Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2023 - 14:59  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:05  //  zobrazené: 561

05/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 20.06.2023

 

Dátum a miesto: 20. júna 2023 (utorok) o 16,00 h v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa

Prítomní členovia komisie: Marek Molnár, Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Miriam Hambalková, Kristián Rehák, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Lucia Zemková, Jozefína Karlubíková

Prizvaní prítomní: Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Miroslava Bartovicová

Neprítomní členovia komisie: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. - ospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art. - ospravedlnená, Mgr. Ondrej Sirota - ospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia Kino Šaľa - referent kina
 3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
 4. Správa o činnosti MsKS za rok 2022 - Ing. František Botka
 5. Pozvánka od partnerského mesta na dni Końskie, Poľsko
 6. 3D nápis Veča
 7. Návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok
 8. Informácie realizačného tímu o príprave podujatia TČR
 9. Rôzne  
 10. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Ing. Miroslava Bartovicová, referent kina

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril predseda komisie Marek Molnár. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená elektronickou formou. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj materiály k jednotlivým bodom rokovania, ktoré spracoval predseda komisie Marek Molnár. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 1. Informácia Kino Šaľa - referent kina

Na zasadnutí komisie dňa 14.3.2023, v bode 5. Vyhodnotenie návštevnosti kina Mesta Šaľa za obdobie január – február 2023, členovia komisie rokovali o možnostiach zvýšenia návštevnosti kina. P. Lucia Zemková mala návrhy a niekoľko otázok na fungovanie kina.

P. Mária Šeboková, ktorá zastupovala na rokovaní komisie vedúceho MsKS Ing. Františka Botku, odporučila komisii pozvať referentku kina Ing. Miroslavu Bartovicovú, ktorá na návrhy a otázky členov komisie fundovane odpovie.

Ing. Miroslava Bartovicová uviedla nasledovné:

Programovanie kina v danom mesiaci závisí od mesačnej ponuky distribučných spoločností. Z aktuálnej ponuky sa zostavuje program kina na daný mesiac. Nekupujú sa balíky za zvýhodnené ceny. Požičovné za filmy je 50/50 % tržby pre kino/distribučnú spoločnosť. Odvod AVF 1%, odvod SOZA 1% z tržby za film.

Kino navštevujú diváci podľa ponuky filmov. Niektoré filmy sú viac divácky atraktívne            a niektoré menej. Najviac navštevované sú rozprávky, horory, dobré slovenské a české komédie, komiksy. Počet divákov je ovplyvnený aj absenciou bufetu. Šušťanie sáčkov by sa eliminovalo bufetom, pretože sa občerstvenie sa dáva do špeciálnych papierových vedier alebo menej hlučných obalov.

Uviedla: teší sa, že premietania pre školy navštevujú nielen žiaci šalianskych škôl aj žiaci z okolitých obcí.

Návštevnosť divákov v kine poklesla aj vďaka streamovacím službám, ktoré sú v súčasnosti vo veľkej miere využívané. Kino film ide na stream po 48 dňoch od premiéry.

Momentálne nie je možnosť vernostných a akciových balíkov na vstupné do kina. Neumožňujú to distribučné spoločnosti ani pokladničný systém, jedine darčekové poukazy, ktoré však boli zatiaľ zamietnuté.

Na amfiteátri sa bude premietať tento rok počas letných prázdnin každý piatok a sobotu. Rušenie filmu hlučnými divákmi počas premietania na amfiteátri  je potrebné riešiť s mestskou políciou a nie s premietačmi. Dohodli sa, že vedúci MsKS osloví v tejto veci náčelníka MsP Mgr. Petra Krokavca.

Premietanie na amfiteátri je bezplatné, preto v prípade záujmu o sponzoring, je tu možnosť pred premietaním premietnuť krátke reklamné video záujemcu.

Uznesenie 1/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

informácie Kino Šaľa

 1. berie na vedomie

informácie Ing. Miroslavy Bartovicovej o fungovaní kín

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia

Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval spracovaný materiál o plánovaných kultúrno- spoločenských podujatiach MsKS na obdobie od 21.6.2023 do 15.9.2023, vrátane podujatí, na ktorých MsKS spolupracuje a zároveň ich na uvedené podujatia pozval. Materiál bol členom komisie doručený súčasne s pozvánkou na zasadnutie.

Program podujatí:

23.6.2023 - FS Šaľa, Jánske ohne, pláž pri Váhu

23.6.-24.6.2023 - Šaliansky jarmok

25.6.2023 - Cyklovačka „Trnava – Nitra – Šaľa“

26.6.2023 - 60. výročie ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (DK Šaľa)

27.6.2023 - Kung fu, TAI CHI, (KD Šaľa Veča)

28.6.2023 - Materinky – vystúpenie pre škôlky vo Veči (KD Šaľa-Veča)

30.6.2023 - „Tvorivý čin roka 2022“ (DK Šaľa)

1.7.-29.7.2023 - Letné premietania na amfiteátri (v piatok aj v sobotu)

1.7.2023 - Súťaž vo varení gulášu (Šalianska pláž)

3.7.2023 - „Hurá prázdniny“ – (KD Šaľa – Veča)

10.7.-14.7.2023 - TK Jumping „IT KEMP“ (KD Šaľa-Veča)

24.7.-28.7.2023 - TK Jumping „Trolkovo“ (KD Šaľa-Veča)

1.8.-26.8.2023 - Letné premietania na amfiteátri (v piatok aj v sobotu)

29.8.2023 - SNP, kladenie vencov

2.9.2023 - Gorazdova zvesť

16.9.2023 - Inline preteky – (amfiteáter Šaľa)

Na zasadnutí dal do pozornosti komisie podujatie: 22.6.2023 - Deň so ženistami v Kráľovej nad Váhom

Ing. Martina Čižmáriková dala do pozornosti komisie podujatie: 28.6.2023 od 6:00 h do 10:00 h - Cykloraňajky

Členovia komisie nemali k odprezentovanému programu žiadne pripomienky.

Uznesenie 2/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 21.6.2023 do 15.9.2023

 1. berie na vedomie

kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 21.6.2023 do 15.9.2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Správa o činnosti MsKS za rok 2022 – Ing. František Botka

Vedúci MsKS Ing. František Botka vypracoval Správu o činnosti MsKS za rok 2022. Členom komisie bola zaslaná na preštudovanie elektronicky.

Obsah správy je rozdelený do  jedenástich častí: Úvod, Činnosť MsKS v roku 2022, Podujatia podľa jednotlivých stredísk MsKS, Kino, Družobné vzťahy, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ), Ekonomická klasifikácia a finančné zabezpečenie činnosti MsKS, Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, Marketing a propagácia podujatí, Kultúrna infraštruktúra: budovy a priestorové kapacity a Záver. Správa obsahuje aj fotodokumentáciu z niektorých podujatí usporiadaných MsKS v roku 2022. Podrobne je spracovaná na 52 stranách.

Pri uvedených údajoch o uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatiach v roku 2022 treba brať do úvahy, že činnosť MsKS sa začala až v máji 2022 po slávnostnom otvorení a návrate do zrekonštruovaných priestorov Domu kultúry Šaľa a v kine sa začalo premietať od júna.

Členovia komisie nemali k spracovanej správe žiadne pripomienky.

Uznesenie 3/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

  1. prerokovala

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2022

  1. odporúča MsZ  s ch v á l i ť

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2022

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Pozvánka od partnerského mesta na dni Końskie, Poľsko

Referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy Ing. Eliška Vargová poslala do komisie na prerokovanie pozvanie pre účinkujúcich v kultúrnom programe na Dni Końskich  dňa 18. -20. 8.2023 (deň upresnia).

Uznesenie 4/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

pozvanie pre účinkujúcich v kultúrnom programe na Dni Końskich  dňa 18. -20. 8.2023

 1. navrhuje

aby mesto Šaľa v družobnom meste na Dni Końskich v auguste 2023 reprezentoval  „Martin Krajmer a deti Váhu“

Uznesenie bolo prijaté.

 1. 3D nápis Veča

Referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy Ing. Eliška Vargová požiadala komisiu o vyjadrenie sa k nápisu 3D vo Veči, či ponecháme nápis v bielej farbe alebo sa navrhne realizácia vymaľovať písmená.

Uznesenie 5/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

materiál 3D nápis Veča

 1. navrhuje

ponechať 3D nápis Veča v bielej farbe

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok

Predseda komisie Marek Molnár v elektronicky zaslanom materiály k tomuto bodu informoval členov komisie, že v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.

Uznesenie 6/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 1. navrhuje
 1. investičné akcie:
 1. zakúpenie nového pódia, veľkosť 6x5x1 m pre MsKS (predbežne zistená cena 11 640,- Eur s DPH, kompletná verzia – dosky, nohy, nivelizácia, schody sklopné, zábradlia okolo pódia, zavetrenie),
 2. zakúpenie zastrešenia, veľkosť  konštrukcie 7x6x4,2 m pre MsKS (predbežne zistená cena 17 520,- Eur s DPH, ak je potrebný statický posudok plus cca 2 000,- EUR),
 3. zakúpenie 15 ks pivných setov potrebných pri podujatiach v exteriéri,
 4. umiestnenie pamätných tabúľ, ktoré sú v sklade mesta,
 1. do rozpočtu:
 1. vytvoriť v rozpočte mesta samostatnú položku na financovanie podujatia Tvorivý čin roka v sume 2 200,- EUR,
 2. navýšiť v grantovom systéme na podporu kultúry v meste finančné prostriedky na poskytnutie dotácií v programe kultúra na rok 2024 na 30 000,- EUR,

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Informácie realizačného tímu o príprave podujatia TČR

Vedúca realizačného tímu TČR 2022 Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných o výsledkoch prípravy podujatia:

realizačný tím sa zhodol na čase konania podujatia TČR o 18:00 h, pozvánky sú hotové, plagáty sú vytlačené a vyvesené v citylightoch, program zabezpečený v troch vstupoch: FS Šaľan, Základná umelecká škola Šaľa a Mgr. Zoltán Mikó, ceny a kvety pre laureátov sú objednané, moderovanie a občerstvenie zabezpečené, na videoprojekcii pracuje s Bc. Tomášom Benkovičom.

Uznesenie 7/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

informácie o príprave podujatia Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022

 1. berie na vedomie

informácie o príprave podujatia Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Rôzne

p. Marek Molnár:

Naplánuje a elektronicky pošle členom komisie termíny zasadnutí na 2. polrok 2023

p. Kristián Rehák:

Navrhuje mestu do budúcnosti zvážiť zálohovanie plastových pohárov na veľkých podujatiach ako sú napr.: Večianske slávnosti a Šaliansky jarmok.

Uznesenie 8/05/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

návrh p. Kristiána Reháka o zálohovaní plastových pohárov

 1. odporúča

členovi komisie p. Kristiánovi Rehákovi, vo veci zálohovania plastových pohárov, kontaktovať p. Gabrielu Kováčovú a na budúcom zasadnutí komisie informovať komisiu o výsledku

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Záver

Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Šaľa, 20.6.2023

zapísala: Jozefína Karlubíková

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

Na vedomie:

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referentka pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková
 7. Referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Eliška Vargová