Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.09.2019 - 08:09  //  aktualizácia: 25.09.2019 - 08:09  //  zobrazené: 798

04/2019 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 19.09.2019

Prítomní: Ing. Róbert Andráši,  Ing. Marián Antal , Ing. arch. Andrea Belzárová,, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, , Peter Szalay Mgr, Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, , Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena

Pozvaní externí hostia:

Doc. Ing. Tibor Schlosser

Ing.arch. Vladimír Jarabica

Ing.arch. Imrich Pleidel

 

Program:

 

  1. Územný dopravný generel (ÚDG) ako podklad pre spracovanie územno-plánovacej dokumentácie  
  2. Územný plán mesta Šaľa (ÚPNO Šaľa)   Návrh Zmien a Doplnkov č.7 – prerokovanie predložených požiadaviek
  3. Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
  4. Voľné témy podľa zváženia členov komisie

 

 

Bod 1:

Územný dopravný generel (ÚDG) ako podklad pre spracovanie územno-plánovacej dokumentácie 

Hlavný riešiteľ   Územného Dopravného Generelu (ÚDG) mesta Šaľa Doc. Ing. Tibor Schlosser informoval o postupe prác. Dokončené sú prieskumy automobilovej dopravy a statickej dopravy. Zostáva dokončiť anketový prieskum, zatiaľ majú odovzdaných len 350 anketových lístkov, napriek masívnej reklamnej kampani mesta. Začnú spracovávať prímestskú dopravu a železničnú dopravu, keďže od  dopravných spoločností sa nepodarilo získať relevantné podklady. V decembri 2019 dokončia plán parkovania. V časti verejného priestranstva v centre mesta je situácia v poriadku, je riešiteľná. Mali by sa zaviesť platené parkoviská, upraviť parkovanie, zabezpečiť plochy na odstavenie bicyklov, čo je tiež problém aj v iných mestách. Na rozdiel od centra mesta, na sídliskách sú funkčné nedostatky. V ÚDG budú navrhnuté plochy pre hromadné garáže. Je potrebné dôsledne vyžadovať parkovanie na svojom pozemku, rovnako aj pri novej výstavbe navrhovať parkovanie na vlastnom pozemku tak ako to je  v  záväznej časti  ÚPNO Šaľa, taktiež výsadbu zelene je potrebné uskutočňovať v zmysle ÚPNO tak, aby nekolidovala s možnou zástavbou. Navrhovaný Predstaničný priestor bude zapracovaný do ÚDG. ÚGD bude riešiť komplexne všetky zložky dopravy, pešiu, cyklistickú, automobilovú, MHD, prímestskú autobusovú a železničnú. Bude spracovaný Plán udržateľnej mobility (PUM). V diskusii odzneli zaujímavé informácie. Ministerstvo plánuje vypracovať strategický dokument - vysokorýchlostná železnica Nitra-Bratislava (160km/hod), cez Trnovec n/V a Šaľu.  Cez most v Šali prejde denne 27 000 áut. Hlavný ťah je na Galantu, a do priemyselnej zóny Duslo. Ak bude vybudovaný plánovaný obchvat, vnútromestská doprava klesne. Šali by značne pomohol južný obchvat (medzi Galantou a Diakovcami), tento návrh bude zapracovaný do prognózy ÚGD. Rozvoj jednotlivých území zapracujú do prognózy ÚDG. Pripravovaný ÚDG nebude vytvárať zmenu dopravy, navrhne organizáciu dopravy. Detaily (napr. jednosmerky) by mali byť spracované v detailných projektoch jednotlivých častí mesta, z hľadiska zavedenia parkovacej politiky. ÚDG by mal byť ukončený na jar 2020.

Výsledky ÚDG budú podkladom pre zapracovanie do ÚPN mesta Šaľa, budú podkladom pre obstarávanie jedného z návrhov Zmien a Doplnkov č.7 ÚPNO Šaľa

Komisia k bodu č.1 nehlasovala.

Bod 2:

Územný plán mesta Šaľa (ÚPNO Šaľa)  Návrh Zmien a Doplnkov č. 7 – prerokovanie predložených požiadaviek

 

Komisia sa oboznámila s novými požiadavkami na  Zmeny a Doplnky č.7 ÚPNO Šaľa. Ponechaná je možnosť doplniť  požiadavky  vrátane zapracovania podkladov zo spracovávaného ÚDG do požiadaviek Zmien a Doplnkov č.7 ÚPNO Šaľa   na nasledujúcich zasadaniach mestského zastupiteľstva. Nové požiadavky sa zatiaľ nebudú predkladať na MsZ  ktoré sa uskutoční 26.9. 2019.

Diskusia sa uskutočnila za účasti zmluvného  mestského architekta Ing.arch. I.Pleidela a spracovateľa ÚPNO Šaľa, Ing.arch. V.Jarabicu

 

K návrhu 1.návrh zmeny:

Lokalita „Zimný pristav“, časť PFCelku rieky Váh

Mesto zaslalo žiadosti o predbežný súhlas na SVP Povodie Váhu Piešťany, š.p. a  na OÚ Šaľa Odbor ŽP.

 

K návrhu zmeny č.2:

V diskusii k „záhradkárskym osadám“, odznelo, že z urbanistického hľadiska formovania mesta Šaľa, jeho funkčnej a priestorovej štruktúry, nie je vhodné stabilizovať a podporovať rozvoj štruktúr individuálnej rekreácie t.j. „rekreačných záhradných domčekov a chatiek“ v zastavanom ťažiskovom území mesta. Predmetné polohy a plochy uvedené v požiadavke, sú potenciálne rezervy pre rozvoj mestskej vybavenostnej a obytnej štruktúry v mestskej forme zástavby. Územný plán definuje rozvojové tendencie sídiel – miest, preto požadovaná zmena je v rozpore s už schválenou koncepciou rozvoja mesta.

Odporúčanie k návrhu č.2:

Zachovať súčasné regulatívy ÚPNO pre dané územia, prípadne navrhnúť stavebnú uzáveru. Doporučuje sa spracovať pasportizáciu súčasného stavu v záhradkárskych osadách, ako podklad pre ďalšie rozhodovanie mesta. Komplexným urbanistickým riešením daného územia, mesto  predíde možným hygienickým, požiarnym a ostatným bezpečnostným rizikám. Spracovaním Územného plánu zóny a preukázaní väzieb na technickú vybavenosť a dopravné napojenie, by malo  mesto v rukách nástroj ako využiť potenciál územia a predísť bezpečnostným rizikám.

 

K návrhu zmeny č.3:

-vlastník pozemkov SLOVKLIMA DEIMOS GROUP požiadal o zmenu funkčného využitia časti Areálu Vodomont  - PFČ Pri železnici

 

Platné  regulatívy:

-voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne  70% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;

 

Požadovaná zmena regulatívov:

Stanoviť obdobne ako platí pre PFČasť Bilická os:

-voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Odporúčanie k návrhu č.3:

Jedná sa o malú zmenu ÚPNO, súhlas s obstrávaním zmeny ÚPNO.

 

K návrhu zmeny č.4:

Spoločnosť Heaven real s.r.o/zmena žiadateľa LIMA Real Estate, s.r.o., požiadala pod ul. Fr.Kráľa vo Veči, časť PFCelok Večianska tabuľa, o zmenu funkčného využitia a priestorového usporiadania

 

Platné regulatívy:

Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania územia

-Produkčná vegetácia alebo produkčná vegetácia s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou, výnimočne prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby, ostatné funkčné využívanie je neprípustné“

Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania územia

-Porast krovinný, prípustný porast stromový, bylinný“.

 

Požadovaná zmena regulatívov:

Stanoviť obdobne ako platí pre PFČ Nová Veča – Juh:

v priestore pod ulicou Fraňa Kráľa

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP, zvýšiť na  6NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP, zvýšiť na 6NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Odporúčanie k návrhu č.4:

Nakoľko je v územnom pláne mesta dostatočná rezerva nezastavaných plôch na bývanie, odporúčame spracovať Urbanisticko-architektonickú štúdiu celého územia, ktoré je v štúdii rozdelené na 1.etapu a 2.etapu, vrátane dopravného posúdenia územia, a zároveň podrobnejšiu štúdiu vyznačenej 1.etapy výstavby. 1.etapa sa nachádza v PFČ Nová Veča – Juh, v priestore pod ulicou Fraňa Kráľa, kde je možná výstavba, v zmysle platného ÚPNO, po splnené platných legislatívnych a technických noriem.  Po úspešnom vybudovaní 1.etapy, odporúčame riešiť 2.etapu, ktorá sa nachádza v  PFCelku Večianska tabuľa a požiadať o predbežný súhlas s realizáciu zámeru 2.etapy  dotknuté subjekty štátnej správy, v konkrétnom prípade  Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov – pozemkovým referátom a dohodnúť podmienky realizácie. Inak je požadovaná zmena v zmysle platných predpisov neakceptovateľná, je v rozpore s podmienkami zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane pôdneho fondu. Požiadavkou bude možné sa zaoberať, až po predložení predbežného súhlasu dotknutých subjektov štátnej správy, urbanisticko-architektonickej štúdie a dopravného posúdenia.

 

K  návrhu zmeny č.5:

Spoločnosť BRM78, vlastník obchodného centra  OC S1, požiadala o Zmenu UPN – PFČ  Nová Veča Centrum

Platné regulatívy:

Kompaktná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP, maximálnej 6NP....

 

Požadovaná zmena regulatívov:

Kompaktná zástavba v minimálnej podlažnosti 1NP, maximálnej 6NP, v prípade jednopodlažnej budovy minimálnu výšku stanoviť na +6,00m od terénu....

Odporúčanie k návrhu č.5:

Navrhuje sa, s platnosťou pre celé katastrálne územie Šaľa, v textovej časti v rámci regulácie priestorového usporiadania  doplniť definíciu regulativu podlažnosti 2NP: minimom pre zástavbu sú 2 nadzemné podlažia alebo minimálna výška budovy +6m nad terénom, pričom za výšku budovy sa považuje výška rímsy alebo atiky budovy.

 

K návrhu zmeny č.6:

Ing. Huseyin Kösetűrk, konateľ spol. YUTEX PLUS s.r.o., požiadal o zmenu UPN –PF Celok Veča, PFČasť  Veča – centrum,  Komenského ul. Žiadateľ plánuje pozemok využiť na výstavbu polyfunkčného objektu(obchod, služby, materská škola, bývanie) a podlažnosťou  5NP a 1PP

 

Platné regulatívy:

 

- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou a bývaním. Vo vyznačenej polohe s funkčným využívaním ako cintorín. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Požadovaná zmena regulatívov:

-zástavba v podlažnosťou5NP a 1PP

-základná, vyššia vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickouvybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Odporúčanie k návrhu č.6:

-Vzhľadom k tomu, že sa jedná sa o centrálnu časť miestnej časti Veča, odporúča sa z 2NP zvýšiť podlažnosť na 4NP a doplniť 1PP.

 

Komisia k jednotlivým návrhom  bodu č.2 nehlasovala.

 

 

Bod 3:

Prerokovanie Materiálov do MsZ vecne príslušných tém.

 

Členovia komisie v krátkosti prešli vybraté materiály do MsZ, ktoré sa týkali prenájmu a zámeny pozemkov mesta. Komisia sa oboznámila s návrhom materiálu Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa a pozemkov vo vlastníctve Tibora Sedláka na Sadovej ul. v Šali. Komisia nemá výhrady k hore uvedenej zámene. Ďalší materiál, ktorým sa komisia zaoberala, bol návrh na prenájom pozemku na Orechovej ul., Mgr. Erike Herákovej Novotnej a preloženie kontajnerového stojiska. Komisia odporúča rovnaký návrh ako MsÚ, zachovať stojisko kontajnerov na  pôvodnom mieste a pozemok neprenajať.

 

Komisia  k bodu č.3 nehlasovala.

 

 

Bod 4:

Voľné témy podľa zváženia členov komisie

 

Komisia sa oboznámila s Prezentáciou „Oprava miestnych komunikácií Šaľa – I.etapa“, ktorú pripravil M.Políček, referent Dopravy. Jedná sa o Projekt verejno-súkromného partnerstva tzv. PPP projekt. Cieľom projektu je zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, na princípe projektového financovania. Ide o významnú investíciu, dlhodobé poskytovanie služieb a riešenie problémov s nedostatkom zdrojov financovania. Obdobný projekt PPP sa realizoval vo viacerých mestách. Po obhliadke miestnych komunikácií v Šali s projektantom dopravných stavieb a M. Políčka, boli vytypované najviac poškodené komunikácie, ktorých opravy by sa robili v I.etape.

Na záver v krátkej  voľnej diskusii odznelo, že mnohé komunikácie sú veľmi poškodené a zničené, napr. ul. SNP, kde iba odfrézovanie vrchnej vrstvy asfaltu nebude stačiť na kvalitnú opravu. Preto treba pripraviť projekty pre komplexné rekonštrukcie, nie iba opravy povrchov poškodených ciest. Rekonštrukcie ciest a ich financovanie je komplexná téma, ku ktorej sa na zasadnutí komisie bude potrebné vrátiť a detailnejšie vvenovať. Na záver diskusie sa upozornilo na nebezpečný prechod z ulice Staničnej na ulicu Hlavnú, pri železničnom priecestí  smer  Diakovce, kde nie je dobudovaný ani chodník, ani vyznačený prechod pre chodcov. Situácia nie je pre chodcov bezpečná a bude potrebné ju riešiť.

 

Komisia  k bodu č.4 nehlasovala

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá