Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 30.03.2016 - 09:09  //  aktualizácia: 21.09.2021 - 10:20  //  zobrazené: 9563

Územný generel Šaľa

Hlavný cieľ riešenia

Cieľom zadania bolo prehodnotiť územno-dopravné vzťahy z hľadiska  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v duchu nových princípov a zmien ako spoločenských tak aj hospodárskych. Uvedený materiál následne bude slúžiť na konkrétne spracovanie detailov v špecifických lokalitách a miestach a fyzickej úpravy dopravného značenia a organizácie cestnej premávky.

Hlavným cieľom  spracovaného materiálu je riešenie celkovej koncepcie cestnej premávky v meste Šaľa a to z pohľadu hlavnej komunikačnej siete, vedľajšej komunikačnej siete a statickej dopravy v širších súvislostiach smerujúcich ku komplexnému doriešeniu vzájomných vzťahov tejto oblasti.

Výsledkom získaných a zhodnotených podkladov je návrh opatrení na riešenie cestnej premávky v danom území ako krátkodobých tak i dlhodobých.

 

Hlavná filozofia prístupu k spracovaniu materiálu

V nedávnej minulosti sa zmenila politická situácia, čo sa zákonite odráža aj k zmene celého prístupu k riešeniu stanovenej úlohy. Základným prvkom je oblasť iného pohľadu na spoločensko ekonomické zriadenie, iné posudzovanie vlastníckych vzťahov ako aj a to najmä, zapojenie občana do základných rozhodovacích prvkov.

Realizácia koncepčných úloh a záverov bola v minulosti v rukách niekoľkých osôb a v podstate možno konštatovať, že sa vykonávala direktívne, bez účasti odbornej verejnosti a aj samotných občanov.

Celospoločenské zmeny túto skutočnosť zmenili a občania majú prostredníctvom svojich volených zástupcov ako aj osobne spolupôsobiť pri zabezpečovaní a plnení celospoločenských úloh.

Základnou schémou pri spracovaní tohto materiálu bolo zhodnotenie predchádzajúcich opatrení od roku 2000, posúdenie ich opodstatnenosti a splnenia predpokladaného účinku a následne navrhnutie prípadných nových opatrení v kontexte do roku 2015.

Vzhľadom na vysoký rozvoj spoločnosti ako v ekonomickej a hospodárskej oblasti dochádza súčasne aj k expanzii v stupni motorizácie. Toto sa ale okrem nevyvrátiteľných pozitívnych prvkov prejavuje aj negatívne a to najmä v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z hľadiska spracovávania takýchto materiálov je taktiež negatívnym prvkom nemožnosť objektívneho  a preukázateľného stanovenia predpokladu nárastu motorizácie ako aj finančných tokov na plnenie úloh v tejto oblasti.

Do tejto situácie  je potrebné zahrnúť aj v súčasnosti prebiehajúcou recesiou  v bankovom sektore a jej prejavoch na celkovej hospodárskej situácii. V súčasnosti nikto nedokáže definovať odhad smerovania a dôsledkov tohto stavu. Už v súčasnosti dochádza k útlmu výroby motorových vozidiel a nie je známa doba tejto recesie, čo opätovne potvrdzuje nemožnosť dôsledného odhadu predpokladaného vývoja.
 Na základe uvedeného je filozofia materiálu smerovaná na odbornú sféru a predpokladmi sa vyraznejšie nezaoberá.

 

Základné údaje a hlavné ciele spracovania územného generelu dopravy 2020

Mesto Šaľa uznesením z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29.júna 2017,  schválilo obstaranie  Územného generelu dopravy v meste Šaľa (ÚGD). ÚGD bol spracovaný na základe objednávky č.9/1900380 mesta Šaľa ako objednávateľa a Katedry dopravných stavieb SvF STU Bratislava, v spolupráci so spoločnosťou DOTIS Consult spol. s.r.o., ako zhotoviteľa diela. Hlavným riešiteľom ÚDG  je Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. Zhotoviteľ spracoval ÚGD podľa zásad TP 054, ktorý sa upravil pre potreby naplnenia územnoplánovacej dokumentácie podľa Stavebného zákona.

Rozvoj mesta v posledných rokoch poukazuje na za­ostávanie rozvoja dopravnej infraštruktúry za územným rozvojom. Preto je dôležité, aby sa doprava stala jedným z podstatných regulatívov územného rozvoja mesta. Ide o naliehavú potrebu aktualizácie východísk pre návrh dopravnej sústavy mesta a jeho zázemia a reálne možnosti premietnutia do celkového riešenia územného plánu mesta Šaľa (ďalej len ÚPN). Hlavným cieľom generelu dopravy je vytvoriť strategický nástroj rozvoja územia mesta,  územnoplánovací podklad, ktorý aktualizuje reálne trendy dopravných charakteristík mesta a nastaví možnosti ďalšieho územného rozvoja mesta z hľadiska dopravy.ÚGD v súlade s ustanoveniami § 5 stavebného zákona bude slúžiť ako podklad pre po­drobné riešenie otázok územného rozvoja dopravy, pre potreby aktualizácie ÚPN mesta Šaľa, resp. nového ÚPN mesta, ako aj ďalších stupňov územnoplánovacích dokumentácií – územných plánov zón a urbanistických štúdií podľa potrieb rozvoja mesta, alebo na určenie krátkodobých, stredne a dlhodobých cieľov. Závery a odporúčania bude možné využívať pri rozhodovaní o umiestnení nových investícií, ktoré budú generovať veľké objemy dopravy.

Na vypracovanie zásad dopravnej politiky mesta v ÚGD, sa vykonalo viacero dopravných prieskumov, ktorých výstupy sa kvalifikovane analyzovali a na základe nich sa navrhli konkrétne riešenia v oblasti dopravnej infraštruktúry alebo dopravných služieb. ÚGD je spracovaný  podrobne, nie však v podrobnosti v úrovni projektovej dokumentácie. ÚDG predkladá stratégiu a systém riešenia dopravnej infraštruktúry.

Dokument „Územný generel dopravy v meste Šaľa“ ako územnoplánovací podklad Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č.3/2021-VIII zo dňa 24.júna 2021.

  • Územný plán centrálnej mestskej zóny
  • Územný plán mesta

Prílohy