Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.11.2022 - 12:04  //  aktualizácia: 01.12.2022 - 11:26  //  zobrazené: 760

05/2022 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 21.09.2022

Dátum konania: 21.09. 2022

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:40hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní:

Ing. Helena Psotová,  PaedDr. Vladimír Takáč.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie a privítanie členov komisie školstva
 2. Návrh VZN o zriadení výdajnej školskej jedálne .
 3. Informácia o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na začiatku šk. r. 2022/2023
 4. Informácia o školských aktivitách v čase letných prázdnin
 5. Vyhodnotenie škôl v predmet. olympiádach a postupových súťažiach za šk. rok 2021/2022 - informácia
 6. Aktuálne informácie
 7. Diskusia
 8. Záver

 

K bodu 1

Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

 

K bodu 2

Vedúca SŠÚ, Mgr. M. Takáčová informovala prítomných o Návrhu VZN o zriadení výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa.

 

Uznesenie č. 1/5/2022: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala návrh VZN o zriadení výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa a  odporúča MsZ v Šali schváliť tento návrh VZN na zasadnutí zastupiteľstva dňa 22.09. 2022.

Hlasovanie:

Za: 9           Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová  - vedúca Spoločného školského úradu v Šali informovala členov o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na šk. r. 2022/2023 nasledovne:

Podľa podkladov zo Š a ŠZ ku dňu 24.08. 2022 predpokladáme v školskom roku 2022/2023 nasledovné pedagogicko-organizačné zabezpečenie ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ:

Počet PZ v ZŠ ( učitelia, vychovávatelia, PA ): 213 (bez pričlenených MŠ Bernolákova, MŠ J. Murgaša, MŠ s VJM P. Pázmánya ),

Počet PZ v MŠ  ( 7 samostatných + 3 pričlenené MŠ k ZŠ ): 86, z toho 79 učiteliek, 4 PA, 1 logopéd, 1 školský psychológ a 1 pomocný vychovávateľ ).

Počet PZ v ZUŠ: 39, z toho 4 MD

Počet PZ v CVČ: 8

Počet nepedagogických (administratívnych ) zamestnancov v ZŠ je 53,5 a v MŠ je 25.

V školských jedálňach ZŠ bude v tomto školskom roku pracovať 30 nepedagogických zamestnancov a v školských jedálňach MŠ bude pracovať 24 nepedagogických zamestnancov.

V ZŠ sa otvorí 114 tried s predpokladaným počtom žiakov 2198, 32 oddelení ŠKD s predpokladaným počtom detí 785.

Zo 114 tried budú 4 žiaci navštevovať 1 špeciálnu triedu a 130 žiakov bude navštevovať 5 tried so zameraním ( ZŠ s MŠ J. Murgaša ), 89 žiakov sa bude vzdelávať v 8 triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním ( ZŠ J. C. Hronského ).

Z celkového predpokladaného počtu 2198 žiakov v ZŠ je 127 individuálne integrovaných, 2 žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a 42 žiakov študuje v zahraničí.

V deviatich štátnych mestských MŠ sa otvorí 34 tried s predpokladaným počtom detí 734, z toho 246 detí si bude v tomto školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie a 21 detí má odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Základnú umeleckú školu bude navštevovať 802 žiakov a v Centre voľného času v Šali očakávajú návštevnosť 1180 detí.

 

K bodu 4

Mgr. Takácsová, ZŠ s MŠ Bernolákova 

 • telocvičňa je v havarijnom stave, nutná je aj oprava kanalizácie, jej vyčistenie – je v havarijnom stave,
 • týždenný pobyt pre deti a žiakov s lektormi ANJ v spolupráci s Rain School,

 

Mgr. G. Vrba, ZŠ J. Hollého

 • maľovanie vnútorných priestorov tried, výmena žalúzií ( z investícií ZRPŠ ),
 • oprava oplotenia, ale je nutné celé oplotenie na novo vymeniť,
 • nutnosť otvorenia ďalšej triedy ŠKD,

 

Mgr. K. Grznárová, ZŠ J.C. Hronského

 • maľovanie tried, chodieb, vymenený školský nábytok, doplnené interaktívne tabule z FP ZRPŠ,
 • všetky sociálne zariadenia sú zrekonštruované, oprava kanalizácie,
 • vytvorenie bezpodnetnej miestnosti v priestoroch kuchynky,
 • úspešné projekty – TESCO pomáha, projekt ZSE – v rámci tohto projektu príprava školskej športovej olympiády pre mestské základné školy,
 • nutnosť otvorenia ďalších 2 oddelení ŠKD  ( zo 7 na 9 ),

 

PhDr. Rudolf Kuklovský, ZŠ s MŠ J. Murgaša

 • realizácia maľovky vnútorných priestorov,
 • do ŠJ zakúpená umývačka riadu,

Mgr. Eva Aláčová, ZŠ Ľ. Štúra

 • maľovky šatní, vešiakov,
 • nové radiátory v ŠKD, v súvislosti s výmenou nový problém s vykurovacím zariadením – znižuje sa stav v kotloch a preto je nutné riešiť kúrenie v budove ŠKD,
 • výmena bezpečnostného systému,
 • zateplenie telocvične a ŠKD
 • nutnosť odstrániť rozmnožené včelstvo na budove telocvične ( ohrozujú bezpečnosť pri práci ),

Mgr. Monika Hamarová, ZŠ s MŠ P. Pázmánya

 • menšie úpravy v budove školy,
 • výmena kotolňových dverí, nové parapety a žalúzie,
 • výrub stromov, úprava terénu,
 • je nutné opraviť bleskozvody,
 • budú sa vykonávať revízne kontroly čistiacich zariadení,

 

Silvia Bartošová, MŠ Budovateľská

 • vybudované nové detské ihrisko z FP zo Samsungu a v spolupráci s MsÚ v Šali,
 • oprava drevených herných prvkov,
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení 1. triedy,
 • nutnosť výmeny poplašného zariadenia,
 • je potrebné prebrúsiť kryty na radiátoroch ( na podnet z kontroly hygieny ),

 

PaedDr. Dagmar Mesárošová, MŠ Družstevná

 • rekonštrukcia strechy, maľovanie priestorov MŠ,
 • ešte je potrebné namaľovať zárubne,
 • v rámci projektu „TESCO pomáha “– 3 nové herné prvky na detské ihrisko, čaká sa ešte na dve ( dodanie v októbri ),
 • vytvorená jedna nová trieda 2 – 3 ročných detí, pribudli 2 PZ,
 • potrebné vymeniť poplašné zariadenie a bránu,

 

Irena Vargová, MŠ Hollého

 • oprava herných prvkov – 3 nové preliezky zakúpené z vlastných alebo rodičovských FP,
 • nové poplašné zariadenie,
 • v rámci projektu „Zeleninkové šialenstvo“ vybudovaná nová trieda, budú realizované otvorené hodiny aj pre PZ z okolitých MŠ,

 

Mgr. Ľubica Hippová, MŠ Okružná

 • oprava kanalizácie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, umývarky,
 • maľovanie tried,
 • výmena brány – rozšírenie vstupu do MŠ,
 • oprav drevených komponentov na detských herných prvkoch na detskom ihrisku – problém s opravou a so zháňaním kvalitného a ochotného stolára – prisľúbený kontakt z MŠ Budovateľská,
 • nová pomocná a hlavná kuchárka,

 

PaedDr. Žaneta Gužíková, MŠ 8. mája

 • maliarske práce
 • úprava nábytku a stoličiek,
 • rekonštrukcia zadnej časti školského dvora,
 • pripravuje sa rekonštrukcia multifunkčného ihriska ( financovanie sponzorom ),
 • je nutné zrekonštruovať - urobiť nový kamerový a zabezpečovací systém (starý systém je už poruchový),
 • nutná výmena vykurovacieho potrubia,

 

Mgr. Tímea Kukanová, MŠ P. J. Šafárika

 • rekonštrukcia práčovne na podnet hygieny – havarijný stav – zatekanie z kanalizácie,
 • zakúpené a inštalované nové herné prvky ( z FP Rady rodičov ),
 • MŠ bola úspešnou v súťaži Čerstvé hlavičky a 1-krát týždenne budú deti dostávať čerstvé ovocia alebo zeleninu z Kauflandu,
 • zákonný zástupca vybavil klimatizáciu v dvoch triedach a v riaditeľni – bude v prevádzke bez prítomnosti detí iba na ochladzovanie miestnosti tak, aby boli dodržané zdravotné a hygienické normy,

Ing. Michal Malárik, Centrum voľného času Šaľa

 • uskutočnila sa rekonštrukcia schodov, vstupu a zábradlia,
 • na podnet výzvy ZSE bol úspešný projekt „ŠACHY V PARKU“

 

Mgr. Nora Valentínová, DiS. art., Základná umelecká škola

 • problém s kanalizáciou ZUŠ na Hlavnej ulici, ďalej s elektrifikáciou – je nutná rekonštrukcia, elektrifikácia sa bude viesť v zemi,
 • nefunkčné komíny – budú sa čistiť,
 • vytvorenie novej učebne,
 • príprava osláv a sprievodných podujatí  pri príležitosti 70. výročia ZUŠ,

nutnosť zatepliť budovu ZUŠ – čakajú na výzvu.

 

 

K bodu 5

Vyhodnotenie škôl v meste Šaľa v predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2021/2022 v rámci okresu Šaľa a v rámci Nitrianskeho kraja nie je momentálne možné predložiť, nakoľko RÚŠS v Nitre sa rozhodlo z objektívnych dôvodov nerealizovať hodnotenie základných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho kraja, nakoľko sa mnohé predmetové olympiády a postupové súťaže, ktorých sa základné školy zúčastnili, realizovali dištančnou formou.

 

K bodu 6

 1. Dňa 19.9.2022 sa uskutočnila tradičná akcia „Prvácka žiacka knižka“. Nové žiacke knižky  rozdal primátor mesta Mgr. Jozef Belický 228 prváčikom zo základných škôl v meste Šaľa.

 

 1. Dňa 13.9.2022 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ v meste Šaľa s vedúcou majetkového oddelenia MsÚ Šaľa – Ing., JUDr. Margitou Pekárovou. Riešilo sa prenajímanie nebytových priestorov Š a ŠZ v súlade so zásadami nakladania s majetkom mesta. P. Pekárová vyhotovila návrh zmluvy na prenájom priestorov, ktorý bol rozoslaný na jednotlivé Š a ŠZ.

 

 1. Členovia KŠ obdržali vyhodnotenie dotazníka o záujme žiakov deviateho ročníka o stredné školy v meste Šaľa.

 

 1. Dňa 24.8.2022 na pracovnej porade riaditeľov Š a ŠZ pán Dušan Kozic – konateľ spoločnosti ECOLOGIC Energy Projects informoval prítomných o komplexnom riešení výstavby lokálneho fotovoltického zdroja. Taktiež Radka Aľakšová – nutričná a výživová poradkyňa, ponúkla školám spoluprácu, týkajúcu sa zdravého životného štýlu mládeže, racionálneho stravovania, zlepšenia stravovacích návykov a motivácie k športovaniu.

 

 1. Dňa 26.8.2022 sa uskutočnila pracovná porada zamestnancov Školských úradov Nitrianskeho kraja s vedúcou oddelenia metodiky RÚŠS Nitra Mgr. Ingrid Hrnčárovou.

 

 1. Dňa 8.9.2022 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov základných škôl a zástupcov zriaďovateľov v územnej pôsobnosti RÚŠS Nitra.

 

 1. Dňa 28.9.2022 sa uskutoční úvodné stretnutie začínajúcich pedagógov ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ zaradených na adaptačné vzdelávanie a uvádzajúcich pedagógov celého okresu Šaľa so zamestnancami SŠÚ.

 

 1. Do 25.9.2022 musia školy vytvoriť protokol k zberu údajov za školský rok 2022/2023 (EDUZBER), odovzdať ho zamestnancom SŠÚ a do 30.9.2022 musia vygenerovať zamestnanci SŠÚ spoločný protokol, za všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a doručiť ho RÚŠS Nitra.

 

K bodu 7

p. Takáčová – aktuálne navštevuje základné a materské školy v meste Šaľa 89 ukrajinských detí a žiakov,

 

p. Malárik – v čase letných prázdnin CVČ v Šali navštívilo denné tábory  340 detí v 10 turnusoch  v priebehu 8 týždňov. Tieto tábory mali rôzne tematické zamerania, ku ktorým sa pridali aj nové turnusy zamerané na floorbal, robotiku a lego. CVČ sa zúčastnilo súťaže v programovaní a v rámci Európy získali krásne 2. miesto. Tiež sa prihlásili do medzinárodnej súťaže v robotike – 1. legoliga. Zamestnanci svojou účasťou podporili projekt „Do práce na bicykli“, získali tiež stojany na bicykle.

 

p. Husáriková – pochválila letné aktivity organizované CVČ a vyzdvihla ich činnosť.

 

 

K bodu 8

Na záver Ing. Krištof poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ a MsŠR.

 

 

                                                                            

                                                                                  Ing. Marián Krištof

                                                                                                       predseda KŠ

 

     

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                           Tajomníčka KŠ