Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 04.05.2023 - 13:56  

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
17:09

Skončilo tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva.

16:52

Nasleduje návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali. Materiál predkladá A. Gerová. Hovorí, že ceny nevstúpli od roku 2015. Podľa návrhu sa má zvýšiť členský poplatok o 2 eurá. V porovnaní s ostatnými knižnicami majú zahrnnutú tú sumu v iných poplatkoch. Stúpa aj cena kníh. 

Navrhuje navýšiť aj cenu za omeškanie vrátenia. Nejde o to, že by chcela na tom knižnica zarábať, ale naučí to discplíne. Keď to zaviedli v roku 2015, tak cítiť, že sa to zlepšilo. 

Navýšenie by prinieslo knižnici 2000 eur. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kollár. Hovorí, že tento návrh nepodporí. Hovorí, že keď mesto podporilo MHD, tak nech sa nájdu peniaze aj na knižnicu. Hovorí tiež, že keď mesto dá 8000 eur na divadlo, nech nájde 2000 eur na knižnicu. Obáva sa, že kvôli zvýšenému členskému nejaký šikovné dieťa sa nedostane ku knižke, vďaka ktorej by vedel niečo nové objaviť.

Reaguje primátor, že o divadlo v Šali je veľký záujem, vďaka tomu je dovadlo v pluse, ak sú náklady na divadlo 8-tisíc, tak príjem je určite vyšší.

Reaguje aj riaditeľka knižnice Adriana Gerová - hovorí, že netreba sa obávať, že by šikovné dieťa niečo neobjavilo kvôli poplatku v knižnici, pretože každý rok je v rámci knžných trhov deň, kedy sa je členské zadarmo. 

Poslanci návrh na navýšenie schválili.

16:39

Poslanci materiál schválili - dotácie v oblasti športu.

16:36

Pokračuje predseda komiesie športu Peter Szalay. Hovorí, že celá komisia by súhlasila s väčším objemom financií na prerozdelenie. Vie však, že tie zdroje sú obmedzené. Vyzýva celé mestské zastupiteľstvo, aby sa na toto nezabudlo pri schvaľovaní rozpočtu.

16:34

K žiadostiam o dotáciu v oblasti športu sa prihlásil do diskusie poslanec Peter Andráši, ktorý sa pýta na Luigino.sk. Pýta sa, prečo schválili tomuto združenie na viacero podujatí, zdá sa mu, ako keby to bolo "protekčné". 

Reaguje predseda športovej komisie P. Szalay, že najradšej by vyhoveli každej žiadosti, no nedá sa.

Reaguje aj poslanec T. Benkovič, že Luigino.sk robí veľké podujatia medzinárodného charakteru a tá organizácia si určite vyžaduje množstvo finančných prostriedkov a preto on súhlasí s pridelením financií na viacero podujatí, ktoré organizuje Luigino.sk.

16:32

Žiadosti o dotácie v oblasti kultúry poslanci schválili, pokračujú so žiadosťami v oblasti športu. 

16:27

Nasleduje bod "Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry", prekladá M. Čižmáriková. Materiál nájdete tu pod bodom C1/3/2023: https://www.sala.sk/clanok/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2023

16:25

Po ďalšej krátkej diskusii poslanci hlasujú o novelizácii rokovacieho poriadku, interného predpisu - rokovací poriadok komisií, s účinnosťou od 10. mája. Poslanci návrh po 40-minútovej diskusii neschválili, z 19 hlasovali za len 5, 14 boli proti. 

16:18

Rokovanie pokračuje s návrhom poslanca R. Čibrika - navrhuje, aby rokovania komisií boli verejné. Hovorí, že nie je presne zadefinované, či sú komisie verejné alebo neverejné, preto by to bolo dobré ujednotiť. 

Do diskusie k tejto téme sa prihlásilo 7 poslancov, prvá je viceprimátorka DANICA LEHOCKÁ. Hovorí, že ľudia, ktorí chceli pôsobiť v komisiách, sa prihlásili a boli zvolení. V komisiách predsa nesedia len poslanci, ale aj verejnosť. Je dlhoročnou členkou komisie kultúry, aj členkou koimsie pre sociálne otázky. Nevie si predstaviť účasť širokej verejnosti na rokovaní týchto komisií. Veľakrát sa prejednávajú osobné príbehy, osobné údaje. Sú prípady, najmä na sociálnej komisii, že príde občas porozprávať svoj príbeh obyvateľ, častokrát súkromné a citllivé udalosti a nevie si predstaviť, že by tam ten človek mal "veľké publikum". Členmi komisií sú aj neposlanci, teraz majú rozhodnúť o tom, že budú komisie verejné, len poslanci. 

ANNA TORIŠKOVÁ: hovorí, že nikdy nevylúčia verejnosť, ak príde. Ale je potrebné upraviť aj to, kedy môže byť verejnosť vylúčená. Napríklad aj pri ekonomickej komisii sa stáva, že sa riešia podklady pre verejné obchodné súťaže, kde nemôže byť verejnosť. Taktiež sa niekedy preberajú prípady a príbehy maloletých. Preto si myslí, že povedať, že komisie budú verejné, nie je v poriadku. 

Reaguje predkladateľ návrhu R. Čibrik, že ak je väčšina poslancov proti tomu, aby boli verejné zasadnutia komisií, netreba o tom rokovať, ale môže stiahnuť aj materiál a dopracovať tam tie pripomienky, ktoré tu odznievajú.

PETER SZALAY: hovorí, že nerozumie, prečo je vlastne tento materiál prerokovaný, pretože verejnosť sa môže zúčastniť mestského zastupiteľstva, ak prídu na komisie, nikdy nikto nebol odmietnutý. Nevie sa stotožniť s týmto návrhom, veď aj zápisnice sú zverejnené z tých zasadnutí komisií. Ak verejnosť má záujem, tie informácie sú zverejnené a nájdu si ich. Ľudia sa pýtajú, ale nie preto, že by chceli chodiť na tie komisie, ale preto, že ich to nezaujíma do tej miery, aby tam prišli. Koniec koncov sme ich zástupcami my. 

MONIKA BUDAIOVÁ: nebráni sa tomu, aby boli komisie sčasti verejné. Nie je to ale jednoduché, oni ako výbor mali zasadnutie verejné, tak hodinu a pol sa nedostali k slovu a toto tiež nie je riešenie. Ak verejné, tak treb tomu mantinely.

TOMÁŠ MÉSZAÁROS: asi s tým mieri pán Čibrik na komisiu územného plánovania, ktorého je predsedom Mészáros. Aj on hovorí, že sa aj tu riešia citlivé údaje. Napríklad sa prejednávali detaily k smart projektu. Ešte jedna vec:  ak je tam verejnosť, tak odznie množstvo návrhov a tie sú prezentované ako hotová vec. Pritom tá "plejáda návrhov" je len diskusia, nakoniec von sa dostávajú tieto návrhy ako hotová vec. Je dobré o tejto téme diskutovať, ale pre neho je schodným riešením to, že ak príde verejnosť, dostane priestor na vyjadrenie, komisia zodpovie a potom sa pokračuje v rokovaní s tým, že verejnosť odíde. 

ILDIKÓ JAROŠOVÁ: vždy je verejnosť vypočutá, bola na sociálnej komisii aj vozičkárka, týraná žena. Nie je jednoducho vhodné, aby tam niekto cudzí sedel na tej komisii a počúval problémy, osudy iných. Hovorí, že bola 8 rokov členkou komisie ako neposlankyňa a nikdy nebol problém s tým, aby si vypočuli verejnosť. 

PETER GOMBOŠ: pridáva sa k tomu názoru aj on, že sa na niektorých komisiách preberajú háklivé témy, ktoré nie je vždy dobré preberať pred verejnosťou. Privíta samozrejme aj verejnosť v rámci možností. Nepáči sa mu, že tu vnúkajú myšlienku, že sa tu niečo deje tajne. Stalo sa, že zasadala komisia a nejaká mladá slečna tam prišla, nakrúcala to a ešte komisia ani nezasadala a už bola časť zo zasadnutia na sociálnej sieti s posmeškami. Ani toto nie je v poriadku.

MILOSLAV KOLLÁR: bavíme sa o "zvykovom práve", zvykneme to robiť tak, že keď niekto príde, tak ho pustia-nepustia. R. Čibrik to chcel len zadefinovať, či majú byť verejné alebo nie. 

MILOŠ REHÁK: povedal, že on by na mieste Čibrika stiahol tento materiál a porozprával by sa s vedúcimi komisií. 

 

15:44

Správu o plnení PHSR mesta Šaľa za rok 2015 - 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022. Do diskusie sa prihlásil poslanec Kollár, pýta sa na informácie ohľadne separácie odpadu. Poslanec Gomboš, ktorý je aj členom komisie životného prostredia mu odpovedá, že správa s presnými informáciami, na ktoré sa jeho kolega pýta, bude predmetom rokovania najbližšej komisie. 

15:39

Ďalším predkladteľom materiálu je vedúca Spoločného školského úradu v Šali Mariana Takáčová, materiál súvisí so zosúladením VZN mesta so zákonmi, poslanci schválili materiál bez diskusie.

15:35

Pokračuje riaditeľka šalianskej knižnice Adriana Gerová so správou o činnosti mestskej knižnice. Hovorí, že zrejme aj pandémia prispela k tomu, že sa počet čitateľov navýšil, čomu s veľmi teší. 

Do diskusie sa prihlásil P. Gomboš, podujatia v knižnici hodnotí veľmi pozitívne, vidí tú aktivitu. Pýta sa na generálny pardon na vrátenie kníh, aké boli počty. Odpovedá riaditeľka, že sa vrátilo 60 kníh, niektoré boli "vonku" už vyše troch rokov, takže je to radostná infromácia. Hovorí, že v propagácii ich činnosti im veľmi pomáhajú aj sociálne siete.  Aj poslanec P. Andráši chváli činnosť, besedy v mestskej knižnici. Správu poslanci jednohlasne schválili. 

15:32

Ďalšia otázka je od poslankyne I. Kántorovej. Pýta sa na prehľad projektov, niektorým projektom nerozumie úplne a preto sa pýta na detaily. Pýta sa napríklad na nakladač, na ktorý chce mesto získať financie z eurofondov. Prednostka jej vysvetľuje, že je to technika, stroj, na nákup ktorého sa dajú získať financie. Pýta sa tiež, či by nebolo možné o týchto projektoch zverejňovať informácie poslancom alebo komisiám, prednostka jej však vysvetľuje, že niekedy na podanie žiadostí o tie financie je tak krátky čas, že by sa to nestihlo prebrať v komisiách, najmä pri malých projektoch je veľakrát čas na podanie len niekoľko týždňov. 

Návrh Anny Toriškovej poslanci schválili a následne schválili aj materiál ako celok.

15:24

Správu z kontroly predložila hlavná kontrolórka, poslanci k materiálu nemali pripomienky a schválili ju. Pokračuje prednostka J. Nitrayová predložením správy o plnení uznesení. Do diskusie sa prihlásili dve poslankyne - A. Torišková, ktorá hovorí, že mesto má predkladať informácie o stave projektov, existuje však ďalšie uznesenie s podobným uznesením, teda že z oboch uznesení vyplýva tá istá úloha. Je to vlastne duplicitne, preto navrhuje uznesenia zlúčiť, resp. jedno vypustiť. 

15:21

Pokračujú interpelácie, prvá sa hlási Anna Torišková. Pýta sa na výstavbu obchvatu mesta, či má vedenie mesta nové informácie.

Odpovedá primátor Jozef Belický. Dostal informácie, že ten, kto predložil najnižšiu sumu, bol vylúčený zo súťaže. Odvolal sa na Úrade pre verejné obstarávanie. Buď túto firmu vrátia do súťaže, alebo potvrdia vylúčenie zo súťaže. Ak túto firmu vylúčia zo súťaže, tak pokračujú s kontrolou splnenia podmienok druhej firmy. Tento proces môže trvať jeden až tri mesiace. Toto isté sprevádzalo aj súťaž predtým, upozorňovali sme na to pána ministra, aby sa to nestalo. Ale stalo sa. 

15:15

V rámci otvorenia má pripomienky k programu poslanec R. Čibrik. Navrhuje zaradiť do dnešného rokovania zmenu rokovacieho poriadku tak, aby boli zasadnutia komisií verejné - tento návrh poslanci schválili a budú o tom rokovať v rámci bodu B3.

Druhý jeho návrh je do programu rokovania zaradiť bod o stanovení platu primátora - za boli 8, 11 boli proti, 1 sa zdržal, preto tento návrh neprešiel. 

 

15:08

Začalo sa zasadnutie mestských poslancov, dnes ho môžete sledovať aj naživo. Video nájdete na hlavnej stránke v sekcii spravodajstvo: 

https://www.sala.sk/clanok/video-sledujte-dnesne-zasadnutie-nazivo-tu

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>