Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.09.2019 - 09:35  //  aktualizácia: 12.09.2019 - 09:36  //  zobrazené: 522

06/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 28.08.2019

Prítomní:  RSDr. Peter Gomoboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,            Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka,              Miloš Rehák,  Ing. Petronela Vižďáková, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaní: Ján Komjáthy, Ing. Edita Haládiková

 

Neprítomní: Ing. Gabriela Braníková (ospravedlnená)

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Príprava na celoslovenskú konferenciu pod názvom ,,Sila zvyku“ v rámci Islandského modelu prevencie, ktorá sa uskutoční v meste Šaľa
  4. Rôzne
  5. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomoboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli 10  členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky. Ing. Peter Sűss doplnil témy do bodu rôzne, ktorými sa má komisia a prizvaní hostia zaoberať.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac august. Za toto obdobie MSP riešila spolu 407 priestupkov z čoho 60 bolo riešených v blokovom konaní. Upozorňuje, že počas letných mesiacov stúplo užívanie alkoholu na verejných priestranstvách z čoho za mesiac august sa zo 41 prípadov porušovania VZN týkalo až 29 prípadov alkoholu. Problém s bezdomovcami pred obchodmi a supermarketmi je stále pretrvávajúci aj po policajných hliadkach a ich upozorňovaní. RSDr. Peter Gomoboš im už zakázal vysedávať na zastávke pri firme Microwell a pri škôlke avšak upozorňuje, že je potrebné  hľadať riešenia a preto chce spolu s členom komisie Ing. Petrom Sűssom dohodnúť stretnutie u predstaviteľov spoločnosti COOP Jednota v Šali a riešiť vysedávanie ľudí bez domova pred ich prevádzkou na ul. Nešporova. RSDr. Peter Gomoboš zároveň tiež upozorňuje, že ak príde k zrušeniu nízkoprahového denného centra bude sa táto situácia s ľuďmi bez domova  zhoršovať. Ing. Peter  Sűss žiada MsP o riešenie nočného kľudu na parkoviskách pred nákupnými centrami, nakoľko si tam stretávajú skupinky ľudí a robia si tam tzv. ,, tuning párty“ v neskorých nočných hodinách. Ján Komjáthy reagoval na tento podnet, že hliadka MsP ide na miesto a riešia tieto tunningové stretnutia.

 

UZNESENIE č. VI/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

2. Príprava na celoslovenskú konferenciu pod názvom ,,Sila zvyku“ v rámci Islandského modelu prevencie, ktorá sa uskutoční v meste Šaľa

PhDr. Marián Šperka ozrejmil komisii situáciu s prípravami celoslovenskej  konferencie pod názvom ,, Sila zvyku“, avšak ešte stále nie je zrejmá výška finančného príspevku, preto sa konferencia posúva zo septembra na október. Výška finančného príspevku by mala byť jasná v najbližších dňoch.  PhDr. Marián Šperka zdôrazňuje, že prvá časť konferencie je dôležitá, lebo je potrebné aby školy v meste vybrali jedného človeka, ktorý bude ich zástupcom. Vedúca školského úradu v Šali Ing. Erika Velazquezová bude robiť poradu pre riaditeľov škôl pre podrobnejšie vysvetlenie celého priebehu a aktivít projektu. Mesto Nitra už určilo svojho zástupcu a 6.9.2019 sa bude konať stretnutie v Nitre u primátora na, ktorom sa zúčastnia členovia komisie PhDr. Marián Šperka ,RSDr. Peter Gomoboš, Ing. Gabriela Lacková a Ing. Róbert Andráši.

UZNESENIE č. VI/2

Komisia berie na vedomie nové skutočnosti ohľadom pripravovanej konferencie v rámci Islandského modelu prevencie

 

4. Rôzne

Členov komisie zaujímala informácia, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke mesta Šaľa ohľadom vzniku nového moderného centra cirkulárnej ekonomiky. K bodu sa vyjadrila prizvaná Ing. Edita Haládiková, ktorá informovala členov komisie, že ide o súkromnú investíciu a na najbližšom MsZ vystúpi odborník Ing. Christenko, ktorý celý tento zámer odprezentuje. Ďalej tiež Ing. Haládiková vysvetlila, že výstavbe takéhoto zariadenia predchádza proces posúdenia jeho vplyvov na ŽP podľa platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Až po kladnom posúdení môže investor pristúpiť k realizácii takéhoto zariadenia od územného konania až po vydanie stavebného povolenia a jeho výstavbu. Ing. Vižďáková informovala, že spoločnosť už podala žiadosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Ministerstvo ŽP SR. Pán Rehák oboznámil členov komisie so svojimi skúsenosťami z prehliadky  takéhoto moderného centra vo Viedni. Komisia sa tiež zaujímala v akom stave je budovanie polopodzemných kontajnerov v meste Šaľa  a aké sú odozvy na tieto kontajnery po vybudovaní v mestskej časti Veča. Ing Haládiková  informovala členov komisie, že budovanie stojísk v meste Šaľa je v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, ktorá je pred dokončením. Celá prípravná fáza je  náročná z dôvodu, že v prvom rade je potrebné preveriť inžinierske siete a až na základe poznania terénu sa umiestňujú jednotlivé stojiská. Projekty sa pripravujú na ďalších 17 stojísk na uliciach Hlavná, Budovateľská, Kukučínova, Dolná, P.J. Šafárika, B. Němcovej, J. Palárika a Orechová. V roku 2019 budú vybudované celkom 3 stojiská a to na Dolnej, a dve na P.J. Šafárika.  V Šali je cca 100 stojísk s 1100 l kontajnermi, ktoré by podľa vypracovanej štúdie mali byť nahradené cca 60 navrhovanými stojiskami s polopodzemnými kontajnermi. Ich reálne umiestnenie však bude závisieť od súčasného stavu prítomnosti inžinierskych sietí.  Stojiská sa osvedčili v mestskej časti Veča a skúsenosti s nimi sú dobré, no napriek tomu sú tu ešte stále problémy s veľkorozmerným a stavebným odpadom, ktorý  obyvatelia hádžu do kontajnera alebo ho nechajú pohodený pri ňom namiesto toho aby to odniesli do zberného dvora.

 

 

 

Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová