Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.06.2021 - 07:55  //  aktualizácia: 28.06.2021 - 07:56  //  zobrazené: 1227

04/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 16.06.2021

Dátum konania: 16. 06. 2021

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:46 hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní: Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč.

 

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
 3. Hodnotenie činnosti SŠÚ
 4. Príprava rozpočtu na rok 2022 – Plán investícií na rok 2022
 5. Príprava podujatí počas letných prázdnin
 6. Aktuálne informácie
 7. Záver

K bodu 1

Na úvod Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali informovala členov komisie s návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2021, ktorý bude predložený na zasadnutie MsZ dňa 24.06. 2021.

p. Valentínová – požaduje zakúpenie notebookov a tabletov ,

p. Krištof – odporúča p. riaditeľke ZUŠ podať písomnú požiadavku mestu.

 

K bodu 3

Bola vypracovaná hodnotiaca správa o činnosti SŠÚ.

Činnosť Spoločného školského úradu, ako aj činnosť jednotlivých základných škôl a školských zariadení bola v tomto školskom roku značne obmedzená nepriaznivou epidemiologickou situáciou.

SŠÚ organizoval operatívne porady s riaditeľmi mestských základných škôl a školských zariadení, ktoré boli zamerané na riešenie aktuálnych problémov spojených so šírením ochorenia COVID-19, financovanie, čerpanie rozpočtu, na plánovanie aktivít, informovanie o výzvach a spoluprácu na pripravovaných projektoch, zabezpečenie prevádzky ZŠ a ŠZ.

SŠÚ poskytol školám a školským zariadeniam okresu Šaľa spracované pedagogicko-organizačné pokyny (POP) na školský rok 2020/2021 vypracované na základe a v súlade s dokumentom MŠVVaŠ SR  „Sprievodca školským rokom 2020/2021“.

Vyučovanie v školách a školských zariadeniach bolo prerušené alebo obmedzené.

Hodnotiaca spáva bola predložená členom KŠ aj v elektronickej forme a bola komisiou školstva zobratá na vedomie.

 

 

K bodu 4

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok 2022. Z investičných akcií, ktoré boli riaditeľmi škôl a školských zariadení navrhnuté v hodnote 1 251 900 eur, boli vybraté tieto prioritné akcie:

 

Názov školy/ŠZ

Investičné akcie v r. 2022

Predpokladaná hodnota

v eurách

ZŠ s MŠ Bernolákova

odstránenie azbestovej krytiny 200 m2

 

20 000

 

ZŠ J. Hollého

Výmena požiarnych uzáverov na základe kontroly PO ( dvere )

5 000

ZŠ s MŠ J. Murgaša

 

 

ZŠ J. C. Hronského

Oprava kanalizácie a WC v šatniach pri telocvični

 

*Odstránenie havarijného stavu WC severovýchodné a juhovýchodné krídlo – financie na riešenie tejto havarijnej situácie sme požiadali z ministerstva

17 000

 

 

66 000*

ZŠ Ľ. Štúra

Školská jedáleň – plynový varný kotol 150 l

 

3 000

 

CVČ

Rekonštrukcia schodov pri 3 vstupných vchodoch hlavnej budovy

 

Výmena podlahových krytín na chodbách v hlavnej budove

6 000

 

 

5 000

ZUŠ

Odstránenie vlhkosti muriva a oprava opadajúcej omietky budovy na Hlavnej ulici

15 000

MŠ Hollého

Výmena dlažby v práčovni

3 000

MŠ Okružná

Výmena vchodových brán do areálu 2 ks

 

Oprava kanalizačného potrubia a vodovod-nej  inštalácie

2 000

 

23 000

MŠ Družstevná

 

Oprava požiarneho schodiska

Dokončenie rekonštrukcie kúpeľní a výdajní jedla – 2 triedy

 

2 000

30 000

 

     

Rezerva

 

19 000

SPOLU

 

150 000

 

*ak sa podarí získať financie z ministerstva 66 000 eur využijeme na riešenie požiadaviek vyznačených zelenou farbou. Ak financie nezískame zelené požiadavky budeme riešiť až v nasledujúcom roku.

 

Zástupcovia komisie školstva budú v rozpočte na rok 2022 požadovať kapitálové výdavky vo výške 150 000 eur.

 

Hlasovanie:               za: 9                             proti: 0                         zdržali sa: 0

 

Komisia školstva schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č.1/4/2021:

Komisia  školstva pri MsZ v Šali predkladá nasledovné priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok 2022  v celkovej výške 150 000 Eur. Tento návrh rozpočtu na rok 2022 bude predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.06. 2021. Ostatné požadované investičné akcie posúva komisia školstva do ďalších dvoch rokov.

 

K bodu 5

Členovia komisie školstva boli oboznámení s aktivitami Š a ŠZ počas letných prázdnin.

CVČ :

 • 8 týždňov denných letných aktivít s počtom detí 36 detí denne,
 • na stránke CVČ je zverejnený plagát LETO V CVČ,
 • divadelný súbor Materinky sa zúčastní súťaže Gorazdov Močenok 2021 s predstavením ekologická rozprávka „ Kde je mastný fľak, tam nebýva rak“,
 • divadelný súbor odohrá v parku CVČ tri divadelné predstavenia pre rodičov s deťmi,
 • počas leta bude v prenájme priestor prístavby CVČ pre NSK – Veľkokapacitné očkovacie centrum.

ZUŠ:

 • nebude organizovať žiadne podujatia ani prenájmy.

 

Základné školy:

 • žiadne aktivity, podujatia ani prenájmy, školské ihriská voľne prístupné pre verejnosť,
 • rekonštrukčné práce na multifunkčnom ihrisku, inštalácia oddychových kútikov na 1. stupni a ŠKD ( ZŠ J. Hollého ),
 • bežné opravy v budove a v areáli  ZŠ, údržba, maľovky.

 

Materské školy:

 • nebudú organizovať žiadne akcie, podujatia, bežný prázdninový režim pre deti a hravé aktivity,
 • prevádzka v MŠ okrem MŠ 8. mája bude otvorená v júli 2021,
 • prevádzka v auguste 2021  bude v MŠ 8. mája – bude tam zberná trieda pre všetky deti zo Šale z ostatných MŠ,
 • v MŠ P. J. Šafárika sa bude realizovať rekonštrukcia elektroinštalácie a následná maľovka interiéru.

 

K bodu 6

 • Dňa 28.6 o 13.00 hod. sa v obradnej sieni uskutoční Spoločenské stretnutie odchádzajúcich zamestnancov školstva do dôchodku s predstaviteľmi mesta.
 • Zakúpila sa licencia na účtovnícky program WINIBEU od IVES na evidenciu a inventarizáciu majetku.
 • Bolo vypísané výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľky MŠ Okružná. Prihlášky môžu uchádzači zasielať do 30.6.2021.
 • ZŠ J. C. Hronského sa zapojila do Enviroprojektu 2021. Chceli by získať 2000 eur na renováciu vonkajšieho priestoru medzi pavilónmi. Budeme sa spolupodieľať sumou 100 eur.
 • Z projektu Modernejšia škola by sme chceli získať spolu 88 419 eur.
 • Zbernou škôlkou v tomto školskom roku bude MŠ 8. mája, ktorá bude fungovať od

2.8. – 27.8.2021. Ostatné škôlky budú v prevádzke od 1.7. -30.7.2021.

 • V školskom roku 2021/2022 si bude v materských školách v meste Šaľa plniť povinnú predškolskú výchovu 227 detí, z toho povinnú predškolskú výchovu si budú plniť 3 deti so ŠVVP. Počet všetkých predškolákov z okolitých obcí je 52, z toho 11 detí je z Diakoviec, 10 detí z Trnovca nad Váhom, 6 detí z Kráľovej nad Váhom, po 4 deti z Vlčian, z Topoľnice a z Dlhej nad Váhom, 3 deti zo Selíc, po 2 deti zo Žihárca a Tešedíkova a po jednom dieťati z Močenku, Nitry, Matúškova, Kajalu, Paty a z Vozokán.

 

 

 

 

Na záver Ing. Krištof poďakoval prítomným za účasť.

 

 

                                                                                    Ing. Marián Krištof

                                                                                                       predseda KŠ

 

 

 

 

     

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                           Tajomníčka KŠ