akcie. Služby, ktoré poskytuje mesto občanom, budú zabezpečené a nebudú narušené. 

16:19

Vedúca ekonomického oddelenia predkladá správu o vývoji hospodárenia mesta za obdobie do 9/2022, poslanci materiál schválili bez diskusie.

16:17

Poslankyňa Kántorová vytýka, že výročná správa nie je uverejnená na webovej stránke. Poslanec Čibrik navrhuje stiahnuť materiál z rokovania a prerokovať ho aj so stanoviskom Dozornej rady spoločnosti MeT. Návrh stiahnuť materiál z rokovania poslanci schválili, čiže bude prerokovaný inokedy.

16:11

Poslanci pokračujú v rokovaní s bodom: Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2021. Predkladá ho konateľ spoločnosti MeT Šaľa, spol.s.r.o. Kondys. Otázky k materiálu má poslanec P. Andráši a R. Čibrik.

15:32

Primátor vyhlásil 15-minútovú prestávku.

15:31

Poslanec M. Kollár sa vyjadruje k tomu, že mu chýba napríklad ročná úľava na dani za psa, ktorého si adoptujú z útulku a podobne. Vytýka aj výdavky mesta napríklad na tradičný jarmok či vedenie kroniky mesta. Spomenul poslanca Mészárosa, že "emocionálne vystúpil za zvýšenie daní". Reaguje na to poslanec Mészároš - hovorí, že chce len to, aby sa udržal štandard, ktorý v meste je a sumy sa zvyšujú o minimum, nie o stovky eur, ale napríklad poplatok za likvidáciu odpadu z 35 na 40 eur na jeden rok, čo je denne asi 11 centov na osobu. 

Z diskusie vyplynul jeden návrh poslanca P. Andrášiho: zjednotenie dane pre podnikateľov namiesto 3,50 eur/m2 na 2,80 eur/m2. Tento návrh poslanci neschválili: 7 za, 9 proti, 3 zdržal sa. 

Pôvodný návrh materiálu bol schválený - z prítomných 19 poslancov 14 za, 4 proti a 1 sa zdržal. 

15:24

K návrhu o daniach a poplatkoch sa vyjadruje aj poslanec P. Gomboš. Hovorí, že dostal SMS správu od obyvateľa, aby neschválili zvyšovanie daní. Hovorí, že on nehlasuje za to, čo si primátor praje, ale matematika jednoducho nepustí. Veď máme spolufinancovanie niektorých projektov - je tam predstaničný priestor, kde je potrebné spolufinancovať, čaká nás plaváreň, atď. Zdieľa názor, hľadajme možnosti ušetriť a verím, že aj počas celého obdobia tak budeme konať. Plne chápe obyvateľov, chápe aj podnikateľov, ale niekedy je potrebné schváliť nepopulárne kroky pre dobro veci. Hovorí aj o tom, že v iných mestách dostávajú poslanci vyššie odmeny. Je presvedčený, že v Šali poslanci nie sú preto, aby si nabaľovali vrecká. Rozhodne sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

15:18

Do diskusie sa prihlásil aj poslanec P. Andráši, ktorý hovorí o tom, že by zjednotil daň pre podnikateľov, ale nie vo výške 3,50 eur/m2, ale navrhuje 2,80 eur/m2. 

Alena Kiácová vedúca ekonomického oddelenia argumentuje, že nosná časť príjmov mesta pochádza práve od podnikateľov. Hoci najväčší zamestnávateľ Duslo je tu blízko, nachádza sa v katastri obce Trnovec nad Váhom, dane teda platia tam. Galanta je síce menšie mesto, ale má vyšší príjem od podnikateľov ako Šaľa. 

Poslanec Čibrik prispieva do diskusie, apeluje, aby neboli zaťažení podnikatelia. Nesúhlasí so zvýšením daní. Pýta sa, koľko vlastne získa mesto zvýšením týchto daní. Podľa neho mesto zabúda na konkurencieschopnosť mesta, znižuje sa tak možnosť prilákať investorov a môžu za to niekde aj práve dane. 

Pokračuje v diskusii poslanec T. Mészáros. Chce reagovať na to, že zvýšenie daní je najjedochší spôsob. Myslí si, že toto je posledný krok, ktoré mesto musí urobiť. Musíme si uvedomiť, že sa Slovensko nachádza v úplne inej situácii ako pred štyrmi rokmi. Hovorí o poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu - návrh poplatku posatčuje len udržanie súčasného štandardu a reálne výdavky sú oveľa vyššie a preto si váži, že mesto zvyšuje tieto dane len o 5 eur. Hovorí ďalej o úvere, ktorý mesto musí vziať aj kvôli rozbehnutým projektom. Reaguje aj na to, že je to podľa poslanca Čibrika nesystémový krok - Mészároš myslí si opak, konečne sa zjednotí daň pre podnikateľov, ktorý funguje už aj v iných mestách. Čo sa týka daní z nehnuteľností pre fyzické osoby, navýšenie spraví pri trojizbovom byte cca ročne 3 eurá. 

15:05

Na vystúpenie zástupkyne združenia a na list, ktorý v uplynulých dňoch zaslal podnikateľ P. Kollár, reaguje primátor Šale Jozef Belický. Ďakuje, že prvýkrát prišli vyjadriť svoj názor na verejné dianie. 

Primátor hovorí o tom, ako boli presunuté kompetencie štátu či zamestnávateľov na mestá - ako napríklad rekreačné poukazy, v sociálnej oblasti, jednorázová kompenzácia zamestnancom verejnej správy alebo povinné zvyšovanie platov. Na argument, že podnikatelia urobili Šaľu mestom, reaguje, že nie podnikatelia, ale Ferdinand I. a to v roku 1536. Ak myslia rozvoj po roku 1958, keď mala Šaľa o niečo viac ako 5000 obyvateľov. Ani vtedy to ale neboli podnikatelia, ale národný podnik Duslo Šaľa, ktorý zamestnával 7000 zamestnancov. Popri výrobnej činnosti zabezpečoval Duslo chod kultúrneho domu s kultúrnou činnosťou, športovú halu, kolkárňu, kúpalisko, vybudovalo zimnú ľadovú plochu, prevádzkovalo futbalový štadión, plaváreň, financovalo stredné odborné učilište chemické vo Veči, vlastnilo 1000 bytov pre svojich zamestnancov, staralo sa kompletne o šport a kultúru, realizovalo v sociálnej oblasti jasle a podobne. Podporovalo vlastných zamestnancov a ich rodiny aj v oblasti rekreácie...

"Čo ale zabezpečujú dnešní podnikatelia? Alebo všetky tieto činnosti zabezpečuje mesto, lebo veď vy si poviete, že si platíte dane?" Pýta sa primátor. Na záver dodáva, že ďakuje podnikateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli mestským zámerom zveľadiť mesto pri investičných akciách či drobných rekonštrukciách a podobne. Verí, že dobrá spolupráca bude pretrvávať a tieto malé "podpásovky" nepokazia to, čo sa podarilo vybudovať medzi samosprávou a podnikateľmi. 

14:47

Zuzana Galbavá zastupuje Združenie zamestmávateľov a podnikateľov mesta Šaľa a regiónu - združenie zastupuje zamestnávateľov ako je Invest, Jednota, Slovkima, Martech a pod. Považujú návrh navýšenia daní pre podnikateľov nesystémové a vzhľadom aj na pandémiu agumentujú a žiadajú o preskúmanie tohto návrhu. 

O materiály:

Daň pre podnikateľské subjekty sa zjednocuje a to sa nepáči združeniu podnikateľov. Prišli svoj nesúhlas vyjadriť aj na dnešné zastupiteľstvo, kde toto zjednotenie majú poslanci schváliť.

Existujú tri kategórie daní z nehnuteľností pre podnikateľov, podľa využívania:

a) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť so sadzbou dane 3,20 eur/m2

b) priemyselné stavby so sadzbou dane 2,50 eur/m2

c) iné stavby so sadzbou dane 1,50 eur/m2

V posledných rokoch mesto registruje snahu podnikateľských subjektov o zníženie dane pri stavbách.  Niektorí podnikatelia zaradili svoje nehnuteľnosti do kategórie „iné stavby“, kde je najnižšia sadzba, pričom v skutočnosti využívali stavby na podnikanie a zárobkovú činnosť, kde je sadzba 3,20 eur/m2. Správca dane vykonal kontrolu využívania stavieb v priebehu roka u niektorých podnikateľských subjektoch a zistil, že budovy sú naďalej využívané na podnikateľské účely, pričom platia nižšie dane.

Keďže nie je možné urobiť kontrolu využívania stavieb k 1.1., samosprávy schvaľujú jednotné sadzby daní  pre nehnuteľnosti,  ktoré sú využívané na podnikateľskú činnosť, či už ide o stavby využívané na podnikane, na priemyselnú výrobu alebo ostatné stavby, čím zamedzia takémuto konaniu zo strany podnikateľských subjektov (napr. mesto Nitra má rovnakú sadzbu pre všetky druhy predmetných stavieb a to 4,65 EUR/m2).

Zjednoduší sa tým  správa dane z nehnuteľností, pretože kontrola využívania stavieb k 1.1. nie je možná ani z dôvodu, že priznania k DzN je možné podávať do 31.1. bežného roka, a teda v čase podávania DzN už môžu byť stavby využívané na úplne iný účel, ako boli využívané k 1.1.

14:42

Nasleduje bod s názvom: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

Predkladá ho vedúca ekonomického oddelenia Alena Kiácová. K materiálu dodáva, že od štátu nemáme ešte presné informácie, ani ohľadne cien energií napríklad, v meste sú rozbehnuté projekty, pri ktorých je povinnosť spolufinancovania, atď. 

K bodu sa prihlasujú viacerí poslancia verejnosť.

14:39

Predkladá sa materiál ohľadne určenia výšky stravného v školách a školských zariadeniach. 

Jedálne v materských a základných školách sú zaradené do istých finančných pásiem, tie šalianske sú zaradené do tretieho – najnižšieho pásma. V rámci Slovenska sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje. Tieto pásma určuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR. Finančné pásma ministerstvo navyšuje od 1. januára 2023 a na základe týchto ministerstvom predpísaných noriem schvaľujú poslanci mesta všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určí, koľko bude stáť rodiča jedna stravná jednotka. Schválené sú štyri kategórie stravníkov – deti v materskej škole, deti základných škôl vo veku od 6 do 11, deti od 11 do 15 a štvrtá kategória sú dospelí stravníci (personál). Podľa návrhu sa pre deti v materskej škole navyšuje stravné o 56 centov a cena za stravu/deň má byť 2,25 eur. Pre deti základných škôl sa navrhuje zvýšenie stravného o 49 centov, čo by znamenalo sumu za stravné 1,85 eur/deň a stravné pre žiakov druhého stupňa základných škôl by sa navýšil o 50 centov – strava by ich vyšla 2,05 eur/deň.

Za uvedené sumy dostávajú deti materských škôl desiatu, obed (polievka a hlavné jedlo), olovrant a tiež ovocie, zeleninu, mlieko. Žiaci v školách majú plnohodnotné obedy – polievku, hlavné jedlo, nápoj a šalát alebo iný doplnok stravy.

Poslanci návrh schválili.

14:35

Metodička školského úradu Katarína Keselyová predkladá súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za školský rok 2022/2023 a stave v aktuálnom školskom roku. 

Poslankyňa Ingrid Kántorová sa pýta, či plánuje mesto rozšíriť kapacitu škôlok a či mesto neplánuje niečo aj pre deti s hendikepom. Odpovedá vedúca Spoločného školského úradu v Šali Mariana Takáčová. V súčasnosti je 733 detí v našich škôlkach a kapacita je 760 detí, čiže v našich skôlkach máme dostatok miesta pre všetky deti nad 3 roky a dokonca sú prijaté aj deti mladšie ako 3 roky. V septembri sme otvorili aj ďalšiu triedu v priestoroch MŠ Družstevnej, aby sme vyhoveli čo najväčšiemu počtu rodičov.  Čo sa týka zariadenia pre deti s hendikepom, vedúca školstva vysvetľuje, že vo Veči funguje materská škola s triedou pre deti s autizmom. 

K materiálu neboli ďalšie pripomienky a poslanci ho schválili. 

14:29

Margita Simighová predkladá správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom k 30. novembru 2022. Do diskusie sa prihlásil poslanec Čibrik, pýta sa na súťaž ohľadne zimnej údržby, ktorú bude vykonávať spol. Inex Hausgarden. Na jeho otázky odpovedá predkladateľka materiálu. 

14:26

Prednostka Jana Nitrayová predložila aktuálnu správu o plnení uznesení, poslanci materiál bez diskusie schválili. 

14:25

Poslanci pokračujú v programe, hlavná kontrolórka predkladá Správy z kontrol vykonaných Útvaru hlavného kontrolóra. K bodu nemajú poslanci pripomienky a materiál schválili.