Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.03.2023 - 14:11  //  aktualizácia: 03.03.2023 - 14:12  //  zobrazené: 472

01/2023 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 20.02.2023

Dátum konania: 20. 02. 2023

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 16:43hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Miloš Rehák, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, PaedDr. Vladimír Takáč, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Mariana Takáčová.

Neprítomní - ospravedlnení:

Marek Molnár, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Nora Valentínová DiS. Art., Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Katarína Keselyová.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie a privítanie členov komisie školstva
 2. Voľba podpredsedu Komisie školstva.
 3. Návrh plánu práce Komisie školstva
 4. Plán kontrolnej činnosti SŠÚ na rok 2023
 5. Aktuálne informácie
 6. Diskusia
 7. Záver

K bodu 1

Miloš Rehák – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály.

 

K bodu 2

Predseda KŠ dal pokyn k tajnej voľbe podpredsedu KŠ.

Volebná komisia: PaedDr. Dagmar Mesárošová

                             Mgr. Dominika Jarošová

                             Ing. Slavomír Kališ

bola jednohlasne schválená.

Podpredseda sa volil zo všetkých členov KŠ, okrem predsedu KŠ .

Prítomným členom boli rozdané hlasovacie lístky s kandidátmi na podpredsedu KŠ. Členovia tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, zvolili za podpredsedu KŠ    Ing. Slavomíra Kališa, ktorý získal 5 hlasov. Zo siedmych platných hlasovacích lístkov získali ešte : Mgr. Ildikó Jarošová - 1 hlas a Ing. Michal Malárik – 1 hlas.

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali oboznámila členov KŠ s návrhom Plánu práce Komisie školstva na rok 2023. Tento dokument je otvorený a môže byť doplnený o aktuálnu problematiku a prerokovanie materiálov predkladaných MsZ v Šali.

Uznesenie č. 1/1/2023: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala a schválila návrh Plánu práce Komisie školstva na rok 2023.

 

Hlasovanie:

Za: 7           Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

K bodu 4

Mgr. Mariana Takáčová  informovala Komisiu školstva o kontrolnej činnosti SŠÚ. Predložila členom komisie Plán kontrolnej činnosti SŠÚ na rok 2023, ktorý môže byť doplnený o kontroly vykonané na základe podnetov.

 

K bodu 5

 • Dňa 28.03.2023 sa uskutoční celookresná oslava Dňa učiteľov. Riaditelia škôl a starostovia dostanú podrobné informácie elektronicky.
 • Dňa 29.03.2023 sa uskutoční v spolupráci s MsKS súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ – Ukáž čo vieš. Riaditelia škôl dostali podklady k súťaži elektronicky.
 • Dňa 11.04.2023 – sa uskutoční prezentačná akcia s ochutnávkou pre vedúce ŠJ v okrese Šaľa. Akcia sa uskutoční v spolupráci s firmou Naša Strava. Sk.
 • Dňa 19.04.2023 – sa uskutoční výtvarná súťaž Večianska paleta na tému: Šaľa a okolie v pohybe.
 • Mesto Šaľa by chcelo vybaviť základné a materské školy fotovoltaickým systémom na výrobu elektrickej energie a znížiť tak finančnú zaťaženosť škôl a školských zariadení v súvislosti s vysokými poplatkami za energiu. Bude iniciované stretnutie s pánom Kozicom, ktorý sa zaoberá fotovoltaikou.
 • Pripravujú sa voľby do novej Mestskej školskej rady, nakoľko predchádzajúcej MsŠR končí volebné obdobie. Školy boli vyzvané, aby spomedzi rodičov nominovali kandidáta do MsŠR. Členov MsŠR volia predsedovia Rád škôl a školských zariadení aj z radov riaditeľov a z predsedov rád škôl a školských zariadení. Do MsŠR delegovalo Mestské zastupiteľstvo dvoch poslancov – Miloša Reháka a Ing. Slavomíra Kališa.

Zloženie MsŠR: 2 delegovaní poslanci

                           4 zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení

                           3 zástupcovia predsedov Rád škôl

                           2 zástupcovia rodičov.

 

K bodu 6

Diskusia sa týkala enormnej finančnej zaťaženosti škôl a školských zariadení vzhľadom na  výdavky za energie. Školy dostávajú dvojnásobné faktúry za teplo, plyn a elektrickú energiu. Tieto výdavky nedokážu pokryť z rozpočtu, budú musieť byť dofinancované. Pre základné školy vypísalo Ministerstvo školstva dohodovacie konanie. Materské školy musí dofinancovať zriaďovateľ. Vysoké faktúry posiela aj spoločnosť MeT, ktorá patrí mestu, ale nakoľko jej vznikli vysoké vstupné náklady, tak sa musela zvýšiť aj platba za dodané teplo.

Pomôcť by mohlo zapojenie sa do projektov, ktoré vypísali rôzne nadácie – Pontis, Výzva z Plánu obnovy, Pomoc pre verejnú správu...

 

Predseda KŠ Miloš Rehák oboznámil členov s termínmi budúcich zasadnutí: 16.03.2023

                                                                                                                            27.04.2023

                                                                                                                            22.06.2023

Zasadnutia sa uskutočnia o 15.30hod. vo veľkej zasadačke MsÚ.

 

K bodu 8

Na záver predseda KŠ Miloš Rehák poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ o 16.43 hod..

 

 

Miloš Rehák
predseda KŠ

Za správnosť: Mgr. Mariana Takáčová
Vedúca SŠÚ