Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.01.2009 - 08:10  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:53  //  zobrazené: 2031

01/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2009  |  dátum konania: 14.01.2009

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné

K bodu 2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia s termínmi plnenia k 14.1.2009
Uznesenie č 1/1/2009
Komisia berie informáciu na vedomie. Konštatuje plnenie uznesení.

K bodu 3 -  Plán práce komisie na rok 2009.
Uznesenie č. 2/1/2009 . Komisia schvaľuje plán práce na rok 2009

K bodu 4. Návrh na zriadenie ZŠ s MŠ J. Murgaša,  Horná ul.
Uznesenie č. 3/1/2009 Komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná    ul. 22 , Šala  od 1. 9. 2009 v súlade s platnými predpismi.
Uskutočniť budúce zasadnutie  komisie školstva v ZŠ J. Murgaša

K bodu 5   Zápis do 1. ročníka ZŠ a zápis do MŠ  –
 Uznesenie č. 4/1/2009:  Komisia berie informáciu na vedomie

K bodu 6 Aktuálne informácie. – predniesol Vrbovský
- MŠ SR upravilo so spätnou platnosťou finančné pásma pre stravovanie, kde je viacero nezrovnalosti. V diskusii problémy, ktoré by v prípade zmeny VZN č. 8/2008  podľa uvedenej úpravy vznikli
Uznesenie č. 5/1/2009 : Prekonzultovať nezrovnalosti s KŠÚ prípadne s  MŠ SR. VZN č.8/2008 nemeniť.
- V novom Nariadení vlády č. 630/2008 Z. z. o podrobnostiach rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia bol znovu znížený koeficient pre nadané deti na 1,36, čo nepokrýva náklady na tieto triedy s prihliadnutím na povolený počet žiakov podľa nového školského zákona.
Uznesenie č.6/1/2009 . M. Vrbovský  prípravy analýzu a pošle Ing. Psotovej, ktorá problematiku prekonzultuje s Ing. Sládečkovou s MŠ SR.