Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.05.2019 - 15:17  //  aktualizácia: 15.05.2019 - 15:19  //  zobrazené: 733

02/2019 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 13.05.2019

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi,

Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková,

Bc. Elza Melegová

 

Neprítomný: Miroslav Gera

 

 

Ďalej boli prítomné:  Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Margita Pekárová, Ing. Alžbeta Sedliačiková,

Ing. Alena Kiácová

 

 

 1. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018  – XIX. zo dňa 06. 11. 2018  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018  – XIX. zo dňa 06. 11. 2018    a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 16

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  zrušiť Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018  – XIX. zo dňa 06. 11. 2018   ( uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č.95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017, ktorým sa z budúceho predmetu kúpy vypúšťa stavebný objekt SO 02 – Vonkajšie káblové rozvody a stavebný objekt SO 10 – Prípojka teplovodu a OSS )

 

 

 1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 17

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018
 1. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 18

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť interný predpis „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení

 

 

 

 1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 19

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018 nasledovne:

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2018 bez finančných operácií:

 

plnenie bežných príjmov vo výške                16 902 365 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške            15 984 888 EUR

prebytok bežného rozpočtu                              917 477 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške           3 008 344 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              6 241 945 EUR

schodok kapitálového rozpočtu                    -3 233 601 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške               19 910 709 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške            22 226 833 EUR

schodok rozpočtu                                       -2 316 124 EUR

 

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2018 s finančnými operáciami:

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške               19 910 709 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške            22 226 833 EUR

schodok rozpočtu                                        -2 316 124 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 3 269 690 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   310 053 EUR

prebytok finančných operácií                        2 959 636 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške              23 180 399 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške         22 536 887 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom   643 513 EUR

 

 1. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 143 640,13 EUR nasledovne:

 

* 1 883,26 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2018,

* 2 208,65 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,

* 36 120,67  EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,

* 18 761,04 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,

* 9 438,53 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín,

* 28 078,46 EUR účelovo určené prostriedky na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

* 26 389,28 EUR- nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“,

* 17 267,37 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR na asistentov učiteľov v ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD a ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD

* 1 897,87 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,

* 1 595 EUR - grant Audiovizuálny fond na materiálne zabezpečenie pre MsKS,

 

 1. Schodok rozpočtu vo výške 2 316 123,84 EUR vykryť z kladného zostatku finančných operácií. Zostatok finančných operácií (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) vo výške 499 872,37 EUR sa pridelí do rezervného fondu.

 

 1. Použitie rezervného fondu vo výške 499 800 EUR nasledovne:

* na financovanie stanovíšť kontajnerov 191 000 EUR

* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií 200 000 EUR

* na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania vo výške  108 800 EUR

 

6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

 1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2018,
 2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2018,
 3. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS stratu za rok 2018 vo výške             21 164,70 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku
  v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk

 

 

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018
 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2018 bez výhrad

 

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 20

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019

 

 

 

 

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 21

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 7 450,- Eur nasledovne:
 • OZ Farao - Trnovec nad Váhom, IČO 42427398, na Barelové preteky vo voltížnom jazdení a Majstrovstvá Slovenska – na štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie, oblečenie športovcov vo výške 300,- Eur
 • Rada Šport o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2019 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety vo výške 800,- Eur
 • Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2019 - na ceny
  pre pretekárov a lonzerov, stužky, ceny pre najlepšie kone, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, ozvučenie pretekov, poháre, medaily, úpravu terénu, sanitné vozidlo so záchranármi, veterinárnu služba vo výške 800,- Eur
 • Športový klub Stepné kozy zo Šale, IČO 42207258, na  podporu členov klubu a ich účasti na národných a medzinárodných pretekoch – na nákup Inline speed korčúľ
  vo výške 400,- Eur
 • HK Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643929, na Medzinárodný mládežnícky turnaj
  v hádzanej žiačok v Prahe - na dopravu vo výške 600,- Eur
 • Miestny kynologický klub Šaľa, IČO 42336058, na podporu národných kynologických pretekoch - na poháre a medaily pre víťazov, výrobu a tlač diplomov, nákup materiálu na výrobu prekážok vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel, IČO 17643953, na 14. ročník 4-členných družstiev za účasti kolkárov 1. a 2. ligy Nitrianskeho kraja, z družobného mesta
  z Maďarska a kolkárskych priateľov z Čiech - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých, IČO 17643953,
  na celoslovenský kolkársky turnaj pre nevidiacich a slabozrakých športovcov -
  na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska karate mládeže a dospelých - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 550,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel, IČO 17643953, na Atletickú olympiádu žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča -
  na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • Nordic Walking Team Šaľa, IČO 50761986, na 32. ročník Rakúskeho behu žien vo Viedni v nordic walkingu na 5 km - na dopravu vo výške 250,- Eur
 • Klub športových potápačov Tritón Šaľa, IČO 37868764, na prenájom plaveckých dráh vo výške 300,- Eur
 • Športový klub Hurrican Šaľa, IČO 50750941, na prenájom plaveckých dráh vo výške 350,- Eur
 • Atletický oddiel ŠK ŠOG Nitra, IČO 36111597, na prípravu letnej sezóny atlétky Simony Takácsovej zo Šale - na ubytovanie, stravu a dopravu na sústredeniach, na nákup športovej obuvi (tretry a botasky) a na náklady spojené s regeneráciou a fyzioterapiou vo výške 300,- Eur
 • Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na prenájom plaveckých dráh
  vo výške 300,- Eur
 • FK Veča, IČO 00892301, na Medzinárodný deň detí - na nákup cien a občerstvenia
  pre deti, zapožičanie a nákup hračiek na súťažné disciplíny, prenájom zvukovej aparatúry vo výške 250,- Eur
 • FK Veča, IČO 00892301, na Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - na nákup občerstvenia pre súťažné tímy a športových trofejí pre víťazov, prenájom zvukovej aparatúry vo výške 250,- Eur
 • Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na zabezpečenie kvality tréningov – na nákup výstroja pre hráčov a tréningových pomôcok, prenájom ľadu mimo Šale, prenájom telocvične, dopravu vo výške 800,- Eur

 

 

 

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 22

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 9 450 Eur nasledovne:

 

 • Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330 na  3. ročník festivalu - Rodina
  s láskou – na nákup občerstvenia, honoráre pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 500,- Eur
 • OZ Večania, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti – na honoráre
  pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 700,- Eur
 • OZ Večania, IČO 42202205, na 5. ročník Lečo festival – na honoráre pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 400,- Eur
 • OZ Maceva, IČO 42041406, na Džezáky Šaľa 2019 - koncert Peter Korman Quintet -  na honoráre pre účinkujúcich vo výške 400,- Eur
 • Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na Jednoducho tanec 2019 - súčasť Slovenského pohára – na diplomy, poháre, medaily, tlač diplomov, plagátov, toner a kancelárske potreby vo výške 600,- Eur
 • Divadlo ASI, IČO 51296560, na publikáciu Storočnica divadla v Šali – na grafické spracovanie vo výške 1 500,- Eur
 • Divadlo Materinky, IČO 50650289, na projekt Pipi Dlhá pančucha – na nákup mikroportov, materiál na kostýmy, rekvizity, bábky a ich zhotovenie vo výške
  1 500,- Eur
 • OZ LeGrácia, IČO 50438018, na 5. ročník -  Šaľa Maxi Festík 2019 – na honoráre pre účinkujúcich vo výške 500,- Eur
 • Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov ZUŠ
  v Šali na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach – na účastnícke poplatky, dopravu a ubytovanie vo výške 800,- Eur
 • Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na výstavu Klenoty regiónu - Archívne klenoty – na nákup dekoračného materiálu, roll upov, tlač veľkoplošných mobilných výstavných panelov – roll upov, písmo-maliarske práce vo výške 600,- Eur
 • Divadlo Šok, IČO 36098191, na divadelné predstavenie Peter Pan – na svetelný park, zvukovú aparatúru, výrobu scény, obnovu kostýmov a rekvizít, dopravu techniky
  vo výške 500,- Eur
 • Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na účasť na súťažiach –
  na zaobstaranie hudobného nástroja Keyboard, dopravu do Maďarska, farebné tričká pre členov spevokolu s potlačou vo výške 500,- Eur
 • Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, IČO 001790270016, na podujatie Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien a kníh pre súťažiacich vo výške 550,- Eur
 • Petra Sudorová - Magazín, IČO 40510468, na výrobu keramických produktov –
  na nákup prenosného hrnčiarskeho kruhu vo výške 400,- Eur

 

 

 

8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 23

 

·ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

 

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                18 536 562 EUR

Bežné výdavky:                                          18 201 797 EUR

Rozdiel:                                                               334 765 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                        1 916 820 EUR

Kapitálové výdavky:                                     8 748 738 EUR

Rozdiel:                                                      -6 831 918 EUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:              20 453 382 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:            26 950 535 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                  -6 497 153 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                         7 379 953 EUR

Výdavkové finančné operácie:                           882 800 EUR

Rozdiel:                                                       6 497 153 EUR

 

 

Rozpočet na rok 2019 celkom:

Príjmy celkom:                                         27 833 335 EUR

Výdavky celkom:                                      27 833 335 EUR

Rozdiel celkom:                                                       0 EUR

 

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                      10 555 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                     2 746 262 EUR

300 Granty a transfery                                   7 152 120 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.       654 453 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                   6 725 500 EUR

600 Bežné výdavky                                       18 201 797 EUR

700 Kapitálové výdavky                                 8 748 738 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.     882 800 EUR

 

 1. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 699 415 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 186 105 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       513 310  EUR,

 

 1. prijatie investičného úveru vo  výške 1 000 000 EUR v rozpočte mesta na roky
  2019 – 2020 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií,

 

 1. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

 

 

 

9. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 24

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019

 

 

10. Zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámenu pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 25

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:
 1. vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429, 924 01 Galanta, vedených na liste vlastníctva číslo 3633, a to novovytvorené parcely:
 • parcela registra C KN 1983/20, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 33 m2
 • parcela registra C KN 1983/24, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 m2
 • parcela registra C KN 1983/25, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2
 • parcela registra C KN 1983/26, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2
 • parcela registra C KN 1983/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 152 m2
 • parcela registra C KN 1992/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 149 m2

podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa          15. 04. 2019, spolu vo výmere 360 m2, v podiele 1/1;

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, a to novovytvorené parcely:
 • parcela registra C KN 1983/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2
 • parcela registra C KN 1983/18, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 39 m2
 • parcela registra C KN 1983/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 45 m2
 • parcela registra C KN 1983/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 m2
 • parcela registra C KN 1992/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 44 m2
 • parcela registra C KN 1992/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2
 • parcela registra C KN 1992/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2
 • parcela registra C KN 1992/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 161 m2

podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa
15. 04. 2019, spolu vo výmere 360 m2, v podiele 1/1
;

 

Zamieňané pozemky majú podľa hodnotovej mapy mesta rovnakú hodnotu

 

 

11. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlia Gállová,
Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa – zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlia Gállová, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 26

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa nasledovne:
 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok, časť parcely „C“ KN číslo 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 24. 04. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa,
ako novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2, v celosti, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina
v pomere k celku; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku,

 

 1. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku:

 

pozemok, parcela „C“ KN číslo 2504/2, ostatná plocha, o výmere 42 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987, v celosti, do výlučného vlastníctva mesta Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185.

 

Nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

 

12. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05  Radošina – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05  Radošina a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 27

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3431/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 743 m2 a parcela číslo 3432, záhrada o výmere 157 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmer 900 m2 v celkovej cene 89,10 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Komunitu Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05 Radošina, IČO: 34 003 681.

 

 

 

 

 

13. Andrej Leskovský, Partizánska 1029/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Andrej Leskovský, Partizánska 1029/4, Šaľa

 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 28

 

·ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266,   v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 315, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 500,00 Eur/rok, pre Andreja Leskovského, Partizánska 1029/4, Šaľa, na dobu neurčitú; úhrada nájomného bude v dvoch splátkach, prvá splátka do 30.6. príslušného roka a druhá splátka do 30.10. príslušného roka.

 

 

 

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 29

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 2522/44, záhrada o výmere 304 m2 v celosti; parcela číslo 2522/45, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 12 mv celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako aj parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174 a parcela č. 2424/11, orná pôda o výmere 604 mv podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji pozemku súčasnému nájomníkovi Jozefovi Szabóovi, Hollého 1925/5, 927 05  Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 797,86 Eur

 

 1. Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa – žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou - Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa

a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 30

 

·ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť výpožičku na pozemok, parcela číslo 2667/18, zastavaná plocha a nádvorieo výmere 19 m2, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž a priľahlý pozemok, parcela číslo 2667/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktorý slúži ako vstup do garáže, na dobu 10 rokov pre Základnú školu s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa, IČO: 37 861 395

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                       Ing. Tibor Baran

                                                                                       predseda komisie

                     

 

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová