Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.04.2016 - 14:14  

5. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016

5. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016
17:09
Koniec zasadnutia

Program zasadnutia bol vyčerpaný, poslanci ukončili rokovanie. 

Ďakujeme za čitateľský záujem, tešíme sa na vás opäť na 6. rokovaní MsZ, ktoré je naplánované na 23. jún 2016. 

17:05
Pozvanie na stavanie mája a Multifest

Riaditeľ MsKS v Šali František Botka využil možnosť na záver zastupiteľstva a pozval poslancov i verejnosť na stavanie mája - 30.apríla na Pribinovom námestí vo Veči a 1. mája na Multifest na amfiteátri. 

Zároveň srdečne pozval aj na Večianske slávnosti, ktoré budú na večianskom Tesco parkovisku 13. a 14.mája. 

17:01
Vystúpenie verejnosti

Na zastupiteľstvo zavítal aj občan Ing. Belovič a predniesol svoje pripomienky.

 

Vyjadril nespokojnosť s parkovaním pri železničnej stanici. Vyjadril sa aj k retardéru, ktorý je umiestnený v blízkosti školy Ľ. Štúra. Myslí si, že jeho technické riešenie nie je vhodné, keďže v okolí retardéra je problém s dažďovou vodou. Spomenul aj schody do kostola – dvom zábradliam chýba ukončenie. Ďalej uvádza problém na chodníku pred Tropicanou s autami, ktoré tadiaľ jazdia. K Družstevnej ulici mal nasledovnú pripomienku: parkuje sa tu pred materskou školou celý deň, ulica je prejazdná len v jednom jazdnom pruhu.

Na jeho pripomienky reaguje viceprimátorka Danica Lehocká, ktorá sa vyjadrila, že jeho slová budú zaznamenané a poďakovala za jeho vystúpenie. K slovám občana sa vyjadril aj poslanec Jozef Varsányi. Povedal, že parkovanie pri stanici bohužiaľ nie je v našich rukách, je to boj s veternými mlynmi. V ostatných veciach sa budeme snažiť vyhovieť.

K parkovaniu pri železničnej stanici s vyjadrila aj prednostka Jana Nitrayová. Mesto očakáva nové výzvy v rámci nového programovacieho obdobia, je však potrebný súhlas majiteľa (ŽSR). Parkuje tu denne približne 180 áut. Snahou mesta je tento stav riešiť.

 

16:48
Poslanci schválili pokračovanie partnerstva s českým mestom Telč
16:39
Noví členovia komisie sú známi

Nových členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy sa podarilo zvoliť v prvom kole. Dvaja záujemcovia získali po 11 hlasov:

RSDr. Michal Sántai a Peter Szalay sú novými členmi komisie.

Hlasovanie dopadlo nasledovne:

 • Bc. Martin Jaroš 1 hlas
 • Ing. Petr Keller 4 hlasy 
 • Ing. Jozef Klokner 1 hlas
 • Ing. Tomáš Mészáros 1 hlas
 • Ing. Ladislav Mlčúch 0 hlasov
 • RSDr. Michal Sántai 11 hlasov
 • Juraj Soltó 1 hlas
 • Peter Szalay 11 hlasov
 • Bc. Patrik Ščasný 4 hlasy 
 • Tibor Ševčík 1 hlas 
 • Karol Csányi 0 hlasov
 • Ing. Juraj Schmidt 1 hlas
 •  
16:32
Poslanci volia nových členov komisie

MUDr. Mgr. Reganovi Belovičovi a Bc. Michaele Hatvaniovej zaniklo členstvo v komisii územného plánovania, výstavby a dopravy. Namiesto nich dnes volia poslanci v tajnom hlasovaní náhradníkov. Aktuálnych žiadostí o členstvo bolo nakoniec 12. Na zvolenie potrebujú nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

Zoznam záujemcov:

 • Bc. Martin Jaroš
 • Ing. Petr Keller
 • Ing. Jozef Klokner
 • Ing. Tomáš Mészáros
 • Ing. Ladislav Mlčúch
 • RSDr. Michal Sántai
 • Juraj Soltó
 • Peter Szalay
 • Bc. Patrik Ščasný
 • Tibor Ševčík
 • Karol Csányi
 • Ing. Juraj Schmidt 
16:09
Poslanci pokračujú v rokovaní

V súčasnosti prebieha schvaľovanie časti "majetkové záležitosti".

Onedlho budú poslanci voliť dvoch členov (neposlancov) komisie územného plánovania, výstavby a dopravy. Záujemcov o členstvo je 10, z ktorých dvoch budú voliť poslanci v tajnom hlasovaní.

15:39
Prestávka
15:31
Zmena cenníka služieb na internetovej stránke

S novou webovou stránkou prichádza aj obnovenie inzercie aj pre podnikteľské subjekty avšak s "ľudovými cenami" - v tejto súvislosti je potrebné schváliť cenník služieb poskytovaných na internetovej stránke. Podnikateľský subjekt si napríklad za celoročnú prezentáciu zaplatí 50 eur. 

Poslanci cenník schválili. 

15:22
Žiadosti o dotáciu v oblasti kultúry

Mesto eviduje 11 žiadostí. 

O žiadostiach rokovala kultúrna komisia, medzi žiadateľmi prrozdelila 5000 eur. Všetky žiadosti spĺňali stanovené kritériá, komisia odporúčila schváliť dotácie pre jednotlivé podujatia tak, ako je uvedené v materiáloch: s názvom C 2/5/2016, matriál nájdete opäť tu:

http://www.sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz 

 

Ku kultúrnemu životu sa vyjadril aj František Botka, poslancov oboznámil s tým, že zisk z koncertu Elán je vo výške vyše 13 a pol tisíca eur.  

15:17
Stav hospodárenia mesta k 31.3.2016

Poslanci dostali k dispozícii materiál s aktuálnymi číslami mestského rozpočtu, vidieť ich môžete aj vy v materiáloch pod názvom: C1/5/2016, stiahnuť si ho môžete tu:

http://www.sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

Materiál prerokovala finančná komisia a odporúča ho schváliť. Poslanci materiál scválili bez pripomienky. 

15:13
Žiadosť o odkúpenie pozemku - s cieľom vytvoriť pietne miesto pri Váhu

Súkromná spoločnosť požiadala o odkúpenie pozemku v blízkosti hrádze na večianskej strane, kde sa kedysi nachádzal starý židovský cintorín. Cieľom spoločnosti je vytvoriť tu pietne miesto. 

Poslanci žiadajú viac času na zoznámenie sa s materiálom a touto myšlienkou. Pripomínajú, že židovský cintorín je vo Veči na Nitrianskej ulici.

Pred poslancov predstúpil aj zástupca spoločnosti. Primárnou činnosťou spoločnosti je práve vybudovanie a starostlivosť o takéto pietne miesta.

Poslanec Peter Andráši navrhuje materiál stiahnuť a vrátiť sa k téme inokedy s tým, že aj spoločnosť doplní svoju žiadosť. Poslanci súhlasili, čiže sa materiál sťahuje z rokovania.

 

14:54
Pripomienka Júliusa Morávka

Ďakuje tímu ľudí, ktorí pracovali a pracujú na novej webovej stránke. Chváli jej prehľadnosť, ako aj novinku aktuálnych krátkych správ priamo zo zasadnutia.  

14:52
Zmena organizačného poriadku

Materiál predkladá prednostka MsÚ Jana Nitrayová. Vysvetľuje, že ide ide o dvoch ľudí, ktorí nie sú novými zamestancami. Znema organizačného poriadku v tomto prípade znamená len zmeny zaradenia, čiže ide o "personálne posuny". 

14:49
Správa o činnosti Knižnice J. Johanidesa v Šali

Správu predkladá riaditeľka Adriana Gerová.

Július Morávek komentuje materiál - chváli podujatie Cena Jána Johanidesa a odporúča schváliť materiál.

 

S pripomienkou sa hlási aj Gabriela Lacková - ďakuje za spoločné úsilie pri skrášľovaní okolia knižnice (výsadba a údržba letničiek, zelene). 

14:45
Koniec interpelácií

Bod o pripomienkach poslancov sa ukončil, zástupcovia občanov pokračujú v rokovaní. S ďalšími záujímavosťami sa aktuálne prihlásime opäť. 

14:42
Interpelácia Gabriely Lackovej

Prosí o umiestnenie pouličnej lampy medzi ulicou Hviezdoslavovou a Mostovou.

 

Navrhuje, aby sa v súvislosti s kosením predzáhadiek pristúpilo k rokovaniu so správcami bytov. Žiada len písomnú odpoveď.

14:39
Interpelácia poslanca Jozefa Varsányiho

Zaujíma sa o opravu chodníka na ul. Dolnej.

Odpovedá mu Miroslav Poliček z referátu dopravy  - momentálne prebieha množstvo opráv na území mesta, ul. Dolná bude opravovaná v druhej polovici mája.

14:37
Interpelácia Petra Andrášiho

Pýta sa na kruhový objazd vo Veči - v akom stave je jeho oprava.

Primátor mu odpovedá, že na dnešnom stretnutí Združenia miest a obcí SR Galantsko-šalianskeho regiónu sa dožadoval u štátneho tajomníka ministerstva dopravy Árpáda Érseka, aby riešeniu situácii napomohli aj na rzorte (viac o tejto téme sa dočítate v zajtrajšom článku na webe a FB mesta).

14:36
Interpelácie ohľadne kosenia v meste

Poslanci Róbert Andráši a Peter Andráši sa pýtajú:

- kto sa má strať o predzáhradky?

- kto kosí v meste?  

Odpovedá Gabriela Braníková z referátu pre životné prostredie, že ide o objednávku, ktorú vykonáva firma Inex Garden. Ide o miestnych dodávateľov. Súťaž na dodávateľa na dlhšie obdobie ešte nie je ukončená.

 

Predzáhradky: je veľmi ťažké určiť jednotný meter, pretože niektorí si sami vyžiadali, aby sa mohli starať o svoje predzáhradky, aby neboli náhodou skosené ich kvety a záhony. 

Braníková príde s návrhom, ako túto otázku zjednotiť, aby bola spokojná čo najširšia verejnosť.

14:29
Interpelácia Róberta Andrášiho

Zaujíma sa o vizualizáciu rekonštrukcie ulice Hornej.

Odpovedá mu primátor v zmysle, že akonáhle bude náhľad k dszpozícii, bude o tom mesto informovať, ako aj o tom, ako postupuje mesto s povoľovacími procesmi na túto rozsiahlu rekonštrukciu.

14:28
Interpelácia Róberta Andrášiho

Bude chodník pri domove dôchodcov opravený? Poškodený bol pri dobudovaní kanalizácie. Primátor odpovedal jednoznačne  - áno, v dohľadnom čase.

14:25
Interpelácia Júliusa Morávka

Ďalej sa pýtal na výšku nedoplatkov na miestnej dani a komunálny odpad. 

14:25
Interpelácia Júliusa Morávka

Chce vedieť, ako bude riešená doprava cez Hurbanovu ulicu.Mesto situáciu preverí a bude informovať.

14:23
Interpelácia Róberta Tölgyesiho

Poslanec sa pýta na ďalšie využitie betónových plôch, ktoré kedysi slúžili ako detské ihriská, resp. ako basketbalové ihriská. Požiadal o písomnú odpoveď.